Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ

Tác giả: Pháp Sư Huệ Tịnh – Việt dịch: Nhuận Hà – Định Huệ
Diễn đọc: Thành Sang