Đại tử

Từ điển Đạo Uyển


大死; J: daishi; là “Cái chết lớn”; Một dụng ngữ của Thiền tông, chỉ cái chết lớn của Ngã, yếu tố chính của “một sự tái sinh lớn” mới. Con đường dẫn từ “cái chết lớn” này đến một cuộc sống mới đầy an lạc chính là con đường của Toạ thiền (j: zazen). Các Thiền gia thường sử dụng câu sau: “Các ngươi phải một lần chết trên toạ cụ” và cái chết này chính là cái chết của ảo tưởng ngã, cái chết của quan niệm cho rằng ngã là có thật.