大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 成Thành 佛Phật 經Kinh 疏Sớ
Quyển 6
唐Đường 一Nhất 行Hành 記Ký

大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 成Thành 佛Phật 經Kinh 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 六lục

沙Sa 門Môn 一nhất 行hành 阿a 闍xà 梨lê 記ký

入Nhập 漫Mạn 荼Đồ 羅La 具Cụ 緣Duyên 品Phẩm 第đệ 二nhị 之chi 餘dư

阿a 闍xà 梨lê 所sở 。 傳truyền 漫mạn 荼đồ 羅la 圖đồ 位vị 具cụ 列liệt 如như 左tả 。

上thượng 方phương 。 右hữu 方phương 。 左tả 方phương 。 下hạ 方phương 。

○# 如Như 來Lai 如như 意ý 寶bảo 。 △# 能năng 授thọ 一nhất 切thiết 尊tôn 滿mãn 一nhất 切thiết 願nguyện 也dã )# 。 □# 妙diệu 金kim 剛cang 。 降giáng/hàng 三tam 世Thế 尊Tôn 。

○# 如Như 來Lai 甲giáp 冑trụ 。 □# 蓮liên 花hoa 部bộ 女nữ 奉phụng 教giáo 者giả 。

○# 如Như 來Lai 羂quyến 索sách 。 □# 蓮liên 花hoa 部bộ 奉phụng 教giáo 者giả 。 □# 青thanh 金kim 剛cang 。

□# 如Như 來Lai 怖bố 魔ma 。 □# 蓮liên 花hoa 三tam 股cổ 戟kích 。 □# 金kim 剛cang 蓮liên 。 □# 金kim 剛cang 鐸đạc 。

○# 如Như 來Lai 臍tề 。 □# 蓮liên 花hoa 戟kích 。

□# 如Như 來Lai 馬mã 藏tạng 。 □# 蓮liên 花hoa 尊tôn 。 □# 寂tịch 靜tĩnh 金kim 剛cang 。

○# 如Như 來Lai 脣thần 。 □# 金kim 剛cang 蓮liên 。 □# 大đại 迅tấn 利lợi 金kim 剛cang 。 □# 金kim 剛cang 羂quyến 索sách 。

□# 如Như 來Lai 十Thập 力Lực 。 □# 蓮liên 花hoa 輪luân 。

○# 如Như 來Lai 牙nha 。 □# 蓮liên 花hoa 刀đao 。 □# 金kim 剛cang 牙nha 。 □# 金kim 剛cang 刀đao 。

□# 如Như 來Lai 大đại 護hộ 。 □# 蓮liên 花hoa 德đức 菩Bồ 薩Tát 。 □# 那na 弭nhị 荼đồ 金kim 剛cang (# 因nhân 因nhân 立lập 名danh 又hựu 云vân 短đoản 也dã )# 。

△# 無vô 所sở 畏úy 大đại 護hộ 者giả 。 □# 大đại 水thủy 吉cát 祥tường 。 □# 赤xích 體thể 金kim 剛cang 。

○# 如Như 來Lai 無vô 所sở 畏úy 。 □# 大đại 吉cát 祥tường 。 □# 佛Phật 奉phụng 教giáo 者giả 。

□# 如Như 來Lai 鈴linh 鐸đạc 。 □# 僧Tăng 吉cát 祥tường 。

○# 如Như 來Lai 商thương 佉khư 。 □# 佛Phật 吉cát 祥tường 。 □# 越việt 無vô 量lượng 虛hư 空không 。

□# 如Như 來Lai 三tam 昧muội 耶da 金kim 剛cang 。 □# 金kim 色sắc 菩Bồ 薩Tát 。 △# 月nguyệt 黶yểm 尊tôn 。

○# 如Như 來Lai 正chánh 勤cần 。 □# 名Danh 稱Xưng 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。

□# 如Như 來Lai 三tam 昧muội 耶da 。 □# 白bạch 色sắc 菩Bồ 薩Tát 。 □# 難nạn/nan 降giáng/hàng 大đại 護hộ 者giả (# 女nữ 形hình )# 。

○# 如Như 來Lai 舌thiệt 。 △# 壞hoại 諸chư 怖bố 畏úy 大đại 護hộ 者giả 。 □# 金kim 剛cang 部bộ 生sanh 。

□# 如Như 來Lai 豪hào 相tương/tướng 。 □# 大Đại 勢Thế 至Chí 菩Bồ 薩Tát 。

○# 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 座tòa 。 □# 毘tỳ 俱câu 胝chi 菩Bồ 薩Tát 。 □# 金kim 剛cang 連liên 鏁tỏa 。 □# 不bất 可khả 越việt 護hộ 門môn 者giả 。

□# 如Như 來Lai 大đại 勤cần 勇dũng 。 □# 觀Quán 世Thế 音Âm 菩Bồ 薩Tát 。 □# 執chấp 金kim 剛cang 。

□# 如Như 來Lai 眼nhãn 。 □# 多đa 利lợi 尊tôn 。

○# 如Như 來Lai 心tâm 。 □# 觀quán 音âm 母mẫu 。 □# 金kim 剛cang 母mẫu 。

□# 如Như 來Lai 鑠thước 底để 。 □# 大đại 白bạch 菩Bồ 薩Tát 。

○# 無vô 堪kham 忍nhẫn 如Như 來Lai 無vô 堪kham 忍nhẫn )# 。 □# 資tư 財tài 主chủ 菩Bồ 薩Tát 。 □# 金kim 剛cang 針châm 。

□# 水thủy 自tự 在tại 尊tôn 。 □# 遍biến 觀quan 菩Bồ 薩Tát 。 □# 金kim 剛cang 鉤câu 。 □# 相tương 向hướng 守thủ 護hộ 門môn 者giả 。

□# 如Như 來Lai 念niệm 處xứ 。 □# 吉cát 祥tường 菩Bồ 薩Tát 。 △# 金kim 剛cang 無vô 勝thắng 大đại 護hộ 者giả 。 △# 如Như 來Lai 使sứ 者giả 。

○# 如Như 來Lai 刀đao 。 □# 帶đái 塔tháp 德đức 菩Bồ 薩Tát 。

□# 如Như 來Lai 輪luân 。 □# 寶Bảo 德Đức 菩Bồ 薩Tát 。 △# 軍quân 荼đồ 利lợi 金kim 剛cang 。 □# 金kim 剛cang 拳quyền 。

□# 如Như 來Lai 蓮liên 花hoa 。 □# 鹿lộc 皮bì 衣y 形hình 。

□# 如Như 來Lai 頂đảnh 。 □# 蓮liên 花hoa 軍quân 持trì 。 △# 大đại 力lực 金kim 剛cang 。 □# 無vô 戲hí 論luận 金kim 剛cang 。

○# 如Như 來Lai 結kết 界giới 。 □# 蓮liên 花hoa 鬘man 。

□# 如Như 來Lai 施thí 願nguyện 。 □# 蓮liên 花hoa 斧phủ 。 □# 虛hư 空không 無vô 垢cấu 金kim 剛cang 。 □# 金kim 剛cang 斧phủ 。

○# 如Như 來Lai 平bình 等đẳng 說thuyết 。 □# 蓮liên 花hoa 索sách 。

□# 如Như 來Lai 口khẩu 。 □# 蓮liên 花hoa 鐸đạc 。 □# 素tố 囉ra 多đa 金kim 剛cang (# 妙diệu 住trụ )# 。

○# 如Như 來Lai 腰yêu 。 □# 蓮liên 花hoa 螺loa 。 □# 大đại 身thân 金kim 剛cang 。 □# 金kim 剛cang 輪luân 。

□# 如Như 來Lai 焰diễm 光quang 。 □# 蓮liên 花hoa 部bộ 使sứ 者giả 。 □# 大đại 勝thắng 金kim 剛cang 。 □# 金kim 剛cang 捧phủng 。

□# 如Như 來Lai 鉤câu 。 (# □# 蓮liên 花hoa 部bộ 使sứ 者giả △# 馬mã 頭đầu 觀quán 世thế 音âm )# 。 □# 廣quảng 眼nhãn 金kim 剛cang 。

□# 虛hư 空không 眼nhãn 。 □# 蓮liên 花hoa 捧phủng 。 □# 拔bạt 折chiết 羅la 金kim 剛cang 。 聖thánh 不bất 動động 尊tôn 。

右hữu 第đệ 一nhất 重trọng/trùng 竟cánh 。

□# 無vô 垢cấu 光quang 童đồng 子tử 。 □# 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 大Đại 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 □# 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。

□# 光quang 網võng 童đồng 子tử 。 □# 寂tịch 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 □# 金kim 光quang 菩Bồ 薩Tát 。

□# 男nam 奉phụng 教giáo 者giả 。 △# 行hành 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 △# 無vô 垢cấu 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 金kim 色sắc 菩Bồ 薩Tát 。

△# 寶Bảo 德Đức 菩Bồ 薩Tát 。

□# 男nam 守thủ 衛vệ 者giả 。 ○# 勝thắng 妙diệu 天thiên 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 無Vô 盡Tận 意Ý 菩Bồ 薩Tát 。 □# 賢hiền 德đức 菩Bồ 薩Tát 。

□# 男nam 使sứ 者giả 。 ○# 花Hoa 幢Tràng 菩Bồ 薩Tát 。

□# 女nữ 使sứ 者giả 。 □# 寶bảo 嚴nghiêm 菩Bồ 薩Tát 。 □# 不bất 思tư 議nghị 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 △# 計Kế 都Đô 菩Bồ 薩Tát 。

△# 六lục 面diện 尊tôn 。 △# 大đại 慈từ 起khởi 菩Bồ 薩Tát 。 □# 無Vô 垢Cấu 光Quang 菩Bồ 薩Tát 。

△# 寶Bảo 印Ấn 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 。 △# 無vô 像tượng 菩Bồ 薩Tát 。

△# 降giáng/hàng 閻diêm 摩ma 尊tôn

○# 救cứu 意ý 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。

□# 地địa 慧tuệ 童đồng 子tử 。 △# 清Thanh 淨Tịnh 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。

○# 寶Bảo 掌Chưởng 菩Bồ 薩Tát 。

□# 優ưu 波ba 計kế 設thiết 尼ni 。 □# 施thí 一nhất 切thiết 無vô 畏úy 菩Bồ 薩Tát 。 □# 虛hư 空không 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。

文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 □# 地Địa 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。 △# 除Trừ 一Nhất 切Thiết 蓋Cái 障Chướng 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 虛Hư 空Không 藏Tạng 菩Bồ 薩Tát 。

□# 計kế 設thiết 尼ni 。 □# 虛hư 空không 無vô 垢cấu 菩Bồ 薩Tát 。

□# 質chất 多đa 羅la 。 ○# 寶bảo 作tác 菩Bồ 薩Tát 。 □# 除trừ 疑nghi 怪quái 菩Bồ 薩Tát 。 △# 法Pháp 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。

□# 請thỉnh 召triệu 者giả 。 ○# 除trừ 一nhất 切thiết 惡ác 趣thú 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 慧tuệ 步bộ 菩Bồ 薩Tát 。

○# 持Trì 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。

□# 女nữ 使sứ 者giả 。 △# 悲bi 念niệm 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 名danh 大đại 悲bi 纏triền )# 。 □# 剌lạt 泥nê 弭nhị 菩Bồ 薩Tát 無vô 牆tường 也dã )# 。

□# 男nam 使sứ 者giả 。 □# 賢Hiền 意Ý 菩Bồ 薩Tát 。 △# 泥nê 弭nhị 菩Bồ 薩Tát 牆tường 也dã )# 。

□# 女nữ 守thủ 衛vệ 者giả 。 ○# 寶bảo 冠quan 菩Bồ 薩Tát 。 □# 除trừ 一nhất 切thiết 熱nhiệt 惱não 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 寶bảo 幡phan 菩Bồ 薩Tát 。

□# 女nữ 奉phụng 教giáo 者giả 。 △# 發phát 心tâm 即tức 轉chuyển 法Pháp 輪luân 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 海Hải 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 (# □# 金kim 光quang 菩Bồ 薩Tát △# 。 光Quang 明Minh 菩Bồ 薩Tát 。

□# 寶bảo 冠quan 童đồng 子tử

□# 善thiện 住trụ 意ý 菩Bồ 薩Tát 。 △# 妙Diệu 慧Tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 妙diệu 幢tràng 菩Bồ 薩Tát 。

□# 月Nguyệt 光Quang 童Đồng 子Tử 。 □# 無vô 邊biên 幢tràng 菩Bồ 薩Tát 。

□# 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 □# 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。 □# 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。 □# 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。

右hữu 第đệ 二nhị 重trọng/trùng 竟cánh 。

△# 火hỏa 天thiên 護hộ 方phương 神thần 。 □# 伊y 舍xá 那na 護hộ 方phương 神thần 。 △# 涅niết 哩rị 底để 護hộ 方phương 神thần 。 風phong 天thiên 護hộ 方phương 神thần 。

△# 火hỏa 天thiên 。 □# 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 眾chúng 眷quyến 屬thuộc 。 △# 女nữ 羅la 剎sát 。 風phong 神thần 后hậu 。

△# 火hỏa 天thiên 后hậu 。 □# 阿a 名danh 揭yết 拏noa (# 羊dương 耳nhĩ )# 。

△# 婆bà 私tư 瑟sắt 吒tra 大đại 仙tiên 。 □# 阿a 濕thấp 嚩phạ 揭yết 拏noa (# 馬mã 耳nhĩ )# 。 △# 羅la 剎sát 眾chúng 。 △# 迦ca 樓lâu 羅la 女nữ 。

△# 竭kiệt 伽già 大đại 仙tiên 。 □# 戍thú 婆bà 揭yết 拏noa (# 箕ki 耳nhĩ )# 。 □# 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。 △# 迦ca 樓lâu 羅la 。

△# 未vị 建kiến 荼đồ 大đại 仙tiên 。 □# 雜tạp 寶bảo 藏tạng 神thần 。 ○# 童đồng 男nam 菩Bồ 薩Tát 。

△# 瞿Cù 曇Đàm 大Đại 仙Tiên 。 (# △# 荼đồ 吉cát 尼ni △# 荼đồ 迦ca )# 。 ○# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 (# △# 非phi 人nhân 眷quyến 屬thuộc △# 一nhất 切thiết 人nhân 眷quyến 屬thuộc )# 。

△# 迦Ca 葉Diếp 大Đại 仙Tiên 。 □# 童đồng 男nam 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 日Nhật 光Quang 菩Bồ 薩Tát 。

△# 諸chư 執chấp 曜diệu 神thần 等đẳng 。 □# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 □# 西tây 南nam 日nhật 輪luân 遍biến 照chiếu 勝thắng 德đức 佛Phật 。 (# □# 童đồng 男nam 菩Bồ 薩Tát □# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng )# 。

△# 毘tỳ 逝thệ 耶da 后hậu 。 □# 離ly 塵trần 勇Dũng 猛Mãnh 菩Bồ 薩Tát 。

△# 日nhật 天thiên 子tử 。 □# 東đông 北bắc 方phương 定định 勝thắng 手thủ 德đức 佛Phật 。 ○# 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 □# 寶Bảo 勝Thắng 菩Bồ 薩Tát 。

△# 逝thệ 耶da 后hậu 。 □# 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 ○# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 □# 西tây 北bắc 方phương 一nhất 寶bảo 蓋cái 佛Phật 。

□# 那Na 羅La 延Diên 并tinh 眷quyến 屬thuộc 。 □# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 ○# 童đồng 女nữ 菩Bồ 薩Tát 。 □# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。

□# 魔ma 天thiên 他Tha 化Hóa 自Tự 在Tại 天Thiên 。 □# 童đồng 女nữ 菩Bồ 薩Tát 。 △# 苾bật # 蟻nghĩ 㗚lật 知tri 。 □# 童đồng 女nữ 眾chúng 。

□# 化hóa 樂nhạo/nhạc/lạc 天thiên 。 □# 女nữ 部bộ 多đa 。

□# 兜Đâu 率Suất 陀Đà 天Thiên 。 □# 部bộ 多đa 藥dược 叉xoa 類loại 。 △# 諸chư 毘tỳ 那na 夜dạ 迦ca 。 □# 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。

□# 焰diễm 摩ma 天thiên 。 □# 住trụ 雪Tuyết 山Sơn 藥dược 叉xoa 將tướng 。 △# 摩ma 訶ha 迦ca 羅la 黑hắc 神thần )# 。 (# ○# 小tiểu 訖ngật 㗚lật 瑟sắt 怒nộ 二nhị 龍long 王vương ○# 訖ngật 西tây 瑟sắt 拏noa 二nhị 龍long 王vương )# 。

□# 東đông 方phương 提Đề 頭Đầu 賴Lại 吒Tra 天Thiên 王Vương 。 并tinh 揵kiền 闥thát 婆bà 眾chúng )# 。 □# 娑sa 多đa 祁kỳ 哩rị 藥dược 叉xoa 將tướng 。 ○# 優ưu 婆bà 路lộ 係hệ 多đa 二nhị 龍long 王vương 。

□# 舍xá 支chi 夫phu 人nhân 。 □# 半bán 遮già 羅la 藥dược 叉xoa 將tướng 。 △# 毘tỳ 盧lô 遮già 十thập 眷quyến 屬thuộc 。 ○# 路lộ 係hệ 多đa 二nhị 龍long 王vương 。

□# 帝Đế 釋Thích 三Tam 十Thập 三Tam 天Thiên 。 □# 毘tỳ 灑sái 迦ca 夜dạ 叉xoa 將tương 。 ○# 優ưu 婆bà 臂tý 多đa 二nhị 龍long 王vương 。

□# 童đồng 子tử 菩Bồ 薩Tát 。 □# 痾# 吒tra 嚩phạ 迦ca 藥dược 叉xoa 將tướng 。 △# 毘tỳ 舍xá 支chi 十thập 眷quyến 屬thuộc 。

□# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 □# 毘Tỳ 沙Sa 門Môn 子tử 藥dược 叉xoa 將tướng 。 ○# 優ưu 婆bà 束thúc 訖ngật 勞lao 二nhị 龍long 王vương 。

□# 歡hoan 喜hỷ 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 束thúc 訖ngật 勞lao 二nhị 龍long 王vương 。

□# 上thượng 方phương 歡hoan 喜hỷ 德đức 菩Bồ 薩Tát 。 □# 摩ma 尼ni 拔bạt 陀đà 羅la 神thần 。 ○# 沙sa 伽già 羅la 龍long 王vương 。

□# 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 □# 護hộ 方phương 神thần 后hậu 。 △# 寒hàn 冷lãnh 地địa 獄ngục 。 ○# 阿A 那Na 婆Bà 達Đạt 多Đa 龍Long 王Vương 。

