ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN

 

ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN
Quyển thứ nhất

– Thứ tự Kinh Văn số 1669
– Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh quyển thứ 32 thuộc luận tập bộ toàn, từ trang 668 đến trang 693.
– Mã Minh Bồ Tát tạo.
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt vào ngày 10 tháng 4 năm 2009 tại Trúc Lâm Thiền Viện, Houston, Texas, Hoa Kỳ.

Quy y đức xứ vô biên đại quyết trạch phần thứ nhất

Đảnh lễ tất cả vô dư minh
Chẳng một chẳng một các đất đai
Chẳng kể chẳng suy nghĩ về một
Cùng đủ các loại được sanh ra
Gốc gác rất nhiều bởi nhiều đời
Cùng với vi trần chẳng có pháp
Chẳng thể nói hết, không chỗ có
Thông qua chẳng phải cùng các pháp.

Luận rằng: Trong nầy hai hàng kệ lại có 8 môn. Những gì là tám? – Một là hiển thị trung trung chử giả môn; hai là hiển thị đạo lộ quỹ trắc môn; ba là hiển thị nan tạp hợp nhứt môn; bốn là hiển thị vô biên mao sanh môn; năm là hiển thị chủng chủng ly thức môn; sáu là hiển giả hữu vô thật môn: bảy là hiển thị vô sở hữu sự môn; tám là hiển thị cụ túc vô ngại môn. Đây gọi là tám.

Hiển thị trung trung chủ giả môn nghĩa là gồm 5 loại. Những gì là năm? – Một là tùy thuận tùy chuyển ưng thân chủ; hai là hữu vô vô ngại biến thân chủ; ba là bổn thể bổn tánh pháp thân chủ; bốn là bổn mạt cụ tuyệt mãn đạo chủ; năm là tùy ứng vô ngại tự nhiên chủ. Đây được gọi là năm.
Tu tập thực hành là nguyên nhơn và trong những Đà La Ni lớn cũng như kinh điển nói như thế nầy. Lúc bấy giờ Hoa Luân Bảo Quang Minh Thiên Tử liền bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn! Đệ nhứt đạo sư có bao nhiêu khả tư nghì và bất khả tư nghì? Duy nguyện Thế Tôn vì chúng con mà khai thị hiển thuyết cho. Chúng con và đại chúng nghe danh tự nầy và thường tụng, thường nhớ nghĩ đến việc ra khỏi chỗ vô minh đến được Niết Bàn.

Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo với Thiên Tử rằng:
„Nếu ta dùng lực thần thông trong vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp để nói về danh tự nầy cũng không thể hết được; nay ta chỉ lược nói vì các ngươi và hội chúng nên tuyên nói điều quan trọng thôi. Nầy các Thiện Nam tử! Những bậc giác ngộ rộng lớn đầy đủ hơn cả cát sông Hằng; nhưng nói lược thì có 5 loại. Những gì là năm? – Một là tùy thể Phật; hai là biến Phật; ba là pháp thể Phật; bốn là mạc trắc Phật; năm là ứng chuyển Phật. Cho đến nói rộng ra. Như dùng kệ để đảnh lễ tất cả cũng không nói rõ hết được. Nghĩa nầy như thế nào? – Tất cả các vị Đạo Sư đều tên là chủ giả. Điều nầy có 3 nghĩa. Những gì là ba? – Một là nghĩa tự tại, các pháp vương; hai là nghĩa đảnh thượng, ba cõi có một; ba là nghĩa châu biến, không nơi nào mà không đến được. Đây gọi là ba.

Như vậy đã nói qua về hiển thị trung trung chủ giả môn; bây giờ lần lượt nói về hiển thị đạo lộ quỹ tắc môn. Trong môn nầy lại có 6 loại. Những gì là sáu? – Một là âm tế ngôn đạo vô ngại tự tại quỹ tắc; hai là sở y bổn địa bình đẳng nhứt chủng ly chư hư vọng quỹ tắc; ba là sanh trưởng trang nghiêm nhứt nhứt hữu lực quỹ tắc; bốn là cứu cánh viên mãn vô dư tận nhiếp quỹ tắc; năm là phi danh phi tướng phi thể phi dụng vô tạo vô tác quỹ tắc; sáu là tự nhiên hiện tiền thường trụ bất biến vô sở chú liễu cứu cánh tịnh mãn quỹ tắc. Đây gọi là sáu.

Trong Kinh Kim Cang Tam Muội vô ngại giải thoát bổn trí thật tánh nói như thế nầy: Lại nữa Văn Thù Sư Lợi! Nếu ta nói rộng ra thì tổng cộng có 10 ức 7 vạn 3.050 pháp môn mà hành giả phải trải qua nhiều con đường như thế. Nếu ta lược nói thì tổng cộng có 6 loại hành giả qua lại như vậy. Đây là sáu việc thông nhiếp tất cả vô lượng vô biên quỹ tắc tạng hải. Những gì là sáu? – Một là thuyết trắc; hai là đẳng trắc; ba là chủng trắc; bốn là thượng trắc; năm là phi trắc; sáu là thường trắc; cho đến nói rộng ra, như kệ phi nhứt phi nhứt các trắc địa vậy. Đây là nghĩa gì? – Tất cả các pháp tạng đều có tên là quỹ tắc. Điều nầy có 3 nghĩa. Những gì là ba? – Một là nghĩa Kim Khu; lúc mà con người dễ đổi ấn tượng về pháp môn, thường hằng chẳng thay đổi; giống như là khu kia vậy; hai là nghĩa dẫn đạo, nhiếp lấy hành giả làm cho giữ gìn con đường đi như người dẫn đường kia; ba là nghĩa hay trì (giữ), lành giữ tự tướng mà chẳng hoại mất, như kẻ giữ kia. Đây gọi là ba.

Như vậy đã nói về hiển thị đạo lộ quỹ tắc môn rồi; bây giờ lần lượt sẽ nói về hiển thị ly tạp hợp nhứt môn. Trong môn nầy lại có 3 loại. Những gì là ba? – Một là kết phược môn hợp nhứt. Tất cả vô lượng vô biên vô minh phiền não chủng loại được sanh ra; tuy không có hợp nhứt bên trong, mà lại có hợp nhứt bên ngoài; dùng số lượng để thành lập khế hợp với một nghĩa. Hai là giải thoát hợp nhứt. Tất cả vô lượng vô biên tam thừa các vị Thánh nhơn bên trong có nghĩa hợp nhất về đạo lý; bên ngoài có nghĩa hợp nhất với bụi trần. Ba là cụ túc phi hợp nhứt. Tất cả vô lượng vô biên Kim Cang trung gian Đại Thánh chúng đầy đủ có thể khế hợp với nhau ở hai nghĩa. Đây gọi là ba.
Văn Thù Sư Lợi! Luận nghĩa về phần thứ nhứt thì không cùng không tận, trong các kinh điển nói như thế nầy. Tăng chúng như biển, tuy không lường được mà bản thể nầy thường có 3 loại. Những gì là ba? – Một là vô căn vô tránh địa; hai là cụ căn vô tránh địa; ba là hữu căn vô tránh địa; cho đến nói rộng ra như bài kệ, chẳng đếm chẳng thể suy nghĩ được một. Ý nầy như thế nào? – Tất cả chư Tăng đều có tên hợp nhứt. Có 2 nghĩa. Những gì là hai? –Một là nghĩa tích tập, tập hợp lại vô lượng vô biên tất cả sự tán loạn như bụi trần; hai là nghĩa một hạt, ở yên nơi vô lượng vô biên tất cả sóng gió của thức. Đây gọi là hai.

Như vậy đã nói về hiển thị ly tạp hợp nhứt môn rồi; bây giờ lần lượt nói về hiển thị vô biên mao sanh môn. Trong môn nầy lại có 3 môn. Những gì là ba? – Một là hữu loại mao sanh vô biên môn; hai là không loại mao sanh vô biên môn; ba là tợ loại mao sanh vô biên môn. Đây gọi là ba.
Môn đầu tiên lại có 4 loại. Những gì là bốn? – Một là noãn sanh; hai là thai sanh; ba là thấp sanh; bốn là hóa sanh. Đây gọi là bốn. Như vậy 4 loại sanh nầy nhiếp tất cả vô lượng hữu loại căn bản danh số.
Trong môn giữa lại có 3 loại. Những gì là ba? – Một là quang minh trung tạng không loại; hai là ám sắc trung tạng không loại; ba là phong vân trung tạng không loại. Đây gọi là ba. Như vậy ba loại, không cho nên chẳng phải không mà yên ổn; cho nên không. Nên quan sát phán xét về những loại quyến thuộc của không. Trong số nầy đa phần chẳng thể so sánh được. Trong môn sau lại có 3 loại. Những gì là ba? – Một là huyễn hóa chú thuật tướng tướng vô lý tợ loại; hai là biến dược phương cấm tướng tướng vô lý tợ loại; ba là tùy bổn hiện tiền ảnh tượng tợ loại. Đây gọi là ba. Ba loại nầy có thể nhiếp tất cả vô lượng vô biên chủng chủng tợ loại căn bản danh số. Trong kinh tập loại pháp môn có nói như thế nầy: Có loại thức nói cho rộng ra thì gồm có 10. Lược nói chỉ có 3. Những gì là ba? – Một là tâm thức thân cận tại hữu chúng sanh; hai là xứ sở ổn tạng bất kiến chúng sanh; ba là thức viễn tợ hữu động chuyển chúng sanh. Đây gọi là ba. Cho đến nói rộng ra như kệ cùng với các nơi có sự sống. Ý nầy nghĩa gì? – Tất cả chúng sanh đều sanh với lông màu sắc. Điều nầy có 2 nghĩa. Những gì là hai? – Một là nghĩa động chuyển bất định, tùy nơi thọ sanh, chẳng có định pháp; hai nghĩa là nhiều vô số, không thể tính đếm số lượng được. Đây gọi là hai. Trong môn nầy vì muốn hiện thị Thánh như có sừng, còn phàm phu thì có nhiều lông.

Như vậy đã nói qua về hiển thị vô biên mao sanh môn rồi; bây giờ lần lượt sẽ nói đến hiện thị chủng chủng ly thức môn. Trong môn nầy lại có 2 loại. Những gì là hai? – Một là cộng nghiệp kiến lập đoạn mệnh phẩm; hai là biệt nghiệp kiến lập đoạn mệnh phẩm. Đây gọi là hai. Trong môn đầu tiên lại có 4 loại. Những gì là bốn? – Một là phong luân đại đại đoạn mệnh phẩm; hai là thủy luân đại đại đoạn mệnh phẩm; ba là kim luân đại đại đoạn mệnh phẩm; bốn là hỏa luân đại đại đoạn mệnh phẩm. Đây là 4 luân có thể nhiếp tất cả vô lượng vô biên cộng nghiệp kiến lập đoạn mệnh phẩm loại căn bản danh số. Còn gọi là biệt nghiệp kiến lập đoạn danh phẩm nghĩa là thân chúng sanh không chấp vào sự thọ nhận lông tóc loại nghiệp, hành động như trong kinh Bổn Nhơn nói như thế nầy:
Lại nữa Văn Thù Sư Lợi! Nói là chúng sanh đang ở trong thế gian tức là có 2 loại. Những gì là hai? – Một là tổng luân thế gian và hai là biệt trì thế gian. Đây gọi là hai. Hai thế gian nầy lành hay nhiếp trì vô lượng vô biên tất cả sự cư trụ nương vào nơi thế gian; cho nên nói rộng ra như kệ và vô lượng vô số đoạn mệnh phẩm vậy. Nghĩa nầy là gì? – Tất cả lìa thức đều gọi là đoạn mệnh. Nghĩa là không còn rõ biết bởi trí nữa.

Ở đây đã nói về hiện thị chủng chủng ly thức môn rồi; bây giờ lần lượt nói về hiện thị giả hữu vô thất môn. Trong môn nầy lại có 5 loại. Những gì là năm? – Một là như nước trong mặt trăng giả có. Hai là như thành Càn Thác Bà giả có. Ba là như ánh nắng thấy giả có nước. Bốn là như huyễn hóa tạo ra giả có. Năm là như hang vang tiếng động giả có. Đây gọi là năm. Trong kinh Đại Bảo vô tận Liên Hoa Địa Địa nói như thế nầy: Như nước trong mặt trăng có 5 loại hư thuyết để thí dụ. Tổng nhiếp 55.550 cách nói hư cấu thí dụ căn bản danh tự. Cho đến nói rộng ra, như kệ cùng với tầng số và bụi ấy chẳng có pháp. Tất cả vô lượng hư thuyết thí dụ đều gọi là chẳng có. Nghĩa là chẳng có tự tánh thật; cho nên gọi là vô. Không có ấy kỳ thật là không, đều không; cho nên nói là có.

Đã nói về hiện thị giả hữu vô thật môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến hiện thị vô sở hữu sự môn. Trong môn nầy lại có 4 loại. Những gì là bốn? – Một là như người nữ bằng đá là việc chẳng có; hai là như sừng thỏ là điều không có; ba là như lông rùa là điều chẳng có; bốn là như La Hán nhiễm ô là việc không có. Đây có tên là bốn. Trong kinh Bổn Địa nói như thế nầy: Lại nữa Phật Tử! Ngươi trước đây đã hỏi rằng những pháp gì gọi là vô sở hữu phẩm? – Đó là thạch nữ và 4 loại đã nói. Còn nếu nói rộng ra thì vô lượng không thể nói hết được. Cả những câu kệ cũng chẳng thể nói chỗ vô sở hữu được. Vì sao mà ý nghĩa ủa tất cả pháp không đều, gọi là vô sở hữu? – Ở đây có 2 loại. Những gì là hai? – Một là pháp không kia thể tánh không không, như 4 loại chính đã nói; hai là pháp không nầy nếu chẳng giải thích thì điều ấy tức là không. Đây gọi tên là hai.

Ở đây đã nói qua về hiện thị vô sở hữu sự môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến hiện thị cụ túc vô ngại môn. Trong môn nầy lại có 10 loại. Những gì là mười? – Một là tâm chủ pháp; hai là tâm niệm pháp; ba là sắc chủ pháp; bốn là sắc tử pháp; năm là phi khế ứng pháp; sáu là vô vi pháp; bảy là phi hữu vi, phi vô vi pháp; tám là diệc hữu vi, diệc vô vi pháp; chín là cụ cụ pháp; mười là cụ phi pháp. Đây gọi là mười.
Nói là tâm chủ pháp nghĩa là có thể một cho đến 8 thức ấy cùng với tâm thức là bổn pháp. Nói là tâm niệm pháp nghĩa là cùng với sự tương ưng nầy với tất cả các số pháp. Nói là sắc chủ pháp nghĩa là có thể một ấy hay tạo nên pháp lớn hơn. Nói là sắc tử pháp nghĩa là có thể một ấy tạo ra đủ các loại sắc pháp. Nói là phi khế ưng pháp nghĩa là có thể một ấy phi sắc, phi tâm các loại pháp. Nói là vô vi pháp nghĩa là hư không cùng với 4 loại vô vi pháp. Nói là phi hữu vi, phi vô vi pháp nghĩa là một tâm cùng với các bổn tánh pháp. Nói là diệc hữu vi, diệc vô vi pháp nghĩa là một tâm cùng với các bổn tánh pháp tạo nên những tướng dụng của nghiệp. Nói là cụ cú pháp nghĩa là pháp lớn ấy chính là phần thứ nhứt nầy. Nói là cụ phi pháp nghĩa là pháp lớn nầy cùng với phần sau cùng. Như vậy 10 pháp.
Bây giờ trong môn nầy một có và một không; một sanh và một diệt; một nghịch và một thuận; một phẩm và một loại chẳng thể xa lìa được. Cho nên nói là hiện thị cụ túc vô ngại môn. Trong kinh Tối Thắng Đức Vương Quảng Đại Hư Không nói như thế nầy: bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết trong mười phương thế giới vi trần số ấy có vô lượng vô biên pháp môn lớn như biển cả. Một ở, một dậy, một đứng, một dừng chung cuộc chẳng thể phân biệt lại chẳng thể xa lìa. Dùng nghĩa nầy để kiến lập nên quảng đại viên mãn hư không địa địa, vô tận vô cực pháp giới đại hải môn. Cho đến nói rộng ra như bài kệ thông cụ phi thị cùng với các pháp vậy.

Quy y đức xứ nhơn duyên đại quyết trạch phần thứ 2

Đã nói qua về quy y đức xứ vô biên đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến quy y đức xứ nhơn duyên đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Có đó mười loại nhơn duyên lớn
Tạo tác quy y nơi biển thức
Đó là lễ ân và thêm lực
Quảng đại thù thắng cùng vô ngã
Quyết định đại hải cùng tán thán
Cùng với hiện thị tự mỗi thân
Như vậy mười loại nhơn duyên lớn
Đầy đủ đại sĩ và các việc
Phàm chẳng cảnh thánh lại chẳng sánh
Tùy phần Bồ Tát lại chẳng thể

Luận rằng: Với nhơn duyên gì mà quy y đức xứ? – Lấy 10 loại nhơn duyên mà tạo nên quy y. Theo như bài kệ dùng 10 loại đại nhơn duyên tạo tác quy y đức xứ hải. Những gì là 10 loại nhơn duyên?

Một là lễ kính tôn trọng sâu xa nhơn duyên. Có thể tạo nên lễ kính quy y đức xứ, bỏ bớt kiêu mạn, tăng trưởng căn lành, cho nên như kệ nói là lễ.

Hai là ức niệm ân trạch báo tin nhơn duyên, có thể tạo tác nên những lời luận nghị tốt đẹp, khai sáng tất cả những cuồng loạn chúng sanh. Tất cả đức xứ đều hoan hỷ. Như kệ gọi đây là ân.

Ba là ngưỡng thỉnh gia lực thành nhơn duyên. Hoặc là tạo tác đại luận pháp môn. Những đức xứ kia chẳng phải là gia lực nầy, chẳng thể phân biệt pháp môn như biển ấy, như kệ đã nói về gia lực.

Bốn là khai mở quảng tán lệnh liễu nhơn duyên, dùng lời nói hay đẹp để chỉ cho sự thông minh, hiện rõ trong các kinh, bí mật vi diệu sâu xa, văn nghĩa như biển cả. Vì muốn làm cho rộng rãi vậy. Như kệ đã nói rộng ra.

Năm là cần vật lệnh sanh thù thắng nhơn duyên, tạo tác ra các luận giáo và khai mở chỉ bày ý nghĩa của câu văn. Nếu chẳng quy y thì những chúng sanh kia chẳng thể tín thọ phụng hành một cách rốt ráo. Như kệ đã rõ ràng.

Sáu là tu tập nhẫn nhục vô ngã nhơn duyên, phát khởi hoan hỷ tôn trọng quy hướng về tâm to lớn ấy. Như kệ đã nói về vô ngã.

Bảy là xuất sanh công đức quyết định nhơn duyên, quy y đức xứ tạo tác luận giáo; hoặc thấy hoặc nghe; hoặc nghe kẻ nghe; hoặc thấy kẻ thấy; hoặc ở cùng nước; tất cả đều tùy lúc chẳng di chuyển, xuất sanh tăng trưởng vô lượng vô biên tất cả công đức các căn lành, quyết định chẳng phô trương sai trái; như kệ đã quyết định vậy.

Tám là đại hải vô tận bảo tạng nhơn duyên, tích tập vô lượng vô biên tất cả các loại lực, tạo tác thù thắng viên mãn đại hải, như y bảo luân Kim Cang đức tạng; vì muốn cứu độ vô lượng vô biên cùng khổ não các loại chúng sanh, như kệ đã nói về biển lớn.

Chín là phương tiện thiện xảo giáo hóa nhơn duyên. Trong việc đầy đủ ấy tuy chẳng riêng biệt quy y về, mà tán thán giáo hóa vì sự lợi sanh vậy, như kệ đã tán thán rồi.

Mười là hiện thị quá khứ bản thân nhơn duyên. Quy về đức xứ tất cả chẳng phải nơi tự thân nhiếp giữ, như kệ đã nói cùng với thông hiện thị tự bản thân vậy.

Đây là 10 loại tướng của Đại Nhơn Duyên. Đây là quảng đại thù thắng nhơn duyên. Người nào làm? – Chính Phật và Bồ Tát làm. Các vị Bồ Tát sẽ chẳng thể làm hà huống là nhị thừa, như bài kệ đã nói về 10 loại đại đại nhơn duyên đầy đủ Đại Sĩ cùng với, có thể đầy đầy cả kẻ phàm, chẳng phải cảnh thánh lại cũng chẳng phải số lượng, tùy theo phần của Bồ Tát lại cũng chẳng thể được.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bản Luận
Hết quyển một

Dịch xong quyển nầy vào ngày 11 tháng 4 năm 2009
tại Chùa Trúc Lâm, Houston, Texas, Hoa Kỳ.


ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN LUẬN
Quyển thứ 2

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán.
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Trúc Lâm Houston, Texas ngày 11 tháng 4 năm 2009.

Nhứt Chủng Kim Cang Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần thứ 3

Đã nói qua về quy y đức xứ nhơn duyên đại thích phần rồi; bây giờ lần lượt nói về nhứt chủng Kim Cang đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng ấy như thế nào? – Kệ rằng:

Một loại Kim Cang địa
Tổng có năm ngôi thứ
Từ từ đến cứu cánh
Rồi viên mãn chẳng gì
Cùng với kia ngôi thứ
Như thế năm vị trí
Ở trong các kinh điển
Đầy đủ chẳng nói thừa

Luận rằng: Nhứt chủng Kim Cang đạo lộ vô ngại bổn địa địa trung tổng cộng có bao nhiêu ngôi vị? – Nói rộng thì có vô lượng; lược nói lại có 5. Đây là 5 ngôi thứ, tất cả như vậy, tất cả căn bản, tất cả chứa nhóm, tất cả ra khỏi, như kệ nói là một loại Kim Cang Địa tổng có 5 địa vị vậy. Những gì gọi là 5 loại căn bản? – Một là vô siêu thứ đệ tiệm chuyển vị; hai là vô dư cứu cánh tổng trì vị; ba là chu biến viên mãn quảng địa vị; bốn là tất cả các pháp cụ phi vị; năm là tất cả các pháp cụ thị vi. Đây gọi là 5 loại căn bản vị.Như kệ nói nghĩa là dần dần rốt ráo và viên mãn cùng với không cũng như cùng với địa vị nầy. Như vậy ngũ vị tự nói về phía mình. Như vậy 5 vị nầy ngay thẳng nói không và tuyên nói về số lượng. Như kệ nói, đây là 5 loại kinh điển đầy đủ, nói chẳng có thừa. Vị ấy nương vào số gốc danh tự. Tướng nầy là gì? – Kệ rằng:

Hay nương vào số gốc
Tổng nói có năm mốt
Nghĩa hư giả ánh sáng
Bốn mươi loại danh tự
Bất động chơn Kim Cang
Mười loại tên gọi chánh
Cùng với đại cực địa
Đây gọi số nương vào

Luận rằng: Năm loại bổn vị nương vào danh tự sai biệt. Số nầy có bao nhiêu? – Nói rộng thì có rất nhiều, lược nói có 51 tên gọi. Như vậy 51 tên căn bản. Tất cả trời đất, tất cả cha mẹ, tất cả thể tánh, tất cả chỗ nương vào. Như kệ nói về chỗ sở y bổn số tổng cộng có 51. Những gì gọi là 51? – Đó là hư giả quang minh phần có 40 loại. Trong chơn Kim Cang có 10 loại. Trong 50 phần thêm vào Đại Cực tự nhiên Đà La Ni. Đây có tổng cộng là 51. Trong 40 loại ấy có tướng như thế nào? – Đó là 10 loại tâm ái lạc; 10 loại tâm thức tri; 10 loại tâm tu đạo; 10 loại tâm bất thối. Mỗi mỗi sai biệt nhau.

Những gì gọi là 10 tâm ái lạc? – Một là Tất Xoa Đa; hai là A Ma Kha Thi; ba là Đế Độ Tỳ Lê Gia; bốn là Hòa La Chỉ Độ; năm là Xà Ma Đà Đề Thi; sáu là Ma Ha A Tỳ Phật trí đa; bảy là A La Bà Ha Ni; tám là Bà Di Đa A Lê La Ha Đế; chín là Thi La Cụ Thi Thị A La; mười là Ma Ha Tỳ Kha A Tăng Na. Đây gọi là 10.

