Đăng Ấn

Đăng Ấn (Ấn đèn sáng) dựa theo Hy Hý Ấn lúc trước, chỉ co 2 đầu ngón cái lại cùng gần sát nhau ở phía trước, nhưng không được dính nhau.

Chân Ngôn là:

“Án_ Tố đế nhạ ngật-lý”