□# 童đồng 女nữ 菩Bồ 薩Tát 。 □# 俱câu 吠phệ 囉ra 護hộ 方phương 神thần 毘tỳ 沙Sa 門Môn 。 △# 熱nhiệt 惱não 地địa 獄ngục 。 ○# 得đắc 叉xoa 迦ca 羅la 龍long 王vương 。

□# 吉cát 祥tường 功công 德đức 天thiên 。 ○# 摩ma 迦ca 斯tư 龍long 王vương 。

□# 阿A 難Nan 陀Đà 。 □# 滿mãn 賢hiền 藥dược 叉xoa 將tướng 。 □# 毘Tỳ 樓Lâu 博Bác 叉Xoa 王vương 。 ○# 矩củ 利lợi 迦ca 龍long 王vương 。

□# 須Tu 菩Bồ 提Đề 。 □# 訶ha 栗lật 底để 母mẫu (# 男nam 五ngũ 女nữ 五ngũ )# 。 ○# 羯yết 句cú 吒tra 迦ca 龍long 王vương 。

□# 舍Xá 利Lợi 子Tử 。 △# 閻diêm 摩ma 歿một 㗚lật 底để 后hậu 。 ○# 和Hòa 脩Tu 吉Cát 龍Long 王Vương 。

□# 大đại 目Mục 連Liên 。 □# 散tán 支chi 大đại 將tướng 。 △# 閻diêm 摩ma 后hậu 。 ○# 阿A 難Nan 陀Đà 龍long 王vương 。

□# 大đại 迦Ca 葉Diếp 。 □# 童đồng 男nam 菩Bồ 薩Tát 。 △# 閻diêm 摩ma 但đãn 荼đồ 。 (# ○# 大đại 蓮liên 花hoa 龍long 王vương ○# 波ba 頭đầu 花hoa 龍long 王vương )# 。

□# 無vô 量lượng 音âm 聲thanh 佛Phật 頂đảnh 。 □# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 △# 閻Diêm 摩Ma 羅La 法Pháp 王Vương 。 ○# 商thương 佉khư 龍long 王vương 。

□# 廣quảng 大đại 佛Phật 頂đảnh 。 □# 勝thắng 授thọ 菩Bồ 薩Tát 。 △# 質chất 呾đát 羅la 笈cấp 多đa 訊tấn 獄ngục 者giả 。 (# ○# 縛phược 嚕rô 拏noa 后hậu ○# 嚩phạ 嚕rô 拏noa 龍long 王vương )# 。

□# 火hỏa 聚tụ 佛Phật 頂đảnh 。 □# 北bắc 方phương 勝thắng 德đức 佛Phật 。 △# 夜dạ 黑hắc 天thiên 。 □# 毘Tỳ 樓Lâu 勒Lặc 叉Xoa 。 護hộ 方phương 天thiên 王vương 。

□# 勝thắng 佛Phật 頂đảnh 。 □# 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 □# 辨biện 才tài 天thiên 。

△# 如Như 來Lai 錫tích 杖trượng 。 □# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 □# 童đồng 男nam 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 優ưu 婆bà 遜tốn 那na 守thủ 門môn 者giả 。

○# 如Như 來Lai 鉢bát 。 □# 童đồng 女nữ 菩Bồ 薩Tát 。 □# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 通thông 門môn 。

○# 如Như 來Lai 牙nha 。 □# 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。 □# 離ly 優ưu 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 遜tốn 那na 守thủ 門môn 者giả 。

□# 豪hào 相tương/tướng 。 □# 主chủ 田điền 農nông 神thần 。 □# 南nam 方phương 無vô 優ưu 德đức 佛Phật 。 ○# 地địa 神thần 。

△# 無vô 能năng 勝thắng 尊tôn 。 □# 主chủ 象tượng 馬mã 廐cứu 神thần 。 □# 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 ○# 龍long 王vương 并tinh 后hậu 眷quyến 屬thuộc 。

□# 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 佛Phật 。 □# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 ○# 童đồng 男nam 菩Bồ 薩Tát 。

△# 無vô 能năng 勝thắng 妃phi 。 □# 主chủ 王vương 庫khố 藏tạng 。 □# 童đồng 女nữ 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。

○# 佛Phật 母mẫu 。 □# 主chủ 外ngoại 道đạo 福phước 處xứ 神thần 。

□# 別biệt 異dị 地địa 獄ngục 。 ○# 行hành 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。

○# 如Như 來Lai 鑠thước 底để 印ấn 。 △# 主chủ 嚴nghiêm 穴huyệt 神thần 。 □# 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 西tây 方phương 寶bảo 焰diễm 佛Phật 。

□# 童đồng 男nam 菩Bồ 薩Tát 。 □# 主chủ 伏phục 藏tạng 神thần 。 △# 遮già 悶muộn 拏noa 。 (# ○# 菩Bồ 薩Tát 眾chúng ○# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng )# 。

□# 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 。 □# 主chủ 磧thích 神thần 。 △# 嬌kiều 吠phệ 唎rị 。 ○# 童đồng 女nữ 菩Bồ 薩Tát 。

□# 普Phổ 光Quang 菩Bồ 薩Tát 。 □# 主chủ 尸thi 林lâm 神thần 。 △# 吠phệ 瑟sắt 拏noa 味vị 。 ○# 主chủ 平bình 相tương/tướng 侵xâm 神thần 。

□# 東đông 方phương 寶bảo 性tánh 佛Phật 。 □# 主chủ 波ba 池trì 神thần 。 ○# 主chủ 日nhật 歷lịch 神thần 。

□# 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 □# 主chủ 龍long 泉tuyền 神thần 。 △# 嬌kiều 唎rị 。 ○# 主chủ 時thời 分phần/phân 神thần 。

□# 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 。 □# 主chủ 井tỉnh 神thần 。 △# 燕yên 捺nại 唎rị 。 ○# 主chủ 業nghiệp 作tác 神thần 。

□# 童đồng 女nữ 菩Bồ 薩Tát 。 □# 主chủ 空không 中trung 宮cung 菀# 神thần 。 △# 嗟ta 捺nại 唎rị 。 ○# 主chủ 宿túc 神thần 。

□# 佛Phật 袈ca 裟sa 。 □# 主chủ 宮cung 室thất 神thần 。 △# 未vị 囉ra 弭nhị 。 ○# 主chủ 宿túc 對đối 神thần 。

△# 佛Phật 軍quân 持trì 。 □# 主chủ 海hải 神thần 。 □# 緊khẩn 那na 羅la 妃phi 。 ○# 主chủ 夜dạ 神thần 。

□# 白bạch 傘tản 佛Phật 頂đảnh 。 (# □# 主chủ 室thất 宅trạch 神thần □# 主chủ 巷hạng 曲khúc 神thần )# 。 (# □# 緊khẩn 那na 羅la ○# 童đồng 男nam 菩Bồ 薩Tát 。 (# □# 主chủ 月nguyệt 神thần ○# 主chủ 日nhật 神thần )# 。

□# 最tối 勝thắng 佛Phật 頂đảnh 。 □# 方phương 神thần 。 ○# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 ○# 六lục 時thời 神thần 。

□# 摧tồi 碎toái 佛Phật 頂đảnh 。 □# 主chủ 街nhai 陌mạch 神thần 。 ○# 蓮liên 花Hoa 手Thủ 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 主chủ 直trực 神thần 。

□# 主chủ 河hà 神thần 。 ○# 東đông 南nam 蓮liên 花hoa 勝thắng 德đức 佛Phật 。 (# ○# 主chủ 廿# 八bát 宿túc 神thần ○# 主chủ 。 十thập 二nhị 宮cung 神thần 。

□# 最tối 高cao 佛Phật 頂đảnh 。 □# 主chủ 道đạo 神thần 。 ○# 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 ○# 月nguyệt 后hậu 名danh 赤xích 色sắc 。

□# 辟Bích 支Chi 佛Phật 。 □# 主chủ 曠khoáng 野dã 神thần 。 ○# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 ○# 月nguyệt 后hậu 名danh 月nguyệt 祥tường 。

□# 主chủ 郊giao 野dã 神thần 。 ○# 童đồng 女nữ 菩Bồ 薩Tát 。 ○# 月nguyệt 天thiên 子tử 。

□# 大đại 梵Phạm 并tinh 明minh 妃phi 眷quyến 屬thuộc 。 □# 主chủ 痁# 肆tứ 神thần 。 △# 慕mộ 訶ha 囊nang 。 ○# 月nguyệt 后hậu 名danh 月nguyệt 相tương/tướng 。

□# 四tứ 禪thiền 天thiên 。 □# 主chủ 城thành 神thần 。 △# 闕khuyết 名danh 火hỏa 神thần 。 ○# 童đồng 男nam 菩Bồ 薩Tát 。

□# 無vô 色sắc 天thiên

□# 淨tịnh 居cư 自Tự 在Tại 天Thiên 子Tử 。 □# 主chủ 村thôn 神thần 。 △# 劫kiếp 微vi 。 ○# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。

□# 普phổ 花hoa 天thiên 子tử 。 □# 主chủ 洲châu 神thần 。 △# 芒mang 囊nang 娑sa 。 ○# 蓮liên 花hoa 勝thắng 菩Bồ 薩Tát 。

□# 光quang 鬘man 天thiên 子tử 。 主chủ 鳥điểu 神thần 。 △# 訖ngật 灑sái 也dã 。 ○# 下hạ 方phương 蓮liên 花hoa 德đức 佛Phật 。

□# 主chủ 山sơn 神thần 。 △# 社xã 吒tra 囉ra 。 ○# 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。

□# 意ý 生sanh 天thiên 子tử 。 □# 主chủ 悉tất 地địa 物vật 神thần 。 △# 句cú lộ 誕đản 囊nang 。 ○# 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。

□# 名danh 稱xưng 遠viễn 聞văn 天thiên 子tử 。 □# 主chủ 悉tất 地địa 神thần 。 △# 沒một 栗lật 拏noa 。 (# ○# 童đồng 女nữ 菩Bồ 薩Tát ○# 。 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。

□# 大đại 自tự 在tại 妃phi 并tinh 眷quyến 屬thuộc 。 □# 主chủ 仙tiên 藥dược 神thần 。 △# 露lộ 係hệ 多đa 。 □# 阿a 修tu 羅la 女nữ 眷quyến 屬thuộc 。

□# 大Đại 自Tự 在Tại 天Thiên 并tinh 眷quyến 屬thuộc 。 □# 主chủ 藥dược 計kế 神thần 。 △# 芒mang 嚕rô 多đa 。 □# 阿a 修tu 羅la 眷quyến 屬thuộc 。

□# 摩Ma 醯Hê 首Thủ 羅La 子tử 及cập 妃phi 。 □# 主chủ 藥dược 神thần 。 △# 捺nại 嚕rô 迦ca 。

□# 持trì 明minh 妃phi 。 □# 悉tất 地địa 持trì 明minh 妃phi 。 △# 娑sa 摩ma 醯hê 捺nại 羅la 。 ○# 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 女nữ 。

□# 持trì 明minh 仙tiên 。 □# 悉tất 地địa 持trì 明minh 仙tiên 。 △# 諸chư 火hỏa 仙tiên 等đẳng 。 ○# 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 。