Những gì được gọi là 10 tâm thức tri? – Một là Lưu Già Độ; hai là Lưu Đế Ca Độ; ba là Lưu La Già; bốn là Lưu Ma Ha; năm là An Bà Sa; sáu là Tý Phạt Trí; bảy là A Tỳ Phạt Trí; tám là Tất Xoa Già; chín là Tất A La; mười là Lưu Sơn Ca. Đó gọi là 10.

Những gì gọi là 10 tâm tu đạo? – Một là Độ Già Kha; hai là Độ An Nhĩ; Ba là Độ Chỉ La; bốn là Độ Hòa Sai; năm là Độ Lợi Tha; sáu là Độ Sanh Bà Đế; bảy là Độ Sa Tất; tám là Độ A Ha; chín là Độ Phật A; mười là Độ Xoa Nhứt Bà. Đây gọi là 10.

Những gì là 10 tâm bất thối? – Một là La Đế Lưu Sa; hai là La Đàm Sa; ba là Tất Sự Già; bốn là Pháp Tất Tha; năm là Phật Độ Đà; sáu là La Xoa Tất; bảy là Sư La Văn Già; tám là Bà Ha Đế; chín là Ba La Đề Phất Đà; mười là Đạt Ma Biên Già. Đây được gọi là 10.

Như kệ nói về hư giả quang minh có 40 loại tên gọi. Còn những gì là 10 tâm chơn Kim Cang? – Một là Cưu Ma La Già; hai là Tu A Già Nhứt Bà; ba là Tu Na Ca; bốn là Tu Đà Hoàn; năm là Tư Đà Hàm; sáu là A Na Hàm; bảy là A La Hán; tám là A Ni La Hán; chín là A Na Ha Ha; mười là A Ha La Phất. Đây gọi là 10.
Như kệ bất động chơn Kim Cang 10 loại tên gọi chánh; trong 50 loại nầy lại có thêm Bà Già Bà Phật Đà; nên như thế mà quan sát phán xét. 51 loại danh tự nầy.
Như kệ đã nói cùng với đại cực địa cho nên gọi là chỗ nương tựa. Như vậy 51 loại tâm ấy sẽ không qua khỏi lần lượt chuyển đến ngôi vị, an lập tướng nầy thuộc về đâu? Kệ rằng:

Trong năm mươi mốt ấy
Lần lượt không đổi khác
Trong một đều tất cả
Gọi tên là dần dần

Luận rằng: Tuy một hành giả hồi hướng để vào trong 51 loại biệt tướng vị ấy. Như thế lần lượt chẳng qua khỏi các pháp. Vì sao vậy? – Trong môn nầy lượng pháp như thế. Như 51 vị của kệ ấy lần lượt chẳng qua khỏi. Như vậy hành giả lấy tướng gì mà dần dần chuyển đổi? – Nghĩa là chuyển đầy đủ. Tại sao gọi là cụ cụ chuyển tướng? Nghĩa là một tín  tâm vị không ra khỏi 50 tâm mà chuyển, cho đến một đại cực địa vị đều không ra ngoài 50 tâm mà chuyển. Đó là một vật hay là khác vật? – Thật ra đó chẳng khác vật mà là một vật. Tại sao vậy? – Trong một tín tâm đều đủ tất cả vị, chẳng dư vị nào. Một là niềm tin đầy đủ tất cả vị. Cùng với những vị khác đầy đủ tất cả vị. Đây có nghĩa là gì? – Trong một tín tâm đầy đủ chẳng dư, lại lần lượt chuyển đổi. Đầy một trong đầy mà chẳng thể đầy nhiều trong đầy. Cho nên phải chuyển và làm cho trong môn nầy có 51. Tất cả đầy đủ, tất cả đầy đủ. Gọi đây là dần chuyển. Như kệ nói một ở trong đầy đủ tất cả tên và dần chuyển lên địa vị. Trong kinh Ma Ha Diễn Kim Cang chủng tử nói như thế nầy: Kim Cang đạo làm đầy đủ của hành giả lấy hai việc lớn mà quyết định chuyển. Những gì là 2 quyết định chuyển? – Một là biến độ thông đạt chuyển; hai là Cụ Cụ Tăng Trưởng chuyển. Đây gọi là hai. Nói là biên độ thông đạt chuyển tức là thông biến qua 51 loại con đường lớn. Nói là Cụ Cụ Tăng Trưởng chuyển nghĩa là mỗi một vị đều nhiếp lấy các vị khác, cho đến nói rộng ra.

Đã nói về vô siêu thứ đệ tiệm chuyển môn rồi; bây giờ lần lượt nói về vô dư cứu cánh tổng trì môn. Tướng nầy ra sao? Kệ rằng:

Ở trong năm mốt vị
Tùy đây được vào trước
Nhiếp tất cả tất cả
Tên vô dư cứu cánh

Luận rằng: Có 51 biệt tướng vị; hoặc có hành giả dùng tín thú để vào; lại có hành giả dùng Chơn Kim Địa để vào; hoặc có hành giả dùng Đại Cực Địa để vào. Như vậy các hành giả tùy theo đây mà đầu tiên được vào, rồi nhiếp hết tất cả tất cả các vị địa, cứu cánh chẳng sót, lại chẳng di chuyển, lại chẳng ra khỏi. Mỗi mỗi đều rõ ràng. Cho nên nói rằng tổng trì môn vị. Như kệ 51 vị tùy đây mà trước được nhập vào nhiếp hết tất cả, tất cả tên gọi, chẳng thiếu sót loại nào. Trong kinh Nan Nhập Vị Tằng Hữu Hội có nói như thế nầy:

Hồi hướng đến tín tâm
Tín tâm tức Phật địa
Phật địa tức Thập Địa
Cứu cánh có thứ bậc

Cho đến nói rộng ra. Như vậy đã nói qua về vô dư cứu cánh tổng trì môn rồi; bây giờ lần lượt nói về Chu Biến Viên Mãn Quảng Đại Môn. Tướng nầy như thế nảo? – Kệ rằng:

Năm mươi mốt loại vị
Chẳng trước sau cùng lúc
Đều chuyển đều hành vậy
Gọi chu biến viên mãn

Luận rằng: Năm mươi mốt vị không có trước sau, cùng một lúc đều chuyển cùng một lúc, đều hành, chẳng bao giờ thừa. Lại nữa 51 biệt tướng vị lai có vô lượng vô biên các vị cũng chẳng có trước sau, cùng lúc đều chuyển; cùng lúc đều hành chẳng có dư thừa; cho nên nói là Viên Mãn Vị. Như kệ 51 loại vị trước sau cùng lúc đều chuyển, đều hành; cho nên gọi là chu biến viên mãn. Trong kinh Pháp Giới Pháp Luân Vô Tận Tạng có nói như thế nầy: Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết, liền từ chỗ ngồi đứng dậy chắp hai tay đảnh lễ trước Phật và bạch rằng:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Vì sao gọi là Hoành Chuyển Vô Hướng Tu Đạo Nhơn (con người tu đạo theo chiều ngang mà chẳng có phương hướng?). Kính mong Đức Thế Tôn vì Đại Chúng mà tuyên nói khai thị việc lớn nầy.

Liền đó Đức Thế Tôn bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Mỗi một loại không có 2 hay một đường, một lối. Hành giả đại địa tất cả hành đạo chẳng trước chẳng sau cùng lúc phát khởi; cùng lúc cùng chuyển; cùng lúc ở lại; cùng lúc chứng nhập; cùng lúc an vị. Đây gọi là Hoành Chuyển Vô Hướng Đạo Nhơn, cho đến nói rộng ra.

Như vậy đã nói qua về Chu Biến Viên Mãn Quảng Đại Môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến tất cả các pháp đều phi môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Chúng vô lượng vô biên
Tất cả mỗi mỗi vị
Tất cả chẳng kiến lập
Tên đều chẳng địa vị

Luận rằng: Trong bài kệ nầy làm sáng tỏ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị điều phi môn, phi nhơn, phi quả, phi vị, phi địa, phi hữu, phi vô, phi danh, phi nghĩa, phi sự, phi lý, phi hoại, phi thường, phi sanh, phi diệt tất cả những loại vị đều chẳng kiến lập; tên gọi là Cụ Phi Vị Địa vậy. Như vậy thì lấy nghĩa gì để kiến lập vị danh? – Lấy phi nghĩa nầy để lập nên vị. Trong kinh Đại Minh nói như thế nầy: Vô vị, vị ấy chính là vị thứ nhứt. Cho đến nói rộng ra.

Đã nói qua về tất cả các pháp đều phi môn; bây giờ lần lượt nói đến tất cả các pháp đều là môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Tất cả mỗi mỗi pháp
Chẳng phải thân Kim Cang
Dùng một thân nghĩa nầy
Tên gọi là môn có

Luận rằng: Vô lượng vô biên tất cả vị pháp, tất cả tất cả đều là thân Kim Cang. Đều chẳng sai biệt, chỉ nương vào một thân; cho nên nói rằng Cụ Thị Môn. Vì sao vậy? – Ở trong môn nầy chẳng có một pháp nào mà chẳng phải là thân Kim Cang chơn thật. Như kệ đã nói tất cả các pháp chẳng phải không là thân Kim Cang, là nghĩa một thân nầy; cho nên nói, là Cụ Thị Môn vậy. Trong kinh Chủng Kim Đại Địa nói như thế nầy: Đạo nhơn không bịnh, tuy thấy ảnh chung; nhưng chẳng thấy thân riêng vậy.

 Kim Cang Bảo Luận Sơn Vương Đại Quyết Thích Phần  – Thứ tư

Như vậy đã nói qua về một loại Kim Cang Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Kim Cang Bảo Luân Sơn Vương Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Dần có, hết đầy, không
Một lúc và trước sau
Cùng đủ và chẳng đủ
Một lúc khác chuyển đổi

Luận rằng: trong bài kệ nầy muốn làm sáng tỏ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị một thân. Trong Kim Cang Đại Lực Bảo Luân Sơn Vương Thể lần lượt dần chuyển các pháp cùng với cái có nầy chẳng dư, cuối cùng chu biến viên mãn, đều chẳng tuyệt lìa. Trong 5 loại vị nầy cùng lúc chuyển, trước sau chuyển, đều cùng chuyển, đều không chuyển; lại cùng lúc chuyển, lại khác lúc chuyển, lại một nơi chuyển. Đầy đủ, đầy đủ, tự tại tự tại; chẳng có gì chướng ngại cả. Trong kinh Đại Nghiêm Tận Địa Hư Không Pháp Giới nói như thế nầy: Lại nữa Long Minh! Nhà ngươi như trước đã hỏi thế nào tên gọi là Kim Cang Bản Thân Quảng Đại Địa Địa, không chướng, không ngại, hằng sa công đức phẩm thì đây rất thù thắng cực diệu chẳng thể nói được, chẳng thể nói được. Năm loại Kim Cang Đạo Lộ Túc Hành Địa Địa. Đây là tự tánh căn bản của vô tận tạng, xuất sanh tăng trưởng rồi nương vào tạng ấy. Cho đến nói rộng ra.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển hai

Dịch xong quyển nầy vào ngày 16 tháng 4 năm 2009
tại Chùa Linh Sơn Detroit, Michigan, Hoa Kỳ.


ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN LUẬN
Quyển thứ 3

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán.
–  Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Linh Sơn Detroit, Michigan, Hoa Kỳ ngày 16 tháng 4 năm 2009.

Kim Luân Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần
Quyển thứ 5

Đã nói qua về Kim Bảo Luân Sơn Vương Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Kim Luân Sơn Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong Sơn Vương Đạo ấy
Tổng có năm mươi vị
Trong năm loại vị nầy
Mỗi thứ có ba dụng

Luận rằng: Kim Luân Sơn Vương Đạo Lộ nầy kiến lập nên vị gì để làm đạo lộ? – Nói rộng thì có rất nhiều; nhưng nói lược thì có 50 loại vị. Những vị như thế, làm phần đạo lộ. Như kệ về Sơn Vương Đạo Lộ nói tổng cả có 50 vị vậy. Do nhơn duyên gì như thế? – Vì muốn phân chia rõ ràng đạo lộ nầy nên có 50 loại vị căn bản. Nghĩa là Kim Cang Đại Lực Bảo Luân Sơn Vương Thể kia có 5 loại vị. Tất cả mỗi mỗi đều có 3 loại tự tại tác dụng. Đây chính là nghĩa nầy. Thành lập 50 sai biệt danh số. Như kệ đã nói về thể của 5 loại vị, mỗi mỗi đều có 3 dụng. Cho nên trong kinh mới nói như thế nầy: Trong mỗi Vương dân lành địa địa lại có 50 loại thể phân nghiệp số vị, chẳng dư vị nào; cho đến nói rộng ra. Rồi trong kinh Minh Thần Diệu Ly cũng nói như thế nầy: Có 25 loại sai biệt vị dùng Vương gia chuyển, chẳng giữ, tạo ra sự chuyển, tạo tác chuyển, nhiếp lấy 15 loại vị, tên gọi là tự hình tướng, sẽ như thế nào? – Kệ rằng:

Rõ ràng và số xa
Tương tục và tam hợp
Biến động, biến bất động
Số gọi cùng to lớn
Biến đến chẳng biến đến
Dung lập chẳng xa rời
Đây gọi tên năm mươi
Lần lượt nên quan sát

Luận rằng: Dần dần trong thể ấy lại có 3 loại dụng. Những gì là ba? – Một là phân minh liễu đạt phán địa tác dụng; chẳng loạn, lần lượt kiến lập vị địa. Hành đạo rõ ràng tên nghĩa đầy đủ. Như kệ đã nói rõ ràng rồi. Hai là viễn hành viễn tu vô số tác dụng, trải qua vô lượng kiếp, qua khỏi những vị nầy. Tu tập công đức vô cùng tận. Như kệ đã nói cùng với viễn số. Ba là vô đoãn vô tuyệt hằng chuyển tác dụng; sát na sát na, từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc thường hằng, chẳng dừng nghỉ và chuyển tự nhiên. Như kệ gọi đây là tương tục. Đây gọi là 3.
Trong các pháp ấy cùng với thể nầy lại có 3 loại dụng. Những gì là ba? –  Một là hay giải thích rõ mỗi một tác dụng; lành nói phương tiện, không ngại giác huệ. Số nầy nhiều như một Kim Cang. Hai là giải thích chỗ chứng, một thể tác dụng, sâu xa nghĩa lý, thắng diệu huyền lý. Chỉ có một nơi, chỉ có một thân; chẳng phải hai vậy. Ba là tùy ứng có tên là nhứt hợp tác dụng. Tùy theo chỗ nầy mà tất cả có tên tất cả là một thân vàng; cho nên nói là ba. Như kệ đã nói tam hợp. Cuối cùng chẳng thừa, rốt ráo trong thể ấy lại có 3 loại dụng. Những gì là ba? – Một là chu biến viên mãn động chuyển tác dụng. Trong lần đầu nương vào nhứt vị, thống nhiếp tất cả cứu cánh chuyển đổi. Như kệ đã nói là biến động. Hai là chu biến viên mãn bất động tác dụng. Như vậy sự chuyển ấy có rất nhiều vị chẳng di chẳng chuyển, thường quyết định vậy. Như kệ nói đây là biến, bất biến vậy. Ba là danh cứ văn tự vô biệt tác dụng. Tùy theo sự xướng lên đầu tiên nầy cùng với một khác. Như kệ đã nói là chữ nầy vậy. Đây chính là ba.

Trong Chu Biến Viên Mãn Thể ấy lại có 3 loại dụng. Những gì là ba? – Một là vô lượng vô biên quảng đại tác dụng. Pháp nầy tự thể xuất hiện nghiệp tướng; cuối cùng rộng rãi chẳng phân ranh  giới. Như kệ đã nói, đây là quảng đại vậy. Hai là vô ngại thông đạt biến đáo tác dụng; cùng lúc kiến lập tất cả vị. Như kệ nói đây là biến đáo vậy. Ba là cực cực vô số bất biến tác dụng. Biến đổi trải qua mà chỉ có một biên. Như kệ nói đây là bất biến đáo. Đây gọi là ba.

Trong Cụ Phi tuyệt ly thể lại có 3 loại dụng. Những gì là ba? – Một là Tiêu Dung vô sở kiến lập tác dụng. Tất cả các pháp đều ngoại trừ chẳng có chỗ dung chứa. Trong kệ nói đây là dung. Hai là kiến lập các pháp tất trì tác dụng. Tất cả các pháp lấy nghĩa cụ phi là cái lý nầy để thành lập. Như kệ gọi đây là lập. Ba là Tiêu Dung kiến lập cụ tuyệt tác dụng. Cứu cánh tuyệt đạo quảng kiến lập. Như kệ đã nói cùng với Cụ Ly. Đây gọi là ba.

Đây chính là 15 loại vị gọi bằng chữ. Trong đạo lộ vị nầy kẻ căn lớn có thể thông đạt, còn chúng sanh độn căn quyết định khó tỏ rõ. Như kệ nói 15 loại nầy. Như thế lần lượt quan sát. Đây là các vị. Lại cùng lúc xuất hiện và lại cùng lúc xuất hiện khác. Lại đầy đủ lúc xuất hiện. Lại một nơi chuyển đổi. Lại chốn khác chuyển đổi. Lại đầy đủ chuyển đổi xứ khác. Lại chẳng xuất hiện và lại chẳng di chuyển. Lại tuy là một loại, lại là nhiều loại. Đối với pháp gốc nầy có tạo ra công dụng; có tạo ra phương tiện. Tự nhiên tự tại kiến lập chỗ tạo tác. Phải nên quan sát, phán xét.

Độc Nhứt Sơn Vương Ma Ha Sơn Vương Quyết Trạch Phần
Hết quyển 6

Đã nói qua về Kim Luân Sơn Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về độc nhứt Sơn Vương Ma Ha Sơn Vương Đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong Ma Ha Sơn Vương
Tổng cộng ngàn hai trăm
Bảy mươi lăm loại vị
Có năm mươi mốt loại
Trong bổn vị căn lành
Tất cả mỗi mỗi ấy
Dần chuyển cùng năm vị
Đầy đủ an lập vậy

Luận rằng: Độc nhứt Sơn Vương Ma Ha Sơn Vương Thể nầy kiến lập nên những vị nào để làm thể phần? – Nói rộng thì có rất nhiều; lược nói những điều chính yếu thì có 1.275 loại quyết định vị. Như kệ Ma Ha Sơn Vương nói tổng cộng có 1.275 loại vị. Vì nhơn duyên gì như thế? – Sơn Vương thể có 1.275 vị phân chia rõ ràng nên rõ biết. Đó là thường hằng 51 loại vị căn bản. Mỗi một vị ấy dần chuyển các pháp, cũng không ngoài sự cứu cánh chu biến viên mãn cụ phi tuyệt ly 5 loại vị đầy đủ chuyển. Lại dần dần cùng với 5 loại vị ấy mỗi mỗi đều mở bày dần chuyển cùng 5 loại biệt vị. Cho nên thành lập 1.275 vị. Như kệ gọi đây là 51 loại căn lành bổn vị vậy. Tất cả mỗi mỗi dần chuyển cùng 5 vị, đầy đủ an lập. Trong độc nhứt sơn vương Ma Ha Sơn Vương Thể nầy có 1.276 loại vị, lại ở mỗi lúc đều chuyển; lại mỗi lúc chuyển khác, lại mỗi lúc đều chuyển đủ. Lại tất cả chẳng chuyển. Lại mỗi lúc mỗi nơi đều chuyển. Lại mỗi lúc mỗi nơi chuyển khác. Lại khác lúc khác nơi chuyển. Lại tất cả đều chẳng chuyển. Tự tại tự nhiên, vô chướng vô ngại. Cho nên nói vô tận hư không Đại Đà Đà Phạt La Pháp Giới Bổn Tạng Địa Địa xuất sanh vô cùng, vô cực, quảng đức đại hải pháp môn tạng vậy. Trong kinh Đại Trí Trang Nghiêm Pháp giới tánh thân thậm thâm nói rằng: Không phải điều nầy, chẳng phải dụ nầy, khó được, chỉ nói. Chứa trong biển lớn, cùng biển một thể. Trong Bổn Địa Địa có 3 loại đức, đầy đủ viên mãn chẳng có chỗ thiếu sót. Những gì là ba? – Một là loại đức Thượng Phẩm. Vị nầy tên chữ nhiều vô số, cùng với 10 phương thế giới vi trần, chính là số nầy. Hai là tên gọi vị nầy là trung phẩm đức cùng với hằng trăm ức và ba ngàn đại thiên thế giới vi trần số, cùng với lượng nầy. Ba là hạ phẩm đức. Vị nầy tên chữ có 1.275 vị. Đây chính là 3. Như thế các vị mỗi mỗi một một một một một một. Cho đến vô lượng vô lượng vô lượng vô lượng… cho đến nói rộng ra.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển 3
 

Dịch xong quyển nầy vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2009
tại chùa Linh Sơn, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ.

ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BẢN LUẬN
Quyển thứ 4

Đại Hải Bộ Tạng Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần
Thứ bảy

Đã nói qua về độc nhứt sơn vương Ma Ha Sơn Vương đại quyết thích phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Đại Hải Bộ Tạng Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:
Trong đại hải bộ tạng
Tổng có mươi loại pháp
Có năm loại phi không
Và năm loại vô thường

Luận rằng: Trong Đại Hải Bộ Tạng Đạo Lộ Phần nầy kiến lập nên bao nhiêu pháp để làm Bộ Tạng vậy? – Đó là kiến lập 10 loại pháp thể; chính là đại hải bộ tạng phần vậy. Trong kinh Ma Ha Diễn Địa nói như thế nầy:  Đầy đủ hải tạng phục đạo phần; chỉ có 10 pháp, không có pháp nào dư. Cho đến nói rộng ra. Như trong bài kệ Đại Hải Bộ Tạng tổng cộng có 10 loại pháp. Nghĩa như thế nào và 10 ấy nên rõ. Đó là 5 loại phi không và 5 loại vô thường. Mỗi mỗi sai biệt vậy. Theo như kệ thì đó là 5 loại phi không và 5 loại vô thường. Với 10 pháp kia danh tự tướng nầy sẽ như thế nào? – Kệ rằng:

Lìa ngại và có thật
Tánh lửa cùng ánh sáng
Càng sâu xa xuất hiện
Địa Tạng Đại Long Vương
Như thế năm tên gọi
Phi không chẳng cùng gọi
Khởi trì biến hoại phẩm
Cùng đại lực vô minh
Như thế năm loại tên
Vô thường lại chẳng gọi
Mỗi loại đều riêng biệt
Dùng đến cả khí lực
Lập môn thật bổn nhiếp
Như pháp nên quan sát

Luận rằng: Thế nào gọi là 5 loại phi không quyết định trụ pháp? – Một là ly ngại phi không quyết định trụ pháp. Hai là hữu thật phi không quyết định trụ pháp. Ba là tánh hỏa phi không quyết định trụ pháp. Bốn là kim quang phi không quyết định trụ pháp. Năm là thâm lý xuất dữ quyết định trụ pháp. Đây gọi là 5.
Như kệ đã nói về ly ngại và hữu thật, tánh hỏa cùng kim quang và thâm lý. Xuất hiện với Địa Tạng Đại Long Vương. Như thế là 5 tên gọi; 5 loại phi không quyết định trụ pháp; chẳng cùng chẳng khác sai biệt danh tự. Như kệ đã nói đây là 5 loại gọi phi không, chẳng cùng xưng tên; cho nên tên gọi của 5 loại vô thường không giả chuyển pháp ấy là gì? – Một là động khởi vô thường hư giả chuyển pháp; hai là chỉ trì vô thường hư giả chuyển pháp; ba là dị biến vô thường hư giả chuyển pháp; bốn là tán hoại vô thường hư giả chuyển pháp; năm là đại lực vô thường hư giả chuyển pháp. Đây gọi là 5.
Như kệ đã nói khởi trì biến hoại phẩm dữ đại lực vô minh. Như vậy là 5 tên gọi; 5 loại vô thường hư giả chuyển pháp. Chẳng cùng chuyển khác sai biệt danh tự.
Như kệ đã nói 5 loại 5 loại gọi là vô thường chẳng cùng xưng tên. Thâm lý đại lực như thế 2 pháp, khí lực lập môn, chẳng giữ thật thể cũng nên quan sát phán xét.
Như kệ đã nói mỗi mỗi có một riêng dùng để mong có khí lực để lập môn thật bổn để nhiếp như pháp; nên quan sát vậy.

