Đại Tuệ Đao Ấn

 

Duỗi 2 tay Định Tuệ , tác Quy Mệnh Hợp Chưởng, Phong Luân (Ngón Trỏ ) cùng vê cuốn lại, đặt 2 Không Luân ( 2 ngón cái ) lên trên , hình như Yết Già ( Khanga_ Cây đao )

Nam ma tam mạn đa bột đà nẫm. Ma ha yết già vi la đô, đạt ma san nại la-xa ca sa ha đổ, tát ca gia nại lật sắt-chí khiết lặc ca.Đát tha nghiệt đa địa mục ngật-để nhĩ xã đa, vi la gia đạt ma nhĩ xã đa hàm.