右hữu 第đệ 三tam 重trọng/trùng 竟cánh

阿a 闍xà 梨lê 言ngôn 。 第đệ 一nhất 院viện 東đông 方phương 如Như 來Lai 鉤câu 。 乃nãi 至chí 如Như 來Lai 甲giáp 等đẳng 。 皆giai 是thị 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 三tam 昧muội 。 一nhất 一nhất 作tác 天thiên 女nữ 形hình 。 如như 漫mạn 荼đồ 羅la 方phương 圓viên 以dĩ 辨biện 其kỳ 色sắc 。 坐tọa 白bạch 蓮liên 臺đài 上thượng 。 手thủ 中trung 復phục 持trì 蓮liên 花hoa 。 花hoa 上thượng 各các 以dĩ 物vật 像tượng 用dụng 為vi 摽phiếu/phiêu 幟xí 。 如như 鉤câu 輪luân 刀đao 槊sóc 商thương 佉khư 鈴linh 鐸đạc 羂quyến 索sách 甲giáp 冑trụ 等đẳng 。 皆giai 依y 本bổn 相tương/tướng 畫họa 之chi 。 頂đảnh 相tướng 豪hào 相tương/tướng 口khẩu 舌thiệt 牙nha 脣thần 等đẳng 。 准chuẩn 例lệ 推thôi 可khả 解giải 。 如Như 來Lai 臍tề 於ư 蓮liên 上thượng 圖đồ 作tác 連liên 環hoàn 圓viên 好hảo/hiếu 之chi 相tướng 。 如Như 來Lai 腰yêu 亦diệc 頗phả 旋toàn 曲khúc 如như 數sổ 珠châu 鬘man 形hình 。 如Như 來Lai 藏tạng 如như 輪Luân 王Vương 馬mã 寶bảo 藏tạng 相tương/tướng 不bất 現hiện 之chi 形hình 。 如Như 來Lai 施thí 願nguyện 當đương 作tác 與dữ 願nguyện 手thủ 。 如Như 來Lai 法pháp 及cập 辨biện 說thuyết 等đẳng 或hoặc 持trì 經Kinh 藏tạng 或hoặc 作tác 說thuyết 法Pháp 手thủ 。 念niệm 處xứ 十Thập 力Lực 等đẳng 皆giai 是thị 止Chỉ 觀Quán 相tương 應ứng 法pháp 。 作tác 寂tịch 然nhiên 三tam 昧muội 之chi 容dung 。 三tam 昧muội 耶da 當đương 作tác 佛Phật 頂đảnh 相tướng 。 如Như 來Lai 頂đảnh 相tướng 。 具cụ 攝nhiếp 一nhất 切thiết 功công 德đức 。 凡phàm 手thủ 中trung 無vô 物vật 可khả 為vi 幖tiêu 幟xí 者giả 。 皆giai 應ưng 置trí 之chi 。 若nhược 漫mạn 荼đồ 羅la 不bất 作tác 尊tôn 形hình 但đãn 示thị 祕bí 密mật 印ấn 者giả 。 於ư 金kim 剛cang 座tòa 上thượng 。 作tác 蓮liên 華hoa 臺đài 。 臺đài 上thượng 如như 前tiền 畫họa 作tác 幖tiêu 幟xí 。 其kỳ 作tác 字tự 漫mạn 荼đồ 羅la 者giả 。 經kinh 中trung 有hữu 種chủng 子tử 字tự 。 當đương 如như 法Pháp 置trí 之chi 。 如như 經kinh 不bất 載tái 。 當đương 取thủ 梵Phạm 名danh 中trung 最tối 初sơ 字tự 為vi 種chủng 子tử 字tự 。 或hoặc 可khả 通thông 用dụng 阿a 字tự 也dã 。 北bắc 面diện 蓮liên 花hoa 部bộ 諸chư 尊tôn 。 若nhược 經kinh 中trung 不bất 說thuyết 形hình 相tướng 者giả 。 通thông 作tác 紅hồng 蓮liên 花hoa 色sắc 或hoặc 淨tịnh 白bạch 色sắc 如như 金kim 色sắc 尊tôn 等đẳng 。 則tắc 依y 名danh 辨biện 之chi 。 所sở 持trì 印ấn 相tương/tướng 亦diệc 如như 佛Phật 部bộ 中trung 說thuyết 。 然nhiên 用dụng 蓮liên 花hoa 為vi 幖tiêu 幟xí 。 如như 蓮liên 花hoa 輪luân 像tượng 。 當đương 以dĩ 四tứ 蓮liên 花hoa 葉diệp 如như 十thập 字tự 之chi 形hình 用dụng 為vi 輪luân 輻bức 。 輻bức 外ngoại 作tác 刃nhận 環hoàn 圍vi 之chi 。 蓮liên 花hoa 刀đao 當đương 於ư 蓮liên 上thượng 置trí 刀đao 。 刀đao 鋒phong 上thượng 又hựu 用dụng 蓮liên 花hoa 以dĩ 為vi 摽phiếu/phiêu 幟xí 相tương/tướng 。 金kim 剛cang 杵xử 戟kích 等đẳng 。 皆giai 亦diệc 如như 是thị 。 蓮liên 花hoa 羂quyến 索sách 以dĩ 蓮liên 華hoa 為vi 兩lưỡng 茸# 。 鐸đạc 則tắc 以dĩ 蓮liên 花hoa 為vi 繫hệ 。 鬘man 則tắc 貫quán 穿xuyên 蓮liên 花hoa 。 以dĩ 莊trang 嚴nghiêm 身thân 。 或hoặc 於ư 所sở 持trì 花hoa 上thượng 置trí 之chi 。 戴đái 塔tháp 吉cát 祥tường 於ư 頂đảnh 髻kế 上thượng 置trí 窣tốt 堵đổ 波ba 。 或hoặc 在tại 所sở 持trì 花hoa 上thượng 。 蓮liên 花hoa 尊tôn 則tắc 於ư 花hoa 上thượng 重trọng/trùng 置trí 蓮liên 花hoa 。 寶bảo 德đức 尊tôn 蓮liên 花hoa 上thượng 有hữu 寶bảo 。 能năng 授thọ 一nhất 切thiết 願nguyện 明minh 王vương 能năng 滿mãn 一nhất 切thiết 希hy 願nguyện 。 其kỳ 狀trạng 非phi 一nhất 如như 觀Quán 世Thế 音Âm 。 手thủ 持trì 蓮liên 花hoa 。 花hoa 上thượng 或hoặc 置trí 如như 意ý 寶bảo 。 隨tùy 息tức 災tai 增tăng 益ích 降hàng 伏phục 事sự 。 在tại 彼bỉ 相tương 應ứng 壇đàn 中trung 。 大đại 吉cát 祥tường 二nhị 手thủ 各các 持trì 蓮liên 花hoa 。 水thủy 吉cát 祥tường 或hoặc 蓮liên 中trung 出xuất 水thủy 或hoặc 手thủ 垂thùy 出xuất 水thủy 。 被bị 鹿lộc 皮bì 尊tôn 當đương 以dĩ 鹿lộc 皮bì 嚴nghiêm 身thân 。 如như 梵Phạm 天Thiên 像tượng 。 其kỳ 契khế 印ấn 漫mạn 荼đồ 羅la 例lệ 同đồng 前tiền 說thuyết 。 通thông 用dụng 娑sa 字tự 為vi 種chủng 子tử 也dã 。 南nam 面diện 金kim 剛cang 部bộ 諸chư 尊tôn 亦diệc 可khả 依y 經kinh 。 初sơ 所sở 列liệt 名danh 者giả 皆giai 具cụ 置trí 之chi 。 隨tùy 作tác 方phương 圓viên 三tam 角giác 半bán 月nguyệt 等đẳng 壇đàn 。 身thân 色sắc 亦diệc 爾nhĩ 。 或hoặc 持trì 一nhất 股cổ 拔bạt 折chiết 羅la 。 或hoặc 持trì 三tam 股cổ 五ngũ 股cổ 。 上thượng 下hạ 二nhị 鋒phong 等đẳng 種chủng 種chủng 金kim 剛cang 標tiêu 相tương/tướng 。 如như 經Kinh 中trung 所sở 說thuyết 。 隨tùy 意ý 置trí 之chi 。 其kỳ 刀đao 斧phủ 鉤câu 針châm 等đẳng 。 皆giai 以dĩ 金kim 剛cang 為vi 摽phiếu/phiêu 幟xí 。 刀đao 則tắc 刃nhận 鋒phong 柄bính 飾sức 。 皆giai 作tác 金kim 剛cang 杵xử 端đoan 銛# 銳duệ 之chi 形hình 。 羂quyến 索sách 連liên 鏁tỏa 兩lưỡng 端đoan 皆giai 如như 三tam 股cổ 拔bạt 折chiết 羅la 像tượng 。 輪luân 以dĩ 十thập 字tự 金kim 剛cang 為vi 輻bức 輞võng 。 利lợi 刃nhận 環hoàn 遶nhiễu 圍vi 之chi 。 鐸đạc 以dĩ 一nhất 股cổ 金kim 剛cang 為vi 上thượng 繫hệ 十thập 字tự 金kim 剛cang 為vi 舌thiệt 。 餘dư 皆giai 例lệ 推thôi 可khả 解giải 。 契khế 印ấn 漫mạn 荼đồ 羅la 。 亦diệc 於ư 金kim 剛cang 座tòa 上thượng 。 置trí 白bạch 蓮liên 花hoa 。 花hoa 上thượng 各các 表biểu 其kỳ 物vật 。 若nhược 作tác 字tự 漫mạn 荼đồ 羅la 。 執chấp 金kim 剛cang 所sở 統thống 眷quyến 屬thuộc 通thông 用dụng 縛phược 字tự 。 餘dư 金kim 剛cang 通thông 用dụng # 字tự 為vi 種chủng 子tử 也dã 。 第đệ 二nhị 院viện 諸chư 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 。 若nhược 經kinh 中trung 具cụ 載tái 形hình 相tướng 者giả 。 一nhất 一nhất 如như 其kỳ 本bổn 教giáo 畫họa 之chi 。 無vô 文văn 者giả 通thông 用dụng 真chân 陀đà 摩ma 尼ni 印ấn 。 當đương 持trì 蓮liên 花hoa 。 花hoa 上thượng 置trí 如như 意ý 寶bảo 。 周chu 匝táp 焰diễm 鬘man 圍vi 之chi 。 或hoặc 隨tùy 彼bỉ 名danh 中trung 義nghĩa 趣thú 以dĩ 表biểu 其kỳ 相tương/tướng 。 如như 寶bảo 冠quan 菩Bồ 薩Tát 即tức 於ư 花hoa 上thượng 置trí 冠quan 。 寶bảo 網võng 菩Bồ 薩Tát 則tắc 於ư 。 花hoa 上thượng 置trí 網võng 。 寶Bảo 掌Chưởng 菩Bồ 薩Tát 。 掌chưởng 中trung 置trí 寶bảo 。 發phát 心tâm 轉chuyển 法Pháp 輪luân 印ấn 手thủ 中trung 持trì 論luận 。 所sở 有hữu 諸chư 闕khuyết 位vị 處xứ 。 皆giai 置trí 賢Hiền 劫Kiếp 菩Bồ 薩Tát 。 其kỳ 使sứ 者giả 奉phụng 教giáo 等đẳng 。 皆giai 作tác 卑ty 下hạ 之chi 容dung 。 其kỳ 使sứ 者giả 操thao 持trì 刀đao 捧phủng 狀trạng 如như 夾giáp 門môn 守thủ 禦ngữ 。 奉phụng 教giáo 者giả 或hoặc 執chấp 持trì 於ư 捧phủng 印ấn 或hoặc 瞻chiêm 仰ngưỡng 所sở 尊tôn 。 若nhược 受thọ 指chỉ 麾huy 教giáo 勅sắc 。 守thủ 護hộ 者giả 則tắc 如như 守thủ 門môn 通thông 信tín 有hữu 所sở 諮tư 白bạch 。 各các 隨tùy 其kỳ 類loại 也dã 。 降giáng/hàng 閻diêm 摩ma 尊tôn 是thị 文Văn 殊Thù 眷quyến 屬thuộc 。 具cụ 大đại 威uy 勢thế 。 其kỳ 身thân 六lục 面diện 六lục 臂tý 六lục 足túc 。 水thủy 牛ngưu 為vi 座tòa 。 面diện 有hữu 三tam 目mục 。 色sắc 如như 玄huyền 雲vân 作tác 極cực 忿phẫn 怒nộ 之chi 狀trạng 。 當đương 撿kiểm 文Văn 殊Thù 梵Phạm 本bổn 具cụ 足túc 圖đồ 之chi 。 凡phàm 此thử 等đẳng 諸chư 尊tôn 。 若nhược 餘dư 經kinh 中trung 具cụ 說thuyết 形hình 相tướng 者giả 。 亦diệc 可khả 依y 彼bỉ 圖đồ 畫họa 入nhập 曼mạn 荼đồ 羅la 時thời 中trung 。 此thử 諸chư 尊tôn 。 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 經kinh 不bất 載tái 真chân 言ngôn 手thủ 印ấn 。 即tức 別biệt 出xuất 餘dư 經kinh 者giả 。 當đương 依y 彼bỉ 經kinh 授thọ 與dữ 真chân 言ngôn 手thủ 印ấn 。 令linh 依y 此thử 經Kinh 供cúng 養dường 次thứ 第đệ 法pháp 行hành 之chi 也dã 。 第đệ 三tam 院viện 十thập 方phương 佛Phật 等đẳng 。 各các 依y 常thường 相tương/tướng 圖đồ 之chi 。 若nhược 作tác 契khế 印ấn 當đương 以dĩ 。 如Như 來Lai 頂đảnh 相tướng 。 種chủng 子tử 則tắc 以dĩ 阿a 字tự 。 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 。 一nhất 同đồng 比Bỉ 丘Khâu 儀nghi 式thức 。 是thị 中trung 緣Duyên 覺Giác 小tiểu 差sai 別biệt 者giả 。 謂vị 或hoặc 有hữu 肉nhục 髻kế 等đẳng 。 大đại 人nhân 之chi 相tướng 。 若nhược 契khế 印ấn 當đương 用dụng 鉢bát 袈ca 裟sa 錫tích 杖trượng 等đẳng 。 其kỳ 種chủng 子tử 字tự 如như 經kinh 中trung 真chân 言ngôn 所sở 說thuyết 。 東đông 方phương 日nhật 天thiên 之chi 前tiền 或hoặc 置trí 摩ma 利lợi 支chi 天thiên 女nữ 。 如như 陀đà 羅la 尼ni 集tập 出xuất 之chi 。 北bắc 方phương 夜dạ 叉xoa 八bát 將tương 圖đồ 中trung 闕khuyết 少thiểu 者giả 。 其kỳ 形hình 大đại 抵để 相tương 似tự 。 皆giai 被bị 甲giáp 冑trụ 持trì 伽già 馱đà 印ấn 。 身thân 相tướng 圓viên 滿mãn 端đoan 正chánh 。 以dĩ 彼bỉ 趣thú 所sở 求cầu 無vô 乏phạp 常thường 快khoái 樂lạc 自tự 恣tứ 故cố 也dã 。 羊dương 耳nhĩ 馬mã 耳nhĩ 象tượng 耳nhĩ 等đẳng 。 皆giai 是thị 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 眷quyến 屬thuộc 。 其kỳ 形hình 不bất 同đồng 夜dạ 叉xoa 。 皆giai 露lộ 身thân 垂thùy 毛mao 作tác 非phi 人nhân 之chi 像tượng 。 耳nhĩ 同đồng 畜súc 獸thú 。 圖đồ 云vân 持trì 明minh 仙tiên 者giả 。 是thị 餘dư 藥dược 力lực 等đẳng 所sở 成thành 。 悉tất 地địa 持trì 明minh 仙tiên 者giả 。 皆giai 是thị 專chuyên 依y 咒chú 術thuật 得đắc 悉tất 地địa 人nhân 。 直trực 言ngôn 諸chư 仙tiên 者giả 。 皆giai 圍vi 陀đà 事sự 火hỏa 之chi 類loại 。 勤cần 修tu 苦khổ 行hạnh 。 成thành 五ngũ 通thông 神thần 仙tiên 。 又hựu 有hữu 夜dạ 叉xoa 持trì 明minh 。 是thị 彼bỉ 類loại 中trung 。 福phước 德đức 最tối 勝thắng 。 天thiên 趣thú 之chi 所sở 攝nhiếp 者giả 。 與dữ 世thế 仙tiên 又hựu 殊thù 也dã 。 其kỳ 山sơn 海hải 河hà 池trì 林lâm 樹thụ 穀cốc 藥dược 城thành 邑ấp 道đạo 路lộ 等đẳng 神thần 。 各các 以dĩ 本bổn 名danh 為vi 摽phiếu/phiêu 幟xí 相tương/tướng 。 山sơn 神thần 坐tọa 山sơn 河hà 神thần 在tại 河hà 。 其kỳ 樹thụ 藥dược 等đẳng 或hoặc 手thủ 執chấp 持trì 或hoặc 依y 其kỳ 上thượng 。 當đương 以dĩ 義nghĩa 類loại 推thôi 之chi 。 花hoa 嚴nghiêm 中trung 更cánh 有hữu 足túc 行hành 神thần 身thân 眾chúng 神thần 。 是thị 護hộ 諸chư 跂# 行hành 之chi 類loại 及cập 護hộ 身thân 神thần 。 亦diệc 可khả 依y 次thứ 列liệt 之chi 。 西tây 方phương 非phi 人nhân 趣thú 者giả 。 當đương 知tri 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 普phổ 門môn 身thân 中trung 。 純thuần 是thị 雜tạp 類loại 鬼quỷ 神thần 傍bàng 生sanh 等đẳng 。 圖đồ 中trung 無vô 別biệt 名danh 相tướng 者giả 多đa 在tại 其kỳ 中trung 。 所sở 攝nhiếp 最tối 多đa 也dã 。 路lộ 係hệ 多đa 是thị 赤xích 色sắc 。 辟tịch 多đa 是thị 黃hoàng 色sắc 。 訖ngật 嘌phiêu 瑟sắt 拏noa 是thị 黑hắc 色sắc 。 其kỳ 青thanh 色sắc 亦diệc 是thị 中trung 攝nhiếp 。 若nhược 依y 此thử 方phương 中trung 明minh 義nghĩa 。 則tắc 當đương 各các 別biệt 出xuất 之chi 。 訖ngật 勞lao 是thị 白bạch 色sắc 。 皆giai 是thị 一nhất 類loại 龍long 王vương 。 各các 依y 本bổn 色sắc 畫họa 之chi 。 若nhược 加gia 鄔ổ 波ba 字tự 者giả 其kỳ 色sắc 稍sảo 淺thiển 。 遜tốn 那na 鄔ổ 波ba 遜tốn 那na 亦diệc 是thị 護hộ 門môn 大đại 龍long 王vương 。 皆giai 右hữu 手thủ 持trì 刀đao 。 左tả 持trì 羂quyến 索sách 。 主chủ 年niên 月nguyệt 時thời 分phần/phân 神thần 等đẳng 皆giai 作tác 天thiên 女nữ 形hình 。 執chấp 持trì 花hoa 枝chi 等đẳng 以dĩ 為vi 標tiêu 相tương/tướng 。 若nhược 主chủ 善thiện 事sự 者giả 。 其kỳ 花hoa 亦diệc 令linh 色sắc 相tướng 圓viên 備bị 。 若nhược 主chủ 惡ác 事sự 者giả 。 則tắc 持trì 萎nuy 萃tụy 花hoa 果quả 等đẳng 。 其kỳ 主chủ 六lục 時thời 神thần 。 亦diệc 可khả 持trì 六lục 枝chi 之chi 花hoa 。 作tác 隨tùy 時thời 榮vinh 落lạc 之chi 像tượng 以dĩ 表biểu 其kỳ 事sự 。 主chủ 晝trú 夜dạ 者giả 。 亦diệc 可khả 以dĩ 花hoa 敷phu 花hoa 合hợp 明minh 之chi 。 他tha 皆giai 放phóng 此thử 。 南nam 方phương 苾bật 陵lăng 吃cật 嘌phiêu 知tri 。 是thị 摩Ma 醯Hê 首Thủ 羅La 子tử 。 身thân 極cực 枯khô 瘦sấu 。 以dĩ 常thường 降hàng 伏phục 怨oán 敵địch 。 假giả 使sử 骨cốt 肉nhục 消tiêu 盡tận 要yếu 令linh 得đắc 勝thắng 。 故cố 為vi 此thử 形hình 。 私tư 謂vị 即tức 是thị 智Trí 度Độ 所sở 云vân 。 常thường 修tu 苦khổ 行hạnh 。 割cát 肉nhục 祀tự 火hỏa 。 感cảm 生sanh 諸chư 惡ác 神thần 者giả 。 所sở 以dĩ 位vị 在tại 南nam 方phương 。 其kỳ 十thập 二nhị 火hỏa 天thiên 。 經kinh 中trung 略lược 說thuyết 形hình 像tượng 。 有hữu 一nhất 神thần 闕khuyết 名danh 者giả 。 但đãn 依y 諸chư 火hỏa 天thiên 總tổng 相tướng 形hình 。 餘dư 如như 圖đồ 中trung 所sở 示thị 也dã 。

經Kinh 云vân 。

爾nhĩ 時thời 執chấp 金kim 剛cang 祕bí 密mật 主chủ 。 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 會hội 中trung 。 諦đế 觀quán 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 目mục 不bất 暫tạm 瞬thuấn 者giả 。

時thời 佛Phật 如như 所sở 示thị 現hiện 普phổ 門môn 漫mạn 荼đồ 羅la 。 演diễn 說thuyết 諸chư 尊tôn 圖đồ 位vị 竟cánh 。 祕bí 密mật 主chủ 以dĩ 普phổ 眼nhãn 觀quán 此thử 一nhất 一nhất 諸chư 尊tôn 。 皆giai 不bất 見kiến 根căn 本bổn 。 亦diệc 無vô 住trú 處xứ 。 悉tất 是thị 蓮liên 花hoa 臺đài 藏tạng 實thật 相tướng 之chi 身thân 。 出xuất 生sanh 種chủng 種chủng 。 方phương 便tiện 不bất 可khả 窮cùng 盡tận 。

爾nhĩ 時thời 深thâm 自tự 慶khánh 幸hạnh 。 發phát 希hy 有hữu 心tâm 。 倍bội 於ư 此thử 法pháp 。 生sanh 難nan 遭tao 想tưởng 。 將tương 欲dục 更cánh 問vấn 深thâm 義nghĩa 。 故cố 先tiên 說thuyết 偈kệ 也dã 。 初sơ 偈kệ 意ý 言ngôn 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 慧Tuệ 者giả 。 出xuất 興hưng 於ư 世thế 間gian 。 如như 彼bỉ 靈linh 瑞thụy 花hoa 。

時thời 時thời 乃nãi 現hiện 一nhất 耳nhĩ 。 佛Phật 優ưu 曇đàm 花hoa 雖tuy 則tắc 難nan 遇ngộ 。 然nhiên 此thử 真chân 言ngôn 法Pháp 要yếu 倍bội 復phục 難nan 遇ngộ 之chi 。

何hà 以dĩ 故cố 。 此thử 是thị 如Như 來Lai 祕bí 藏tạng 。 長trường 夜dạ 守thủ 護hộ 。 不bất 妄vọng 授thọ 人nhân 。 苟cẩu 無vô 頓đốn 悟ngộ 之chi 機cơ 則tắc 不bất 入nhập 其kỳ 手thủ 。 世Thế 尊Tôn 在tại 世thế 。 猶do 多đa 怨oán 嫉tật 。 況huống 末mạt 代đại 乎hồ 。

復phục 次thứ 此thử 經Kinh 。 自tự 釋thích 難nạn/nan 現hiện 因nhân 緣duyên 。 若nhược 眾chúng 生sanh 一nhất 見kiến 此thử 漫mạn 荼đồ 羅la 者giả 。 無vô 始thỉ 以dĩ 來lai 。 惡ác 業nghiệp 重trọng 障chướng 。 摧tồi 滅diệt 無vô 餘dư 。 必tất 定định 得đắc 大đại 菩Bồ 提Đề 記ký 故cố 。 非phi 鈍độn 根căn 薄bạc 福phước 之chi 人nhân 。 所sở 能năng 遭tao 也dã 。 一nhất 見kiến 尚thượng 難nạn/nan 。 何hà 況huống 次thứ 第đệ 修tu 行hành 。 當đương 知tri 是thị 人nhân 。 轉chuyển 復phục 希hy 有hữu 。 常thường 為vi 普phổ 門môn 海hải 會hội 之chi 所sở 稱xưng 歎thán 。 名danh 聞văn 十thập 方phương 。 又hựu 同đồng 大Đại 日Nhật 如Như 來Lai 。 有hữu 種chủng 種chủng 名danh 號hiệu 。 故cố 曰viết 無vô 量lượng 稱xưng 也dã 。

經Kinh 云vân 。 行hành 此thử 無vô 上thượng 句cú 者giả 。 即tức 是thị 修tu 行hành 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 句cú 。 此thử 阿a 字tự 門môn 為vi 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 之chi 王vương 。 猶do 如như 世Thế 尊Tôn 。 為vi 諸chư 法pháp 之chi 王vương 。 故cố 曰viết 真chân 言ngôn 救cứu 世thế 者giả 。 次thứ 二nhị 句cú 明minh 救cứu 世thế 之chi 業nghiệp 。 所sở 為vi 能năng 令linh 行hành 人nhân 。 成thành 金kim 剛cang 性tánh 。 止chỉ 斷đoạn 諸chư 惡ác 趣thú 。 一nhất 切thiết 苦khổ 不bất 生sanh 也dã 。