Đã nói qua về kiến lập danh tự bất đồng môn rồi; bây giờ sẽ nói đến nghĩa lý sai biệt môn. Như vậy 5 loại phi không quyết định trụ pháp, mỗi mỗi có bao nhiêu? – Mỗi mỗi đều có 2 loại. Những gì là hai loại ly ngại? – Một là thủ thân ly ngại; hai là biến chuyển ly ngại. Nói là thủ thân ly ngại nghĩa là thân chẳng có chướng ngại, thường hay quyết định, chẳng có mất đi. Nói là biến chuyển ly ngại nghĩa là kiến lập vạn hữu làm cho tự tại. Đây gọi là hai. Sao gọi là hai loại có thật – Một là thủ thân hữu thật; hai là biến chuyển hữu thật. Nói là thủ thân hữu thật là thân thường bình đẳng thường hằng, quyết định chẳng tiêu hoại. Nói là biến chuyển hữu thật nghĩa là kiến lập sai biệt làm cho an trụ. Đây gọi là hai. Những gì gọi là hai loại tánh lửa? – Một là thủ thân tánh hỏa; hai là biến chuyển tánh hỏa. Nói là thủ thân tánh hỏa nghĩa là thân ấy chứa cái đức sáng, thường hằng, quyết định chẳng thể mất đi. Nói là biến chuyển tánh hỏa nghĩa là những trần lụy đều chuyển theo sự tùy thuận mà thành. Đây gọi là hai. Những gì là 2 loại tên gọi của Kim Quang? – Một là thủ thân kim quang và hai là biến chuyển kim quang. Nói là thủ thân kim quang nghĩa là thân ban đầu sơ khai quyết định thường hằng, chẳng mất đi. Nói là biến chuyển kim quang nghĩa là tùy thuận lưu chuyển, không có chỗ ngại ngùng. Đây gọi là hai. Sao gọi tên là 2 loại thâm lý? – Một là thủ thân thâm lý; hai là biến chuyển thâm lý. Nói là thủ thân thâm lý nghĩa là ly tuyệt trung thân, thường hằng, quyết định chẳng mất đi. Nói là biến chuyển thâm lý nghĩa là trong vô vi ấy lại được tự tại. Đây gọi là hai.

Như trước đã nói về 5 loại vô thường nghiệp dụng sai biệt, mỗi mỗi như thế nào? – Đó là như sanh ra tất cả vô lượng vô biên biển sai quấy. Tất cả đều chẳng ngoài. Giữ lại tất cả vô lượng vô biên biển cả sai trái ấy. Tất cả đều chẳng ngoài. Biến dị tất cả vô lượng vô biên đại công đức hải. Tất cả đều chẳng ngoài. Hoại diệt tất cả vô lượng vô biên đại công đức hải. Tất cả đều chẳng ngoài. Che đậy, chẳng đức, chẳng sai, trong thân tự tại. Tất cả đều không ngoài. Như thế 5 pháp. Tự thể và phẩm loại, mỗi mỗi sai biệt; nên như thế mà quan sát phán xét.

Đã nói qua về nghĩa lý sai biệt môn rồi; bây giờ lần lượt nói về y vị quyết định an lập môn. Như trước đã nói về 51 loại chơn Kim Cang vị rồi có bao nhiêu biến xứ vậy? Kệ rằng:

Như vậy năm mươi mốt
Biến ở năm nơi ấy
Hành giả thật thông minh
Hay lành giải thích rõ

Luận rằng: Như trước đã nói về 51 vị, biến ly ngại cùng với 5 loại xứ; chẳng có chỗ nào mà chẳng đến; chẳng có chỗ nào lại chẳng thông. Dùng nghĩa nầy cho nên Đại Kim Cang Vị có 5 loại nên rõ. Như kệ đã nói về 51 biến ấy đối với 5 nơi. Như vậy vị lợi căn có thể rõ biết; còn chẳng đến là cảnh giới. Tại sao như vậy? – Thật là sâu xa. Thật là lợi ích rõ ràng. Thật là bí mật. Như kệ nói hành giả đại thông minh hay lành chọn lựa rõ biết. Lại nữa xứ thứ hai ấy làm vị, lại cũng nên rõ biết hai ấy. Cho nên đầy đủ thì có 10. Bây giờ đã nói về biến phi thân rồi, kiến lập vị ấy tổng cộng có bao nhiêu? – Châu thân sai biệt ấy tướng như thế nào? – Kệ rằng:
Biệt kiến lập vị số
Tổng có mười loại thảy
Dần dần cho đến hết
Chẳng động cùng đều diệt
Một không, một có vị
Tri tri đoạn tri địa
Tương thực và phế lập
Ra ngoài chuyển một lúc
Đầy đủ mười vị nầy
Môn giới sánh đầy đủ

Luận rằng: Biệt kiến lập vị tổng cộng có 10 loại. Những gì là mười? – Một là nhứt hướng vô siêu tiệm thứ lập; hai là biến cứu cánh tận bất tận vị; ba là nhứt thiết trung tế bất động vị; bốn là song lập chư pháp cụ diệt vị; năm là nhược nhứt không, dương nhứt hữu vị; sáu là năng đoạn sở đoạn tất tri vị; bảy là huân lực tương đối tương trực vị; tám là tùy trừ chướng xứ lập vị vị; chín là chơn vọng đắc liên hữu vô vị; mười là chư pháp nhứt chủng nhứt hội vị. Đây gọi là 10.
Như bài kệ đã nói về biệt kiến lập vị tổng số có 10 loại. Dần dần đến hết chẳng động, đều diệt hết. Một không, một có vị, trí trí đoạn trí địa. Tương trực kiêm phế lập biên biên chuyển nhứt hội là tùy theo có một, biệt kiến lập với tổng kia. Tất nhiên đầy đủ tất cả biệt vị; rồi được kiến lập đại tổng vị. Tất nhiên đầy đủ biệt tổng được hoàn thành.
Như kệ đã nói đầy đủ 10 vị môn giới nầy đều đầy đủ. Đây là 10 loại biệt tướng vị, biến ra bao nhiêu nơi? Biến ra 5 nơi. Nghĩa là chuyển nhiếp 5 loại nơi chốn, mỗi mỗi đều đủ 51 Kim Cang Vị. Trải qua các vị lại có 10 loại biệt tướng vị. Đại tướng vị tổng cộng có bao nhiêu số? biến ra bao nhiêu nơi? – Kệ rằng:

Tổng vị có ba loại
Đó là thượng, trung, hạ
Chỉ biến ở năm nơi
Nên rõ chẳng ngoài ấy

Luận rằng: Đại tánh tổng địa căn bản thể vị tổng cộng có 3 loại. Những gì là ba? – Một là chỗ cao trên trên chuyển khứ vị; hai là tự nhiên an trụ trung trung vị; ba là hướng xuống hạ hạ chuyển khứ vị. Đây được gọi là ba.
Như bài kệ nói tổng vị có 3 loại. Nghĩa là thượng, trung, hạ. Cho nên đây là 3 tổng, tùy theo biệt mà có có. Chỉ biến chuyển 5, chẳng vị nào dư ra; nên quan sát và phán xét.
Như bài kệ nói chỉ biến ở 5 nơi; ngoài vị không thừa; nên biết như vậy.

Đã nói qua về y vị quyết định an lập môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến y vị pháp số cụ khuyết môn. Như trước đã nói 10 loại bổn pháp chuyển 2 loại. Trong Kim Cang Vị vì hết chẳng hết. Nghĩa là nếu giữ vị ấy thì tuy đủ 5 đức, mà chúng chẳng ngoài năm. Nếu là chuyển vị thì 10 pháp đầy đủ, chẳng có thiếu mất. Với nghĩa nầy tổng biệt hai môn có không lại cũng đã rõ.

Đã nói về y vị pháp số cụ khuyết môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến đức xung đối lượng hiện tông môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Khởi tánh, dừng và nay
Biến không, hoại cùng thật
Rồng mạnh như đối lại
Có đấy rồi thủ nhiều

Luận rằng: Trị chướng chiếu phúc đối lượng hình tướng như đây lần lượt động khởi vô thường, tánh lửa trụ pháp, chỉ trừ vô thường; kim quang trụ pháp dị biến vô thường; ly ngại trụ pháp tán hoại vô thường; hữu thật trụ pháp đại lực vô thường, ra cùng Long Vương, lấy đó mà lượng.
Như kệ đã nói khởi tánh dừng và làm cho biến không hoại cùng với thật lực rồng, như thế lần lượt đối trị. Như thế lần lượt đối tượng, một hướng chuyển đổi chăng? đều chuyển đổi chăng? Đầy đủ số lượng nên rõ. Như kệ có giống nhau mà chấp thủ nhiều.

Đã nói qua về đức xung đối lượng hiện tông môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến tùy thứ biệt thích quảng thuyết môn. Chỉ lìa ngại môn, an bố hình tướng hiện thị như thế nào? Chủ bán trị chứng sẽ như thế nào? – Kệ rằng:

Lìa ngại, trong thân thể
Có năm mươi mốt vị
Trong năm mốt vị ấy
Có ba loại tổng tướng
Trong ba tổng tướng ấy
Có mười loại biệt tướng
Trong năm mươi mốt đầu
Mỗi một đều riêng biệt
Đầy đủ mười số gốc
Đầu tiên, chủ, nửa sau
Sau, đầu, chủ hậu bán
Như vậy nên quan sát

Luận rằng: Trong lìa ngại ấy có 51 loại Kim Cang Vị. Trong vị nầy có 3 loại căn bản tổng tướng vị. Trong tổng tướng vị nầy có 10 loại phân ly biệt tướng vị.
Như kệ nói lìa ngại thân thể có 51 vị. Trong 51 vị ấy lại có 3 loại tổng tướng. Trong 3 loại tổng tướng ấy lại có 10 loại biệt tướng. Kim Cang các vị, mỗi một vị đều đầy đủ số gốc. Như kệ đã nói 51 vị ấy mỗi mỗi đều đầy đủ 10 số gốc. Chủ, bán mỗi thứ có 2 loại. Những gì là 2 chủ? – Một glà chủ chủ và hai là bán chủ. Thế nào là 2 bán? – Một là bán bán; hai là chủ bán. Nói là chủ bán nghĩa là lìa ngại vậy. Nói là bán chủ là đệ nhị chuyển vậy. Nói là bán bán nghĩa là trừ 5 bổn pháp dư kia là quyến thuộc. Nói là chủ bán là trừ ly ngại nầy còn 4 pháp.
Như kệ đầu tiên nói chủ, hậu bán và tiếp theo là sơ, chủ, hậu bán. Như vậy nên lần lượt quan sát. Trong 3 loại tổng tướng Kim Cang Vị an lập những gì? – Nghĩa là sơ tín tâm lấy đó làm đầu, sau đó Đàn Đà Địa lấy đó làm cuối. Lần lượt chuyển đổi, cho nên kiến lập chỗ cao trên trên chuyển khứ vị và sau đó Đàn Đà Địa lấy cái nầy làm chỗ bắt đầu và tín tâm đầu tiên làm chỗ cuối cùng. Lần lượt chuyển đổi. Cho nên kiến lập hướng đến hạ hạ chuyển khứ vị. Thượng hạ hai môn vị vị mỗi mỗi lìa biên, trung đạo quyết định an lập. Cho nên kiến lập tự nhiên trong an trụ trung trung vị. Với nghĩa nầy cho nên 10 loại biệt tướng chỉ có thượng hạ, chẳng có cuối. Chỉ nương vào thượng môn kiến lập 10 vị. Hình tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trải qua năm việc tin
Cho đến vị sau sau
Một việc cứu cánh rồi
Một vị trung chuyển ấy
Trị chướng một diệt vậy
Trị chướng chẳng đầy đủ
Một trí đoạn trí ấy
Thượng hạ tương chiếu nhau
Xưa không, nay lại có
Trị chướng tự biện vậy
Không riêng một chuyển ấy
Như vậy nên quan sát

Luận rằng: Nương vào chỗ cao trên trên chuyển pháp môn, thấy 10 biệt vị hình tướng ấy như thế nào? – Nghĩa là dùng 5 loại phi không trụ pháp, đối trị với 5 loại hư giả chuyển pháp. Như đây lần lượt không có qua khỏi, dần dần chuyển đổi. Kiến lập một hướng, chẳng qua chậm thứ vị.
Như kệ nói trải qua 5 việc tin đến sau sau vị. Cho nên 5 việc nầy trị 5 việc tùy theo đây; nên một cứu cánh. Rồi kiến lập thành cứu cánh tận và bất tận vị.
Như kệ nói mỗi mỗi sự cứu cánh. Cho nên 5 sự ấy trị 5 sự; chẳng tăng chẳng giảm, chẳng lớn, chẳng nhỏ một vị bình đẳng, trung đạo, thật tướng. Kiến lập tất cả trong ấy bất động vị.
Như kệ đã nói trong một vị chuyển; cho nên lấy 5 việc trị 5 việc. Tùy theo chướng diệt thì thể của trí huệ nầy liền diệt đi. Kiến lập sang lập các pháp đều diệt vị.
Như kệ nói trị chướng nhứt diệt cho nên 5 việc trị 5 việc. Tự khởi lên thì không có chướng; chướng khởi lên thì không có trị. Chẳng thể gần gũi, chẳng thể đầy đủ, chẳng thể đạt được, kiến lập nếu một không thì sẽ có một vị.
Như kệ nói rằng trị chướng chẳng đủ; cho nên lấy 5 việc ấy trị 5 việc. Trị thắng rồi khí lực biến đổi, tất cả chướng lấy đó trị quyến thuộc. Lại cũng chính thắng lực nầy đoạn quyến thuộc. Kiến lập hay đoạn và sở đoạn tất cả trí vị.
Như kệ nói lấy trí đoạn trí vậy. Cho nên lấy 5 việc trị 5 việc. Tùy theo chỗ nầy mà nên thượng vị hay hạ vị, hỗ tương chiếu soi cho nhau. Tùy theo chỗ nầy mà đoạn trừ chướng vậy. Kiến lập huân lực tương đối và tương trực vậy.
Như kệ nói thượng hạ tương chiếu với nhau. Cho nên dùng 5 việc trị 5 ấy. Sự ấy tùy theo chỗ đoạn chướng hư vọng không có gốc; an lập địa vị lại cũng không có gốc. Kiến lập tùy theo trừ chướng xứ mà lập nên vị vị.
Như kệ nói căn bản ấy không mà nay lại có. Cho nên lấy 5 việc trị 5 việc. Trị tất cả được sáng trong bởi những chướng tăm tối. Việc trị đoạn kia tất nhiên thành tựu. Chướng nầy che khuất dùng tất đầy đủ. Kiến lập chơn vọng được biên hữu vô vị.
Như kệ nói trị chướng tự biện vậy. Cho nên dùng 5 việc trị 5 việc ấy. Trị chướng 2 pháp, chẳng 2 không riêng một vị, bình đẳng một thể, một tánh, một nghiệp, một dụng. Kiến lập các pháp mỗi loại một hội vị.
Như kệ đã nói vô biệt nhứt chuyển vậy. Cho nên những vị nầy như kệ đã giải thích. Chuyên tâm quan sát lý nầy rõ ràng bổn thú đều hiện.
Như kệ đã nói, như thế lần lượt nên quan sát vậy. Đây gọi là y ly ngại môn an lập các vị tổng biệt, hiện thị thượng thượng sai biệt. Thứ đến nương vào hạ môn kiến lập 10 môn. Hình tướng như thế nào? – Kệ rằng:

Như trước nói mười nghĩa
Tùy theo đó như vậy
Khi hoại, thể về không
Dần dần chuyển đổi vậy

Luận rằng: Nương vào hạ hạ chuyển khứ môn thấy có 10 vị khác. Hình tướng như thế nào? – Nghĩa là như trước đã nói về 10 loại nghĩa. Tùy theo đây mà thuận như vậy. Khi hoại đi rồi thì thể liền về chỗ không mà tồn tại.
Như kệ đã nói phía trước có 10 nghĩa, tùy theo như thế hoại đi, rồi được trở về thể không vậy. Như vậy các vị ấy chuyển cùng một lúc hay chuyển trước sau? – Dùng trước sau để chuyển chứ chẳng chuyển cùng một lúc.
Như kệ đã nói, dần dần chuyển đổi. Cho nên các pháp khác cũng như thế như thế. Tùy theo như vậy mà nói, mà tạo tác; cho nên quan sát và phán đoán về tướng của biệt chuyển nầy. Do sự tồn tại nầy mà gọi là chủ, là gốc gác. Tất cả mỗi mỗi đều 2 chuyển. Cùng một lúc, trước sau lại có 2 nghĩa. Những gì là hai? – Một là kiến lập chuyển, trước sau nhứt định vậy; hai là bản tánh chuyển, chẳng trước sau gì cả. Đây gọi là hai. Như trước đã nói về các loại môn, cùng tên nhưng khác vật, hãy ở yên mà quan sát.

Thâm Lý Xuất Hưng Địa Tạng Đại Long Vương Đại Quyết Trạch Phần
Thứ tám

Đã nói qua về Đại Hải Bộ Tạng Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Thâm Lý Xuất Hưng Địa Tạng Đại Long Vương Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Địa Tạng Long Vương ấy
Tổng có hai loại nghĩa
Đó là nghĩa chứa đức
Cùng với nghĩa chứa sai

Luận rằng: Thâm Lý Xuất Hưng Địa Tạng Đại Long Vương Thể tức có 2 nghĩa. Những gì là hai? – Một là nghĩa công đức bổn tạng; hai là nghĩa sai quấy bổn tạng. Nói là công đức bổn tạng nghĩa là vị Đại Long Vương nầy vì tàng chứa 4 căn bản của phi không. Nói là hư quấy bổn tạng nghĩa là vị Đại Long Vương nầy tàng chứa 4 căn bản vô thường.
Như kệ đã nói rằng Địa Tạng Long Vương tổng cộng có 2 nghĩa. Đó là nghĩa Đức Tạng và nghĩa Hoạn Tạng. Đầy đủ nghĩa 2 tạng ấy vậy. Như thế Địa Tạng Long Vương ở đâu thế?  Xa gần, dài ngắn, lớn nhỏ và hình tướng như thế nào? Việc ấy ra sao? – Kệ rằng:

Nơi Án Bà Thi Ni
Xa năm mươi mốt dặm
Dài một ngàn do tuần
Đầu có Bà Đa Đề
Liền có bốn loại nước
Lông ấy Xá Già Tất
Lại ra bốn loại gió
Màu như châu pha lê

Luận rằng: Trong bài kệ nầy muốn làm cho rõ nghĩa gì? Vì muốn hiện thị các sự việc, hiện ra lý và mở bày pháp chánh như biển lớn. Vậy thì Đại Long Vương ở nơi đâu? – Cư tại Án Bà Thi Ni.
Như trong câu kệ nói, xứ ấy là Án Bà Thi Ni. Khi nước tuông ra nhập vào đất thì dung chứa được bao nhiêu? – Nghĩa là từ dưới đáy, nước phun lên trên mặt đất, thấm vào số lượng là 51 do tuần.
Như trong kệ nói đây là 51 lý. Đại Long Vương kia thân đã dài bao nhiêu? – Dài 1.000 do tuần, chẳng tăng chẳng giảm.
Như kệ đã nói là 1.000 do tuần vậy. Trên đầu của Đại Long Vương kia có lông trắng xanh, gọi là Bà Đa Đề. Từ lông nầy phun ra 4 loại nước. Những gì là bốn? – Một là không thủy, khi nước nầy ra không ấy bên trong, có ấy bên ngoài, mà sanh ra vậy. Hai là phương đẳng thủy; khi nước ấy phun ra có 4 cạnh, chẳng hề sai khác. Ba là thường thục thủy; khi nước nầy phun ra thì đến tất cả nơi và tất cả lúc, thường hay ấm áp. Bốn là diệu minh thủy. Khi phun nước nầy ra có ánh sáng trong sáng thường hay hiện hữu. Đây gọi là bốn.
Như câu kệ đã nói trên đầu có Bà Đa Đề; nghĩa là bốn loại nước. Long Vương kia lại cũng có lông đuôi phía sau; có một sợi lông gọi là Xá Già, tất cả đều từ lông nầy mà xuất ra 4 loại gió. Những gì là bốn? – Một là phát trần phong; gió nầy khởi lên trải qua nhiều thời gian, khi thổi thì có rất nhiều bụi. Hai là trì trần phong; khi gió nầy thổi thì dừng lại các bụi bặm, làm cho đứng yên. Ba là biến trân phong; khi gió nầy thổi, trải qua nhiều thời gian, biến các loại vàng bạc thành đá cát. Bốn là hoại trân phong; khi gió thổi trải qua nhiều thời gian làm hoại diệt vàng bạc chẳng còn nữa. Đây gọi là bốn.
Như kệ đã nói lông ấy có Xá Già Tất tức là 4 loại gió. Thân sắc của Long Vương kia giống như pha lê, chẳng có màu nào nhứt định.
Như kệ đã nói, màu ấy như châu pha lê. Nơi ấy là Án Bà Thi Ni, dụ cho bản tánh của vua không trụ một nơi chánh. Sánh với 51 dặm dụ cho chơn kim vị định số lượng phẩm. Bề dài 1.000 do tuần dụ cho bản tánh của vua đủ 1.000 loại đức. Cho nên gọi là Bà Đa Đề, điều ấy dụ cho bản tánh của vua đối với các vật thanh tịnh, tạo ra phương tiện. Liền phun ra 4 loại nước dụ cho 4 phi không. Lông ấy là Xá Già Tất dụ cho bản tánh của vua đối với những vật nhiễm ô, có tác nghiệp dụng. Khởi ra 4 loại gió, dụ cho 4 vô thường sắc; như châu pha lê dụ cho bản tánh của vua nhiễm tịnh chẳng nhiếp lấy. Như vậy lần lượt nên phán xét suy gẫm.
Lại nữa trụ xứ ở dưới biển nước lớn, trong khoảng không gian ấy, tướng đó dụ cho 51 loại Kim Cang Vị đầy đủ. Khi xuất hiện nơi biển lớn dụ cho đủ các loại. Khi sóng biển dừng dụ cho lúc khởi tâm lành. Khi tạo ra sóng dụ cho tâm ác khởi. Lại nữa việc trụ tâm nên quan sát phát xét. Trong kinh Bổn Hạnh Thượng Địa Nhứt Vị Bình Đẳng Diệu Pháp Vô Biên Nghiệp Dụng Cụ Túc Đại Hải Bảo Luân Diệu Nghiêm Vương Tử nói như thế nầy: Sanh vào 4 đường pháp, không phải 4 đường nhiếp, lìa khỏi nơi tâm. Sanh vào 4 luân pháp, chẳng phải 4 luân nhiếp, lìa khỏi trung tâm mà lập nên danh tự. Nói đây là vô minh lớn; nên gọi là tùy theo sanh pháp mà kiến lập nên cho đến nói rộng ra vậy.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển 4

Dịch xong quyển nầy tại chùa Linh Sơn – Detroit – Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 4 năm 2009.

 

ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN
Quyển thứ 5

-Mã Minh Bồ Tát tạo
-Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
-Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Linh Sơn Detroit, Hoa Kỳ ngày 17 tháng 4 năm 2009.

