Dặn Dò Người Nghe Học Kinh Điển
Đại Sư Liên Trì
Sa-môn Sakya Minh-Quang dịch

 

Không sáng tỏ kinh giáo mà khinh suất tu hành, đó là ngu! Vì sao? Như người đi đêm không đuốc, làm sao nhận ra phương hướng? Tuy hiểu rõ kinh giáo mà không để tâm tu hành, đó cũng là ngu! Vì sao? Như người nói ăn để hết đói, rốt cuộc không sao no bụng! Cho nên, các ông hôm nay nghe giảng không nên quên mất lời này. Bằng không, xin dẫn ra đôi điều dạy bảo của những bậc Cổ đức để làm chứng cứ. Phật chế: “Người xuất gia năm hạ về trước chuyên tinh trau giồi giới luật; năm hạ về sau, mới cho phép được nghe kinh giáo, tham thiền.” Mới hay, sắp vào trong hội nghe giảng, trước phải chuyên lòng học giới; đã sáng tỏ giáo lý rồi cần phải nỗ lực tham thiền.

Trong kinh có rất nhiều ví dụ [nói về người chuyên giảng kinh giáo mà không lo tu hành]. Như nói: Người điếc chơi đàn làm vui kẻ khác còn mình không nghe được. Cũng vậy, nơi Pháp mà chẳng tu hành, chỉ đa văn đâu có khác gì? Mới biết, cả đời nói suông không khỏi bị chê là tai điếc! Cần phải một phen hành trì chân thật mới thành công phu tâm đắc nơi mình. Đại sư Vĩnh Gia (Huyền Giác) nói: “Từ lâu tôi chỉ lo học vấn, cùng từng tìm giảng nghĩa kinh luận, phân biệt danh tướng chẳng biết dừng, vào biển đếm cát tự nhọc mình.” Vậy mới hay, chạy theo ngọn ngành, tâm mỗi ngày mỗi nhọc, công phu càng lúc càng vụng. Còn như gìn giữ tâm mình càng giản ước, thì công phu ngày càng thâm sâu.

Hòa thượng Quy Sơn nói: “Kẻ sĩ bậc trung chưa thể siêu việt tức thời, hãy để lòng nơi kinh điển, thời giờ không để luống qua.” Mới hay, nếu là người căn cơ bậc trung hãy theo con đường lần lần học thông kinh giáo, thẳng cầu quả chứng bậc thượng, mà không nên cả đời chỉ đình trệ nơi phương tiện [ngôn ngữ văn tự].

Những lời trình bày trên đâu dám đề cao thiền mà đè ép giáo, mà chỉ là [khuyên người] từ giáo mà vào thiền. Nếu là người tu thực tâm vì sinh tử sẽ thấy lời này rất hay đẹp. Còn như là người cầu danh lợi ngược lại sẽ dị nghị! Ngày nay, người biết lắng nghe thọ giáo nhờ đây, mà người tránh sa vào lửa hay nước cũng nhờ nơi đây!

Dịch ngày 2 tháng 11, 2021
Ngày đầu tiên an cư kiết đông tại Tu Viện Vô Lượng Quang, Sant. Louis, Missouri.
Sakya Minh-Quang