經Kinh 云vân 。 若nhược 修tu 如như 是thị 行hành 。 妙diệu 慧tuệ 深thâm 不bất 動động 者giả 。 若nhược 具cụ 存tồn 真chân 本bổn 。 應ưng 言ngôn 慧tuệ 極cực 深thâm 不bất 動động 。 如như 大đại 海hải 之chi 心tâm 以dĩ 極cực 深thâm 廣quảng 故cố 。 又hựu 極cực 遠viễn 離ly 二nhị 邊biên 故cố 。 乃nãi 至chí 大đại 風phong 起khởi 時thời 。 不bất 能năng 搖dao 動động 。 若nhược 行hành 者giả 入nhập 此thử 真chân 言ngôn 大đại 海hải 心tâm 時thời 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 以dĩ 妙diệu 慧tuệ 甚thậm 深thâm 無vô 量lượng 。 又hựu 極cực 遠viễn 離ly 二nhị 邊biên 故cố 。 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 不bất 能năng 動động 搖dao 。 如như 娑Sa 竭Kiệt 羅La 龍Long 王Vương 。 降giáng 雨vũ 六lục 天thiên 時thời 。 於ư 自tự 宮cung 三tam 業nghiệp 都đô 無vô 動động 作tác 。 若nhược 解giải 如như 是thị 義nghĩa 者giả 。 則tắc 知tri 漫mạn 荼đồ 羅la 。 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 皆giai 悉tất 住trụ 於ư 實thật 際tế 也dã 。

經Kinh 云vân 。

時thời 普phổ 集tập 會hội 。 一nhất 切thiết 大đại 眾chúng 。 及cập 諸chư 持trì 金kim 剛cang 者giả 。 以dĩ 一nhất 音âm 聲thanh 。 讚tán 歎thán 金kim 剛cang 手thủ 者giả 。 彼bỉ 諸chư 大đại 眾chúng 。 聞văn 佛Phật 廣quảng 演diễn 曼mạn 荼đồ 羅la 圖đồ 位vị 竟cánh 。 欲dục 問vấn 此thử 中trung 法Pháp 界Giới 幖tiêu 幟xí 及cập 金kim 剛cang 事sự 業nghiệp 。 敬kính 重trọng 世Thế 尊Tôn 故cố 未vị 敢cảm 發phát 言ngôn 。 以dĩ 金kim 剛cang 手thủ 能năng 觀quán 察sát 眾chúng 心tâm 。 乘thừa 機cơ 說thuyết 偈kệ 。 必tất 知tri 欲dục 決quyết 疑nghi 網võng 。 普phổ 利lợi 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 是thị 故cố 稱xưng 讚tán 證chứng 明minh 勸khuyến 令linh 發phát 問vấn 。 又hựu 十thập 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 眾chúng 等đẳng 以dĩ 一nhất 心tâm 一nhất 味vị 。 令linh 一nhất 人nhân 誦tụng 此thử 法Pháp 音âm 。 非phi 謂vị 人nhân 人nhân 俱câu 時thời 別biệt 說thuyết 也dã 。 偈kệ 云vân 善thiện 哉tai 善thiện 哉tai 大đại 勤cần 勇dũng 。 汝nhữ 已dĩ 修tu 行hành 真chân 言ngôn 行hạnh 。 能năng 問vấn 一nhất 切thiết 真chân 言ngôn 義nghĩa 。 我ngã 等đẳng 咸hàm 有hữu 意ý 思tư 惟duy 者giả 。 真chân 言ngôn 行hạnh 即tức 是thị 三tam 平bình 等đẳng 法Pháp 門môn 。 汝nhữ 於ư 持trì 三tam 密mật 人nhân 中trung 。 最tối 為vi 上thượng 首thủ 。 故cố 能năng 問vấn 世Thế 尊Tôn 普phổ 門môn 深thâm 義nghĩa 。 如như 仁nhân 者giả 所sở 欲dục 問vấn 佛Phật 義nghĩa 。 我ngã 等đẳng 亦diệc 皆giai 有hữu 是thị 思tư 惟duy 。 今kim 悉tất 同đồng 心tâm 思tư 欲dục 當đương 速tốc 陳trần 說thuyết 也dã 。 次thứ 言ngôn 。 一nhất 切thiết 現hiện 為vì 汝nhữ 證chứng 驗nghiệm 。 依y 住trụ 真chân 言ngôn 之chi 行hành 力lực 者giả 。 言ngôn 我ngã 等đẳng 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 由do 住trụ 此thử 無vô 上thượng 句cú 故cố 。 乃nãi 至chí 能năng 於ư 金kim 剛cang 慧tuệ 海hải 甚thậm 深thâm 不bất 動động 。 是thị 故cố 必tất 定định 師sư 子tử 吼hống 。 於ư 汝nhữ 前tiền 所sở 說thuyết 。 偈kệ 現hiện 作tác 證chứng 明minh 。 我ngã 等đẳng 諸chư 有hữu 所sở 作tác 。 皆giai 由do 住trụ 真chân 言ngôn 行hạnh 依y 真chân 言ngôn 勢thế 力lực 。 而nhi 與dữ 得đắc 成thành 就tựu 。 若nhược 汝nhữ 諮tư 問vấn 如Như 來Lai 。 祕bí 密mật 方phương 便tiện 者giả 。 諸chư 有hữu 求cầu 大Đại 乘Thừa 人nhân 。 當đương 於ư 真chân 言ngôn 行hạnh 法pháp 。 皆giai 得đắc 通thông 達đạt 。 以dĩ 通thông 達đạt 故cố 不bất 久cửu 勤cần 修tu 。 亦diệc 與dữ 我ngã 等đẳng 無vô 異dị 。 以dĩ 見kiến 如như 是thị 利lợi 義nghĩa 故cố 。 以dĩ 一nhất 音âm 聲thanh 。 同đồng 心tâm 勸khuyến 助trợ 也dã 。

爾nhĩ 時thời 祕bí 密mật 主chủ 蒙mông 大đại 眾chúng 勸khuyến 發phát 已dĩ 。 即tức 說thuyết 伽già 他tha 廣quảng 問vấn 世Thế 尊Tôn 。 初sơ 一nhất 偈kệ 問vấn 綵thải 色sắc 義nghĩa 。 有hữu 四tứ 句cú 。 第đệ 一nhất 句cú 問vấn 云vân 何hà 是thị 綵thải 色sắc 義nghĩa 。 第đệ 二nhị 句cú 問vấn 當đương 以dĩ 何hà 色sắc 。 第đệ 三tam 句cú 問vấn 云vân 何hà 安an 置trí 此thử 色sắc 。 先tiên 於ư 何hà 處xứ 。 內nội 耶da 外ngoại 耶da 。 第đệ 四tứ 句cú 布bố 色sắc 時thời 以dĩ 何hà 色sắc 為vi 先tiên 。 此thử 是thị 造tạo 漫mạn 荼đồ 羅la 時thời 一nhất 種chủng 支chi 分phần/phân 也dã 。 次thứ 偈kệ 問vấn 諸chư 門môn 摽phiếu/phiêu 相tương/tướng 。 有hữu 三tam 句cú 偈kệ 。 第đệ 一nhất 句cú 問vấn 門môn 旗kỳ 形hình 量lượng 。 第đệ 二nhị 句cú 問vấn 門môn 廂sương 形hình 量lượng 。 第đệ 三tam 句cú 問vấn 建kiến 立lập 諸chư 門môn 法pháp 度độ 形hình 量lượng 。 如như 是thị 種chủng 種chủng 。 祕bí 密mật 摽phiếu/phiêu 幟xí 。 阿a 闍xà 梨lê 皆giai 應ưng 善thiện 通thông 達đạt 之chi 。 又hựu 是thị 一nhất 支chi 分phần/phân 也dã 。 次thứ 有hữu 二nhị 偈kệ 。 大đại 凡phàm 有hữu 八bát 問vấn 。 第đệ 一nhất 句cú 問vấn 云vân 何hà 奉phụng 食thực 及cập 花hoa 香hương 等đẳng 。 第đệ 二nhị 句cú 問vấn 寶bảo 瓶bình 法pháp 則tắc 。 當đương 知tri 一nhất 切thiết 。 諸chư 供cúng 養dường 具cụ 。 皆giai 在tại 其kỳ 中trung 。 阿a 闍xà 梨lê 當đương 隨tùy 事sự 相tướng 辦biện 其kỳ 性tánh 類loại 。 又hựu 是thị 一nhất 種chủng 支chi 分phần/phân 也dã 。 第đệ 三tam 句cú 問vấn 云vân 何hà 引dẫn 召triệu 弟đệ 子tử 入nhập 漫mạn 荼đồ 羅la 。 第đệ 四tứ 句cú 問vấn 云vân 何hà 作tác 灌quán 頂Đảnh 法Pháp 。 第đệ 五ngũ 句cú 問vấn 云vân 何hà 儭thân 奉phụng 所sở 尊tôn 。 然nhiên 此thử 中trung 復phục 有hữu 二nhị 種chủng 。 若nhược 初sơ 心tâm 行hành 人nhân 依y 世thế 諦đế 漫mạn 荼đồ 羅la 。 云vân 何hà 召triệu 入nhập 灌quán 頂đảnh 奉phụng 獻hiến 阿a 闍xà 梨lê 。 若nhược 已dĩ 修tu 習tập 瑜du 伽già 作tác 祕bí 密mật 灌quán 頂đảnh 。 云vân 何hà 召triệu 入nhập 灌quán 頂đảnh 奉phụng 獻hiến 阿a 闍xà 梨lê 。 正chánh 作tác 法pháp 時thời 。 所sở 有hữu 加gia 持trì 教giáo 授thọ 方phương 便tiện 皆giai 此thử 中trung 攝nhiếp 。 又hựu 是thị 一nhất 種chủng 支chi 分phần/phân 也dã 。 第đệ 六lục 句cú 問vấn 護hộ 摩ma 處xứ 所sở 。 亦diệc 有hữu 淺thiển 密mật 二nhị 釋thích 及cập 息tức 災tai 增tăng 益ích 。 降hàng 伏phục 等đẳng 諸chư 異dị 方phương 便tiện 。 第đệ 七thất 句cú 問vấn 真chân 言ngôn 部bộ 類loại 字tự 義nghĩa 句cú 義nghĩa 。 第đệ 八bát 句cú 問vấn 三tam 昧muội 門môn 淺thiển 深thâm 。 差sai 別biệt 之chi 相tướng 。 凡phàm 阿a 闍xà 梨lê 未vị 善thiện 通thông 達đạt 。 如như 是thị 法Pháp 者giả 。 不bất 應ưng 建kiến 立lập 漫mạn 荼đồ 羅la 。 又hựu 成thành 三tam 種chủng 支chi 分phần/phân 也dã 。 如như 是thị 問vấn 竟cánh 。 大đại 寂tịch 法Pháp 王Vương 告cáo 執chấp 金kim 剛cang 言ngôn 。 汝nhữ 當đương 一nhất 心tâm 諦đế 聽thính 。 次thứ 說thuyết 偈kệ 言ngôn 。 最tối 勝thắng 真chân 言ngôn 道đạo 。 出xuất 生sanh 大Đại 乘Thừa 果quả 者giả 。 大Đại 乘Thừa 果quả 即tức 是thị 佛Phật 無vô 上thượng 慧tuệ 。 要yếu 由do 如như 是thị 方phương 便tiện 得đắc 生sanh 。 由do 汝nhữ 善thiện 言ngôn 能năng 請thỉnh 問vấn 我ngã 故cố 。 今kim 普phổ 為vi 諸chư 摩ma 訶ha 薩tát 。 開khai 示thị 演diễn 說thuyết 也dã 。 初sơ 一nhất 偈kệ 答đáp 色sắc 義nghĩa 云vân 。 染nhiễm 彼bỉ 眾chúng 生sanh 界giới 。 以dĩ 法Pháp 界Giới 之chi 味vị 。 古cổ 佛Phật 所sở 宣tuyên 說thuyết 。 是thị 名danh 為vi 色sắc 義nghĩa 者giả 。 猶do 如như 世thế 間gian 染nhiễm 色sắc 。 能năng 染nhiễm 淨tịnh 疊điệp 使sử 同đồng 味vị 故cố 。 以dĩ 味vị 解giải 色sắc 。 如như 云vân 袈ca 裟sa 味vị 者giả 。 即tức 染nhiễm 作tác 袈ca 裟sa 色sắc 也dã 。 今kim 此thử 漫mạn 荼đồ 羅la 色sắc 義nghĩa 亦diệc 然nhiên 。 以dĩ 法Pháp 界Giới 不bất 思tư 議nghị 。 色sắc 染nhiễm 眾chúng 生sanh 心tâm 。 同đồng 一nhất 淨tịnh 菩Bồ 提Đề 味vị 。

復phục 次thứ 如như 世thế 間gian 染nhiễm 衣y 先tiên 以dĩ 。 灰hôi 水thủy 洗tẩy 。 則tắc 易dị 受thọ 染nhiễm 色sắc 。 今kim 以dĩ 囉ra 字tự 門môn 焚phần 燒thiêu 弟đệ 子tử 心tâm 垢cấu 。 使sử 成thành 灰hôi 燼tẫn 。 然nhiên 後hậu 以dĩ 嚩phạ 字tự 門môn 大đại 慈từ 悲bi 水thủy 洗tẩy 之chi 。 使sử 純thuần 一nhất 清thanh 白bạch 。 離ly 諸chư 戲hí 論luận 。 然nhiên 後hậu 染nhiễm 作tác 法Pháp 界Giới 漫mạn 荼đồ 羅la 。 令linh 種chủng 種chủng 普phổ 門môn 身thân 。 皆giai 同đồng 實thật 相tướng 色sắc 也dã 。 次thứ 有hữu 兩lưỡng 偈kệ 通thông 答đáp 三tam 問vấn 。 問vấn 中trung 云vân 當đương 以dĩ 何hà 色sắc 。 今kim 此thử 答đáp 中trung 具cụ 用dụng 青thanh 黃hoàng 赤xích 白bạch 黑hắc 五ngũ 色sắc 也dã 。 偈kệ 云vân 。 先tiên 安an 布bố 內nội 色sắc 。 非phi 安an 布bố 外ngoại 色sắc 者giả 。 是thị 答đáp 云vân 何hà 布bố 色sắc 。 何hà 處xứ 先tiên 起khởi 何hà 處xứ 後hậu 起khởi 也dã 。 潔khiết 白bạch 以dĩ 為vi 初sơ 。 赤xích 色sắc 為vi 第đệ 二nhị 。 如như 是thị 黃hoàng 及cập 青thanh 。 漸tiệm 次thứ 而nhi 彰chương 著trước 。 一nhất 切thiết 內nội 深thâm 玄huyền 。 是thị 謂vị 色sắc 先tiên 後hậu 者giả 。 是thị 答đáp 是thị 色sắc 誰thùy 為vi 最tối 初sơ 也dã 。 潔khiết 白bạch 是thị 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 淨tịnh 法Pháp 界Giới 色sắc 。 則tắc 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 本bổn 源nguyên 。 故cố 最tối 為vi 初sơ 。 赤xích 是thị 寶Bảo 幢Tràng 如Như 來Lai 色sắc 。 既ký 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 於ư 明minh 道đạo 中trung 。 降hàng 伏phục 魔ma 怨oán 。 滅diệt 除trừ 蓋cái 障chướng 。 故cố 第đệ 二nhị 。 黃hoàng 色sắc 是thị 娑sa 羅la 樹thụ 王vương 色sắc 。 以dĩ 成thành 正chánh 覺giác 時thời 。 萬vạn 德đức 開khai 敷phu 皆giai 到đáo 金kim 剛cang 實thật 際tế 。 故cố 第đệ 三tam 。 青thanh 是thị 無Vô 量Lượng 壽Thọ 色sắc 。 既ký 到đáo 金kim 剛cang 實thật 際tế 。 即tức 以dĩ 加gia 持trì 方phương 便tiện 。 普phổ 現hiện 大đại 悲bi 漫mạn 荼đồ 羅la 。 如như 淨tịnh 虛hư 空không 中trung 具cụ 含hàm 萬vạn 像tượng 。 故cố 第đệ 四tứ 。 黑hắc 色sắc 是thị 鼓cổ 音âm 如Như 來Lai 色sắc 。 所sở 以dĩ 垂thùy 普phổ 門môn 之chi 迹tích 。 皆giai 為vi 顯hiển 本bổn 。 本bổn 者giả 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 自tự 證chứng 之chi 地địa 。 住trụ 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 若nhược 捨xả 加gia 持trì 神thần 力lực 。 則tắc 一nhất 切thiết 心tâm 量lượng 眾chúng 生sanh 。 非phi 其kỳ 境cảnh 界giới 。 是thị 故cố 其kỳ 色sắc 幽u 玄huyền 。 而nhi 最tối 居cư 後hậu 也dã 。

復phục 次thứ 如như 世thế 間gian 淨tịnh 帛bạch 。 先tiên 受thọ 染nhiễm 色sắc 故cố 。 最tối 後hậu 黑hắc 是thị 染nhiễm 色sắc 之chi 極cực 。 以dĩ 最tối 深thâm 故cố 不bất 可khả 復phục 加gia 。 是thị 以dĩ 居cư 後hậu 。 漫mạn 荼đồ 羅la 色sắc 義nghĩa 亦diệc 然nhiên 。 白bạch 是thị 越việt 百bách 六lục 十thập 心tâm 垢cấu 義nghĩa 。 此thử 名danh 信tín 色sắc 故cố 最tối 初sơ 。 赤xích 者giả 大đại 勤cần 勇dũng 義nghĩa 。 是thị 精tinh 進tấn 色sắc 故cố 第đệ 二nhị 。 黃hoàng 謂vị 一nhất 念niệm 相tương 應ứng 時thời 。 定định 慧tuệ 均quân 等đẳng 七thất 覺giác 開khai 敷phu 。 是thị 名danh 念niệm 色sắc 故cố 第đệ 三tam 。 青thanh 者giả 大Đại 空Không 三Tam 昧Muội 義nghĩa 。 是thị 名danh 定định 色sắc 故cố 第đệ 四tứ 。 黑hắc 者giả 謂vị 大đại 涅Niết 槃Bàn 義nghĩa 。 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 究cứu 竟cánh 之chi 慧tuệ 。 是thị 名danh 慧tuệ 色sắc 故cố 名danh 第đệ 五ngũ 。 或hoặc 有hữu 說thuyết 言ngôn 白bạch 色sắc 最tối 初sơ 。 黃hoàng 為vi 第đệ 二nhị 。 赤xích 為vi 第đệ 三tam 。 青thanh 為vi 第đệ 四tứ 。 黑hắc 為vi 第đệ 五ngũ 者giả 。 此thử 約ước 受thọ 染nhiễm 淺thiển 深thâm 有hữu 容dung 有hữu 上thượng 之chi 義nghĩa 。 又hựu 白bạch 是thị 信tín 義nghĩa 最tối 初sơ 。 黃hoàng 者giả 猶do 如như 金kim 剛cang 。 不bất 可khả 爼trở 壞hoại 。 即tức 是thị 進tiến 義nghĩa 故cố 第đệ 二nhị 。 赤xích 謂vị 心tâm 障chướng 淨tịnh 除trừ 。 光quang 明minh 顯hiển 照chiếu 。 即tức 是thị 念niệm 義nghĩa 故cố 第đệ 三tam 。 餘dư 如như 上thượng 釋thích 。 法Pháp 門môn 所sở 表biểu 各các 殊thù 也dã 。