Thâm Lý Xuất Hưng Địa Tạng Đại Long Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần
(Thứ chín)

Đã nói qua về Thâm Lý Xuất Hưng Địa Tạng Đại Long Vương Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Thâm Lý Xuất Hưng Địa Tạng Đại Long Vương Đại Lộ Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Long Vương đạo lộ ấy
Tổng có hai mươi pháp
Trong đó chứa hai gốc
Mỗi gốc có mười pháp

Luận rằng: Thâm Lý Xuất Hưng Địa Tạng Đại Long Vương Đạo Lộ tổng cộng có 20 pháp tự tại. Đó là những gì? – Trong công đức sai quấy 2 loại tàng chứa ấy, mỗi thứ có 10 loại. Như kệ đã nói trong Long Vương Đạo Lộ tổng cộng có 20 pháp. Nghĩa là 2 sự tàng chứa căn bản ấy, mỗi loại có 10 pháp. Cho nên nói là 20 pháp. Danh tự hình tướng ấy ra sao? – Kệ rằng:

Công đức chứa gốc, mười
Thường mất và chẳng mất
Tự, tha đều chẳng có
Vô ngại cùng với một
Sai quấy, gốc chứa mười
Như một khác, có, không
Đối lại cùng trên dưới
Lần lượt nên quan sát
Như vậy hai mươi pháp
Mỗi mỗi đều riêng biệt
Đầy đủ rộng lớn cả
Cùng với gốc tồn tại

Luận rằng: Trong công đức bổn tạng thể, lại có 10 pháp hay nhiếp tất cả vô lượng công đức. Những gì là mười?
Một là bản thể tự tánh quyết định thường trụ bất sanh bất diệt, xa lìa lưu chuyển công đức phẩm.
Hai là bản thể tự tánh thường hằng di chuyển, là sanh, là diệt lưu chuyển đầy đủ công đức phẩm.
Ba là quyết định thường trụ, thường hằng, vô thường một lúc đều chuyển chẳng trước sau sai biệt công đức phẩm.
Bốn là xuất thường, vô thường hai loại, chẳng nhiếp tự thể bản tánh, lìa khỏi mất các việc làm, công đức phẩm.
Năm là mười loại tự tự nhiếp tất cả pháp, chẳng có dư thừa một, chẳng phải hai một, một hành công đức phẩm.
Sáu là vô thể vô tánh từ nhơn duyên khởi, lại có, lại không, tùy nơi biến chuyển công đức phẩm.
Bảy là vô dư cứu cánh đều chuyển đều hành, chẳng hề xả ly công đức phẩm.
Tám là phi tự phi tha, tuyệt lìa hữu danh, trụ nơi phi phi tự tánh, quyết định công đức phẩm.
Chín là đối với tất cả pháp tùy đó mà vô ngại, tự thể tự tánh pháp, theo đạo lý tự tánh mà tạo công đức phẩm như thế.
Mười là ngũ căn với mỗi mỗi 5 trần; mỗi một trần tất cả các pháp lại là công đức phẩm.
Đây gọi là mười.

Như kệ về công đức bản tạng có 10 loại thường hay hoại và chẳng phải tự nơi kia cùng với chẳng vô ngại trở thành một.
Sai quấy bản tạng thể lại có 10 pháp hay nhiếp tất cả vô lượng những sai quấy. Những gì là mười ?
Một là đối với tất cả các pháp, tùy thuận như như, tạo ra việc nghịch lại; nên sai quấy phẩm.
Hai là tạo tác các pháp cùng một nghiệp dạng, một sự tạo tác ngược lại sai quấy phẩm.
Ba là trị đạo khởi thời, chẳng có định thể sai trái tạo tác việc ngược lại sai quấy.
Bốn là nhiễm tịnh các pháp, tất cả đều chẳng có, không, tạo tác việc ngược lại, sai quấy phẩm.
Năm là tất cả các pháp đều có có có tạo tác nghịch lại, sai quấy phẩm.
Sáu là tùy trị đồng lượng như như, hiện tiền đối tác việc nghịch lại, sai quấy phẩm.
Bảy là do trị tạo lực tự loại tăng trưởng ích lợi, tạo tác việc nghịch lại, sai trái phẩm.
Tám là do trị đạo, liền phát khởi tự dụng, gặp việc tạo tác nghịch lại, sai quấy phẩm
Chín là Đãi Thương chuyển mới được khởi dụng, liền tạo tác việc nghịch lại, sai quấy phẩm.
Mười là lúc yên ổn thì được khởi dụng, phía dưới tạo tác việc nghịch lại, sai quấy phẩm. Đây được gọi là 10.

Như vậy lần lượt ở, suy nghĩ và dừng tâm. Chuyên tâm quan sát cái lý nầy để làm cho sáng sủa. Như kệ đã nói về sự sai quấy gốc gác chứa 10; mỗi một sai trái không, có, đối trị lợi hại trên dưới, cứ như thế mà quan sát. Như vậy là 20 pháp cùng với cái gốc kia chẳng có sự sai khác. Cho nên đây là 20 loại chứa đựng căn bản, chẳng có gì sai trái. Vì sao thế? – Vì trong sự chứa đựng căn bản nầy, đạo lý tự nhiên như vậy thường hay hiện hữu, chẳng phải từ căn bản chứa nhóm lâu dài kiến lập nên. Vì sao nơi nơi tất cả đều tồn tại chữ phẩm? – Như trước đã nói về 20 loại pháp, mỗi mỗi đều có hằng trăm quyến thuộc. Cho nên nói là phẩm. Theo thí dụ trước nên rõ. Như kệ đã nói 20 pháp nầy mỗi mỗi đều viên mãn rộng rãi; cho nên cùng với căn bản tồn tại sánh với nhau.

Đã nói về kiến lập danh tự môn rồi; bây giờ lần lượt nói về Thuyên Nghĩa Lý Môn. Nên giữ và chướng ấy đối lại sai khác. Sẽ như thế nào? – Kệ rằng:

Như vậy hai mươi pháp
Mỗi mỗi đều riêng biệt
Một đức trị sự sai
Các sai, chướng, một đức
Chẳng có định trước sau
Mà cùng với phẩm loại
Chẳng mất, đối lượng sai
Như lý nên quan sát
Như nói gốc còn pháp
Nói phẩm lại như vậy

Luận rằng: Như trước đã nói về 20 loại pháp; mỗi mỗi đều có một đức để trị tất cả chướng. Tất cả chướng ấy làm chướng một đức; chẳng có phân biệt đối trị số lượng.
Như kệ đã nói như thế về 20 pháp. Mỗi mỗi đều có một đức để trị những sự sai quấy. Những sự sai quấy chướng ngại một đức ấy chẳng có định trước theo thứ lớp. Nếu nói như vậy thì bây giờ trong môn nầy đối tượng quy tắc sẽ hỗn loạn, thành tạp nhạp. Tuy rằng không riêng biệt đối lượng, mà có tổng đối lượng. Cho nên nói là chẳng mất.
Như kệ đã nói về các loại giáo phẩm chẳng mất đối lượng sai trái; cứ như lý mà quan sát phán xét. Như phẩm, gốc cứ như ví dụ trước mà rõ biết.
Như kệ đã nói cái gốc của pháp tồn tại nói là phẩm loại cũng lại như vậy.

Đã nói qua về trị chướng đối lượng sai biệt môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến an lập Kim Cang Vị Địa Môn. Tướng nầy như thế nào ? – Kệ rằng:

Ở trong pháp môn nầy
Lại có Kim Cang Vị
Nương vị có ba môn
Môn ấy thượng, trung, hạ

Luận rằng: Trong pháp môn gốc nầy lại có 51 Kim Cang Vị. Như trên đã nói về 20 loại pháp; nương vào vị để an lập. An lập như thế nào ? – Nghĩa là trong các vị ấy đều đầy đủ 20; chẳng có trước sau, cùng lúc chuyển vậy. Rồi trong nầy lại có 3 loại môn. Những gì là ba ? – Một là một hướng thượng chuyển môn. Hai là một hướng hạ chuyển môn. Ba là một hướng trung chuyển môn. Đây gọi là ba.
Như vậy 3 môn nầy mỗi mỗi một vị đầy đủ sự chuyển đổi, chẳng chờ đầu, sau vậy. Như nói về pháp chánh các phẩm loại cũng lại như vậy. Dùng môn nhỏ nầy mang lại rộng lớn hơn. Muốn đạt được sự rộng ấy.

Đã nói qua trong kệ về bản pháp môn nầy rồi, lại có Kim Cang Vị nương vào vị nầy lại có 3 môn. Đó là Thượng, Trung và Hạ môn.

Đại Long Vương Trùng Trùng Quảng Hải Vô Tận Đại Tạng Đại Quyết Trạch Phần.
Thứ 10.

Như vậy đã nói qua về Thâm Lý Xuất Hưng Địa Tạng Đại Long Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Đại Long Vương Trùng Trùng Quảng Hải Vô Tận Đại Tạng Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào ? – Kệ rằng:

Biển lớn chứa sức lớn
Tổng có ba loại nặng
Đó là đầu, giữa, sau
Đầu nặng có hai mươi
Hai ức, mười phương cõi
Pháp môn sánh biển lớn
Hai mươi loại chứa chính
Mỗi sanh một vạn lần
Mỗi riêng trăm quyến thuộc
Mỗi sanh một ngàn số
Cho nên số đầy đủ
Trụ tâm nên quan sát
Giữa, sau nặng hơn đây
Nên rộng biết như vậy

Luận rằng: Đại Long Vương Trùng Trùng Quang Hải Vô Tận Đại Tạng Tự Gia có 3 loại, có thể nhiếp các vị. Những gì là ba ? – Một đầu tiên ấy có một; hai ở giữa ấy an trụ chỗ ở; ba sau ấy kiến lập chuyển đổi. Đây gọi là ba.
Ở phần đầu lại có 22 ức 10 phương thế giới có nhiều pháp môn thắng diệu như biển lớn. Nghĩa nầy như thế nào ? – Tức là tàng chứa trong ấy 20 loại pháp chính. Mỗi mỗi đều xuất sanh một vạn pháp môn kh ác như đại hải. Mỗi mỗi khác nhau có cả hằng trăm quyến thuộc. Mỗi mỗi loại ấy lại xuất sanh cả một ngàn pháp môn khác, nhiều như biển. Do ý nghĩa nầy cho nên gọi tên là đầy đủ nghĩa lý vậy. Như vậy hãy lần lượt an trụ tâm nầy định tỉnh để suy nghĩ. Thông minh quan sát số lượng ấy và chú ý hiện ra rõ ràng để phân biệt.
Như kệ đã nói biển rộng lớn ấy có chứa 3 loại nặng. Đó là đầu, giữa và sau. Phần đầu ấy có 22 ức 10 phương thế giới pháp môn và trong biển lớn ấy có chứa 20 loại chính. Mỗi mỗi sanh ra một vạn số. Mỗi ấy lại biệt có 100 quyến thuộc và mỗi quyến thuộc ấy lại sanh ra một ngàn. Cho nên số ấy đầy đủ. Hãy nên trụ tâm mà quan sát. Thứ đến ở giữa. Phần nầy lại nhiều gấp đôi hơn trước, lưu bố phổ cập rộng rãi nhiều hơn. Như kệ cuối lại gấp đôi ở giữa và phần nầy rộng ra thấu suốt. Cho nên trong kinh Đại Ma Ni Bảo Tạng Đà La Ni Tu Tập nói như thế nầy: Long long địa địa trong biển chứa to lớn vô tận ấy có nhiều 10 phương pháp môn quy tắc phẩm loại. Đầu tiên tên là chuyển đại pháp môn đầy đủ một biển, vô cực vô tận, dẫn đạo quang minh hiện chiếu, địa địa bổn nghiệp, bổn dụng xuất sanh, tăng trưởng quy tắc đại hải pháp môn. Sau cùng tên gọi là có tánh, không tánh, không ngã, không lý, đại lợi ích, quảng quang minh, lại lìa thoát, lại hợp chuyển đầy đủ, đầy đủ vô biên Ma Ha hàng nhiều loại trên đất chứa nhóm, pháp vũ minh môn xuất và thượng vị phẩm loại pháp môn. Duy chỉ nhận một cõi để làm thí dụ, chẳng lấy nhiều cõi khác; cho đến nói rộng ra.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển 5
Dịch xong quyển nầy tại Chùa Linh Sơn, Detroit – Hoa Kỳ
vào ngày 17 tháng 4 năm 2009

 

ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN
Quyển thứ 6

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Linh Sơn Detroit, Hoa Kỳ ngày 17 tháng 4 năm 2009.

Vô Tận Vô Cùng Trần Trần Số Lượng Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần
(Thứ mười một)

Đã nói qua về Đại Long Trùng Trùng Quảng Hải Vô Tận Đại Tạng Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Vô Tận Vô Cùng Trần Trần Số Lượng Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào ? – Kệ rằng:

Trong trần trần đạo lộ
Như trước đã nói số
Lại có năm mươi mốt
Quyết định Kim Cang vị
Nương vị nầy lập tướng
Lại có mười loại trọng
Dùng đây sánh đạo lộ
Hai nhơn một quả vậy

Luận rằng: Trong môn nầy có bao nhiêu số vị? – 51 loại chơn kim cang vị, đầy đủ viên mãn chẳng thiếu. Như kệ nói rằng trong trần trần đạo lộ ấy như trước đã nói lại có 51 quyết định Kim Cang vị. Trong vị nầy lại có 10 loại biến đối pháp môn, hay nhiếp môn số. Những gì là mười? – Một là 2 nhơn một quả môn; hai là một nhơn một quả; ba là ít nhơn nhiều quả môn; bốn là nhơn quả một vị môn; năm là không nhơn không quả môn; sáu là tự nhiên an trụ môn; bảy là nhơn quả môn; tám là quả nhơn môn; chín là ngôn thuyết môn; mười là ngôn nhơn môn. Đây gọi là 10. Như vậy 10 môn nầy lấy môn làm số lượng.

Như kệ đã nói nương vào vị nầy lập tướng, tức là có 10 loại nặng lấy làm đạo lộ sánh với 2 nhơn một quả vậy. Môn thứ nhứt ấy hình tướng ra sao? – Kệ rằng:

Lấy tín tâm làm đầu
Sau đó chính mỗi loại
Giữ nơi, ngoài vị đầu
Cho đến định tâm vị
Tức giữ Như Lai địa
Lại như thứ tự nầy
Chẳng thối tâm ban đầu
Sánh đồng phẩm từng loại
Giữ vị khác thứ hai
Cho đến tâm nguyện vị
Lại giữ Như Lai địa
Tu hành vị làm đầu
Lần lượt mỗi loại ấy
Giữ lấy vị thứ ba
Cho đến chánh tâm vị
Lại giữ Như Lai địa
Chẳng thối vị ban đầu
Như thế ở mỗi loại
Giữ vị kế thứ tư
Đến quán đảnh trụ vị
Lại giữ Như Lai địa
Lìa si hành vi đầu
Như thế từng từng loại
Giữ vị kế thứ năm
Cho đến chẳng dính mắc
Lại giữ Như Lai địa
Tôn trọng hành vi đầu
Như thế lần mỗi loại
Giữ vị tiếp thứ sáu
Cho đến chơn thật hành
Lại giữ Như Lai địa
Tùy thuận quán chúng sanh
Hồi hướng lấy làm đầu
Như thế lần mỗi loại
Giữ chỗ nơi bốn vị
Mỗi số lượng khế hợp
Ngoài có Như Lai địa
Cùng với địa làm nữa
Trang nghiêm một biển giác
Mỗi nhơn và quả ấy
Chia xẻ rộng quan sát
Lý nầy sẽ rõ ràng

Luận rằng: Trong môn nầy làm rõ nghĩa gì? – Muốn hiện thị 51 vị, tất cả đều đồng với số ấy; dùng hai loại nhơn cảm được một quả. Biển Tam Bảo rộng vô cùng vô tận vậy. Nghĩa nầy như thế nào? – Đó là tín tâm và phát tâm địa của hai loại nhơn; đồng một hành tướng, chẳng hề xa rời. Đầy đủ hợp chuyển, trụ ở một nơi để làm; khởi lên vô lượng rồi sanh ra vô biên đức. Đầy đủ trang nghiêm một biển đại giác; hay sanh ra nhơn đài; tên gọi là tối thượng đệ nhất xuất sanh tăng trưởng quyết định chơn thật bổn trạng nguyên mẫu xa rời sự trói buộc, trang nghiêm vô thắng địa, chủng tử hải; gặp chỗ trang nghiêm. Quả ấy tên là đầy đủ Kim Cang, viên mãn đại từ bi pháp thân hư không cùng vô sai biệt, tối sơ địa địa vô thượng cực hải, một đến đại giác; chẳng 2 sơn vương.

Thứ đến là niệm tâm địa hoan hỷ hành địa là 2 loại pháp hay trưởng dưỡng cái nhơn, đầy đủ trang nghiêm một biển đại giác. Nhơn ấy gọi là an lạc thường minh quyết định tăng trưởng, chẳng khổ, chẳng vọng, tự nhiên chiếu đến tất cả pháp tánh, chẳng có chỗ chướng ngại chủng tử hải hội. Quả ấy tên gọi là thường lạc, rộng rãi sáng suốt khắp hư không giới, sâu xa hằng rõ chẳng 2 sơn vương.
Thứ đến là tâm tinh tấn địa, cứu hộ tất cả chúng sanh hồi hướng địa của hai loại pháp; hay trưởng dưỡng cái nhơn, đầy đủ trang nghiêm một biển đại giác. Nhơn ấy gọi là phát khởi thù thắng đại bi quang thủy; xa lìa giải đãi, thường độ, thường hành bổn địa, tự tánh đầy đủ thông đạt chủng tử hải hội. Quả ấy tên là từ bi quang minh, thường hằng đạt huệ, chẳng 2 sơn vương.

Thứ đến huệ tâm địa ấy nghịch lưu hoan hỷ địa của 2 loại pháp; hay trưởng dưỡng cái nhơn; đầy đủ trang nghiêm một biển đại giác. Nhơn ấy gọi là đại chơn Kim Cang nhựt nguyệt quang minh, tự tánh lìa khổ trừ đoạn đồ tối, chủng tử hải hội. Quả ấy gọi là cực cực trọng địa, vô thượng một thể, tự nhiên cùng rõ, không hai sơn vương.

Thứ đến định tâm địa, đại cực địa, địa của 2 loại pháp, hay trưởng dưỡng nguyên nhơn, đầy đủ trang nghiêm một biển giác lớn. Nhơn ấy gọi là quyết định an tịch, xa lìa tán loạn, chiếu diệu vô cùng, nước nước lửa lửa, chủng tử hải hội. Quả ấy tên là tịch viên mãn địa, minh viên mãn địa, đầy đủ đức tạng, chẳng 2 sơn vương.
Như thế chư Phật, tất cả mỗi mỗi đều tạo 3 việc lớn. Những gì là ba? – Một là Hưng Hóa; hai là thuyết pháp và ba là thắng tiến. Nói Hưng Hóa nghĩa là xuất ra biến hóa trong 10 phương thế giới vi trần, biến hóa thân nầy. Nói là thuyết pháp là tuyên thuyết thập phương thế giới vi trần phát tâm tín địa pháp môn hải. Nói là thắng tiến nghĩa là hướng lên thượng vị, như thế lần lượt để nhập vào. Đây gọi là ba. Trong biến hóa ấy mỗi mỗi lại có 3 việc nầy sẽ nên rộng rãi thông đạt. Như vậy như vậy, tùy tùy như như. Những người sau nầy các vị như ví dụ trước nên rõ biết. Như kệ lấy tín tâm làm đầu, như thế lần lượt tự mỗi loại giữ các vị từ đầu cho đến định tâm vị, tức là giữ lấy Như Lai địa.

Như vậy đã nói qua về hai nhơn một quả rồi; bây giờ lần lượt nói đến một nhơn một quả môn. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Năm mươi mốt loại vị
Mỗi chẳng chờ tha lực
Riêng mình ở trong nhà
Cảm được một quả ấy
Nhơn và quả tên gọi
Như thế lần lượt thêm
Hạt giống đại giác kia
Giải thích nên rõ biết
Lần lượt như trước nói
Tăng giảm chẳng giống nhau

Luận rằng: Trong bài luận nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị nhơn quả hai pháp so sánh với sự trang nghiêm giác đạo. Biển Tam Bảo chuyển thành to lớn. Như kệ nói năm mươi mốt loại vị, mỗi mỗi chẳng chờ tha lực, mà độc trụ tại nhà mình rồi cảm được một quả. Cho nên nhơn và quả xưng là tên chính ở đây. Thêm xưng là chủng tử của đại giác. Như kệ đã nói nhơn và quả tên ấy như thế lần lượt thêm vào chủng tử đại giác, phân phối giải thích, nên rõ biết. Dần dần chuyển đổi như trước đã nói, chẳng có sai biệt. Chỉ có việc tăng trưởng và giảm đi số lượng thì không đồng.

Như kệ đã nói lần lượt giống như trước tăng giảm chẳng đồng; cho nên như thế chư Phật tất cả mỗi mỗi đều tạo ra 3 việc lớn. Tên giống như đã nói trước, mà nghĩa lại chẳng đồng. Nói là Hưng Hóa nghĩa là xuất ra 10 phương thế giới vi trần số, biến hóa thân kia. Nói là thuyết pháp nghĩa là tuyên thuyết 10 phương thế giới vi trần số, mỗi mỗi nhơn vị pháp môn nhiều như biển. Nói là thắng tiếng nghĩa là hướng lên thượng vị, như thế lần lượt nhập vào. Cuối cùng thân biến hóa ấy lại cũng có 3 việc nầy nên phải rộng biết.

Ở đây đã nói qua về một nhơn một quả môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến ít nhơn nhiều quả môn. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trong năm mươi mốt vị
Mỗi mỗi đều riêng biệt
Cảm năm mốt quả vị
Tên ít nhơn, nhiều quả

Luận rằng:
Trong môn nầy vì muốn làm rõ nghĩa gì ? – Vì muốn hiện thị tuy chỉ một loại nhơn mà cảm đến 50 quả. Vô ngại tự tại, chẳng chỗ thiếu mất. Biển Tam Bảo chuyển rộng ra thêm. Như kệ nói ở trong 51 vị ấy mỗi mỗi đều cảm 50 quả vị, gọi là nhơn ít mà quả nhiều. Như vậy chư Phật tất cả mỗi mỗi đều tạo ra 3 việc lớn. Tên gọi như trước đã nói, mà nghĩa thì chẳng giống nhau.
Nói là Hưng Hóa nghĩa là xuất ra cùng với 100 lần 10 phương thế giới vi trần sánh với hóa thân. Nói là thuyết pháp nghĩa là tuyên thuyết 100 lần 10 phương thế giới vi trần sánh với mỗi mỗi nhơn vị pháp môn hải vậy. Nói là thắng tiến nghĩa là hướng thượng thượng vị và lần lượt nhập vào. Tựu chung, trong biến hóa ấy lại có 3 việc lớn; nên rộng biết.

Đã nói về nhơn ít quả nhiều môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến nhơn quả một vị môn. Tướng ấy ra sao? – Kệ rằng:

Trong năm mốt vị ấy
Mỗi mỗi đều riêng biệt
Có năm trăm biển quả
Trong năm trăm biển quả
Mỗi mỗi đều khác nhau
Có năm trăm biển nhơn
Như thế đều bình đẳng
Gọi nhơn quả một v ị

Luận rằng: Trong môn nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị nhơn quả 2 pháp số lượng khế hợp với việc chẳng có tăng giảm. Biển Tam Bảo chuyển đổi rộng lớn. Như kệ nói trong 51 vị ấy mỗi mỗi đều có 500 biển của quả. Trong 500 biển quả ấy mỗi mỗi lại có 500 biển của nhơn. Như vậy đều bình đẳng cho nên nhơn quả cùng một vị. Như vậy chư Phật chỗ làm 3 việc đều cũng lại giống như trước, tuy rằng nghĩa khác. Đó là một ngàn. Sự biến hóa thân tướng lại cũng như vậy.

Đã nói về nhơn quả một vị môn rồi; bây giờ lần lượt nói về vô nhơn vô quả môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Năm mươi mốt vị pháp
Chẳng nhơn lại chẳng quả
Sanh ngàn nhơn quả pháp
Tên vô nhơn vô quả

Luận rằng: Trong môn nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị 51 vị nhơn mà chẳng có quả. Nhơn ấy xuất sanh 1.000 nhơn và quả đại hải ấy lại chẳng có nhơn. Quả ấy xuất sanh 1.000; nhưng quả biển lớn ấy chuyển đổi rộng lớn như biển Tam Bảo. Như kệ nói 51 vị pháp chẳng nhơn lại chẳng quả, sanh ra 1.000 nhơn quả pháp, gọi là vô nhơn vô quả vậy. Như vậy chư Phật chỗ làm 3 việc lại cũng giống như trước, chỉ khác nghĩa vậy. Đó là hằng vạn.

Đã nói về vô nhơn vô quả môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến tự nhiên an trụ môn. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trong năm mươi mốt vị
Mỗi mỗi đều khác nhau
Qua vô lượng kiếp chuyển
Chẳng ra khỏi nhà mình

Luận rằng: Trong môn nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị vị vị, tất cả đều trải qua vô lượng kiếp tu hành, thành đạo và việc chuyển đổi, chẳng có giới hạn thời gian. Biển Tam Bảo chuyển rộng rãi; cho nên như kệ đã nói trong 51 vị ấy mỗi mỗi đều trải qua vô lượng kiếp chuyển đổi, chuyển ra khỏi nhà của chính mình. Cho nên như thế chư Phật làm 3 việc, lại cũng giống như trước, tuy nghĩa thì khác, cả hằng ức vậy.

