Đại Ý Ba Kinh Một Luận Tịnh Độ
Tác giả: Pháp Sư Huệ Tịnh
Việt dịch: Nhuận Hà – Định Huệ
Diễn đọc: Thành Sang