復phục 次thứ 白bạch 是thị 寂tịch 災tai 色sắc 如Như 來Lai 部bộ 義nghĩa 。 故cố 最tối 初sơ 。 黃hoàng 是thị 增tăng 益ích 色sắc 蓮liên 花hoa 部bộ 義nghĩa 。 故cố 第đệ 二nhị 。 赤xích 是thị 降hàng 伏phục 色sắc 金kim 剛cang 部bộ 義nghĩa 。 故cố 第đệ 三tam 。 青thanh 是thị 成thành 辦biện 諸chư 事sự 亦diệc 出xuất 生sanh 隨tùy 類loại 之chi 形hình 。 故cố 第đệ 四tứ 。 黑hắc 是thị 攝nhiếp 召triệu 義nghĩa 。 即tức 諸chư 奉phụng 教giáo 忿phẫn 怒nộ 等đẳng 所sở 為vi 眾chúng 務vụ 。 故cố 第đệ 五ngũ 也dã 。

復phục 次thứ 如như 世thế 間gian 綵thải 畫họa 不bất 過quá 五ngũ 色sắc 。 然nhiên 更cánh 相tương 涉thiệp 有hữu 種chủng 種chủng 深thâm 淺thiển 不bất 同đồng 。 巧xảo 慧tuệ 者giả 善thiện 分phân 布bố 之chi 。 出xuất 生sanh 萬vạn 像tượng 。 無vô 有hữu 窮cùng 盡tận 。 法Pháp 界Giới 不bất 思tư 議nghị 。 色sắc 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 統thống 而nhi 言ngôn 之chi 不bất 過quá 五ngũ 字tự 門môn 。 然nhiên 亦diệc 更cánh 相tương 發phát 揮huy 。 成thành 種chủng 種chủng 差sai 別biệt 智trí 印ấn 。 如Như 來Lai 以dĩ 普phổ 門môn 善thiện 巧xảo 。 圖đồ 作tác 悲bi 生sanh 漫mạn 荼đồ 羅la 。 乃nãi 至chí 出xuất 生sanh 世thế 界giới 微vi 塵trần 數số 。 隨tùy 類loại 之chi 形hình 猶do 不bất 窮cùng 盡tận 。 若nhược 瑜du 伽già 行hành 人nhân 若nhược 得đắc 此thử 中trung 意ý 者giả 。 當đương 觸xúc 類loại 而nhi 長trường/trưởng 自tự 在tại 施thí 為vi 。 寂tịch 滅diệt 真Chân 如Như 中trung 當đương 在tại 何hà 次thứ 。 如như 偈kệ 中trung 所sở 說thuyết 。 且thả 舉cử 一nhất 途đồ 法Pháp 門môn 提đề 其kỳ 綱cương 領lãnh 耳nhĩ 。

經Kinh 云vân 。 先tiên 安an 布bố 內nội 色sắc 。 非phi 安an 布bố 外ngoại 色sắc 者giả 。 凡phàm 圖đồ 畫họa 法pháp 。 當đương 先tiên 建kiến 立lập 內nội 心tâm 祕bí 密mật 蓮liên 花hoa 藏tạng 竟cánh 。 次thứ 造tạo 第đệ 一nhất 重trọng/trùng 伊y 字tự 三tam 點điểm 諸chư 內nội 眷quyến 屬thuộc 。 次thứ 造tạo 第đệ 二nhị 重trọng/trùng 四tứ 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 諸chư 大đại 眷quyến 屬thuộc 。 以dĩ 及cập 第đệ 三tam 重trọng/trùng 一nhất 切thiết 世thế 天thiên 眷quyến 屬thuộc 。 又hựu 諸chư 界giới 道đạo 。 中trung 央ương 及cập 第đệ 一nhất 重trọng/trùng 當đương 具cụ 五ngũ 色sắc 。 先tiên 以dĩ 白bạch 色sắc 為vi 周chu 界giới 竟cánh 。 次thứ 於ư 其kỳ 外ngoại 布bố 赤xích 色sắc 界giới 。 次thứ 外ngoại 又hựu 布bố 黃hoàng 色sắc 。 次thứ 外ngoại 又hựu 布bố 青thanh 色sắc 。 最tối 外ngoại 次thứ 布bố 黑hắc 色sắc 。 其kỳ 第đệ 二nhị 重trùng 。 亦diệc 依y 如như 上thượng 次thứ 第đệ 。 布bố 白bạch 赤xích 黃hoàng 三tam 色sắc 。 第đệ 三tam 重trọng/trùng 周chu 界giới 。 但đãn 布bố 純thuần 白bạch 一nhất 色sắc 。 皆giai 極cực 令linh 均quân 調điều 正chánh 直trực 。 漸tiệm 次thứ 右hữu 旋toàn 布bố 之chi 。 其kỳ 行hành 道Đạo 及cập 供cúng 養dường 處xứ 外ngoại 緣duyên 等đẳng 。 隨tùy 作tác 一nhất 純thuần 色sắc 界giới 。 瞿cù 醯hê 云vân 。 但đãn 用dụng 白bạch 色sắc 也dã 。 所sở 以dĩ 先tiên 白bạch 色sắc 從tùng 中trung 向hướng 外ngoại 者giả 。 明minh 此thử 菩Bồ 提Đề 心tâm 五ngũ 種chủng 根căn 力lực 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 。 乃nãi 至chí 住trụ 於ư 。 大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn 。 則tắc 遍biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 無vô 所sở 不bất 在tại 故cố 。 黑hắc 色sắc 最tối 居cư 外ngoại 也dã 。 若nhược 從tùng 淺thiển 至chí 深thâm 自tự 迹tích 歸quy 本bổn 。 則tắc 世Thế 尊Tôn 府phủ 同đồng 六lục 趣thú 為vi 初sơ 門môn 眷quyến 屬thuộc 開khai 發phát 淨tịnh 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 若nhược 眾chúng 生sanh 入nhập 此thử 明minh 門môn 超siêu 百bách 六lục 十thập 心tâm 時thời 。 則tắc 已dĩ 出xuất 過quá 世thế 間gian 。 上thượng 菩Bồ 薩Tát 位vị 。 故cố 第đệ 三tam 漫mạn 荼đồ 羅la 。 唯duy 以dĩ 白bạch 色sắc 為vi 界giới 也dã 。 第đệ 二nhị 漫mạn 荼đồ 羅la 。 於ư 白bạch 之chi 上thượng 更cánh 加gia 赤xích 色sắc 黃hoàng 色sắc 者giả 。 赤xích 是thị 勤cần 勇dũng 。 菩Bồ 提Đề 心tâm 中trung 。 進tiến 修tu 萬vạn 行hạnh 。 黃hoàng 是thị 如Như 來Lai 念niệm 處xứ 萬vạn 德đức 開khai 敷phu 。

爾nhĩ 時thời 即tức 入nhập 。 重trọng/trùng 玄huyền 門môn 居cư 寂tịch 光quang 土thổ/độ 。 乃nãi 至chí 近cận 居cư 補bổ 處xứ 猶do 故cố 不bất 識thức 一nhất 人nhân 。 故cố 於ư 第đệ 二nhị 重trọng/trùng 。 但đãn 以dĩ 三tam 色sắc 為vi 界giới 也dã 。 第đệ 一nhất 重trọng/trùng 漫mạn 荼đồ 羅la 。 於ư 三tam 色sắc 之chi 上thượng 更cánh 加gia 青thanh 色sắc 黑hắc 色sắc 者giả 。 青thanh 是thị 大Đại 空Không 三Tam 昧Muội 。 所sở 謂vị 如Như 來Lai 。 身thân 口khẩu 意ý 密mật 無vô 盡tận 加gia 持trì 故cố 。 作tác 大đại 虛hư 空không 色sắc 。 黑hắc 謂vị 如Như 來Lai 壽thọ 量lượng 。 常thường 住trụ 之chi 身thân 。 如như 是thị 妙diệu 身thân 畢tất 竟cánh 無vô 像tượng 。 故cố 作tác 深thâm 玄huyền 色sắc 。 此thử 二nhị 句cú 是thị 。 如Như 來Lai 祕bí 藏tạng 。 非phi 普phổ 為vì 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 故cố 名danh 眷quyến 屬thuộc 也dã 又hựu 入nhập 此thử 深thâm 玄huyền 色sắc 者giả 。 即tức 是thị 如Như 來Lai 。 自tự 證chứng 中trung 胎thai 花hoa 藏tạng 。

爾nhĩ 時thời 見kiến 五ngũ 智trí 色sắc 。 皆giai 同đồng 一nhất 法pháp 界giới 色sắc 。 何hà 有hữu 淺thiển 深thâm 之chi 殊thù 。 而nhi 諸chư 眾chúng 生sanh 。 有hữu 漸tiệm 入nhập 者giả 有hữu 超siêu 昇thăng 者giả 有hữu 頓đốn 入nhập 者giả 。 然nhiên 其kỳ 所sở 趣thú 畢tất 竟cánh 同đồng 歸quy 。 故cố 云vân 一nhất 切thiết 內nội 深thâm 玄huyền 也dã 。

經Kinh 云vân 。 建kiến 立lập 門môn 幖tiêu 幟xí 。 量lượng 同đồng 中trung 胎thai 藏tạng 。 廂sương 衛vệ 亦diệc 如như 是thị 。 花hoa 臺đài 十thập 六lục 節tiết 者giả 。 漫mạn 荼đồ 羅la 夾giáp 門môn 。 皆giai 竪thụ 幢tràng 旗kỳ 以dĩ 為vi 幖tiêu 幟xí 。 謂vị 之chi 門môn 幖tiêu 幟xí 。 二nhị 摽phiếu/phiêu 相tương/tướng 距cự 尺xích 量lượng 。 令linh 與dữ 中trung 胎thai 正chánh 等đẳng 。 上thượng 置trí 橫hoạnh/hoành 括quát 。 其kỳ 廣quảng 亦diệc 然nhiên 。 幢tràng 竿can/cán 上thượng 皆giai 置trí 偃yển 月nguyệt 。 月nguyệt 下hạ 置trí 旗kỳ 幟xí 像tượng 。 取thủ 繒tăng 帛bạch 裁tài 令linh 正chánh 方phương 。 可khả 隅ngung 角giác 破phá 之chi 以dĩ 為vi 兩lưỡng 幟xí 。 各các 附phụ 幢tràng 竿can/cán 之chi 外ngoại 。 上thượng 銳duệ 下hạ 垂thùy 也dã 。 四tứ 維duy 際tế 亦diệc 置trí 幢tràng 竿can/cán 并tinh 偃yển 月nguyệt 。 其kỳ 摽phiếu/phiêu 幟xí 兩lưỡng 向hướng 置trí 之chi 。 於ư 大đại 勤cần 勇dũng 門môn 偃yển 月nguyệt 上thượng 。 各các 置trí 如như 意ý 寶bảo 。 金kim 剛cang 手thủ 門môn 偃yển 月nguyệt 上thượng 。 各các 置trí 拔bạt 折chiết 羅la 。 蓮liên 華hoa 手thủ 門môn 偃yển 月nguyệt 上thượng 。 各các 置trí 商thương 佉khư 。 其kỳ 四tứ 維duy 上thượng 亦diệc 皆giai 置trí 寶bảo 也dã 。 夾giáp 門môn 廂sương 衛vệ 處xứ 如như 亞# 字tự 形hình 。 而nhi 於ư 中trung 間gian 通thông 道đạo 。 每mỗi 於ư 曲khúc 際tế 皆giai 置trí 金kim 剛cang 撅# 。 撅# 首thủ 如như 一nhất 股cổ 拔bạt 折chiết 羅la 形hình 。 其kỳ 下hạ 銛# 銳duệ 。 一nhất 箱tương 六lục 撅# 兩lưỡng 邊biên 總tổng 十thập 二nhị 撅# 。 四tứ 門môn 并tinh 四tứ 角giác 總tổng 二nhị 十thập 八bát 枚mai 。 三tam 重trọng/trùng 例lệ 爾nhĩ 。 并tinh 備bị 五ngũ 色sắc 線tuyến 。 皆giai 以dĩ 不bất 動động 真chân 言ngôn 或hoặc 降giáng/hàng 三tam 世thế 真chân 言ngôn 。 加gia 持trì 一nhất 百bách 八bát 遍biến 。 或hoặc 一nhất 千thiên 八bát 十thập 遍biến 。 阿a 闍xà 梨lê 正chánh 作tác 法pháp 夜dạ 。 既ký 畫họa 曼mạn 荼đồ 羅la 竟cánh 。 先tiên 觀quán 中trung 胎thai 及cập 第đệ 一nhất 院viện 知tri 無vô 闕khuyết 少thiểu 。 即tức 下hạ 金kim 剛cang 撅# 。 其kỳ 金kim 剛cang 撅# 。 以dĩ 金kim 剛cang 線tuyến 周chu 匝táp 圍vi 之chi 。 至chí 通thông 門môn 處xứ 。 則tắc 止chỉ 不bất 須tu 橫hoạnh/hoành 斷đoạn 。 三tam 重trọng/trùng 皆giai 如như 是thị 置trí 之chi 。 若nhược 不bất 能năng 爾nhĩ 者giả 。 其kỳ 第đệ 三tam 院viện 。 必tất 應ưng 具cụ 依y 此thử 法pháp 勿vật 得đắc 闕khuyết 少thiểu 。 至chí 通thông 門môn 處xứ 。 當đương 舉cử 線tuyến 隨tùy 門môn 摽phiếu/phiêu 。 屈khuất 曲khúc 而nhi 上thượng 使sử 不bất 閡ngại 頭đầu 。 既ký 結kết 界giới 竟cánh 。 當đương 依y 門môn 出xuất 入nhập 不bất 得đắc 輒triếp 越việt 餘dư 處xứ 。 每mỗi 出xuất 入nhập 時thời 。 仍nhưng 須tu 誦tụng 不bất 動động 真chân 言ngôn 。 若nhược 是thị 瑜du 伽già 阿a 闍xà 梨lê 。 亦diệc 可khả 周chu 匝táp 以dĩ 線tuyến 圍vi 斷đoạn 。 若nhược 須tu 出xuất 入nhập 時thời 。 想tưởng 舉cử 此thử 線tuyến 而nhi 於ư 下hạ 過quá 。 過quá 已dĩ 即tức 還hoàn 如như 故cố 。 或hoặc 去khứ 門môn 遠viễn 急cấp 須tu 出xuất 入nhập 者giả 。 當đương 觀quán 自tự 身thân 。 作tác 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 以dĩ 無vô 罣quái 礙ngại 身thân 。 勿vật 生sanh 越việt 線tuyến 之chi 想tưởng 。 隨tùy 意ý 出xuất 入nhập 無vô 咎cữu 也dã 。 六lục 撅# 間gian 迴hồi 屈khuất 處xứ 。 皆giai 令linh 尺xích 量lượng 均quân 停đình 。 仍nhưng 須tu 通thông 行hành 道Đạo 往vãng 來lai 界giới 院viện 。 最tối 外ngoại 門môn 廂sương 衛vệ 兩lưỡng 邊biên 。 亦diệc 與dữ 中trung 胎thai 正chánh 等đẳng 。 故cố 云vân 廂sương 衛vệ 。 亦diệc 如như 是thị 也dã 。 花hoa 臺đài 是thị 灌quán 頂đảnh 處xứ 。 蓮liên 花hoa 壇đàn 規quy 製chế 。 大đại 同đồng 中trung 胎thai 八bát 葉diệp 之chi 藏tạng 。 極cực 小tiểu 者giả 劑tề 十thập 六lục 指chỉ 。 餘dư 義nghĩa 下hạ 當đương 更cánh 說thuyết 之chi 。 但đãn 開khai 一nhất 門môn 。 其kỳ 門môn 令linh 向hướng 大đại 壇đàn 也dã 。 偈kệ 云vân 。 應ưng 知tri 彼bỉ 初sơ 門môn 。 與dữ 內nội 壇đàn 齊tề 等đẳng 。 謂vị 第đệ 一nhất 重trọng/trùng 門môn 相tương/tướng 。 當đương 准chuẩn 約ước 九cửu 分phần/phân 令linh 廣quảng 狹hiệp 正chánh 齊tề 。 使sử 門môn 之chi 中trung 道đạo 正chánh 當đương 花hoa 藏tạng 之chi 心tâm 。 所sở 餘dư 第đệ 二nhị 第đệ 三tam 。 亦diệc 以dĩ 此thử 為vi 率suất 分phân 之chi 。 自tự 然nhiên 漸tiệm 次thứ 增tăng 廣quảng 。 各các 得đắc 其kỳ 所sở 。 於ư 第đệ 二nhị 重trọng/trùng 門môn 廂sương 曲khúc 中trung 。 置trí 二nhị 龍long 王vương 兄huynh 弟đệ 。 難Nan 陀Đà 在tại 南nam 拔bạt 難Nan 陀Đà 在tại 北bắc 。 其kỳ 餘dư 眾chúng 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 大đại 同đồng 祕bí 密mật 漫mạn 荼đồ 羅la 位vị 品phẩm 。 阿a 闍xà 梨lê 言ngôn 。 若nhược 作tác 深thâm 密mật 釋thích 者giả 。 四tứ 面diện 方phương 相tương/tướng 正chánh 直trực 均quân 平bình 等đẳng 。 是thị 四tứ 念niệm 處xứ 義nghĩa 。 四tứ 門môn 是thị 四tứ 靜tĩnh 慮lự 。 亦diệc 是thị 四tứ 攝nhiếp 法pháp 。 門môn 摽phiếu/phiêu 是thị 四tứ 梵Phạm 住trụ 。 廂sương 曲khúc 是thị 四tứ 正chánh 勤cần 。 四tứ 維duy 是thị 四tứ 真Chân 諦Đế 。 金kim 剛cang 線tuyến 即tức 是thị 修tu 多đa 羅la 。 以dĩ 此thử 連liên 持trì 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 作tác 法Pháp 門môn 分phần/phân 劑tề 也dã 。 所sở 以dĩ 外ngoại 門môn 摽phiếu/phiêu 相tương/tướng 長trường 短đoản 廣quảng 狹hiệp 之chi 量lượng 。 皆giai 與dữ 中trung 胎thai 正chánh 等đẳng 者giả 。 明minh 如Như 來Lai 一nhất 一nhất 法Pháp 門môn 。 皆giai 與dữ 法Pháp 界Giới 相tương 稱xứng 。 乃nãi 至chí 無vô 有hữu 。 毫hào 氂ly 增tăng 減giảm 。 又hựu 合hợp 所sở 行hành 中trung 道đạo 。 正chánh 當đương 蓮liên 花hoa 臺đài 實thật 相tướng 之chi 心tâm 。 其kỳ 普phổ 門môn 之chi 迹tích 遠viễn 而nhi 逾du 廣quảng 。 故cố 云vân 智trí 者giả 於ư 外ngoại 院viện 。 漸tiệm 次thứ 而nhi 增tăng 加gia 也dã 。 偈kệ 云vân 。 略lược 說thuyết 三tam 摩ma 地địa 。 一nhất 心tâm 住trụ 於ư 緣duyên 。 從tùng 此thử 以dĩ 下hạ 。 答đáp 漫mạn 荼đồ 羅la 中trung 三tam 昧muội 支chi 分phần/phân 。 若nhược 未vị 修tu 瑜du 伽già 者giả 。 不bất 得đắc 作tác 阿a 闍xà 梨lê 。 以dĩ 闕khuyết 支chi 分phần/phân 故cố 法pháp 事sự 不bất 成thành 也dã 。 經kinh 中trung 。 初sơ 略lược 釋thích 三tam 昧muội 名danh 義nghĩa 。 次thứ 深thâm 廣quảng 說thuyết 之chi 。 初sơ 略lược 釋thích 者giả 。 謂vị 心tâm 係hệ 緣duyên 一nhất 境cảnh 而nhi 不bất 馳trì 散tán 。 是thị 等đẳng 持trì 義nghĩa 。 故cố 偈kệ 云vân 略lược 說thuyết 三tam 摩ma 地địa 一nhất 心tâm 住trụ 於ư 緣duyên 也dã 。 且thả 就tựu 有hữu 相tương/tướng 瑜du 伽già 。 自tự 有hữu 上thượng 中trung 下hạ 三tam 種chủng 。 上thượng 謂vị 觀quán 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 等đẳng 諸chư 如Như 來Lai 身thân 。 中trung 謂vị 觀quán 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 等đẳng 。 諸chư 菩Bồ 薩Tát 身thân 。 下hạ 謂vị 觀quán 因nhân 陀đà 羅la 等đẳng 隨tùy 類loại 之chi 身thân 。 一nhất 一nhất 如như 漫mạn 荼đồ 羅la 所sở 示thị 。 色sắc 像tượng 威uy 儀nghi 。 祕bí 密mật 摽phiếu/phiêu 式thức 或hoặc 印ấn 或hoặc 字tự 。 但đãn 一nhất 心tâm 住trụ 緣duyên 不bất 復phục 馳trì 散tán 。 即tức 是thị 彼bỉ 尊tôn 三tam 昧muội 門môn 。 以dĩ 要yếu 言ngôn 之chi 。 如như 漫mạn 荼đồ 羅la 海hải 會hội 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 一nhất 一nhất 善Thiện 知Tri 識Thức 。 皆giai 一nhất 種chủng 入nhập 法Pháp 界Giới 三tam 昧muội 門môn 。 若nhược 總tổng 觀quán 如như 是thị 普phổ 門môn 大đại 眾chúng 。 一nhất 心tâm 住trụ 緣duyên 而nhi 不bất 馳trì 散tán 。 即tức 是thị 普phổ 眼nhãn 三tam 昧muội 門môn 。 亦diệc 名danh 普phổ 門môn 世thế 界giới 三tam 昧muội 門môn 。 如như 一nhất 門môn 及cập 一nhất 切thiết 門môn 者giả 。 或hoặc 但đãn 入nhập 正chánh 遍biến 知tri 部bộ 三tam 昧muội 門môn 。 或hoặc 但đãn 入nhập 蓮liên 花hoa 部bộ 三tam 昧muội 門môn 。 或hoặc 但đãn 入nhập 金kim 剛cang 部bộ 三tam 昧muội 門môn 。 或hoặc 以dĩ 文Văn 殊Thù 眷quyến 屬thuộc 普phổ 皆giai 集tập 會hội 為vi 。 一nhất 三tam 昧muội 門môn 。 餘dư 三tam 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 爾nhĩ 。 隨tùy 行hành 人nhân 心tâm 量lượng 大đại 小tiểu 。 種chủng 種chủng 不bất 同đồng 也dã 。 行hành 者giả 修tu 習tập 瑜du 伽già 。 或hoặc 觀quán 本bổn 尊tôn 或hoặc 觀quán 祕bí 密mật 印ấn 或hoặc 觀quán 真chân 言ngôn 時thời 。 有hữu 種chủng 種chủng 境cảnh 界giới 現hiện 前tiền 。 不bất 與dữ 本bổn 觀quán 相tương/tướng 同đồng 。 皆giai 是thị 邪tà 觀quán 也dã 。 如như 於ư 定định 中trung 。 或hoặc 見kiến 日nhật 月nguyệt 眾chúng 星tinh 光quang 明minh 粲sán 麗lệ 。 或hoặc 見kiến 大đại 蓮liên 花hoa 王vương 遍biến 滿mãn 空không 中trung 。 或hoặc 見kiến 寶bảo 樹thụ 樓lâu 閣các 。 殊thù 勝thắng 莊trang 嚴nghiêm 。 猶do 如như 天thiên 宮cung 。 及cập 諸chư 淨tịnh 剎sát 。 或hoặc 復phục 豁hoát 然nhiên 不bất 復phục 有hữu 身thân 心tâm 。 相tương/tướng 或hoặc 見kiến 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 無vô 量lượng 大đại 眾chúng 。 或hoặc 聞văn 種chủng 種chủng 異dị 聲thanh 。 或hoặc 見kiến 懸huyền 崖nhai 巉# 絕tuyệt 至chí 無Vô 間Gián 獄Ngục 。 以dĩ 不bất 依y 本bổn 所sở 緣duyên 故cố 。 皆giai 不bất 應ưng 取thủ 。 但đãn 如như 常thường 一nhất 心tâm 意ý 。 雖tuy 得đắc 與dữ 定định 境cảnh 相tướng 應ưng 。 應ưng 須tu 深thâm 修tu 觀quán 察sát 十thập 緣duyên 生sanh 句cú 。 不bất 應ưng 味vị 著trước 也dã 。 若nhược 見kiến 異dị 境cảnh 界giới 以dĩ 為vi 殊thù 妙diệu 而nhi 取thủ 著trước 之chi 。 名danh 為vi 我ngã 慢mạn 定định 。 亦diệc 名danh 慳san 執chấp 定định 。 但đãn 與dữ 正chánh 觀quán 相tương 應ứng 時thời 。 自tự 然nhiên 得đắc 見kiến 。 俱câu 胝chi 佛Phật 剎sát 。 此thử 中trung 佛Phật 。 謂vị 百bách 千thiên 眾chúng 事sự 剎sát 為vi 淨tịnh 處xứ 也dã 。 如như 是thị 相tương 應ứng 時thời 。 即tức 知tri 承thừa 前tiền 已dĩ 來lai 種chủng 種chủng 事sự 相tướng 。 非phi 無vô 因nhân 緣duyên 。 以dĩ 如như 是thị 如như 是thị 因nhân 緣duyên 故cố 。 有hữu 如như 是thị 如như 是thị 事sự 相tướng 。 不bất 由do 他tha 悟ngộ 。 而nhi 無vô 所sở 罣quái 礙ngại 也dã 。