Đã nói qua về tự nhiên an trụ môn rồi; bây giờ lần lượt nói về nhơn quả môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Sanh năm mươi mốt vị
Sanh ra năm mươi mốt
Chỗ sanh chẳng cuối cùng
Tên là nhơn quả môn

Luận rằng: Trong môn nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị có thể sanh, có thể sanh, không có cùng tận. Chỗ sanh, chỗ sanh không có cùng tận. Biển Tam Bảo chuyển đổi rộng thêm. Như kệ đã nói 51 vị sanh ra 51 vị; chỗ sanh vô tận; nên có tên là nhơn quả môn. Như thế chư Phật chỗ tạo tác ra 3 việc, lại cũng giống như trước, tuy rằng ý nghĩa khác. Nghĩa là 10 ức vậy.

Đã nói qua về nhơn quả môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến quả nhơn môn. Tướng ấy ra sao? – Kệ rằng:

Nghĩa nầy như dụ trước
Chẳng khác ý thú mấy
Chỉ có số lượng tăng
Trụ tâm nên quán sát

Luận rằng: Trong môn nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị 51 vị. Lại nữa nhơn và quả mỗi mỗi sanh vô tận vô tận nhơn quả như đại hải pháp môn. Tam Bảo hải chuyển đổi rộng lớn. Như kệ đã nói, tuy có số lượng tăng; như chư Phật tạo tác ba việc lại cũng giống như trước, tuy rằng nghĩa khác. Nghĩa là 100 ức như vậy.

Đã nói qua về quả nhơn môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến thuyết môn. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Tất cả biển Tam Bảo
Tất cả đều khởi nói
Chẳng có chỗ cuối cùng
Tên là ngôn thuyết môn

Luận rằng: Trong môn nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị tất cả Tam Bảo, tất cả mỗi mỗi tuyên thuyết vô tận tăng hải, vô tận pháp hải, vô tận giác hải. Biển Tam Bảo chuyển đổi rộng rãi hơn. Như kệ đã nói tất cả Tam Bảo hải đều khởi lên ngôn thuyết chẳng có chỗ cuối cùng; cho nên gọi là ngôn thuyết môn. Như vậy Tam Bảo tạo tác 3 việc, lại giống như trước, tuy nghĩa lại khác. Nghĩa là ngàn ức vậy.

Đã nói qua về ngôn thuyết môn rồi; bây giờ lần lượt nói về ngôn nhơn môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Tất cả Tam Bảo thuyết
Như thuyết sánh người làm
Chẳng có cùng tận vậy
Tên gọi ngôn nhơn môn

Luận rằng: Trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị như trước đã nói về Tam Bảo. Nói như chỗ đã nói, tạo tác hành giả không có cùng tận. Biển Tam Bảo ấy chuyển đổi rộng ra. Như kệ đã nói tất cả Tam Bảo nói như thuyết lượng, tác nhơn vô hữu cùng tận. Cho nên gọi là ngôn nhơn môn. Như thế những người ấy khi thành đạo rồi, chỗ làm 3 việc, lại cũng giống như trước, tuy chỉ khác nghĩa. Nghĩa là hằng vạn ức vậy.
Trong kinh đại minh tổng trì cụ túc tâm địa có nói như thế nầy: Giống như 10 phương không biên giới, không gốc gác, không đầu, không cuối, đạo hành túc phục địa, địa pháp tạng lại có 10 loại thù thắng chuyển, chuyển tăng trưởng gấp bội, đầy đủ viên mãn đại pháp môn hải hội; cho đến nói rộng ra.

Bất khả tư nghì bất khả xưng lượng câu câu vi trần
bổn đại sơn vương đại quyết trạch phần
Thứ 12

Đã nói qua về vô tận vô cùng trần trần số lượng đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt sẽ nói về bất khả tư nghì, bất khả xưng lượng câu câu vi trần bổn đại sơn vương đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong biển bất tư nghì
Liền có ba loại pháp
Ba ấy lại gấp bội
Giải ra nên rõ biết

Luận rằng: Bất khả tư nghì bổn đại sơn vương thể tánh ấy lại có 3 loại. Những gì là ba? – Một là Pháp bảo số lượng bội; hai là Tăng bảo số lượng bội; ba là Phật bảo số lượng bội. Đây gọi là ba.
Tăng bao nhiêu số lượng, nghĩa là tạo gấp đôi? – Nghĩa là tăng hàng ức ức 10 phương thế giới vi trần số lượng Tam Bảo hải vậy. Như đây lần lượt nương vào đạo lộ thập tăng nhứt chủng bội. Nên quan sát để biết rõ.
Như kệ đã nói về bất tư nghì hải lại có 3 loại pháp. Đó là 3 lần gấp đôi; cho nên phải giải thích phân chia để rõ biết. Cuối cuối gấp 3 lần, nương vào bổn chính để nói; nên rộng thêm và thông suốt. Trong kinh Tâm Địa nói như thế nầy: Câu trần vô thượng, bất khả tư nghì, căn bản tánh hải phần đều đầy đủ ức ức đại phương, tam đức đại hải. Dùng đại phương phân kiến lập đại phương; cho đến nói rộng ra.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển 6

Dịch xong quyển nầy tại Chùa Linh Sơn, Detroit, Hoa Kỳ
vào ngày 17 tháng 4 năm 2009.

 

ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN
Quyển thứ 7

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Santa Ana, Hoa Kỳ, ngày 24 tháng 4 năm 2009.

Bất khả tư nghì câu câu vi trần nhứt thiết sơn vương
đạo lộ đại quyết trạch phần
(Thứ 13)

Như vậy đã nói qua về bất khả tư nghì, bất khả xưng lượng cụ cụ vi trần bổn đại sơn vương đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến bất khả tư nghì cụ cụ vi trần nhứt thiết sơn vương đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy là gì? – Kệ rằng:

Trong vi trần đạo lộ
Có mười phương thế giới
Năm mươi mốt bổn vị
Tên như trước đã nói
Một trong năm mốt ấy
Mỗi mỗi đều có tên
Trong mười phương thế giới
Chướng trị biển Tam Bảo
Nếu một kia cũng vậy
Chi phối nên rõ biết

Luận rằng: Trong cụ cụ vi trần đạo lộ ấy tức có một trong 10 phương thế giới trong số 51 căn bản vị ấy. Tên gọi cùng số lượng như đã nói ở trước chẳng có gì sai khác. Như trong bài kệ đã nói về vi trần đạo lộ lại có 10 phương thế giới, trong ấy 51 bổn vị tên gọi như trước đã nói. Một trong 51 loại vị ấy, mỗi mỗi có 10 phương thế giới số lượng. Phiền não như biển cả đối trị với biển cả của Tăng bảo, biển cả của Pháp bảo và biển cả của Phật bảo. Chuyển đổi đầy đủ.
Như kệ đã nói một trong 51 ấy, mỗi mỗi đều có 10 phương thế giới, chướng trị biển Tam Bảo. Như đã nói mỗi một trong 51 vị ấy, cùng với tất cả các vị cũng lại như vậy. Như kệ đã nói rằng: nếu một kia cũng thế, điều chi phối nầy lại cũng nên rõ biết.

Như đã nói qua về hiện thị bản thể an lập môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến hiện thị thượng mạt chuyển tướng môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Nay con đường của Phật
Ra khỏi chỗ nhỏ kia
Pháp hóa ra biển lớn
Đệ nhị chuyển người giác
Ra khỏi cũng rất nhiều
Pháp hóa ra biển lớn
Đệ tam chuyển người giác
Ra khỏi cũng rất nhiều
Pháp hóa ra biển lớn
Sau đó đều chuyển cả
Như lần lượt chẳng sai
Dần dần tăng số lượng

Luận rằng: Nương vào một gốc là lòng tin ra khỏi cùng với người giác ngộ thì tổng số của một ấy là 10 phương thế giới. Ở trong nầy đã có một vị Phật đã thành đạo rồi; tức liền ra khỏi chỗ nhỏ nhoi trong 10 phương thế giới vi trần số lượng. Vô ngại tự tại hóa thân đại hải. Như vậy vô lượng tín tâm cũng như biển lớn.
Như kệ đã nói bây giờ con đường của Phật đã ra khỏi các pháp nhỏ nhiều rồi để trở thành biển lớn. Nương vào thân Phật nầy để ra khỏi và hóa thân. Tổng cộng có nhiều vô lượng số nhỏ trong 10 phương thế giới vi trần số lượng. Ở trong nầy có một vị Phật đã ra khỏi rồi. Tức liền đó ra khỏi 10 phương vô lượng thế giới vi trần số lượng. Vô ngại tự tại hóa thân đại hải. Như vậy số lượng tín địa cũng nhiều như biển lớn.
Như kệ đã nói đệ nhị chuyển đến người giác ngộ ra khỏi trong vô lượng pháp và hóa ra biển lớn vậy. Nương vào hóa thân nầy để ra khỏi cùng hóa thân. Tổng cộng trong ấy có vô lượng 10 phương thế giới vi trần số lượng; trong nầy có một vị Phật đã ra khỏi cùng với việc nầy rồi. Tức liền ra khỏi cùng với nhiều vô lượng 10 phương thế giới vi trần số lượng. Vô ngại tự tại hóa thân đại hải. Như vậy số lượng tín địa cũng như biển lớn.
Như kệ đã nói đệ tam chuyển đổi người giác ngộ cũng ra khỏi cùng với vô lượng pháp lớn và biến thành biển lớn. Như thế như thế, tùy theo như vậy. Sau đó trong ấy chuyển đổi lần lượt chẳng qua khỏi và dần dần tăng trưởng.
Như kệ đã nói sau đó chuyển đổi như lần lượt chẳng quá, dần dần tăng số lượng. Đưa ra một sự gặp gỡ như vậy; nên rõ biết rộng hơn.
Trong kinh Bổn Phẩm Túc Địa Trí nói như thế nầy: Đại địa vi trần dụ cho biển lớn che đậy những việc làm của vô trụ pháp môn. Trong đệ nhứt chuyển, tiểu vô lượng đại phương vi trần số phẩm. Trong đệ nhị chuyển vô lượng phẩm; trong đệ nhị tam chuyển đại vô lượng phẩm; trong đệ nhị tứ chuyển vô biên vô lượng phẩm. Trong đệ ngũ chuyển vô số lượng phẩm. Trong đệ lục vô lượng vô lượng phẩm. Trong đệ thất chuyển bất khả kế lượng vô lượng phẩm. Trong đệ bát chuyển đầy đủ vô lượng phẩm. Trong đệ cửu chuyển bất khả thuyết vô lượng phẩm. Trong đệ thập bất khả tư nghì vô lượng phẩm; cho đến nói rộng ra.

Tất cả hư không, tất cả vi trần số lượng,
cao vương đại trạch quyết phần
Thứ 14

Như đã nói về bất khả tư nghì cụ cụ vi trần nhứt thiết sơn vương đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến tất cả hư không, tất cả vi trần số lượng cao sơn đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trong hư không vi trần
Lại có mười phương số
Mười phương trần không ấy
Năm mốt bổn vị thảy
Một trong năm mốt ấy
Mỗi mỗi đều riêng biệt
Như trước nói số lượng
Chướng trị biển Tam Bảo

Luận rằng: Tất cả hư không, tất cả vi trần số lượng cao sơn phần lại có 10 phương thế giới vi trần số lượng trong 10 phương thế giới vi trần của 51 loại căn bản vị. Mười phương thế giới vi trần số lượng trong 51 loại căn bản vị ấy là 10 phương thế giới vi trần số lượng của 10 phương hư không vi trần số lượng trong 51 loại căn bản vị.
Như kệ đã nói về hư không vi trần lại có 10 phương số lượng, 10 phương vi trần hư không số lượng 51 bản vị. Một của 51 loại căn bản vị ấy mỗi mỗi đều có 10 phương thế giới vi trần số lượng trong 10 phương thế giới của trần số lượng. Mười phương thế giới vi trần số lượng ấy là 10 phương hư không vi trần số lượng. Phiền não đại hải đối trị với đại hải Tăng bảo, đại hải Pháp bảo đại hải Phật bảo, đầy đủ chuyển đổi.
Như kệ đã nói mỗi một trong 51 ấy mỗi mỗi đều có như trước đã nói về vô lượng chướng trị với biển Tam Bảo.

Đã nói qua về hiện thị bản thể an lập môn rồi; bây giờ lần lượt nói về hiện thị thượng mạt chuyển tướng môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Bản nầy, người giác ngộ
Gấp mười số trước kia
Cùng biến hóa thuyết pháp
Người thông minh nên rõ
Sau đó lại chuyển đổi
Lần lượt chẳng qua khỏi
Dần dần tăng trưởng lên
Chuyển đổi rộng mãi ra

Luận rằng: Trong môn nầy vì muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiển thị nương vào một căn bản niềm tin, ra khỏi của bậc giác ngộ. Trong nầy dụ cho một vị Phật. Sớ lượng thí dụ nầy cứ tăng thêm lên gấp 10; ra khỏi, biến hóa tuyên nói về tín địa. Sau đó chuyển đổi dần dần tăng lên. Trăm ngàn vạn ức cho đến vô lượng vô cùng tận.
Như kệ đã nói về gốc gác nầy, là bậc giác ngộ nhiều hơn cả 10 lần trước, cùng với sự biến hóa thuyết pháp. Người thông minh nên rõ biết. Trong những lần chuyển sau, như thế lần lượt chẳng qua khỏi, dần dần tăng trưởng số lượng, chuyển đổi hơn ra và rộng như biển cả.
Trong kinh Đại Trí nói như thế nầy: Có thể một ấy là gồm cả, biến khắp tự thể; chuyển tướng vô lượng vô biên. Thí dụ lượng ấy nói về lúc chuyển hóa; dần dần tăng trưởng số lượng, đầy đủ số lượng. Cho đến nói rộng ra.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển 7
Dịch xong quyển nầy vào ngày 24 tháng 4 năm 2009
tại Nam California, Hoa Kỳ.

ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN
Quyển thứ 8

–         Mã Minh Bồ Tát tạo
–         Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
–         Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt ngày 24 tháng 4 năm 2009 tại Santa Ana – California, Hoa Kỳ.

Độc địa phi loạn nhứt định nhứt định đạo lộ đại quyết trạch
(Thứ 15)

Như đã nói về nhứt thiết hư không nhứt thiết vi trần số lượng cao vương đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về độc địa phi loạn nhứt định nhứt định, đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy là gì? – Kệ rằng:

Trong phi loạn đạo ấy
Lại có Kim Cang vị
Mỗi mỗi vị đều riêng
Có gốc lại có một
Một trăm hai số thành
Nương vị lập chuyển tướng
Liền có năm loại nặng
Nghĩa trên một, gốc một
Đều chuyển lại chẳng tạp
Viên mãn đầy đủ vị

Luận rằng: Độc địa phi loạn nhứt định nhứt định đạo lộ phần, lại có 51 loại chơn Kim Cang vị. Mỗi mỗi vị đều có sự tồn tại của một gốc. Đây ý nói cái gì? – 102 số đã thành lập rồi. Như kệ đã nói phi loạn đạo lộ lại cũng có Kim Cang vị; mỗi mỗi vị đều có gốc gác tồn tại một; cho nên 102 số ấy thành tựu. Nương vào vị nầy để kiến lập chuyển tướng, lại có 5 loại. Những gì là năm? – Một là thượng thượng mỗi mỗi chuyển tướng môn; hai là bổn bổn mỗi mỗi chuyển tướng môn; ba là cụ hành bất ly chuyển tướng môn; bốn là khu khu bất tạp chuyển tướng môn; năm là viên mãn cụ túc chuyển tướng môn. Đây gọi là 5.
Như kệ đã nói nương vào vị để lập nên chuyển tướng, tức có 5 loại. Nghĩa là bên trên ấy một gốc, một đủ chuyển và chẳng lìa viên mãn cụ túc vị. Đệ nhứt chuyển tướng hình tướng ra sao? – Kệ rằng:

Năm mươi mốt loại vị
Một ấy nhiếp năm mươi
Một lúc một nơi chuyển
Rồi chẳng thể hợp nhứt

Luận rằng: Thế nào gọi là thượng nhứt nhứt môn? – Đó là 51 loại vị. Mỗi một vị đều nhiếp lấy 51 nơi để chuyển. Nếu như vậy thì hợp lại để cùng làm một thể. Mỗi riêng biệt một ấy, chẳng thể hợp nhứt. Như kệ đã nói 51 loại vị; một ấy nhiếp lấy 51, thời gian; một nơi ấy chuyển, sau đó chẳng thể hợp nhứt.

Đã nói qua về thượng thượng nhứt nhứt chuyển tướng môn rồi; bây giờ lần lượt nói về bổn bổn nhứt nhứt chuyển tướng môn. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Năm mươi mốt gốc một
Một, mỗi nhiếp năm mươi
Một lúc một nơi chuyển
Rồi chẳng thể hợp nhứt

Luận rằng: Sao gọi là bổn bổn nhứt nhứt môn? – Nghĩa là 51 loại bổn; mỗi mỗi có gốc một; mỗi ấy nhiếp 51 xứ rồi chuyển. Nếu như vậy hợp rồi, liền tạo thành một thể; mỗi mỗi riêng biệt một; chuyển ấy chẳng thể hợp nhất. Như kệ 51 gốc; mỗi một đều nhiếp lấy 51, lúc, nơi chuyển đổi; rồi chẳng thể hợp nhứt.

Như vậy đã nói qua về bổn bổn nhứt nhứt chuyển tướng môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến cụ hành bất ly chuyển tướng môn. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Gốc một và trên một
Cùng nhiếp lấy các vị
Đều chuyển chẳng lìa nhau
Rồi chẳng thể hợp nhứt

Luận rằng: Thế nào gọi là cụ hành chuyển môn? – Đó là gốc một của 51 pháp. Mỗi mỗi một pháp nhiếp lấy một của 51 pháp. Trên một của 51 pháp lại hay nhiếp lấy gốc kia. Cụ hành cụ chuyển chẳng xa lìa. Rồi mỗi một riêng biệt lúc và nơi chuyển; chẳng thể hợp nhứt. Như kệ đã nói về gốc một ấy và bên trên một hợp lại mỗi mỗi nhiếp lấy các vị đều chuyển, chẳng lìa; rồi chẳng thể hợp nhứt.

Như vậy đã nói qua về cụ hành bất ly chuyển tướng môn rồi; bây giờ lần lượt nói về khu khu bất tạp chuyển tướng môn. Tướng nầy là gì? – Kệ rằng:

Gốc trên tất cả vị
Mỗi mỗi đều riêng biệt

Luận rằng: Sao gọi là khu bất tạp môn? – Đó là tất cả loại gốc trên của các vị. Mỗi mỗi đều nhiếp lấy để an trụ tại nhà mình; lại cũng chẳng di chuyển, lại cũng chẳng ra vào; lại chẳng nhiếp lấy kia; lại chẳng bất định thường; thường hằng đầy đủ, biến khắp rộng rãi to lớn. Như kệ đã nói về căn bản bên trên của tất cả vị; mỗi mỗi đều an trụ tại nhà; chẳng nhiếp lấy pháp kia.

Cho nên đã nói về khu khu bất tạp chuyển tướng môn và bây giờ lần lượt nói đến cụ túc viên mãn chuyển tướng môn. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trước đã nói bốn môn
Tất cả lúc cùng nơi
Vô ngại tự tại chuyển
Tên đầy đủ viên mãn

Luận rằng: Sao gọi là Cụ túc chuyển môn? – Nghĩa là như trước đã nói về 4 môn rồi; một lúc chuyển, một nơi chuyển; khác lúc chuyển, khác nơi chuyển. Một chuyển, lìa chuyển, tổng chuyển, biệt chuyển. Vô ngại tự tại vậy. Như kệ đã nói trước về tứ môn. Tất cả lúc, nơi và vô ngại tự tại chuyển; nên gọi là đầy đủ viên mãn.
Trong kinh Ma Ha Diễn Đại Đà La Ni Kim Cang Thần Chú nói như thế nầy: Mỗi một tất cả tất cả lìa tạp, có không, mỗi xưng, mỗi lượng pháp tạng môn hải. Tổng cộng có 2 pháp. Những gì là hai? – Một là tổng; hai là riêng biệt. Nói riêng biệt nghĩa là 4 loại Cụ luân địa. Nói là tổng, là 4 loại Cụ luân tự tại chuyển; cho đến nói rộng ra.

Độc địa độc thiên nhứt chủng quảng đại vô nhị sơn vương
đại quyết trạch phần – Thứ 16

Như đã nói về độc địa phi loạn nhứt định nhứt định đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến độc địa độc thiên nhứt chủng quảng đại vô nhị sơn vương đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Thể của Sơn Vương nầy
Lại có hai loại môn
Nghĩa tự tánh gốc gác
Như vậy nên quan sát

Luận rằng: Độc địa độc thiên nhứt chủng quảng đại vô nhị sơn vương thể nầy lại có 2 môn. Những gì là hai? – Một là gốc ấy một tự tánh; vị địa môn. Hai là gốc một ấy bổn vị địa môn. Đây gọi là hai. Như vậy lần lượt nên quan sát phán xét. Như kệ đã nói về thể của sơn vương nầy có 2 loại môn. Nghĩa là tự tánh gốc gác; như thế nên lần lượt quan sát. Tự tánh vị địa hình tướng như thế nào? – Kệ rằng:

Gốc kia một pháp ấy
Chẳng chờ kia tự nhiên
Có năm mươi mốt vị
Tên là tự tánh vị
Như vậy năm mươi mốt
Mỗi mỗi đều riêng biệt
Có năm trăm pháp môn
Chu biến rộng rãi chuyển

Luận rằng: Sao gọi là tự tánh vị địa? – Nghĩa là như trước đã nói về 51 loại gốc của một pháp. Mỗi mỗi đều chẳng chờ đợi lực kia. Tự nhiên tự tánh có 51 chơn Kim Cang vị. Cho nên nói là tự tánh vị địa.
Như kệ đã nói gốc kia một pháp chẳng chờ đợi kia, tự nhiên có 51 vị, tên là tự tánh vị. Như thế mỗi mỗi 51 vị. Mỗi mỗi có 500 pháp môn nhiều như biển cả. Lại chu biến chuyển cũng lại rộng rãi chuyển đổi.
Như kệ đã nói về 51; mỗi mỗi đều có 500 pháp môn, chu biến rộng rãi. Trong vị nầy lại như trước đã nói về 5 loại đại môn. Đầy đủ đầy đủ, viên mãn viên mãn; nên quan sát suy nghĩ.

Như vậy đã nói qua về bổn nhứt tự tánh vị địa môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến bổn nhứt bổn vị địa môn. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Năm mươi mốt pháp gốc
Lại mỗi có pháp gốc
Mỗi không không không một
Trong đây lại có vị

Luận rằng: Gốc một ấy chỗ nương vào không không không một, lại cũng có những vị khác nữa. Mỗi một vị ấy tất cả mỗi mỗi trong 10 vạn pháp môn; đầy đủ viên mãn chẳng khuyết thất chuyển đổi. Đối với trong vị nầy lại cũng như trước đã nói về 5 loại đại môn; đầy đủ đầy đủ viên mãn viên mãn; cứ nên như thế mà quan sát phán xét.
Trong Kinh Phẩm Luận nói như thế nầy: Thiền Định Ma Ha Diễn Thể ấy có 3 đại môn. Những gì là ba? – Một là Thượng Địa an lập quảng đại hải hội môn; hai là Tông Bổn Hữu Hữu Hữu Nhứt Môn; ba là Căn Bản Không Không Không Nhứt Môn. Như vậy 3 môn tất cả đều có các vị, đầy đủ viên mãn đồng chuyển và chuyển khác đi; cho đến nói rộng ra.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển 8

Dịch xong quyển nầy vào ngày 25 tháng 4 năm 2009
tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ.

ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN
Quyển thứ 9

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
–  Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ ngày 25 tháng 4 năm 2009.