復phục 次thứ 深thâm 祕bí 釋thích 者giả 。 諸chư 於ư 一nhất 一nhất 善Thiện 知Tri 識Thức 法Pháp 門môn 身thân 真chân 實thật 相tướng 中trung 。 心tâm 住trụ 於ư 緣duyên 。 不bất 生sanh 妄vọng 想tưởng 戲hí 論luận 。 是thị 等đẳng 持trì 義nghĩa 。 如như 入nhập 阿a 字tự 門môn 一nhất 念niệm 法Pháp 界Giới 。 是thị 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 三tam 昧muội 。 於ư 法pháp 蓮liên 花hoa 印ấn 。 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 是thị 觀Quán 自Tự 在Tại 三tam 昧muội 。 於ư 金kim 剛cang 慧tuệ 印ấn 。 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 是thị 祕bí 密mật 主chủ 三tam 昧muội 。 乃nãi 至chí 梵Phạm 釋Thích 諸chư 尊tôn 。 各các 於ư 一nhất 法Pháp 界Giới 門môn 。 而nhi 得đắc 自tự 在tại 。 若nhược 於ư 彼bỉ 解giải 脫thoát 身thân 一nhất 緣duyên 不bất 亂loạn 。 各các 彼bỉ 淨tịnh 天thiên 眼nhãn 三tam 昧muội 。 若nhược 於ư 大đại 悲bi 藏tạng 雲vân 海hải 中trung 。 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 名danh 普phổ 眼nhãn 三tam 昧muội 。 亦diệc 名danh 普Phổ 現Hiện 色Sắc 身Thân 三tam 昧muội 。 若nhược 使sử 如Như 來Lai 。 於ư 無vô 量lượng 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 演diễn 說thuyết 是thị 中trung 廣quảng 義nghĩa 。 猶do 不bất 窮cùng 盡tận 。 今kim 欲dục 以dĩ 兩lưỡng 偈kệ 攝nhiếp 之chi 。 使sử 究cứu 盡tận 無vô 餘dư 。 故cố 云vân 廣quảng 義nghĩa 復phục 殊thù 異dị 。 大đại 眾chúng 生sanh 諦đế 聽thính 也dã 。 此thử 中trung 復phục 二nhị 。 初sơ 明minh 如Như 來Lai 三tam 昧muội 印ấn 。 次thứ 明minh 三tam 昧muội 道đạo 中trung 差sai 別biệt 印ấn 。 偈kệ 云vân 佛Phật 說thuyết 一nhất 切thiết 空không 者giả 。 即tức 是thị 入nhập 阿a 字tự 門môn 。 乃nãi 至chí 無vô 有hữu 。 少thiểu 法pháp 而nhi 可khả 得đắc 者giả 。 亦diệc 無vô 定định 相tương/tướng 可khả 名danh 三tam 昧muội 。 住trụ 如như 是thị 一nhất 心tâm 法Pháp 界Giới 。 名danh 為vi 正chánh 覺giác 之chi 等đẳng 持trì 也dã 。

所sở 以dĩ 然nhiên 者giả 。 若nhược 出xuất 此thử 心tâm 性tánh 。 外ngoại 有hữu 境cảnh 界giới 可khả 緣duyên 。 即tức 非phi 常thường 住trụ 之chi 境cảnh 。 為vi 四tứ 相tướng 所sở 遷thiên 時thời 。 住trụ 緣duyên 之chi 心tâm 亦diệc 復phục 隨tùy 境cảnh 界giới 流lưu 。 云vân 何hà 名danh 為vi 定định 耶da 。 是thị 故cố 正chánh 覺giác 三tam 昧muội 。 覺giác 諸chư 法pháp 本bổn 不bất 生sanh 故cố 。 唯duy 是thị 心tâm 自tự 證chứng 心tâm 心tâm 自tự 知tri 心tâm 。 從tùng 久cửu 遠viễn 以dĩ 來lai 。 常thường 如như 實thật 際tế 。 無vô 有hữu 變biến 易dị 。 即tức 以dĩ 如như 是thị 心tâm 。 自tự 住trụ 如như 是thị 緣duyên 故cố 。 得đắc 名danh 為vi 等đẳng 持trì 也dã 。 此thử 正chánh 是thị 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 本bổn 尊tôn 。 所sở 現hiện 無vô 盡tận 莊trang 嚴nghiêm 藏tạng 。 亦diệc 不bất 離ly 如như 是thị 本bổn 尊tôn 。 若nhược 他tha 觀quán 者giả 。 皆giai 名danh 邪tà 觀quán 。 故cố 次thứ 說thuyết 必tất 定định 印ấn 言ngôn 。 三tam 昧muội 唯duy 證chứng 心tâm 。 非phi 從tùng 異dị 緣duyên 得đắc 。 若nhược 據cứ 梵Phạm 本bổn 質chất 言ngôn 之chi 。 當đương 言ngôn 彼bỉ 更cánh 無vô 異dị 得đắc 。 意ý 言ngôn 。 更cánh 不bất 從tùng 餘dư 處xứ 得đắc 之chi 也dã 。 次thứ 云vân 。 彼bỉ 如như 是thị 境cảnh 界giới 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 定định 者giả 。 如như 大đại 般Bát 涅Niết 槃Bàn 經kinh 明minh 。 一nhất 切thiết 有hữu 心tâm 者giả 。 悉tất 有hữu 佛Phật 性tánh 。 此thử 佛Phật 性tánh 即tức 名danh 。 首Thủ 楞Lăng 嚴Nghiêm 定Định 。 亦diệc 名danh 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 。 亦diệc 名danh 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 。 佛Phật 佛Phật 道Đạo 同đồng 更cánh 無vô 異dị 路lộ 。 若nhược 行hành 人nhân 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 能năng 如như 言ngôn 正chánh 觀quán 心tâm 性tánh 者giả 。 亦diệc 即tức 名danh 為vi 入nhập 如Như 來Lai 定định 。 豈khởi 煩phiền 漸tiệm 超siêu 四tứ 處xứ 。 方phương 至chí 究cứu 竟cánh 乎hồ 。

復phục 次thứ 瑜du 伽già 行hành 人nhân 。 若nhược 蒙mông 諸chư 佛Phật 。 威uy 神thần 加gia 被bị 故cố 。 乃nãi 至chí 於ư 三tam 昧muội 中trung 。 具cụ 見kiến 十thập 佛Phật 剎sát 土độ 。 微vi 塵trần 眾chúng 等đẳng 。 無vô 量lượng 聖thánh 尊tôn 三tam 種chủng 密mật 印ấn 。 互hỗ 不bất 相tương 雜tạp 。 或hoặc 復phục 一nhất 心tâm 不bất 亂loạn 。 轉chuyển 成thành 自tự 身thân 。 雖tuy 則tắc 奇kỳ 特đặc 難nan 思tư 。 尚thượng 以dĩ 有hữu 相tương/tướng 有hữu 緣duyên 故cố 。 名danh 為vi 世thế 間gian 三tam 昧muội 。 若nhược 此thử 三tam 昧muội 現hiện 前tiền 時thời 。 行hành 者giả 觀quán 察sát 十thập 緣duyên 生sanh 句cú 。 淨tịnh 除trừ 一nhất 切thiết 。 妄vọng 相tương/tướng 戲hí 論luận 。 與dữ 空không 寂tịch 相tương 應ứng 。 即tức 悟ngộ 如như 是thị 漫mạn 荼đồ 羅la 海hải 會hội 。 皆giai 悉tất 從tùng 眾chúng 緣duyên 生sanh 。 如như 鏡kính 像tượng 水thủy 月nguyệt 。 乾can/kiền/càn 城thành 等đẳng 觀quán 無vô 性tánh 相tướng 。 是thị 名danh 出xuất 世thế 間gian 三tam 昧muội 。 然nhiên 尚thượng 以dĩ 空không 病bệnh 未vị 空không 故cố 。 未vị 得đắc 名danh 為vi 大đại 空không 。 及cập 坐tọa 道Đạo 場Tràng 。 自tự 證chứng 心tâm 性tánh 時thời 。 即tức 知tri 如như 是thị 等đẳng 。 加gia 持trì 境cảnh 界giới 。 皆giai 是thị 心tâm 之chi 實thật 際tế 。

爾nhĩ 時thời 心tâm 不bất 住trụ 相tướng 。 亦diệc 不bất 依y 空không 。 而nhi 照chiếu 見kiến 空không 與dữ 不bất 空không 。 畢tất 竟cánh 無vô 相tướng 而nhi 具cụ 一nhất 切thiết 相tương/tướng 。 故cố 名danh 大Đại 空Không 三Tam 昧Muội 。 住trụ 此thử 三tam 昧muội 者giả 。 即tức 是thị 住trụ 於ư 佛Phật 無vô 礙ngại 慧tuệ 。 佛Phật 說thuyết 是thị 人nhân 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 智Trí 。 究cứu 竟cánh 圓viên 滿mãn 。 所sở 以dĩ 經Kinh 云vân 。 故cố 說thuyết 為vi 大đại 空không 。 圓viên 滿mãn 薩Tát 婆Bà 若Nhã 也dã 。

經kinh 本bổn 第đệ 二nhị 卷quyển 初sơ 云vân 。

爾nhĩ 時thời 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 世Thế 尊Tôn 。 與dữ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 同đồng 共cộng 集tập 會hội 。 各các 各các 宣tuyên 說thuyết 一nhất 切thiết 。 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 道đạo 者giả 。 如Như 來Lai 已dĩ 說thuyết 。 究cứu 竟cánh 三tam 空không 三tam 昧muội 印ấn 。 為vi 令linh 普phổ 門môn 進tiến 趣thú 者giả 。 無vô 留lưu 難nạn 故cố 。 復phục 說thuyết 三tam 昧muội 道đạo 中trung 差sai 別biệt 印ấn 。 三tam 重trọng/trùng 漫mạn 荼đồ 羅la 所sở 示thị 。 種chủng 種chủng 類loại 形hình 。 皆giai 是thị 如Như 來Lai 。 一nhất 種chủng 法Pháp 門môn 身thân 。 是thị 故cố 悉tất 名danh 為vi 佛Phật 。 此thử 等đẳng 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 各các 於ư 本bổn 所sở 流lưu 通thông 法Pháp 門môn 。 自tự 說thuyết 彼bỉ 三tam 昧muội 道đạo 。 若nhược 現hiện 世thế 天thiên 身thân 者giả 。 則tắc 說thuyết 彼bỉ 天thiên 三tam 昧muội 道đạo 。 若nhược 現hiện 聲Thanh 聞Văn 身thân 者giả 。 則tắc 說thuyết 聲Thanh 聞Văn 三tam 昧muội 道đạo 。 若nhược 現hiện 辟Bích 支Chi 佛Phật 身thân 者giả 。 則tắc 說thuyết 辟Bích 支Chi 佛Phật 三tam 昧muội 道đạo 。 若nhược 現hiện 菩Bồ 薩Tát 身thân 者giả 。 則tắc 說thuyết 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 道đạo 。 若nhược 現hiện 持trì 金kim 剛cang 身thân 者giả 。 則tắc 說thuyết 金Kim 剛Cang 三Tam 昧Muội 道đạo 。 當đương 知tri 此thử 中trung 偈kệ 頌tụng 。 如như 是thị 無vô 量lượng 剎sát 塵trần 。 非phi 世thế 間gian 結kết 集tập 經Kinh 卷quyển 所sở 能năng 具cụ 載tái 。 然nhiên 諸chư 行hành 人nhân 。 若nhược 深thâm 入nhập 瑜du 伽già 境cảnh 界giới 三tam 昧muội 時thời 。 自tự 當đương 了liễu 了liễu 聽thính 聞văn 。 如như 正chánh 說thuyết 時thời 無vô 異dị 。 是thị 以dĩ 故cố 名danh 為vi 佛Phật 。 加gia 持trì 日nhật 也dã 。