Độc nhứt vô nhị Sơn Vương Tự Tại Đạo Lộ
Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 17

Đã nói về Độc địa Độc thiên nhứt chủng quảng đại vô nhị Sơn Vương đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về độc nhứt vô nhị sơn vương tự tại đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong tự tại đạo lộ
Tổng có ngàn lần chuyển
Đó là gốc trên, một
Mỗi mỗi có năm trăm

Luận rằng: Trong vô nhị sơn vương tự tại đạo lộ phần nầy tổng cộng có 1.000 lần sai biệt chuyển tướng. Đó là gốc gác bên trên và mỗi mỗi có 500 vậy. Như kệ đã nói trong tự tại đạo lộ, tổng cộng có 1.000 loại chuyển. Nghĩa là gốc gác bên trên của một ấy, mỗi mỗi có 500. Cho nên cái gốc chuyển đổi hình tướng ấy sẽ như thế nào? – Kệ rằng:

Hướng gốc một hạ chuyển
Một không một có chuyển
Cho đến thứ năm trăm
Ngoài vị cũng như vậy

Luận rằng: Trong bài kệ nầy vì muốn làm sáng tỏ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị nương vào gốc gác của một môn, hướng hạ hạ chuyển; có một Kim Cang, không một Kim Cang. Như đây lần lượt mỗi mỗi hiện tiền, dần dần chuyển nhập cho đến lần thứ 500. Như thế lại cũng chẳng dư vị nào; dần dần chuyển nhập cho đến lần thứ 500; chẳng có cuối cùng; chẳng có ngằn mé, chẳng có đầu đuôi; đầy đủ đầy đủ, viên mãn quảng đại, thường hằng chuyển đổi.
Như kệ đã nói hướng về gốc gác của một hạ chuyển; một không, một có chuyển cho đến lần thứ 500 dư vị lại cũng như vậy. Hình tướng của thượng chuyển như thí dụ nầy nên rõ biết.
Trong kinh Nhơn Minh Tánh Đức nói như thế nầy:  Không hai, một trời, cha con pháp tạng, thượng thượng chuyển khứ; có đầu đuôi nầy, chẳng có cùng tận. Hạ hạ chuyển nhập. Có đầu đuôi nầy, chẳng có cùng tận. Có đầu đuôi nghĩa là từ tín đẳng vị khởi lên cho đến 500 số lượng, vô cùng tận; pháp tạng ấy như biển cả thật to lớn rộng khắp; cho đến nói rộng ra.

Ma Ha Vô Nhị Sơn Vương tối thắng cao đảnh
nhứt địa đại quyết trạch phần
Thứ 18

Như vậy đã nói qua về độc nhứt vô nhị sơn vương tự tại đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Ma Ha vô nhị sơn vương thắng cao đảnh nhứt địa đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Gốc trên vô cùng tận
Kiến lập tên như vậy
Ngoài ra tất cả vị
Lại như thế nên rõ

Luận rằng: Bây giờ trong kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị bổn bổn vô cùng thượng thượng vô cùng. Bổn thượng vô cùng, thượng bổn vô cùng; mỗi một vô cùng, nhiều nhiều vô cùng; đồng đồng vô cùng, dị dị vô cùng; đẳng đẳng vô cùng; biệt biệt vô cùng; hữu cùng vô cùng, vô cùng, vô cùng chu biến rộng rãi to lớn đầy đủ viên mãn. Như kệ đã nói gốc gác ở trên vô cùng tận, kiến lập như vậy; gọi là ngoài ra tất cả vị cũng lại như thế, nên biết.
Trong kinh Ma Ha Diễn Hải nói như thế nầy: Trong biển Thiền Định Ma Ha Diễn ấy 1.200 vô cùng tận phẩm, đầy đủ đều chuyển; cho đến nói rộng ra.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển 9

Dịch xong quyển nầy vào ngày 25 tháng 4 năm 2009
tại Santa An, California – Hoa Kỳ.

 

ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN LUẬN
Quyển thứ 10

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
–  Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ ngày 25 tháng 4 năm 2009 nhằm ngày mồng một tháng 4 năm Kỷ Sửu.

Giác Hồi Đà Thi Phạn Chư Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần
(Thứ 19)

Đã nói qua về Ma Ha Vô Nhị Sơn Vương tối thắng cao đảnh nhứt địa quyết trạch phần; bây giờ lần lượt nói đến Giác Hồi Đà Thi Phạn Ca Nặc Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy sẽ như thế nào? – Kệ rằng:

Giác Hồi trong đạo lộ
Bảy đổi, đối tu hành
Để làm số đường ấy
Chẳng có dư hành tướng

Luận rằng: Bây giờ trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn làm hiện thị giác hồi đạo lộ. Tuy lấy bảy biến đối làm số lượng trong thế giới nầy, không có tướng gì khác. Như kệ đã nói về giác hồi đạo lộ, với bảy biến đối tu hành, lấy đó làm số đạo lộ, chẳng có dư hình tướng. Thế nào gọi là 7 biến tu hành ? – Hình tướng ấy như thế nào? – Kệ rằng:

Bảy biến có ba loại
Công đức sai quấy ấy
Trong năm mươi mốt vị
Trên dưới chuyển bảy biến
Tăng trưởng phẩm công đức
Với các biển phiền não

Luận rằng: Bảy biến tu hành có bao nhiêu số ? – Có 3 loại. Những gì là ba? – Một là công đức bảy biến; hai là bảy biến sai quấy; ba là so sánh với bảy biến. Đây gọi là ba. Như kệ nói biến ấy có 3 loại công đức sai quấy. Nói là biến tướng ấy nghĩa là 51 loại kim cang vị. Hướng thượng thượng chuyển; hướng hạ hạ chuyển, đầy đủ 7 biến. Tăng trưởng công đức, tăng trưởng sự sai quấy, rộng rãi to lớn chuyển đổi. Như trong bài kệ 51 vị ấy trên dưới 7 biến chuyển đổi tăng trưởng công đức phẩm và các phiền não nhiều như biển cả. Năm sự sai quấy của 7 biến hình tướng ấy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong đệ nhứt biến đầu
Trên mỗi tăng trăm lần
Dưới, mỗi tăng ngàn lần
Mỗi chướng một hai đức
Sau sáu biến như thế
Tăng bội bội số chuyển

Luận rằng: Trong biến đầu tiên tăng bao nhiêu lần chuyển đổi; chướng bao nhiêu tịnh pháp? – Nghĩa là khi thượng chuyển, mỗi một vị mỗi tăng lên trăm lần phiền não phẩm loại. Chướng một tịnh pháp. Một lúc hạ chuyển, mỗi một vị ấy tăng 1.000 lần phiền não phẩm loại; chướng hai tịnh pháp.
Như kệ đã nói về trong biến đầu tiên, phần trên mỗi mỗi tăng 100 lần và phần dưới mỗi mỗi tăng 1.000 lần, mỗi mỗi chướng một hai đức. Sau 6 biến ấy công đức sai quấy. Như đây lần lượt tăng gấp bội.
Như kệ đã nói về 6 biến ấy lần lượt tăng lên gấp đôi số lần chuyển đổi.

Đã nói về hiện thị quá hoạn thất biến môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến hiện thị công đức thất biến môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong biến thứ nhứt ấy
Trên, mỗi tăng một đức
Dưới, mỗi tăng hai đức
Dần dần chuyển đổi thảy
Sau sáu biến lần lượt
Tăng gấp đôi số chuyển
Chẳng mất, sai số lượng
Vì công đức biến tạo

Luận rằng: Trong biến đệ nhứt ấy tăng bao nhiêu lần chuyển? – Nghĩa là lúc chuyển bên trên, mỗi một vị, mỗi mỗi tăng một ức lần công đức phẩm loại; rồi dần dần mà chuyển. Nếu lúc hạ chuyển, mỗi một vị ấy, mỗi mỗi tăng 2 ức số công đức phẩm loại, dần dần chuyển đổi. Như kệ đã nói trong biến đầu tiên, dừng lại ở mỗi số tăng một ức và ở dưới ấy, mỗi mỗi số tăng 2 ức, dần dần chuyển đổi theo thứ tự. Trong 6 biến phía sau ấy, như đây lần lượt tăng số lần gấp bội. Như kệ đã nói 6 biến đổi sau ấy lần lượt tăng gấp bội số lần chuyển. Như vậy công đức phiền não phẩm loại làm sự cắt đứt mà chẳng mất, chỉ có biến đổi, tác chuyển; chẳng động hoại. Như kệ đã nói về bất hoại hoạn số lượng, làm công đức biến tác vậy.

Như thế đã nói qua về hiện thị công đức thất biến môn rồi; bây giờ lần lượt nói về hiện thị đẳng lượng nhơn biến môn. Tướng nầy là gì? – Kệ rằng:

Trong đệ nhứt biến ấy
Mỗi trên tăng 1.000
Mỗi dưới tăng hai vạn
Số lượng ấy dần chuyển
Sau sáu biến lần lượt
Tăng gấp bội số chuyển
Chẳng đoạn chướng sai biệt
Tuy đối lượng kiến lập

Luận rằng: Trong đệ nhứt biến ấy tăng bao nhiêu lần chuyển: – Đó là khi chuyển ở trên, mỗi một vị, mỗi mỗi tăng lên 1.000, như thế lần lượt chuyển. Nếu lúc chuyển phía dưới, mỗi một vị, mỗi mỗi tăng 2 vạn, như vậy lần lượt chuyển.
Như kệ đã nói về đệ nhứt biến ấy, mỗi mỗi bên trên tăng 1.000 và mỗi mỗi bên dưới tăng 2 vạn. Vậy số lượng phẩm nầy có tăng giảm chăng? – Tuy là bình đẳng về số lượng; nhưng chẳng sai biệt về số lượng.
Như kệ đã nói rằng số lượng ấy dần dần chuyển đổi vậy. Sau sáu biến ấy, như thế lần lượt tăng gấp bội số lần chuyển. Nghĩa là gấp bội. Như kệ đã nói về 6 biến phía sau cứ như thế lần lượt tăng gấp bội số lần chuyển đổi. Đây là 7 biến. Lại chẳng chiếu tướng, lại chẳng có tướng che đậy. Tuy bình đẳng về số lượng, kiến lập ra từng phần.
Như kệ đã nói về số đoạn chướng sai biệt, tuy đối lượng kiến lập. Trong nầy lần lượt công đức 7 biến ấy lấy đây làm cuối cùng; nên phán đoán quan sát. Trong kinh Thậm Thâm chủng tử nói như thế nầy: Trong Minh Đạt Lý Tạng chỉ có 3 biến; dùng bảy ấy làm lượng; chẳng tăng chẳng giảm; giống như 7 bước nhảy của con nhái trên 7 lá cây; pháp ấy cũng là đạo lý. Đầu tiên chỉ trong phẩm nhiễm và nhiễm tịnh đầy đủ, sau đó chỉ có tịnh phẩm; cho đến nói rộng ra.

Giác Hồi Đà Thi Phạm Ca Nặc Bổn Vương Bổn Địa Đại Quyết Trạch Phần
Thứ 20

Như đã nói về Giác Hồi Đà Thi Phạn Ca Nặc Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Giác Hồi Đà Thi Phạn Ca Nặc Bổn Vương Địa Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trong bổn vương thể nầy
Có ba loại bách biến
Tên lần lượt như trước
Chẳng có không sai biệt

Luận rằng: Ở trong bổn vương thể nầy có 3 loại bách biến tu hành; tên gọi lần lượt như trước đã nói. Như kệ nói về bổn vương thể nầy có 3 loại bách biến, tên gọi lần lượt như trước và chẳng có sai biệt. Như vậy 3 biến ấy hình tướng ra sao? – Kệ rằng:

Như thế trong ba biến
Đầu, mỗi mỗi lần lượt
Mười, ngàn, trăm ức số
Sau, chín mươi chín biến
Như vậy tăng gấp đôi
Dần dần cứ chuyển đổi

Luận rằng: Quá hoạn bách biến môn bên trên và bên dưới; trong đệ nhứt biến ấy tăng 10 ức số, lần lượt chuyển đổi. Cuối cùng công đức bách biến môn ấy, bên trên và bên dưới; trong đệ nhứt biến ấy tăng 1.000 ức số, lần lượt chuyển đổi. Cùng với số lượng 100 biến môn ấy, trên và dươi, đệ nhứt biến tăng lên 100 ức số lần lượt chuyển đổi.
Như kệ đã nói như thế trong 3 biến, ở đầu mỗi mỗi lần lượt có 10.000 trăm ức số vậy. Sau đó trong 99 biến ấy, như thế tăng gấp đôi và dần dần chuyển đổi. Trong kinh Đại Hải Sơn Vương Địa Đại Phẩm Loại có nói như thế nầy: Trong Như Lai tạng thể, có 3 lưu chuyển phẩm; lấy số trăm làm lượng. Chẳng qua khỏi, lần lượt chuyển đổi đi. Như vậy trong 3 ấy, công đức đầu ít, mà sự sai quấy lại nhiều phần. Phía sau chỉ có công đức; cho đến nói rộng ra vậy.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển 10

Dịch xong quyển nầy vào ngày 29 tháng 4 năm 2009
tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Florida, Hoa Kỳ.

 

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 11

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Dải Đức Jacksonville, Tiểu Bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 29 tháng 4 năm 2009.

Giác Thi Phạn Nặc Bổn Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần
Thứ 21

Như đã nói qua về Giác Hồi Đà Thi Phạn Ca Nặc Bổn Vương Bổn Địa Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Giác Thi Phạn Nặc Bổn Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy ra sao? . Kệ rằng:

Trong Bổn Vương Đạo Lộ
Có ba loại ngàn biến
Tên như trước về số
Mỗi, đầu biến lần lượt
Tăng trăm, ngàn, vạn ý
Mỗi sau, tất cả biến
Như vậy đôi số chuyển
Trụ tâm nên quan sát

Luận rằng:  Giác Thi Phạn Nặc Bổn Vương Đạo Lộ Phần lại có 3 loại thiên biến tu hành. Tên nầy lần lượt giống như trước đã nói. Như kệ đã nói về bổn vương đạo lộ lại có 3 loại, ngàn biến tên gọi như trước về số lượng. Như vậy 3 loại. Trong đệ nhứt biến cứ như vậy lần lượt tăng lên trăm ức, ngàn ức, vạn ức; trên dưới một số lần lần chuyển đổi.
Như kệ đã nói mỗi mỗi đầu biến, như thế lần lượt tăng trăm, ngàn, vạn, ức vậy. Mỗi mỗi sau đó các biến ấy như vậy lần lượt tăng lên gấp bội số lần chuyển đổi. Cứ như thế mà nên suy nghĩ, phán xét.
Như kệ đã nói mỗi mỗi sau ấy, tất cả biến lần lượt tăng gấp bội số lần chuyển đổi; trụ tâm như vậy để quan sát, như trong kinh nói như thế nầy: Như Lai Tạng Phật, thượng hạ môn trung có 3 loại tu hành. Số ấy lấy hàng ngàn làm lượng. Như vậy là 3 phẩm. Lấy nhiều ức chuyển đổi xuất sanh tăng trưởng, quảng đại chu biến pháp môn hải tạng; cho đến nói rộng ra.

Ma Ha Giác Thi Phạn Nặc Mẫu Nguyên Chủ Thiên Vương
Đại Quyết Trạch Phần
Thứ 22

Đã nói về Giác  Thi Phạn Nặc Bổn Vương Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Ma Ha Giác Thi Phạn Nặc Mẫu Nguyên Chủ Thiên Vương Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Ma Ha thiên chủ ấy
Có ba loại ức biến
Tên lần lượt như trước
Mỗi, biến đầu lần lượt
Một, hai, ba mười phương
Thế giới số lượng chuyển
Ngoài ra tất cả biến
Như vậy bội số chuyển

Luận rằng: Ma Ha chủ thiên vương thể lại có 3 loại ức biến tu hành; tên gọi lần lượt giống như trước đã nói.
Như trong kệ Ma Ha Thiên Vương có 3 loại ức biến; tên gọi lần lượt như trước đã nói. Như vậy 3 loại. Trong biến thứ nhứt, như đây lần lượt tăng 10 phương, 20 phương, 30 phương số lần chuyển.
Như kệ đã nói mỗi mỗi sơ biến lần lượt 1, 2, 3, mười phương thế giới số lượng chuyển. Ngoài ra tất cả biến như vậy lần lượt gấp bội chuyển; cho nên như kệ đã nói ngoài tất cả biến lần lượt gấp bội chuyển đổi. Trong kinh Tổng Danh Pháp Chuyển Đại Luân nói như thế nầy: Trong Phật Đà Ma Ha Bổn Tạng Vương Địa Địa lại có 3 hành. Những gì là ba? – Một là hạ ức chuyển hành; hai là trung ức chuyển hành; ba là thượng ức chuyển hành. Hành đầu xuất sanh một đại phương giới lượng cùng với hạ quyến thuộc như biển cả. Trung hành xuất sanh 2 đại phương giới lượng cùng với cụ chuyển hải. Hậu hành xuất sanh 3 đại phương giới lượng cùng với thượng quyến thuộc như biển cả. Cho đến nói rộng ra vậy.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển thứ 11

Dịch xong quyển nầy tại Chùa Hải Đức
ngày 29 tháng 4 năm 2009.

 

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 12

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại chùa Hải Đức, Jacksonville, Tiểu Bang Florida Hoa Kỳ ngày 29 tháng 4 năm 2009.

Nhứt Chủng Công Đức Đốn Đốn Vô Tạp Đại Viên Mãn Địa
Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần
Thứ 23

Như đã nói về Ma Ha Giác Thi Phạn Nặc Mâu Nguyên Chủ Thiên Vương Đại Quyết Trạch Phần rồi; bây giờ lần lượt nói về nhứt chủng công đức đốn đốn vô tạp đại viên mãn địa đại lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong công đức đường ấy
Có hai ngàn năm trăm
Năm mươi biển pháp môn
Trong năm mốt vị ấy
Một một đều riêng biệt
Đủ năm mươi vị vậy
Lại trong mỗi một vị
Có tánh tướng bản mạt
Một vạn hai trăm số
Đã nói ở trong kinh
Tổng một vạn hai ngàn
Bảy trăm năm mươi số
Giữ tổng bổn số kia
Như pháp nên quan sát
Cứ số lượng như thế
Vì đạo lộ phân chia

Luận rằng: Nhứt chủng công đức đốn đốn vô tạp đại viên mãn địa đạo lộ phần ấy tổng cộng có 2.550 pháp môn đại hải, sâu xa sâu xa, quảng đại quảng đại.
Như kệ đã nói trong công đức đạo lộ có 2.550 pháp môn hải. Đó là ý nghĩa về số lượng nầy? điều muốn rõ biết. Rõ biết đó là 51 loại vị; mỗi một vị đều có đầy đủ 50. Nghĩa nầy là gì? – Đó là 50 tín tâm; 50 niệm tâm; cho đến 50 Như Lai địa mỗi mỗi sai biệt.
Như kệ đã nói 51 vị; trong mỗi mỗi ấy đều đầy đủ 50 vị. Cho nên mỗi một vị, mỗi mỗi đều đầy đủ tánh tướng, bản mạt của 4 pháp. Một vạn hai trăm số thành lập mà thành. Như vậy trong nầy sai biệt những gì? – Đó là lần lượt như đây khó thể nói hết. Khi rõ biết rồi thì nói là hiện rõ biết; hay sanh trưởng nguyên nhơn để nói; rồi nói chỗ sanh trưởng của quả; như kệ lại mỗi mỗi vị, trong ấy có tánh tướng bản mạt một vạn hai trăm số vậy. Nếu như câu văn nầy đã nói thì ở đây muốn thông qua cái gì? – Đó là trong Kim Cang đẳng địa nhứt hành tam muội kinh nói rằng: Vô tạp vô loạn, mỗi một giống nhau, phi ác, phi quấy, kiết tường địa địa, quy tắc môn; tổng cộng có một vạn hai ngàn bảy trăm năm mươi pháp môn mà trong kinh kia đã nói. Tổng biệt tổng vậy.
Như kệ đã nói trong kinh nói tổng cộng có một vạn hai ngàn bảy trăm năm mươi số. Lấy chung số gốc kia như pháp nên quan sát vậy. Bây giờ ở trong đạo lộ nầy lấy lượng ấy có sự sai biệt pháp môn. Duy chỉ số nầy làm chỗ cực lượng, không phân biệt pháp môn. Như kệ đã dùng số lượng nầy để làm đạo lộ phân chia ranh giới.

Nhứt chủng công đức Ma Ha Bổn Địa Minh Bạch Ly Ác Phẩm Tạng
Đại Quyết Trạch Phần
Thứ 24

Đã nói qua về nhứt chủng công đức đốn đốn vô tạp đại viên mãn địa đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về nhứt chủng công đức Ma Ha bổn địa minh bạch ly ác phẩm tạng đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trong bổn địa phẩm nầy
Có một ức ba vạn
Bảy ngàn năm trăm số
Rộng khắp biển pháp môn
Các vị đã nói trước
Mỗi mỗi đều riêng biệt
Nhiếp riêng năm mươi vị
Pháp môn rộng như thế
Tánh tướng bổn mạt bốn
Ví như thông suốt nhiều

Luận rằng: Nhứt chủng công đức Ma Ha bổn địa minh bạch ly ác phẩm tạng tổng cộng có một ức ba vạn bảy ngàn năm trăm số pháp môn rộng như biển cả; sâu xa sâu xa, cùng khắp cùng khắp.
Như trong kệ bổn địa phẩm tạng có một ức ba vạn bảy ngày năm trăm số pháp môn rộng như biển cả. Dùng nghĩa gì mà số ấy được thành như vậy? – Như trước đã nói về tất cả vị. Mỗi một ấy mỗi mỗi nhiếp lấy sự sai biệt, chuyển đổi 50 vị vậy. Pháp môn như biển cả ấy rộng rãi vô cùng.
Như trong những bài kệ đã nói trước về các vị; mỗi một ấy tất cả đều nhiếp lấy 50 vị pháp môn; cứ như thế nói rộng ra vậy. Tánh tướng bổn mạt 4 loại công việc và lấy thí dụ ấy để chia ra. Liền đó tăng số và chuyển đổi rộng rãi to lớn hơn. Nên phán xét suy nghĩ như kệ đã nói vế tánh tướng bổn mạt, bốn thí dụ rộng rãi thông đạt như thế ấy.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển thứ 12

Dịch xong quyển nầy vào ngày 30 tháng 4 năm 2009
tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida Hoa Kỳ.

 

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 13

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Florida Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 năm 2009.

Ma Ha Bổn Địa Cụ Túc Phẩm Tạng Phi Xung
Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần
Thứ 25

Đã nói qua về nhứt chủng công đức Ma Ha bổn địa minh bạch ly ác phẩm tạng đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Ma Ha Bổn Địa Cụ Túc Phẩm Tạng Phi Xung Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong bổn địa đạo lộ
Lại có hai loại môn
Là hoành chuyển, kiên chuyển
Đó là số môn vậy

Luận rằng: Ma Ha Bổn Địa Cụ Túc phẩm tạng phi xung đạo lộ phần lại có 2 môn. Những gì là hai? – Một là hoành chuyển biến đáo cụ hành môn; hai là kiên chuyển vô tạp nhứt lộ môn. Đây gọi là hai. Như thế 2 môn nầy lấy môn làm số lượng. Như kệ đã nói về bổn địa đạo lộ lại có 2 loại môn. Đó là hoành chuyển và kiên chuyển; lấy đấy làm số lượng môn vậy. Hoành chuyển môn nầy hình tướng như thế nào? – Kệ rằng:

Trong bốn loại vị ấy
Có tổng và có biệt
Mỗi tăng mười loại chuyển
Chẳng trước sau cùng lúc
Pháp môn số lượng nầy
Dụ trước nên rõ biết

Luận rằng: Trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện, sự phân chia thí dụ thị tánh tướng bổn mạt 4 loại việc. Mỗi mỗi có tổng, biệt của vị. Mỗi một vị, tất cả mỗi mỗi đều tăng 10 loại số. Chẳng trước chẳng sau mà cùng lúc đều chuyển. Tức là hoành chuyển biến đáo cụ hành môn hình tướng vậy.
Như kệ nói 4 loại việc của vị có tổng và biệt; trong mỗi ấy tăng 10 lần chuyển, không trước không sau mà cùng một lúc.
Trong số lượng nầy lại có chuyển số lượng hơn trước, sự phân chia thí dụ nên rõ biết. Như kệ đã nói về số lượng pháp môn nầy như ví dụ ở trước nên rõ biết.

Đã nói qua về hoành chuyển biến đáo cụ hành môn rồi; bây giờ lần lượt nói về kiên chuyển vô tạp nhứt lộ môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trước nói các vị rồi
Như vậy chẳng hơn nữa
Mỗi tăng mười lần chuyển
Một rõ cứu cánh vậy

Luận rằng: Bây giờ trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị như trước chỗ nói tổng và biệt vị. Như đây lần lượt, chẳng có quá đà. Mỗi một, mỗi mỗi tăng 10 lần chuyển. Một việc rõ ràng, một việc cứu cánh. Lại chẳng có tạp loạn, lại chẳng có tập hợp lại. Một hướng chuyển rõ; kiên chuyển, không tạp, mỗi một môn hình tướng vậy.
Như kệ đã nói trước về các vị; như thế lần lượt chẳng hơn; mỗi mỗi tăng 10 lần chuyển. Một ấy sáng sủa cứu cánh. Cho nên trong kinh Đại Kim Cang Bảo Vương Pháp Giới ấn tạng nói như thế nầy: Lại nữa Văn Thù Sư Lợi! Bảo Vương Đạo Phẩm nghĩa là dùng 2 việc chuyển. Những gì là hai? – Một là một khu chuyển; hai là cụ diễn chuyển. Nói là một khu chuyển nghĩa là đường tuy rộng hơn trước số lượng một đường; nhưng vĩnh viễn cứu cánh vậy. Nói là Cụ Diện nghĩa là đi cùng một lúc trên những con đường; cho đến nói rộng ra.

Ma Ha Bảo Luân Vương Quảng Đại Viên Mãn Vô Thượng Địa Địa
Đại Quyết Trạch Phần  – Thứ 26

Đã nói qua về Ma Ha bổn địa cụ túc phẩm tạng phi xung đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Ma Ha Bảo Luân Vương quảng đại viên mãn vô thượng địa địa địa quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Tổng, biệt không cùng tận
Kiến lập thể bản pháp

Luận rằng: Bây giờ trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị bổn pháp thể. Dùng tổng ấy nhiếp lấy biệt và dùng biệt ấy nhiếp lấy tổng. Dùng tổng nhiếp tổng và dùng biệt nhiếp biệt; nên nhiếp chỗ nhiếp chẳng có cùng tận. Pháp môn như biển cả, sâu xa rộng lớn. Nghĩa lý rõ ràng, bủa vây khắp nơi; cứu cánh tự tại. Như kệ đã nói về tổng biệt chẳng có cùng tận; cho nên kiến lập bổn pháp thể vậy. Trong kinh Ma Ha Diễn Địa Tạng Vô Thượng Cực Thuyết bất khả tư nghì tâm địa phẩm luận nói như thế nầy: Bổn Sơn Hải ấy đồng loại vô tận, biệt loại vô tận, đầy đủ viên mãn, chẳng có cùng tận, chẳng có đầu đuôi; chẳng có ngằn mé; chẳng có ranh giới; lại có tướng rộng rãi to lớn, lại có tướng hẹp nhỏ. Cho đến nói rộng ra vậy.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển thứ 13

Dịch xong cùng ngày và cùng nơi như trên.

 

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 14

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Hải Đức -Tiểu Bang Florida, Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 năm 2009.

Phồn Phược Địa Địa Phẩm Loại Bất Kiết Tường Đạo Lộ
Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 27

Như vậy đã nói qua về Ma Ha Bảo Luận Vương quảng đại viên mãn vô thượng địa địa đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về phồn phược (sự trói buộc) địa địa phẩm loại bất kiết tường đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trói buộc trong đường ấy
Lại có Kim Cang vị
Nương vị lập chuyển tướng
Lại có bốn loại pháp
Là hay bị chướng quả
Như vậy bốn loại pháp
Tất cả đều hữu vi
Như pháp nên quan sát

Luận rằng: Phồn Phược địa địa phẩm loại bất tường đạo lộ phần lại có 51 Kim Cang vị. Nương vào những vị nầy để kiến lập chuyển tướng. Có 4 loại pháp. Những gì là bốn? – Một là hay chứng trí pháp; hai là chỗ chứng lý pháp; ba là chướng ngại sự pháp; bốn là chứng đắc quả pháp. Đây gọi là bốn. Như vậy tất cả 4 pháp nầy đều có lượng hữu vi; nên phán xét quan sát suy nghĩ. Như kệ đã nói về phồn phược đạo lộ lại có Kim Cang vị; nương vào vị để lập nên chuyển tướng lại có 4 loại pháp. Nghĩa là hay sở chướng quả lại có 4 loại pháp tất cả đều là lượng hữu vi, cứ như thế mà quan sát. Như vậy 4 pháp nầy mỗi mỗi có bao nhiêu số? – Sự chuyển đổi nầy hình tướng như thế nào? – Kệ rằng:

Mỗi có hai loại pháp
Đó là thể tướng đầu
Sanh diệt và tăng giảm
Chuyển tướng chỉ trên trên

Luận rằng: Trong 4 loại pháp ấy mỗi mỗi có hai loại. Hai trí ấy là gì? – Một là bổn cổ tánh đức trí; hai là thể kim khởi đức trí. Đây gọi là hai. Thế nào là hai lý? – Một là thể có thật lý và hai là tướng có thật lý. Đây gọi là hai. Những gì là hai chướng ??? – Một là bổn sanh bổn sanh chướng; hai là bổn diệt bổn diệt chướng. Đây gọi là hai. Hai quả ấy là gì? – Một là tăng trưởng công đức quả; hai là tổn giảm sai trái quả. Đây gọi là hai. Như kệ đã nói mỗi mỗi có 2 loại pháp. Nghĩa là bổn thỉ thể trướng sanh diệt và tăng giảm cho nên tu hành chuyển tướng chỉ trên trên vậy. Như kệ chuyển tướng chỉ có trên trên; chướng trị chứng quả đối lượng sai biệt. Hình tướng ấy như thế nào? – Kệ rằng:

Bổn sanh thể tăng đối
Thỉ diệt tướng giảm đối
Từ nhiều lại thông suốt
Như pháp nên quan sát

Luận rằng: Bổn cố tánh đức trí đoạn trừ bổn sanh bổn sanh chướng, chứng được thể, có thật lý; thành tựu tăng trưởng công đức quả. Như kệ đã nói về bổn sanh thể tăng đối vậy. Thỉ kim khởi đức trí đoạn trừ bổn diệt, bổn diệt chướng; chứng được tướng, có thật lý; thành tựu tổn giảm quả sai quấy. Như kệ đã nói về tướng diệt, giảm đối vậy. Như vậy 4 pháp, 51 loại chơn kim vị, tất cả đều đầy đủ; nên như thế mà suy nghĩ quan sát. Tuy một hướng chuyển, đủ loại chuyển sao? – Đủ loại đều chuyển. Như bài kệ đã nói từ nhiều, lại cũng rõ suốt. Cứ như pháp mà quan sát vậy. Sanh diệt 2 chướng, nghiệp dụng ấy sai biệt. Hình tướng ấy ra sao? – Kệ rằng:
Lúc bổn chủ sanh diệt
Lại sanh lại diệt vậy

Luận rằng: Công đức thiện căn xuất dữ; đối trị chuyển thắng xuất dữ; chuyển thắng đối diệt tác nghịch sự. Như bài kệ đã nói về bổn chủ sanh diệt thì qua khỏi sự sanh, qua khỏi sự diệt vậy. Cho nên trong kinh Đại Kim Cang Sơn Bảo Hải Hội Chúng có nói như thế nầy: Lại nữa Văn Thù Sư Lợi! Ngươi như trước đã hỏi rằng thế nào là các pháp vô thường một đạo, một loại. Đệ nhứt chuyển môn chính là 4 loại vô thường vậy. Ta đã nói rằng: Những gì là bốn? – Một là trí vô thường; hai là lý vô thường; ba là vô thường vô thường; bốn là thượng qua vô thường. Đây gọi là bốn. Văn Thù Sư Lợi! Nói là trí vô thường nghĩa là đoạn trừ phiền não. Nói là lý vô thường nghĩa là trí sở chứng; cho nên nói là vô thường. Còn vô thường nghĩa là bị đoạn trừ. Nói là quả vô thường nghĩa là chờ đợi cái lực của nhơn vậy; cho đến nói rộng ra.

Phồn Phược Địa Địa Tự Nhiên Bổn Vương Ma Ha Nguy Phẩm
Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 28

Đã nói qua về phồn phược địa địa phẩm loại bất kiết tường đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về Phồn Phược địa địa tự nhiên bổn vương Ma Ha Nguy Phẩm đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Tự nhiên trong bổn vương
Pháp hữu vi, vô vi
Đầy đủ viên mãn chuyển
Trong nầy đủ trên dưới

Luận rằng: Tự nhiên bổn vương Ma Ha Nguy Phẩm phần lại có 2 chuyển. Những gì là hai? – Một là hữu vi chuyển và hai là vô vi chuyển. Đây gọi là hai. Như kệ đã nói trong tự nhiên bổn vương pháp hữu vi và vô vi đầy đủ viên mãn chuyển vậy. Lại có 2 chuyển. Những gì là hai? – Một là thượng chuyển; hai là hạ chuyển. Đây gọi là hai. Như trong bài kệ nầy đầy đủ trên dưới vậy. Hữu vi vô vi mỗi mỗi có số bao nhiêu? Thượng hạ chuyển tướng ấy sẽ như thế nào? – Kệ rằng:

Vô vi tuy chỉ một
Hữu vi có hai loại
Như vậy thật bổn thỉ
Trên dưới chủ vô vi
Xuất sanh hai hữu vi
Chuyển thắng rộng chuyển mãi

Luận rằng: Vô vi có một; hữu vi có hai. Một ấy là có thật; hai ấy là gốc bắt đầu. Như kệ đã nói vô vi tuy có một. Còn hữu vi lại có hai loại. Như vậy lần lượt thật có gốc gác vậy. Như thế 3 pháp, 51 loại Kim Cang vị lại trên, lại dưới đều tăng trưởng công đức chuyển tướng. Những gì là lúc ở trên? – Mỗi một vị đều vô vi pháp làm chủ. Tất cả mỗi mỗi đều xuất sanh tăng trưởng một vạn bản thể thanh tịnh diệu giác huệ và lúc ở dưới thì mỗi mỗi vị đều có 2 ức bổn thỉ thanh tịnh diệu giác huệ đầy đủ viên mãn xuất sanh tăng trưởng. Như vậy như vậy trên dưới cho đến vô lượng nhỏ kia. Như đã nói về bổn tồn quyến thuộc kia lại cũng như thế. Như kệ đã nói thượng hạ vô vi chủ, xuất sanh 2 hữu vi chuyển đổi hơn nhiều và chuyển đổi to lớn rộng rãi ra. Như đây lần lượt tăng số; nên rõ biết. Trong kinh Phẩm Địa Kinh Luận có nói như thế nầy: Thế gian tạng địa bổn vương hải, vô thường công đức, chúng nhiều vô số. Còn thượng trụ công đức số nầy thật ít; cho nên nói là thế gian tạng địa cho đến nói rộng ra vậy.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển thứ 14

Dịch hết quyển nầy cùng ngày và cùng nơi như trên.

 

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 15

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Hải Đức, Tiểu Bang Florida, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 4 năm 2009.

Tự Nhiên Bổn Vương Quảng Đại Chuyển Địa Vô Chướng,
Vô Ngại Cụ Hành Đạo Lộ Đại Quyết Trạch Phần  – Thứ 29

Như đã nói qua về Phồn Phược địa địa tự nhiên bổn vương Ma Ha Nguy Phẩm đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến tự nhiên bổn vương quảng đại chuyển địa vô chướng vô ngại cụ hành đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Bổn vương đạo lộ trung
Nương vị dần dần chuyển
Một chủ sanh hai rưỡi
Cho đến chỗ vô lượng
Số đổi, tất cả thông
Như pháp nên quan sát

Luận rằng: Tự nhiên bổn vương quảng đại chuyển địa vô chướng vô ngại cụ hành đạo lộ phần nương vào 51 vị. Theo đó lần lượt lại cùng trên, cùng dưới chuyển đổi dần dần. Vô vi pháp chủ sanh ra hai hữu vi. Nếu trên hoặc dưới tăng trưởng vô lượng số, cho đến vô lượng biến đổi thì như kệ đã nói trong bổn vương đạo lộ là nương vào vị để chuyển dần đến một chủ, sanh ra hai rưỡi, nhiều vô lượng số biến đổi. Tất cả thông suốt như pháp, cứ như thế mà quan sát vậy. Trong kinh Bộ Tông Hoa phẩm có nói như thế nầy: Trong hành tạng hải có một thường đức, số nầy rất nhiều. Trong hành tạng hải ấy có 2 vô thường công đức phẩm loại. Số nầy cũng vô lượng; lại thăng, lại giáng số nầy cũng rất nhiều. Cho đến nói rộng ra vậy.

Tối cực quảng đại cụ hành sơn vương vô tận
hải hải đại quyết trạch phần – Thứ 30

Như đã nói qua về tự nhiên bổn vương quảng đại chuyển địa vô chướng vô ngại cụ hành đạo lộ quyết đại trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến tối cực quảng đại cụ hành sơn vương vô tận hải hải đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Biển vô tận, biển ấy
Nương vị dần dần chuyển
Một chủ sanh hai rưỡi
Đến nhiều vô lượng vậy
Số là biến như trước
Nên rộng biết như vậy
Luận rằng: Trong vô tận hải hải tạng nương vào 51 vị. Như đây lần lượt lại trên, lại dưới, vô vi pháp chủ xuất sanh tăng trưởng 2 pháp hữu vi, tăng lớn vô lượng vậy. Cho đến biến đổi vô lượng. Như kệ đã nói về vô tận hải hải, nương vào vị dần dần chuyển một chủ sanh ra hai rưỡi; cho đến vô lượng. Cho nên số và biến như trước đã ví dụ; nên rộng biết như vậy. Trong kinh kia cũng nói rằng: Hành thường sơn vương hải có 3 loại đại vô lượng. Những gì là ba? – Một là thường đại vô lượng; hai là vô thường đại vô lượng; ba là chuyển biến đại vô lượng; cho đến nói rộng ra vậy.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bản Luận
Hết quyển thứ 15

Dịch xong quyển nầy ngày giờ và nơi chốn như trên.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 16

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Tiểu Bang Florida – Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 năm 2009.

Xuất ly Phồn Phược địa thanh bạch giải thoát đạo lộ
đại quyết trạch phần – Thứ 31

Như vậy đã nói qua về tối cực quảng đại cụ hành sơn vương vô tận hải hải đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến xuất ly phồn trược địa thanh bạch giải thoát đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong giải thoát đạo lộ
Có ba mươi vô vi
Là mười không, mười có
Như thế những vô vi
Trong năm mốt vị ấy
Tất cả đầy đủ có
Nương pháp vị lập chuyển
Có hai loại hơn lên

Luận rằng: Xuất ly phồn phược địa thanh bạch giải thoát đạo lộ phần lại có 20 vô vi thường pháp. Đó là 10 không và 10 có vô vi. Mỗi mỗi đều sai biệt. Những gì là 10 không vô vi? –
Một là quảng đại hư không tự nhiên thường trụ ly tạo tác không vô vi.
Hai là đại hư không ảnh không vô vi.
Ba là hư không ảnh ảnh không vô vi.
Bốn là phá ảnh vô sở hữu không vô vi.
Năm là không không cụ phi không vô vi.
Sáu lý ly ngôn tuyệt thuyết không vô vi.
Bảy là tuyệt ly vị tốt không vô vi.
Tám là tuyệt ly tâm giải không vô vi.
Chín là tuyệt ly cùng cùng không vô vi.
Mười là vô chướng vô ngại đại không đại không không vô vi.
Đây chính là mười.

Còn những gì gọi là 10 hữu vô vi?
Một là tất cả ngôn thuyết quyết định thường trụ vô ngại phi không vô vi.
Hai là tất cả tâm thức quyết định thường trụ vô phá phi không vô vi.
Ba là tất cả đại chủng quyết định thường trụ vô phá phi không vô vi.
Bốn là tất cả cụ phi quyết định thường trụ vô phá phi không vô vi.
Năm là tất cả hữu thật quyết định thường trụ vô phá phi không vô vi.
Sáu là tất cả tánh đại quyết định thường trụ vô phá phi không vô vi.
Bảy là tất cả kim quang quyết định thường trụ vô phá phi không vô vi.
Tám là tất cả hữu danh quyết định thường trụ vô phá phi không vô vi.
Chín là tất cả vô danh quyết định thường trụ vô phá phi không vô vi.
Mười là quảng đại viên mãn tự tánh bổn hữu tất cả loại có, quyết định thường trụ vô phá phi không vô vi.
Đây gọi là mười.

Như trong bài kệ giải thoát đạo lộ có 20 vô vi. Là 10 không và 10 có. Như vậy 20 loại vô vi pháp. Năm mươi mốt loại Kim Cang vị đầy đủ viên mãn không khuyết thất, chuyển đổi.
Như kệ đã nói như thế các vô vi trong 51 vị tất cả đều đầy đủ có vậy. Nương vào 20 vô vi như thế, 51 vị ấy kiến lập chuyển tướng liền có 2 loại. Những gì là hai? – Một là trọng trọng hạch nhiếp vô chướng ngại môn. Hai là lần lượt loạn chuyển qua khỏi môn. Đây gọi là hai.
Như bài kệ, nương vào pháp vị để lập chuyển có hai trọng trọng siêu vậy. Riêng trọng trọng hạch nhiếp vô chướng ngại môn hình tướng như thế nào? – Kệ rằng:

Hai mươi pháp mỗi một
Mỗi nhiếp sau hai mươi
Năm mươi mốt loại vị
Một một đều mỗi mỗi
Nhiếp năm mươi mốt vị
Lại nhiếp sai tướng nầy
Là do nhơn duyên vậy
Kiến lập nhiều loại môn

Luận rằng: Sao gọi là tướng trọng trọng môn? – Là hạch nhiếp vậy. Hạch nhiếp những gì? – Đó là 20 loại vô vi thường pháp tín tâm đầy đủ. Một một đều nhiếp các vị sau và mỗi 20 loại vô vi pháp ấy. Như nói tín tâm dư vị lại cũng như vậy. Như kệ nói 20 pháp một một mỗi nhiếp lấy sau 20 vậy. Năm mươi mốt loại vị, mỗi nhiếp 51, lại chẳng có chướng ngại. Như kệ nói 51 loại vị một một tất cả mỗi mỗi nhiếp lấy 51 vị vậy. Một một pháp ấy nhiếp tất cả vị. Một một vị ấy nhiếp tất cả pháp, lại chẳng có chướng ngại. Như kệ lại nhiếp tướng nầy sai biệt. Từ đấy 2 loại hạch nhiếp môn vậy. Lập nên nhiều tên khác. Như kệ nói lấy đây làm nhơn duyên; cho nên kiến lập nhiều loại tên.

Như vậy đã nói qua về trọng trọng hạch nhiếp vô chướng ngại môn rồi; bây giờ lần lượt nói đến loạn chuyển siêu quá môn. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trong năm mốt vị ấy
Tùy một qua năm mươi
Dần dần tăng pháp số
Cho biến chuyển rộng khắp

Luận rằng: Ở đây muốn làm rõ nghĩa gì của bài kệ nầy? – Vì muốn hiện thị 51 loại Kim Cang vị. Lấy niềm tin làm đầu trải qua 50 vị. Dùng sự phát tâm trụ ở phần đầu nầy trải qua 50 vị. Cho đến dùng tối cực địa mà vì phần đầu nầy trải qua 51 vị. Nếu phần 1 chuyển và tăng 41 lần số trăm pháp vị chuyển. Nếu chuyển cái thứ 2 tăng 82 lần số trăm pháp vị chuyển. Cho đến tối hậu địa vậy. Như trong kệ 51 vị, tùy theo một trải qua 50 rồi dần dần tăng pháp số, chu biến quảng đại chuyển vậy. Trong kinh Uẩn Cao Sơn Vương phẩm loại nói như thế nầy: Trong vô phá địa địa môn lại có tịch tịnh bảo kỳ số chúng đa. Nếu có hành giả nhập vào trong pháp môn nầy thì trải qua các pháp vô vi đại đạo, chẳng có chỗ chướng ngại, lại chẳng có chỗ nghi sợ. Tâm nầy tự tại quyết định thường trụ đại an lạc; dần dần tăng trưởng, thường công đức như biển cả; cho đến nói rộng ra.

Giải thoát Sơn Vương căn bản địa địa vô ngại tự tại
đại quyết trạch phần – Thứ 32.

Như đã nói qua về xuất ly phồn phược địa thanh bạch giải thoát đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về giải thoát sơn vương căn bản địa địa vô ngại tự tại đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trong căn bản sơn vương
Không, có hỗ tương sanh
Các vị tương sanh vậy
Chuyển đổi, to lớn chuyển

Luận rằng:  Trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị 10 không vô vị. Một một mỗi mỗi ấy xuất sanh 10 hữu vô vị thường pháp. 10 hữu vô vị ấy một một mỗi mỗi xuất sanh 10 không vô vị thường pháp. 51 vị một một, mỗi mỗi xuất sanh 50 nương vào trọng trọng đẳng môn, viên mãn rộng rãi chuyển khắp. Như kệ nói trong sơn vương ấy không, có hỗ tương với nhau sanh ra các vị tương sanh; cho nên chuyển đổi rộng rãi hơn. Trong kinh Ma Ha Diễn Hải nói như thế nầy: Trong biển giải thoát ấy lại có, không có; lại có có không. Số nầy thật nhiều. Như vậy không, có tuy là thường diệt; nhưng phi thường lượng. Tuy là công đức mà chẳng sai quấy phẩm. Cho nên nói là giải thoát tạng hải; cho đến nói rộng ra.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển thứ 16

Dịch xong quyển nầy cùng nơi chốn và ngày giờ như trên.

 

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 17

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
– Sa môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Qucố, dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Hải Đức Kacksonville, Tiểu Bang Florida Hoa Kỳ ngày 30 thnág 4 năm 2009.

Giải Thoát Sơn Vương Đại Đạo Lộ
Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 33

Đã nói qua về giải thoát sơn vương căn bản địa địa vô ngại tự tại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Giải Thoát Sơn Vương đại đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trong Sơn Vương đạo lộ
Trước nói về số lượng
Tăng không không, có có
Vị vị chuyển thắng sanh

Luận rằng: Trong Giải Thoát Sơn Vương đại đạo lộ phần lại có 3 chuyển. Những gì là ba? – Một là không không chuyển. Mười không vô vi một một mỗi mỗi sanh ra 10 không vậy. Hai là hữu hữu chuyển. Mười hữu vô vi, một một mỗi mỗi sanh ra 10 hữu. Ba là vị vị chuyển. 51 vị ấy một một mỗi mỗi sanh ra 50 vậy. Đây gọi là ba. Giữ tự tướng, sanh phi tha tướng vậy. Như kệ đã nói về Sơn Vương đạo lộ như trước, số lượng tăng không không hữu hữu, vị vị chuyển thắng sanh vậy. Ngoài chủng chủng môn, chuyển chuyển tăng số; nên rộng biết như thế.

Quảng đại vô tận giải thoát hải hải Ma Ha Sơn Vương
đại quyết trạch phần – Thứ 34

Đã nói qua về Giải Thoát Sơn Vương đại đạo lộ địa quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về quảng đại vô tận giải thoát hải hải Ma Ha Sơn Vương đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Trước đã nói các chuyển
Chẳng có cùng tận vậy

Luận rằng: Trong kệ nầy mưốn làm rõ ý nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị không sanh tự không, vô hữu cùng tận. Không sanh khác với không vô hữu cùng tận. Không sanh các hữu, không hữu cùng tận. Có lại như thế vô hữu cùng tận. Vị cũng lại như thế vô hữu cùng tận. Trọng trọng vô cùng, loạn chuyển vô cùng. Chẳng có ngằn mé, chẳng có trước sau, sâu xa sâu xa, chu biến chu biến quảng đại chuyển hành. Tức là giải thoát hải sơn vương vô ngại tự tại thể tướng dụng vậy. Như bài kệ trước đã nói về các chuyển, chẳng có cùng tận vậy.