經Kinh 云vân 。

時thời 佛Phật 入nhập 於ư 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 一nhất 體thể 速tốc 疾tật 力lực 三tam 昧muội 者giả 。 謂vị 入nhập 此thử 三tam 昧muội 時thời 。 則tắc 證chứng 知tri 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 皆giai 同đồng 一nhất 法pháp 界giới 智trí 體thể 。 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 能năng 次thứ 第đệ 觀quán 察sát 無vô 量lượng 。 世thế 界giới 海hải 微vi 塵trần 等đẳng 。 諸chư 三tam 昧muội 門môn 。 知tri 如như 是thị 如như 是thị 。 若nhược 干can 眾chúng 生sanh 。 於ư 彼bỉ 彼bỉ 三tam 昧muội 門môn 中trung 。 應ưng 得đắc 入nhập 道đạo 。 知tri 彼bỉ 善Thiện 知Tri 識Thức 。 已dĩ 為vi 若nhược 干can 眾chúng 生sanh 。 作tác 種chủng 子tử 因nhân 緣duyên 。 未vị 為vi 若nhược 干can 眾chúng 生sanh 。 作tác 種chủng 子tử 因nhân 緣duyên 。 或hoặc 有hữu 眾chúng 生sanh 。 入nhập 如như 是thị 法Pháp 門môn 。 可khả 得đắc 超siêu 昇thăng 成thành 佛Phật 。 入nhập 餘dư 法Pháp 門môn 。 久cửu 遠viễn 稽khể 留lưu 。 不bất 得đắc 成thành 佛Phật 。 如như 是thị 等đẳng 種chủng 種chủng 。 根căn 性tánh 不bất 同đồng 。 進tiến 趣thú 方phương 便tiện 。 皆giai 亦diệc 隨tùy 異dị 。 乃nãi 至chí 遊du 戲hí 其kỳ 中trung 。 次thứ 第đệ 修tu 習tập 。 出xuất 入nhập 超siêu 世thế 間gian 。 於ư 一nhất 一nhất 門môn 。 各các 得đắc 能năng 成thành 就tựu 無vô 量lượng 眾chúng 生sanh 。 故cố 名danh 一nhất 體thể 速tốc 疾tật 力lực 三tam 昧muội 也dã 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 遍biến 觀quán 察sát 已dĩ 。 了liễu 知tri 種chủng 種chủng 三tam 昧muội 道đạo 。 同đồng 歸quy 一nhất 體thể 皆giai 是thị 佛Phật 乘thừa 。 復phục 為vi 執chấp 金kim 剛cang 。 說thuyết 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 。 道đạo 中trung 成thành 菩Bồ 提Đề 印ấn 。 初sơ 有hữu 二nhị 偈kệ 。 明minh 成thành 佛Phật 之chi 外ngoại 迹tích 謂vị 我ngã 初sơ 坐tọa 道Đạo 場Tràng 。 以dĩ 此thử 一nhất 體thể 速tốc 疾tật 力lực 三tam 昧muội 。 降hàng 伏phục 天thiên 魔ma 軍quân 眾chúng 。 然nhiên 是thị 中trung 更cánh 有hữu 難nạn/nan 降hàng 伏phục 處xứ 。 所sở 謂vị 煩phiền 惱não 等đẳng 魔ma 。 無vô 有hữu 形hình 相tướng 。 方phương 所sở 亦diệc 無vô 足túc 迹tích 。 難nan 可khả 覺giác 知tri 。 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 亦diệc 皆giai 殄điễn 滅diệt 。 故cố 云vân 降hàng 伏phục 四tứ 魔ma 也dã 。 以dĩ 大đại 勤cần 勇dũng 聲thanh 者giả 。 謂vị 佛Phật 以dĩ 誠thành 實thật 言ngôn 。 告cáo 魔ma 波Ba 旬Tuần 。 我ngã 於ư 無vô 量lượng 無vô 數số 劫kiếp 。 為vi 調điều 伏phục 眾chúng 生sanh 故cố 。 棄khí 捨xả 身thân 命mạng 。 不bất 可khả 稱xưng 數số 。 而nhi 今kim 悉tất 已dĩ 成thành 就tựu 。 有hữu 入nhập 道đạo 之chi 機cơ 故cố 。 我ngã 將tương 證chứng 菩Bồ 提Đề 。 為vi 彼bỉ 等đẳng 眾chúng 生sanh 。 開khai 發phát 淨tịnh 眼nhãn 。 汝nhữ 之chi 勢thế 力lực 何hà 能năng 留lưu 礙ngại 耶da 。 適thích 發phát 此thử 聲thanh 時thời 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 怖bố 畏úy 悉tất 除trừ 。 天thiên 魔ma 迷mê 悶muộn 擗# 地địa 尋tầm 皆giai 退thoái 散tán 。 若nhược 有hữu 眾chúng 生sanh 。 受thọ 持trì 如như 是thị 。 三tam 角giác 印ấn 者giả 。 乃nãi 至chí 除trừ 無Vô 間Gián 獄Ngục 中trung 。 無vô 量lượng 怖bố 畏úy 。 何hà 況huống 天thiên 魔ma 鬼quỷ 神thần 等đẳng 怖bố 耶da 。 故cố 言ngôn 以dĩ 大đại 勤cần 勇dũng 聲thanh 。 除trừ 眾chúng 生sanh 怖bố 畏úy 。

爾nhĩ 時thời 地địa 神thần 。 歡hoan 喜hỷ 展triển 轉chuyển 稱xưng 說thuyết 。 乃nãi 至chí 聲thanh 及cập 淨tịnh 居cư 。

爾nhĩ 時thời 大Đại 梵Phạm 。 天thiên 等đẳng 八bát 部bộ 眾chúng 生sanh 。 徒đồ 見kiến 此thử 伏phục 魔ma 之chi 外ngoại 迹tích 。 是thị 故cố 有hữu 名danh 稱xưng 生sanh 號hiệu 為vi 大đại 勤cần 勇dũng 者giả 。 然nhiên 我ngã 實thật 成thành 佛Phật 處xứ 。 則tắc 非phi 彼bỉ 等đẳng 所sở 能năng 測trắc 量lượng 也dã 。 故cố 次thứ 有hữu 二nhị 偈kệ 明minh 菩Bồ 提Đề 實thật 義nghĩa 。 我ngã 覺giác 本bổn 不bất 生sanh 者giả 。 謂vị 覺giác 自tự 心tâm 從tùng 本bổn 以dĩ 來lai 不bất 生sanh 。 即tức 是thị 成thành 佛Phật 。 而nhi 實thật 無vô 覺giác 無vô 成thành 也dã 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 解giải 如như 是thị 常thường 寂tịch 滅diệt 。 想tưởng 分phân 別biệt 妄vọng 云vân 有hữu 生sanh 。 淪luân 迴hồi 六lục 趣thú 。 不bất 能năng 自tự 出xuất 。 今kim 雖tuy 聞văn 正Chánh 法Pháp 音âm 。 還hoàn 於ư 種chủng 種chủng 有hữu 為vi 事sự 迹tích 中trung 。 推thôi 求cầu 挍giảo 計kế 冀ký 望vọng 成thành 佛Phật 。 何hà 有hữu 得đắc 理lý 耶da 。 出xuất 過quá 語ngữ 言ngôn 道đạo 者giả 。 從tùng 此thử 已dĩ 下hạ 皆giai 是thị 轉chuyển 釋thích 阿a 字tự 門môn 。 覺giác 本bổn 不bất 生sanh 即tức 是thị 佛Phật 。 佛Phật 自tự 證chứng 之chi 法pháp 。 非phi 思tư 量lượng 分phân 別biệt 。 之chi 所sở 能năng 及cập 。 亦diệc 不bất 可khả 傳truyền 授thọ 與dữ 人nhân 。 智Trí 度Độ 謂vị 之chi 言ngôn 語ngữ 盡tận 意ý 不bất 行hành 處xứ 也dã 。 諸chư 過quá 得đắc 解giải 脫thoát 者giả 。 一nhất 切thiết 妄vọng 想tưởng 分phân 別biệt 。 名danh 之chi 為vi 過quá 。 即tức 是thị 生sanh 滅diệt 斷đoạn 常thường 去khứ 來lai 一nhất 異dị 等đẳng 。 種chủng 種chủng 戲hí 論luận 。 以dĩ 不bất 知tri 諸chư 法pháp 實thật 相tướng 故cố 。 悉tất 皆giai 可khả 破phá 可khả 轉chuyển 。 若nhược 了liễu 諸chư 法pháp 本bổn 無vô 生sanh 際tế 。 即tức 於ư 如như 是thị 。 一nhất 切thiết 過quá 失thất 。 皆giai 得đắc 解giải 脫thoát 。 是thị 故cố 金kim 剛cang 之chi 身thân 。 遠viễn 離ly 百bách 非phi 也dã 。 遠viễn 離ly 諸chư 因nhân 緣duyên 者giả 。 若nhược 法Pháp 界Giới 體thể 有hữu 。 生sanh 滅diệt 之chi 相tướng 。 則tắc 有hữu 因nhân 有hữu 緣duyên 。 可khả 得đắc 宣tuyên 說thuyết 。 而nhi 今kim 法pháp 從tùng 緣duyên 生sanh 。 則tắc 無vô 自tự 性tánh 。 若nhược 無vô 自tự 性tánh 。 則tắc 是thị 本bổn 來lai 不bất 生sanh 。 因nhân 緣duyên 和hòa 合hợp 時thời 。 亦diệc 無vô 所sở 起khởi 。 因nhân 緣duyên 離ly 散tán 。 時thời 亦diệc 無vô 有hữu 盡tận 。 是thị 故cố 如như 淨tịnh 虛hư 空không 常thường 不bất 變biến 易dị 。 大đại 經kinh 亦diệc 云vân 。 唯duy 有hữu 如Như 來Lai 。 離ly 諸chư 因nhân 緣duyên 也dã 。 知tri 空không 等đẳng 虛hư 空không 者giả 。 本bổn 來lai 不bất 生sanh 。 即tức 是thị 畢tất 竟cánh 空không 義nghĩa 。 以dĩ 自tự 性tánh 淨tịnh 無vô 際tế 。 無vô 分phân 別biệt 故cố 。 同đồng 於ư 大đại 虛hư 。 是thị 故cố 以dĩ 世thế 間gian 易dị 解giải 空không 。 譬thí 不bất 思tư 議nghị 空không 也dã 。 如như 實thật 相tướng 智trí 生sanh 者giả 。 心tâm 之chi 實thật 相tướng 。 即tức 是thị 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 遍biến 一nhất 切thiết 處xứ 。 佛Phật 坐tọa 道Đạo 場Tràng 。 如như 法Pháp 相tương/tướng 解giải 時thời 。 種chủng 種chủng 不bất 如như 實thật 見kiến 。 悉tất 滅diệt 無vô 餘dư 。 是thị 故cố 薩Tát 婆Bà 若Nhã 慧tuệ 與dữ 虛hư 空không 等đẳng 也dã 。 已dĩ 離ly 一nhất 切thiết 暗ám 者giả 。 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 相tướng 。 不bất 如như 實thật 知tri 。 即tức 是thị 無vô 明minh 。 是thị 故cố 覺giác 本bổn 不bất 生sanh 時thời 。 即tức 生sanh 遍biến 法Pháp 界Giới 明minh 。 以dĩ 一nhất 切thiết 種chủng 。 觀quán 一nhất 切thiết 法pháp 。 無vô 不bất 見kiến 聞văn 觸xúc 知tri 也dã 。 第đệ 一nhất 實thật 無vô 垢cấu 者giả 。 此thử 最tối 實thật 事sự 更cánh 無vô 過quá 上thượng 。 名danh 為vi 第đệ 一nhất 實thật 際tế 。 所sở 謂vị 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 以dĩ 離ly 一nhất 切thiết 暗ám 故cố 。 佛Phật 之chi 知tri 見kiến 。 無vô 復phục 垢cấu 污ô 。 皆giai 是thị 轉chuyển 釋thích 本bổn 不bất 生sanh 義nghĩa 也dã 。 次thứ 有hữu 二nhị 句cú 結kết 云vân 。 諸chư 趣thú 唯duy 想tưởng 名danh 佛Phật 相tương/tướng 亦diệc 復phục 然nhiên 者giả 。 言ngôn 六lục 趣thú 眾chúng 生sanh 。 與dữ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 本bổn 無vô 二nhị 體thể 。 但đãn 隨tùy 眾chúng 生sanh 。 種chủng 種chủng 妄vọng 想tưởng 。 立lập 種chủng 種chủng 名danh 耳nhĩ 。 佛Phật 亦diệc 如như 是thị 。 一nhất 切thiết 世thế 間gian 徒đồ 。 見kiến 我ngã 降hàng 魔ma 成thành 道Đạo 方phương 便tiện 。 度độ 人nhân 之chi 迹tích 。 隨tùy 彼bỉ 心tâm 相tương/tướng 而nhi 稱xưng 說thuyết 之chi 。 或hoặc 云vân 大đại 沙Sa 門Môn 。 或hoặc 云vân 大đại 勤cần 勇dũng 。 乃nãi 至chí 花hoa 嚴nghiêm 所sở 說thuyết 。 於ư 一nhất 世thế 界giới 中trung 。 有hữu 無vô 量lượng 異dị 名danh 。 非phi 謂vị 自tự 證chứng 法pháp 中trung 。 如như 其kỳ 所sở 說thuyết 。 而nhi 可khả 表biểu 示thị 也dã 。 次thứ 一nhất 偈kệ 復phục 釋thích 通thông 世thế 諦đế 。 明minh 起khởi 教giáo 所sở 由do 。 故cố 云vân 。 此thử 第đệ 一nhất 實thật 際tế 。 以dĩ 加gia 持trì 力lực 故cố 。 為vi 度độ 諸chư 世thế 間gian 。 而nhi 以dĩ 文văn 字tự 說thuyết 。 謂vị 以dĩ 佛Phật 眼nhãn 觀quán 之chi 。 如như 是thị 種chủng 種chủng 名danh 言ngôn 。 復phục 不bất 出xuất 第đệ 一nhất 實thật 際tế 。 而nhi 諸chư 眾chúng 生sanh 。 入nhập 道Đạo 因nhân 緣duyên 。 種chủng 種chủng 不bất 同đồng 。 若nhược 應ưng 以dĩ 文văn 字tự 語ngữ 言ngôn 得đắc 度độ 者giả 。 則tắc 如Như 來Lai 不bất 動động 實thật 際tế 。 以dĩ 自tự 在tại 神thần 力lực 。 加gia 持trì 彼bỉ 彼bỉ 聲thanh 字tự 。 而nhi 演diễn 說thuyết 之chi 。 若nhược 眾chúng 生sanh 如như 法Pháp 修tu 行hành 。 得đắc 與dữ 三tam 密mật 相tương 應ứng 時thời 。 則tắc 知tri 世thế 諦đế 不bất 異dị 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 也dã 。

經Kinh 云vân 。

爾nhĩ 時thời 執chấp 金kim 剛cang 具cụ 德đức 者giả 。 得đắc 未vị 曾tằng 有hữu 開khai 敷phu 眼nhãn 。 頂đảnh 禮lễ 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 而nhi 說thuyết 偈kệ 言ngôn 者giả 。 具cụ 德đức 。 謂vị 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 祕bí 密mật 。 莊trang 嚴nghiêm 之chi 德đức 。 如như 連liên 花hoa 增tăng 長trưởng 具cụ 足túc 時thời 。 蒙mông 日nhật 光quang 所sở 照chiếu 。 自tự 然nhiên 開khai 敷phu 。 端đoan 嚴nghiêm 可khả 愛ái 。 執chấp 金kim 剛cang 亦diệc 爾nhĩ 。 心tâm 蓮liên 花hoa 眼nhãn 遇ngộ 菩Bồ 提Đề 印ấn 光quang 。 朗lãng 然nhiên 開khai 敷phu 萬vạn 德đức 皆giai 備bị 。 美mỹ 暢sướng 於ư 內nội 彰chương 於ư 外ngoại 容dung 。 亦diệc 有hữu 青thanh 蓮liên 花hoa 目mục 開khai 敷phu 之chi 相tướng 。 而nhi 說thuyết 伽già 他tha 領lãnh 解giải 前tiền 旨chỉ 也dã 。 初sơ 云vân 。 諸chư 佛Phật 甚thậm 希hy 有hữu 。 權quyền 智trí 不bất 思tư 議nghị 者giả 。 具cụ 存tồn 梵Phạm 本bổn 。 應ưng 云vân 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 希hy 有hữu 智trí 方phương 便tiện 不bất 思tư 議nghị 。 智trí 謂vị 領lãnh 解giải 前tiền 偈kệ 中trung 覺giác 本bổn 不bất 生sanh 。 方phương 便tiện 謂vị 領lãnh 解giải 前tiền 偈kệ 中trung 加gia 持trì 神thần 力lực 。

復phục 次thứ 智trí 謂vị 心tâm 蓮liên 花hoa 臺đài 具cụ 足túc 。 方phương 便tiện 謂vị 葉diệp 蘂nhị 開khai 敷phu 。 二nhị 種chủng 具cụ 不bất 可khả 思tư 議nghị 。 故cố 云vân 希hy 有hữu 也dã 。 次thứ 云vân 離ly 一nhất 切thiết 戲hí 論luận 。 法pháp 佛Phật 自tự 然nhiên 智trí 。 是thị 廣quảng 歎thán 不bất 思tư 議nghị 智trí 。 而nhi 為vi 世thế 間gian 說thuyết 。 滿mãn 足túc 眾chúng 希hy 願nguyện 。 是thị 廣quảng 歎thán 不bất 思tư 議nghị 方phương 便tiện 。 若nhược 法pháp 依y 師sư 而nhi 得đắc 。 從tùng 於ư 眾chúng 因nhân 緣duyên 生sanh 。 即tức 是thị 戲hí 論luận 生sanh 滅diệt 相tương/tướng 。 非phi 法pháp 性tánh 佛Phật 。 自tự 然nhiên 之chi 慧tuệ 。 若nhược 是thị 自tự 然nhiên 之chi 慧tuệ 。 則tắc 非phi 修tu 學học 可khả 得đắc 。 亦diệc 不bất 可khả 授thọ 人nhân 。 如như 內nội 證chứng 天thiên 甘cam 露lộ 味vị 。 假giả 令linh 種chủng 種chủng 方phương 便tiện 。 為vi 未vị 嘗thường 者giả 說thuyết 之chi 。 終chung 不bất 能năng 解giải 。 然nhiên 佛Phật 大đại 方phương 便tiện 力lực 。 以dĩ 無vô 相tướng 法Pháp 身thân 。 作tác 種chủng 種chủng 名danh 相tướng 加gia 持trì 。 令linh 諸chư 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 因nhân 果quả 法pháp 。 證chứng 得đắc 非phi 因nhân 非phi 果quả 法pháp 。 是thị 故cố 權quyền 實thật 二nhị 慧tuệ 具cụ 不bất 可khả 思tư 議nghị 也dã 。 次thứ 云vân 。 真chân 言ngôn 相tương/tướng 如như 是thị 。 常thường 依y 於ư 二nhị 諦đế 者giả 。 是thị 結kết 成thành 不bất 思tư 議nghị 二nhị 智trí 。 領lãnh 解giải 。 上thượng 文văn 施thi 設thiết 二nhị 諦đế 之chi 意ý 。 以dĩ 知tri 名danh 相tướng 即tức 實thật 際tế 故cố 。 能năng 以dĩ 實thật 際tế 加gia 持trì 而nhi 作tác 名danh 相tướng 。 以dĩ 知tri 淺thiển 略lược 即tức 是thị 深thâm 祕bí 故cố 。 能năng 以dĩ 深thâm 祕bí 為vi 淺thiển 略lược 。 隨tùy 眾chúng 生sanh 所sở 成thành 義nghĩa 利lợi 。 皆giai 實thật 不bất 虛hư 。 若nhược 能năng 解giải 此thử 世thế 諦đế 時thời 。 自tự 當đương 通thông 達đạt 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦đế 。 故cố 云vân 諸chư 佛Phật 說thuyết 法Pháp 。 常thường 依y 二nhị 諦đế 也dã 。 次thứ 有hữu 一nhất 偈kệ 。 明minh 信tín 解giải 佛Phật 菩Bồ 提Đề 印ấn 得đắc 無vô 量lượng 福phước 聚tụ 。 故cố 云vân 。 若nhược 有hữu 諸chư 眾chúng 生sanh 。 知tri 此thử 法pháp 教giáo 者giả 。 世thế 人nhân 應ưng 供cúng 養dường 。 猶do 如như 敬kính 制chế 底để 。 制chế 底để 是thị 生sanh 身thân 舍xá 利lợi 所sở 依y 。 是thị 故cố 諸chư 天thiên 。 世thế 人nhân 福phước 祐hựu 者giả 。 皆giai 悉tất 供cúng 養dường 。 若nhược 行hành 人nhân 信tín 受thọ 。 如như 是thị 義nghĩa 者giả 。 即tức 法Pháp 身thân 舍xá 利lợi 所sở 依y 。 堪kham 受thọ 一nhất 切thiết 。 世thế 間gian 供cúng 養dường 恭cung 敬kính 也dã 。

復phục 次thứ 梵Phạm 音âm 制chế 底để 。 與dữ 質chất 多đa 體thể 同đồng 。 此thử 中trung 祕bí 密mật 。 謂vị 心tâm 為vi 佛Phật 塔tháp 也dã 。 如như 第đệ 三tam 漫mạn 荼đồ 羅la 。 以dĩ 自tự 心tâm 為vi 基cơ 。 次thứ 第đệ 增tăng 加gia 。 乃nãi 至chí 中trung 胎thai 涅Niết 槃Bàn 色sắc 。 最tối 居cư 其kỳ 上thượng 。 故cố 此thử 制chế 底để 甚thậm 高cao 。 又hựu 從tùng 中trung 胎thai 八bát 葉diệp 。 次thứ 第đệ 增tăng 加gia 。 乃nãi 至chí 第đệ 三tam 隨tùy 類loại 普phổ 門môn 身thân 。 無vô 處xứ 不bất 遍biến 。 故cố 此thử 制chế 底để 極cực 廣quảng 。 蓮liên 華hoa 臺đài 達đạt 磨ma 馱đà 都đô 。 所sở 謂vị 法Pháp 身thân 舍xá 利lợi 也dã 。 若nhược 眾chúng 生sanh 解giải 此thử 心tâm 菩Bồ 提Đề 印ấn 者giả 。 即tức 同đồng 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 故cố 云vân 世thế 間gian 應Ứng 供Cúng 。 養dưỡng 如như 敬kính 制chế 底để 也dã 。

經Kinh 云vân 。

時thời 執chấp 金kim 剛cang 。 說thuyết 此thử 偈kệ 已dĩ 。 諦đế 觀quán 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 目mục 不bất 暫tạm 瞬thuấn 。 默mặc 然nhiên 而nhi 住trụ 者giả 。

時thời 執chấp 金kim 剛cang 。 已dĩ 聞văn 畢tất 竟cánh 三tam 昧muội 印ấn 。 欲dục 問vấn 三tam 昧muội 道đạo 中trung 差sai 別biệt 印ấn 。 若nhược 以dĩ 語ngữ 言ngôn 白bạch 佛Phật 恐khủng 乖quai 至chí 理lý 。 是thị 以dĩ 默mặc 然nhiên 。 觀quán 佛Phật 一nhất 心tâm 而nhi 住trụ 。 即tức 是thị 甚thậm 深thâm 發phát 問vấn 也dã 。

復phục 次thứ 執chấp 金kim 剛cang 默mặc 然nhiên 住trụ 者giả 。 欲dục 表biểu 如Như 來Lai 照chiếu 機cơ 義nghĩa 故cố 。 如như 常thường 教giáo 所sở 傳truyền 。 云vân 佛Phật 於ư 晝trú 夜dạ 三tam 時thời 。 觀quán 可khả 化hóa 眾chúng 生sanh 。 而nhi 度độ 脫thoát 之chi 。 此thử 隨tùy 聲Thanh 聞Văn 心tâm 量lượng 。 自tự 作tác 如như 是thị 說thuyết 耳nhĩ 。 若nhược 佛Phật 眼nhãn 觀quán 而nhi 後hậu 見kiến 。 不bất 觀quán 則tắc 無vô 所sở 見kiến 。 觀quán 時thời 則tắc 智trí 慧tuệ 生sanh 。 不bất 觀quán 則tắc 智trí 慧tuệ 不bất 生sanh 。 是thị 則tắc 生sanh 滅diệt 明minh 暗ám 之chi 境cảnh 。 不bất 得đắc 名danh 為vi 。 平bình 等đẳng 大đại 慧tuệ 也dã 。 以dĩ 如Như 來Lai 無vô 相tướng 無vô 分phân 別biệt 。 慧tuệ 法pháp 爾nhĩ 無vô 礙ngại 。 常thường 照chiếu 法Pháp 界Giới 根căn 緣duyên 。 如như 大đại 海hải 潮triều 終chung 不bất 過quá 限hạn 。 是thị 故cố 金kim 剛cang 。 手thủ 適thích 有hữu 可khả 傳truyền 之chi 機cơ 。 如Như 來Lai 即tức 為vì 演diễn 說thuyết 。 不bất 待đãi 問vấn 而nhi 後hậu 答đáp 也dã 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 了liễu 知tri 世thế 諦đế 。 即tức 是thị 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 。 所sở 行hành 處xứ 不bất 異dị 畢tất 竟cánh 處xứ 。 是thị 故cố 默mặc 然nhiên 無vô 言ngôn 。 如Như 來Lai 了liễu 知tri 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦Đế 即tức 世thế 諦đế 。 畢tất 竟cánh 處xứ 不bất 異dị 所sở 行hành 處xứ 。 是thị 故cố 廣quảng 分phân 別biệt 說thuyết 。 為vì 令linh 眾chúng 生sanh 。 通thông 達đạt 二nhị 諦đế 相tướng 故cố 。 更cánh 相tương 發phát 明minh 。 而nhi 實thật 同đồng 歸quy 一nhất 致trí 也dã 。 就tựu 如Như 來Lai 答đáp 中trung 。 略lược 有hữu 四tứ 句cú 。 第đệ 一nhất 句cú 云vân 。

復phục 次thứ 祕bí 密mật 主chủ 。 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 菩Bồ 薩Tát 。 住trụ 佛Phật 地địa 三tam 昧muội 道đạo 。 離ly 於ư 造tạo 作tác 知tri 世thế 間gian 相tương/tướng 。 住trụ 於ư 業nghiệp 地địa 堅kiên 住trụ 佛Phật 地địa 者giả 。 此thử 是thị 最tối 上thượng 灌quán 頂đảnh 位vị 。 故cố 先tiên 明minh 之chi 。 如như 餘dư 經kinh 所sở 明minh 。 此thử 是thị 一Nhất 生Sanh 所Sở 繫Hệ 菩Bồ 薩Tát 。 從tùng 此thử 上thượng 生sanh 兜Đâu 率Suất 天Thiên 宮cung 。 次thứ 繼kế 佛Phật 位vị 。 故cố 名danh 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 也dã 。 今kim 此thử 經Kinh 宗tông 。 言ngôn 一nhất 生sanh 者giả 。 謂vị 從tùng 一nhất 而nhi 生sanh 也dã 。 初sơ 得đắc 淨tịnh 菩Bồ 提Đề 心tâm 時thời 。 從tùng 一nhất 實thật 之chi 地địa 。 發phát 生sanh 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 三tam 昧muội 總tổng 持trì 門môn 。 如như 是thị 一nhất 一nhất 。 地địa 中trung 次thứ 第đệ 增tăng 長trưởng 。 當đương 知tri 亦diệc 爾nhĩ 。 迄hất 至chí 第đệ 十Thập 地Địa 滿mãn 足túc 。 未vị 至chí 第đệ 十thập 一nhất 地địa 。

爾nhĩ 時thời 從tùng 一nhất 實thật 境cảnh 界giới 具cụ 足túc 。 發phát 生sanh 一nhất 切thiết 莊trang 嚴nghiêm 。 唯duy 少thiểu 如Như 來Lai 一nhất 位vị 未vị 得đắc 證chứng 知tri 。 更cánh 有hữu 一nhất 轉chuyển 法pháp 性tánh 生sanh 即tức 補bổ 佛Phật 處xứ 。 故cố 名danh 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 此thử 是thị 究cứu 竟cánh 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 於ư 一nhất 切thiết 三tam 昧muội 道đạo 中trung 。 最tối 為vi 牢lao 強cường 精tinh 進tấn 。 進tiến 入nhập 佛Phật 道Đạo 。 故cố 云vân 住trụ 佛Phật 地địa 三tam 昧muội 道đạo 也dã 。 離ly 諸chư 造tạo 作tác 者giả 。 作tác 謂vị 修tu 治trị 地địa 業nghiệp 。 乃nãi 至chí 莊trang 嚴nghiêm 佛Phật 土độ 。 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 。 以dĩ 有hữu 智trí 分phân 別biệt 心tâm 。 猶do 是thị 世thế 間gian 之chi 相tướng 。 今kim 此thử 菩Bồ 薩Tát 。 正chánh 行hạnh 大Đại 空Không 三Tam 昧Muội 。 遠viễn 離ly 從tùng 緣duyên 生sanh 法pháp 微vi 細tế 戲hí 論luận 。 故cố 云vân 離ly 造tạo 作tác 也dã 。 如như 世thế 間gian 相tương/tướng 。 謂vị 實thật 知tri 世thế 間gian 實thật 際tế 。 畢tất 竟cánh 不bất 異dị 涅Niết 槃Bàn 際tế 。 而nhi 能năng 不bất 動động 實thật 際tế 。 悉tất 見kiến 世thế 間gian 本bổn 起khởi 因nhân 緣duyên 。 是thị 故cố 住trụ 此thử 三tam 昧muội 道đạo 中trung 。 念niệm 念niệm 進tiến 趣thú 如Như 來Lai 地địa 。 住trụ 於ư 業nghiệp 地địa 。 梵Phạm 音âm 質chất 言ngôn 之chi 。 當đương 云vân 作tác 地địa 。 即tức 是thị 學học 如Như 來Lai 金kim 剛cang 事sự 業nghiệp 。 皆giai 得đắc 善thiện 巧xảo 。 瓔anh 珞lạc 亦diệc 云vân 入nhập 重trọng/trùng 玄huyền 門môn 學học 佛Phật 威uy 儀nghi 也dã 。 堅kiên 住trụ 佛Phật 地địa 。 即tức 是thị 於ư 如Như 來Lai 。 堅kiên 固cố 不bất 動động 。 名danh 之chi 為vi 住trụ 。 與dữ 前tiền 住trụ 字tự 義nghĩa 殊thù 。 如như 人nhân 渴khát 乏phạp 求cầu 水thủy 。 已dĩ 經kinh 歷lịch 多đa 時thời 。 忽hốt 得đắc 覩đổ 見kiến 清thanh 涼lương 池trì 。 中trung 間gian 更cánh 無vô 障chướng 礙ngại 。 但đãn 一nhất 心tâm 進tiến 趣thú 無vô 復phục 異dị 緣duyên 。 是thị 名danh 補bổ 處xứ 三tam 昧muội 道đạo 。 已dĩ 到đáo 清thanh 涼lương 池trì 中trung 希hy 願nguyện 盡tận 息tức 。 亦diệc 為vi 佛Phật 地địa 。 故cố 雖tuy 同đồng 名danh 大đại 空không 定định 。 而nhi 義nghĩa 有hữu 差sai 別biệt 也dã 。

經Kinh 云vân 。 祕bí 密mật 主chủ 八Bát 地Địa 菩Bồ 薩Tát 三tam 昧muội 道đạo 。 不bất 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 離ly 於ư 有hữu 生sanh 知tri 。 一nhất 切thiết 如như 幻huyễn 。 是thị 故cố 世thế 稱xưng 觀quán 自tự 在tại 者giả 。 如như 上thượng 已dĩ 說thuyết 十Thập 地Địa 道đạo 。 若nhược 次thứ 第đệ 而nhi 進tiến 當đương 說thuyết 佛Phật 地địa 。 若nhược 漸tiệm 下hạ 者giả 當đương 說thuyết 第đệ 九cửu 地địa 。 何hà 故cố 說thuyết 八bát 地địa 耶da 。 以dĩ 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 初sơ 度độ 第đệ 七thất 地địa 時thời 。 上thượng 不bất 見kiến 諸chư 佛Phật 可khả 求cầu 。 下hạ 不bất 見kiến 眾chúng 生sanh 可khả 度độ 。 謂vị 是thị 住trụ 大đại 涅Niết 槃Bàn 。 於ư 萬vạn 行hạnh 休hưu 息tức 。

爾nhĩ 時thời 十thập 方phương 佛Phật 。 以dĩ 此thử 三tam 昧muội 。 道đạo 發phát 起khởi 其kỳ 心tâm 。 得đắc 度độ 菩Bồ 提Đề 心tâm 難nạn/nan 地địa 。 是thị 故cố 別biệt 說thuyết 。 從tùng 此thử 進tiến 入nhập 九cửu 地địa 中trung 無vô 別biệt 說thuyết 。 從tùng 此thử 過quá 患hoạn 難nạn 故cố 。 不bất 須tu 別biệt 說thuyết 行hành 處xứ 印ấn 也dã 。 從tùng 初sơ 發phát 意ý 以dĩ 來lai 。 深thâm 觀quán 十thập 緣duyên 生sanh 句cú 。 入nhập 此thử 地địa 時thời 得đắc 度độ 性tánh 空không 彼bỉ 岸ngạn 。 故cố 云vân 不bất 得đắc 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 離ly 於ư 有hữu 生sanh 。 復phục 以dĩ 善thiện 巧xảo 方phương 便tiện 。 於ư 如như 如như 不bất 動động 中trung 。 起khởi 十thập 緣duyên 生sanh 無vô 邊biên 大đại 用dụng 。 以dĩ 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội 。 遍biến 至chí 十thập 方phương 佛Phật 剎sát 。 親thân 近cận 種chủng 種chủng 善Thiện 知Tri 識Thức 。 普phổ 學học 無vô 量lượng 度độ 人nhân 門môn 。 隨tùy 諸chư 眾chúng 生sanh 。 應ưng 以dĩ 何hà 等đẳng 像tượng 類loại 言ngôn 音âm 。 而nhi 得đắc 度độ 者giả 。 即tức 皆giai 現hiện 之chi 。 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 。 是thị 故cố 世thế 間gian 。 見kiến 如như 是thị 事sự 迹tích 故cố 。 號hiệu 為vi 觀Quán 世Thế 自Tự 在Tại 者giả 。 是thị 初sơ 入nhập 蓮liên 花hoa 三tam 昧muội 之chi 異dị 名danh 也dã 。 此thử 中trung 自tự 在tại 。 梵Phạm 本bổn 正chánh 翻phiên 是thị 富phú 貴quý 義nghĩa 。 如như 人nhân 得đắc 大đại 勢thế 位vị 具cụ 足túc 財tài 寶bảo 。 隨tùy 心tâm 所sở 欲dục 。 自tự 然nhiên 成thành 就tựu 。 此thử 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 爾nhĩ 。 假giả 令linh 十thập 方phương 世thế 界giới 。 一nhất 切thiết 有hữu 情tình 。 希hy 求cầu 世thế 出xuất 世thế 間gian 。 種chủng 種chủng 資tư 具cụ 。 隨tùy 其kỳ 性tánh 欲dục 。 種chủng 種chủng 不bất 同đồng 。 能năng 以dĩ 如Như 幻Huyễn 三Tam 昧Muội 。 一nhất 時thời 給cấp 與dữ 。 各các 得đắc 滿mãn 其kỳ 所sở 願nguyện 。 然nhiên 未vị 能năng 絕tuyệt 起khởi 用dụng 之chi 迹tích 。 使sử 諸chư 有hữu 所sở 作tác 。 皆giai 如như 金kim 剛cang 。 故cố 分phân 為vi 二nhị 印ấn 耳nhĩ 。

復phục 次thứ 此thử 中trung 。 應ưng 說thuyết 初sơ 法pháp 明minh 門môn 三tam 昧muội 道đạo 。 於ư 上thượng 品phẩm 中trung 已dĩ 說thuyết 。 故cố 不bất 重trọng/trùng 言ngôn 。 又hựu 如như 上thượng 所sở 說thuyết 。 一Nhất 生Sanh 補Bổ 處Xứ 。 及cập 八bát 地địa 三tam 昧muội 。 是thị 約ước 教giáo 道Đạo 法Pháp 門môn 。 作tác 如như 此thử 說thuyết 耳nhĩ 。 然nhiên 祕bí 密mật 乘thừa 人nhân 於ư 世thế 諦đế 中trung 。 即tức 能năng 通thông 達đạt 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 諦đế 者giả 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 即tức 具cụ 行hành 大Đại 空Không 三Tam 昧Muội 。 其kỳ 謂vị 不bất 然nhiên 。 則tắc 於ư 一nhất 生sanh 之chi 中trung 。 不bất 能năng 頓đốn 滿mãn 諸chư 地địa 也dã 。

大Đại 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 成Thành 佛Phật 經Kinh 疏Sớ/sơ 卷quyển 第đệ 六lục

Print Friendly, PDF & Email