Đại Tổng Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển thứ 17

Quyển nầy dịch xong vào ngày giờ và nơi chốn như trên .

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 18

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Tiểu Bang Florida, Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 năm 2009.

Ma Ha Không Trần Hải Tạng Sơn Vương Đạo Lộ
Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 35

Đã nói qua về quảng đại vô tận giải thoát hải hải Ma Ha Sơn Vương đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Ma Ha không trần hải tạng vương đạo lộ đại quyết trạch phần. Tướng nầy ra sao? – Kệ rằng:

Trong biển vương đạo ấy
Đầy đủ trăm tự tại
Dùng đến nhân duyên nầy
Kiến lập tên hải vương

Luận rằng: Trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị hải vương tạng, trong ấy không có pháp sai biệt. Chỉ có tự tại mà thôi. Có bao nhiêu tự tại? – Nghĩa là cả trăm loại vậy. Những gì là một trăm?
Một là thời tự tại, 32 pháp. Lại một lúc chuyển; lại một lúc chuyển khác. Lại lúc chuyển mà chẳng chuyển. Lại chẳng chuyển mà chuyển. Lại lúc chuyển xa, lại lúc chuyển gần cho đến vô lượng vậy.
Hai là xứ tự tại. Một khác với xứ chuyển, cho đến vô lượng.
Ba là vật tự tại; vì đồng dị cùng với dụng; cho đến vô lượng vậy.
Bốn là chu biến tự tại; chẳng có nơi nào mà chẳng thông; cho đến vô lượng vậy.
Năm là đại tiểu tự tại, cực trọng cực vi; cho đến vô lượng vậy.
Sáu là hữu vô tự tại, lại hiện lại ẩn; cho đến vô lượng vậy.
Bảy là tịch động tự tại; lại định lại tán vậy; cho đến vô lượng.
Tám là thậm thâm tự tại, bất khả tư nghì đẳng sự; cho đến vô lượng vậy.
Chín là bất tự tại tự tại, dùng việc nghịch lại; cho đến vô lượng vậy.
Mười là vô ngại tự tại, dùng việc thuận nghịch; cho đến vô lượng vậy.
Mãi cho đến thứ 10 tự tại tự tại. Vô tận tự tại và tất cả tự tại; cho đến vô lượng vậy.

Như trước đã nói về 32 pháp. Như vậy tự tại đầy đủ viên mãn, chẳng khuyết, thất, chuyển đổi. Dùng nghĩa nầy cho nên lập nên tên là Hải Vương; có như thế nên suy nghĩ phán xét. Như kệ đã nói về hải vương đạo lộ đầy đủ một trăm tự tại. Dùng nhơn duyên nầy cho nên kiến lập nên tên Hải Vương. Trong kinh Giác Hoa có nói như thế nầy: Đệ nhứt quảng phần đại hải môn trung nếu nói rộng ra thì có một và 10 phương thế giới vi trần số lượng tự tại. Nếu nói lược thì có 100 tự tại; cho đến nói rộng ra.

Đại bất khả tư nghì trọng trọng bất khả Xưng Lượng A Thuyết Bổn Vương Đại Quyết Trạch Phần – Thứ 36

Đã nói qua về Ma Ha không trần hải tạng vương đạo lộ đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến bất khả tư nghì trọng trọng bất khả xưng lượng A Thuyết Bổn Vương đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

A thuyết bổn vương trung
Có mười phương số trần
Mười phương không trần ấy
Ba mươi ba pháp hải

Luận rằng: Trong bài kệ nầy muốn làm rõ nghĩa gì? – Vì muốn hiện thị A Thuyết Hải; trong nầy đầy đủ viên mãn 10 phương thế giới trần số. Mười phương thế giới trần số ấy trong 33 pháp hải. Mười phương thế giới trần số ấy trong 10 phương hư không trần số của 33 pháp hải. Cho nên như kệ đã nói là A Thuyết Bổn Vương; trong ấy có 10 phương trần lượng và 10 phương hư trần lượng trong 33 pháp hải vậy. Trong kinh Bổn Vương nói như thế nầy:

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với Đại Chúng rằng: Ta dùng 3 đạt trí thông đạt tất cả pháp; chẳng có chỗ chướng ngại; chẳng có chỗ thiếu sót, mà lại có một biển bất khả tư nghì; bất khả tư nghì; chẳng thể rõ hết. Nghĩa là không trần bổn vương thanh đức viên mãn tự tại tự tại vô tận tạng hải; cho đến nói rộng ra.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển thứ 18

Dịch xong quyển nầy cùng ngày và nơi chốn như trên.

 

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 19

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Tiểu Bang Florida – Hoa Kỳ ngày 1 tháng 5 năm 2009.

Giảo Lượng (so sánh) Công Đức Tán Thán Tín Hành Hiện Thị Lợi Ích
Đại Quyết Trạch Phần  – Thứ 37

Đã nói qua về đại bất khả tư nghì trọng trọng bất khả xưng lượng A Thuyết Bổn Vương đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói đến Tỷ Lượng Công Đức tán thán tín hành hiện thị lợi ích đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Giống như đám lửa cháy
Sức sáng bung ra xa
Với ánh sáng mạnh ấy
Hay trừ tối tận xa
Huyền Văn Bổn Luận nầy
Lại cũng như thế ấy
Nếu có những chúng sanh
Cùng ở chung thế giới
Tuy chưa được thấy, học
Luận nầy giống sáng kia
Hay phá chúng sanh xa
Tâm tướng chẳng sáng thấy
Làm cho thấy rõ ràng
Tùy phần tỏ nhiễm nầy
Giống như đám lửa kia
Chuyển hơn gần nơi ấy
Ánh sáng dần dần rõ
Hay phá tối lại tăng
Huyền văn bổn luận này
Lại cũng như thế ấy
Nếu có chúng sanh nào
Cùng ở chung một nước
Tuy chưa được thấy, học
Luận nầy như ánh sáng
Trừ chúng sanh vô trí
Chuyển đổi làm cho sáng
Giống như đám lửa kia
Chuyển đổi đến gần hơn
Ánh sáng càng rõ thêm
Huyền văn bổn luận nầy
Lại cũng như thế ấy
Nếu có chúng sanh nào
Cùng một nơi ở chung
Tuy chưa được thấy, học
Luận nầy như ánh sáng
Trừ chúng sanh vô trí
Chuyển đổi lại sáng thêm
Giống như đám lửa kia
Lại đến gần nơi đây
Ánh sáng càng tăng thêm
Sưởi ấm cả thân nầy
Huyền văn bổn luận nầy
Lại cũng như thế ấy
Nếu có chúng sanh nào
Cùng sống trong một nhà
Tuy chưa được thấy, học
Luận nầy ánh sáng kia
Trừ tâm mê, hộ thân
Chuyển đổi tăng trưởng mãi
Giống như có một người
Được gặp lửa lớn kia
Người nầy liền rõ ngay
Sáu loại lợi ích lớn
Nghĩa là dẹp sự lạnh
Hay thành thục đầy đủ
Độc trùng chẳng nhập vào
Phá tối thường rõ ràng
Tùy thỉnh người, cho thêm
Thường đốt xấu xa đi
Huyền văn bổn luận nầy
Lại cũng như thế ấy
Nếu có chúng sanh nào
Được gặp luận huyền văn
Người nầy liền sẽ được
Sáu loại lợi ích lớn
Liền ngăn quân phiền não
Thành tựu phẩm công đức
Tà ma chẳng nhập vào
Phá vô minh tất cả
Bát nhã huệ hiện tiền
Bần cùng giống Phật Pháp
Lại đến cầu chúng sanh
Tùy thuận mà thí cho
Thiêu đốt phẫn phiền não
Giống như có hoa đẹp
Sinh trưởng trong hồ sâu
Tên là hoa sen xanh
Có người trong khoảnh khắc
Thấy tướng hoa sen nầy
Một trăm lẽ bảy ngày
Với nhãn căn thanh bạch
Cuối ngày không bụi bặm
Huyền văn bổn luận nầy
Lại cũng như thế ấy
Nếu có chúng sanh nào
Tuy chưa rõ luận nầy
Văn nghĩa như biển lớn
Mà mắt thấy luận nầy
Mắt ấy sẽ thanh tịnh
Thấy ba đời chư Phật
Có mắt thêm phương tiện
Giống như có trống trời
Cao như trên đọt cây
Tên gọi rõ nghe hay
Rất nhiều các thiên nữ
Nghe tiếng trống ấy rồi
Hai ngàn lẽ bảy ngày
Tai nầy hằng nghe xa
Chẳng bị hề hấn gì
Huyền văn bổn luận nầy
Lại cũng như thế ấy
Nếu có chúng sanh nào
Tuy chưa rõ nghĩa ấy
Mà tai nghe luận nầy
Tai ấy liền thanh tịnh
Nghe được tiếng chư Phật
Tạo thêm phương tiện tai
Giống như có thuốc tốt
Như tuyết trên đỉnh núi
Tên gọi như mùi quý
Có người lấy thuốc nầy
Đem thấm vào nơi lưỡi
Thân hương gây hứng khởi
Chẳng muốn cần ăn uống
Mà mạng sống dài lâu
Giống như chim trên không
Huyền văn bổn luận này
Lại cũng như thế ấy
Nếu có chúng sanh nào
Trong luận nầy một chữ
Một câu hay một dòng
Hay trích một phần thôi
Hoặc cả một quyển thảy
Dùng lưỡi để đọc tụng
Tuy chẳng rõ nghĩa lý
Mà thường được hết thảy
Biển cả của kinh điển
Tụng đọc kinh công đức
Giống như có Bồ Tát
Tên gọi bất tư nghì
Bậc đại lực giải thoát
Bồ Tát đại sĩ nầy
Thần thông tự tại vậy
Với tất cả chỗ tạo
Tất cả chẳng chướng ngại
Tùy đó mà hiện tiền
Huyền văn bổn luận này
Lại cũng như thế ấy
Nếu có các chúng sanh
Quán thấu nghĩa lý nầy
Rõ biết văn chú giải
Thấu rõ tất cả pháp
Đều chẳng có chướng này
Mỗi mỗi rõ phân minh
Giống như có sức thần
Tên gọi an lạc lớn
Có người làm nhà nhỏ
Thờ tự vị thần nầy
Như cùng với bảy báu
Làm cho được an lạc
Huyền văn bản luận này
Lại cũng như thế ấy
Nếu có nam và nữ
Huyền văn bản luận nầy
Siêng thọ trì đọc tụng
Có người tạo việc nhỏ
Chuyên tâm cúng người nầy
Tức liền vô cùng tận
Phước đức trí huệ nhỏ
Chẳng có tâm nghi kỵ
Giống như hoa hương quý
Tên gọi Phần Mãn Bố
Có người mang hương nầy
Du hành đến phương xa
Trải qua nhiều nơi khác
Trong thời gian bảy ngày
Hương thơm ấy chẳng hết
Huyền văn bổn luận nầy
Lại cũng như thế ấy
Có có người nam nữ
Xách mang bộ luận nầy
Du hành đến phương xa
Hay qua sông biển lớn
Nếu có các chúng sanh
Tất cả đều được lợi
Nếu qua cả núi rừng
Mà chúng sanh gặp được
Thì cũng lợi ích lớn
Giống như có châu quý
Tên gọi ngọc như ý
Theo đây châu ở kia
Cùng vô lượng ngọc báu
Chung quanh vây cùng khắp
Huyền văn bổn luận nầy
Lại cũng như thế ấy
Tùy nơi chốn dừng lại
Trong mười phương thế giới
Thần vương nhiều như bụi
Mỗi mỗi Thần vương kia
Được che chở mười phương
Những thần quyến thuộc thảy
Giữ giùm châu luận nầy
Nếu lúc chánh pháp diệt
Lâm vi trần tan mất
Mà có các Thần vương
Phát tiếng khóc to lên
Tùy đó mà còn lại
Qua đó được bảo hộ
Người thọ trì luận nầy
Như những vị Thần kia
Khi sanh, sau lúc chết
Thường chẳng lìa giữ gìn
Công đức thật khó lường
Đây lược nói như thế

Giảo lượng quá xung Kha Tính Phỉ Báng hiện thị chúng nghiệp
đại quyết trạch phần – Thứ 38

Như vậy đã nói qua về giảo lượng công đức tán thán tín hành hiện thị lợi ích đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về giảo lượng quá hoạn kha tính phỉ báng hiện thị tội nghiệp đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Giống như có một núi
Tên là Bảo Luân Thượng
Núi nầy đầy bảy báu
Lại chẳng có cùng tận
Bần cùng cầu của quý
Vô lượng vô biên số
Có châu bị cấm lấy
Tên gọi Đảnh Pha Lê
Nếu người có châu nầy
Liền giữ cả bảy báu
Xa lìa khổ bần cùng
Liền được an lạc lớn
Nếu người không châu nầy
Chẳng thể lấy cấm kia
Cuối ngày chẳng thể được
Hỏi vì sao như vậy
Nếu người đến không châu
Tuy thấy cọp lang sói
Cùng với trùng, rắn xanh
Đủ loại các côn trùng
Cuối chẳng thấy của báu
Chỉ thấy toàn đồ độc
Tên nầy thật sợ hãi
Cuồng loạn khiến chạy thoát
Cho đến chết ngất đi
Trân bảo tự nhiên đó
Mà người cầu trân kia
Phước mỏng tội thật dày
Chẳng thể thấy được vậy
Chúng sanh cũng như thế
Căn lành người sâu xa
Giữ chặt niềm tin châu
Vào biển sâu đại thừa
Lấy công đức làm quý
Ra khỏi sanh tử khổ
Người căn lành ít ỏi
Được thấy luận sâu xa
Mà chẳng có tín tâm
Nương chánh tạo việc tà
Thọ các khổ chẳng dứt
Giống như sanh ra mù
Được đồ quý tốt đẹp
Mà chẳng có hoan lạc
Người si cũng như thế
Tuy được luận sâu nầy
Vì kẻ ngu si ấy
Chẳng rõ của xuất thế
Chẳng có tâm nghiên tầm
Giống như rồng trong ruộng
Từ nước trôi ra biển
Mê lớn lại loạn lớn
Quở biển rồi chết mất
Người si cũng như vậy
Tự chỗ chấp cứng kia
Nhứt định chẳng thay đổi
Chưa từng nghe pháp nầy
Mê lớn càng sai lớn
Phỉ báng càng rộng rãi
Đọa lạc vào đường dữ
Chẳng có ngày ra khỏi
Nếu có chúng sanh nào
Thấy nghe vui luận nầy
Chẳng tin, tâm hủy báng
Người nầy lại hủy báng
Ba đời tất cả Phật
Ba đời các Pháp tạng
Ba đời các biển Tăng
Người nầy sẽ bị tội
Vô lượng vô biên số
Chẳng thể rõ ngằn mé
Mười phương thế giới trần
Chư Phật Đại Bồ Tát
Một lúc đều xuất hiện
Tuyên thuyết nhiều như vậy
Pháp môn như biển lớn
Chuyên dạy dỗ người nầy
Trải qua vô lượng kiếp
Cuối chẳng thể dạy dỗ
Hỏi vì sao như vậy
Tuy tuyên nói pháp nầy
Chẳng ra khỏi đường khác
Như vậy các chúng sanh
Mười phương thế giới trần
Chư Phật Đại Bồ Tát
Dùng đại thần thông lực
Hướng về kiếp vị lai
Quan sát thế giới ấy
Thấy thời gian không hạn
Hỏi vì sao như vậy
Chẳng học ba mươi bốn
Quy tắc Đại Kim Cang
Đến bờ Đại Niết Bàn
Chẳng có nơi như vậy
Cho nên các hành giả
Nên cần tu phương tiện
Nến quán biển pháp nầy
Chẳng thể đến bờ kia
Dừng sanh tâm phỉ báng
Đọa lạc vào đường ác
Chẳng có lúc ra khỏi
Quyết định chẳng nên làm
Quyết định chẳng nên làm
Tội nghiệp tuy rất nhiều
Mà lược nói như vậy.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển thứ 19

Dịch xong quyển nầy cùng thời gian và nơi chốn như trên.

 

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Quyển thứ 20

– Mã Minh Bồ Tát tạo
– Chơn Đế Tam Tạng dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Tiểu Bang Florida – Hoa Kỳ ngày 1 tháng 5 năm 2009.

Hiện thị bổn nhơn quyết định chứng thành trừ nghi sanh tín
đại quyết trạch phần – Thứ 39

Đã nói qua về giảo lượng quá hoạn kha tính phỉ báng hiện thị tội nghiệp đại quyết trạch phần rồi; bây giờ lần lượt nói về hiện thị bổn nhơn quyết định chứng thành trừ nghi sanh tín đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Con từ xưa nay vô lượng kiếp
Theo Thế Tôn tu Bồ Tát hạnh
Một thuở làm tôi, nhà Thế Tôn
Tên nước Kim, vua tên Thủy Kỳ
Bảo Kim Luân tạng vị vua nầy
Có ba mươi ức nô tỳ thảy
Có sáu mươi ức ngựa trắng lớn
Vàng bạc đồ quý lại vô tận
Có người ở thấp tên Thường Tín
Đại vương bảo cho Thường Tín biết
Ngươi giữ sáu mươi ức ngựa nầy
Chẳng rời, gìn giữ không bị thương
Lúc ấy nô kia nhận các ngựa
Thường hay chẳng lìa, không thương tích
Như vậy sáu mươi ức ngựa trắng
Qua một ngày ăn tiền gấp trăm
Lúc ấy Thường Tín nghĩ thế nầy
Thân ta một ngựa trong nhiều ngựa
Khó thay khó thay chẳng thương tích
Những con ngựa xấu, chạy khó cấm
Lấy gì phương tiện để gìn giữ
Thường Tín suy nghĩ như vậy rồi
Liền đến nương Thầy để học cách
Pháp thuật thay giữ vạn ngựa trắng
Trong sáu mươi ức ngựa trắng ấy
Có con ngựa quý hóa thành ngựa
Phát ra tiếng lớn nói thế nầy
Ngựa ngựa tất cả nên tuân thủ
Lúc ấy có ngựa đã hóa ngựa
Đều đến ở trước mà lễ bái
Những con ngựa khác đều theo lễ
Sau khi làm những việc ấy rồi
Hóa ngựa việc nhỏ cũng thành tựu
Tất cả các ngựa đều phục tùng
Thường Tín chỗ nguyện được thành tựu
Chẳng có tâm nào để lo lắng
Thường Tín lại liền nghĩ thế nầy
Tất cả ngựa kia do ta dạy
Trừ được mọi việc đủ vàng ròng
Tạo nên việc lành dễ, uế báo
Bảo các ngựa nên nói như vầy
Hãy nghe hãy nghe! Các súc sanh
Thân ta cùng thân của các ngươi
Ở đời quá khứ, tâm sám hối
Đều tạo tất cả những nghiệp ác
Cả nô và ngựa sanh xứ nầy
Trong tất cả lúc chẳng tự tại
Bịnh khổ hay gặp, đói lạnh thảy
Một thuở chẳng được an lạc nầy
Nếu mà sanh ra chẳng làm thiện
Đời sau lại thọ quả báo nầy
Mãi mãi chẳng có lúc ra khỏi
Như nói các ngươi cùng súc sanh
Tự lo đầy đủ nơi công đức
Tu Di đói khát, cảm vui dài
Ta, người có tâm muốn tu hành
Chẳng có lúc nhàn hay trống vắng
Huống nữa các ngươi thân súc sanh
Hình dơ tâm trược, tu lúc nào
Như bảo từ ta hóa, chẳng nghịch
Trong nước nầy có chim thù thắng
Tên là nhã âm thinh giác ngộ
Chim nầy tiếng bất khả tư nghì
Người nghe âm nầy tâm bi khởi
Lúc ấy sáu mươi ức ngựa kia
Nghe Thường Tín nói lời ấy rồi
Một lúc khóc lớn tiếng bi ai
Cho đến mười ngày chẳng dừng nghỉ
Như thế các ngựa cùng rống lên
Cùng chim hòa cùng tiếng giác ngộ
Bình đẳng bình đẳng chẳng sai biệt
Lúc ấy ngựa Thường Tín đều vui
Hai trăm phần vàng làm hai phần
Một phần để làm thân sanh trưởng
Một phần để làm cho ruộng phước
Phần phước điền năm mươi vàng ấy
Tạo tác một tượng Phật Kim Cang
Tổng cộng sáu mươi ức tượng Phật
Trên cùng hết thảy tượng ngựa trắng
Tên là Trường Nghiêm Tạp Sắc Kiến
Thường Tín, các ngựa đều bị chết
Lần hai sanh lại đều làm người
Cùng làm quyến thuộc chẳng xa rời
Xuất gia học đạo siêng tu hành
Sáu mươi ức người xuất gia kia
Đều tên Mã Minh chẳng có khác
Từ quá khứ đã có tên nầy
Thường Tín quá khứ, nay Thích Ca
Sáu mươi ngựa trắng từ thuở kia
Nay thời sáu mươi ức Mã Minh
Con ngựa đầu ấy Tạp Sắc Kiến
Nay là thân ta đây vậy
Lần thứ ba lại sanh làm người
Theo Thế Tôn hành Bồ Tát hạnh
Lần thứ tư sanh lại làm người
Theo Thế Tôn tập tu nhẫn nhục
Chuyển năm trăm lần sanh như thế
Có lần sanh trong cảnh sân hận
Bị làm thân rắn thọ khổ lớn
Lần khác sanh thân cá thật to
Lần khác nữa bị làm thân rắn
Rắn ấy được ở chỗ Thế Tôn
Gục đầu sám hối phát tàm quý
Do kệ rõ ý phát tâm lớn
Lần khác sanh được làm người vậy
Theo Thế Tôn phát nguyện quyến thuộc
Liền đó nguyện với Thế Tôn rằng
Nếu ta thành đạo giác ngộ rồi
Tuyên nói trăm ức kinh điển thảy
Làm cho lợi ích cả chúng sanh
Ta liền thệ nguyện như thế nầy
Tạo tác hằng trăm giải thích hiện
Phần lợi ích để cho chúng sanh
Như vậy sau nầy trải nhiều đời
Thế Tôn đầy đủ biển hành nhơn
An trụ pháp giới vị Sơn Vương
Ta cũng lần lần tu nhơn hạnh
Chứng vào Bất Động Địa Thứ Tám
Ta liền đến trước Đức Thế Tôn
Cúi đầu đảnh lễ đứng một phía
Lúc ấy Thế Tôn bảo ta rằng
Ta nhớ từ xưa vô lượng kiếp
Ta ngươi cùng ở chung một nơi
Phát nguyện tạo nhơn duyên quyến thuộc
Như bảo ngươi tạo ra luận dạy
Sau ta diệt độ cùng chánh pháp
Ta liền đảnh lễ chung tất cả
Hướng đến Thế Tôn bạch thế nầy
Con nay chẳng rõ tạo luận pháp
Tối tăm chẳng chỗ rõ biết hết
Duy nguyện Thế Tôn vì con mê
Khai bày tạo tác luận giáo pháp
Lúc ấy Thế Tôn bảo ta rằng
Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử
Hãy nghe hãy nghe và suy ghĩ
Ta sẽ vì ngươi phân biệt nói
Thiện Nam Tử! Chư Phật Pháp Tạng
Vô lượng vô biên chẳng nói hết
Vô cùng tận lại chẳng phân giới
Như vậy biển pháp cũng vô tận
Hoặc nói luận rộng hay nói gọn
Tất đều nhiếp thảy chẳng dư ra
Tên gọi tạo tác luận giáo pháp
Ta lại nghi thêm liền thưa thỉnh
Pháp môn biển, rộng không lường nổi
Con nay chưa đủ biển trí tuệ
Ở nơi học vị chưa rốt ráo
Tất nhiếp chẳng dư giữ được gì
Lúc ấy Thế Tôn bảo ta rằng
Pháp môn tuy nhiều như biển cả
Chỉ nhiếp vô lượng Tông Bổn Pháp
Nếu nhiếp đủ Tông Bổn Pháp nầy
Tên là nhiếp cả các pháp tạng
Ta lại liền bạch như thế nầy
Vì sao gọi là Tông Bổn Pháp
Số lượng bao nhiêu rõ biết chăng ?
Lúc ấy Thế Tôn bảo ta rằng:
Nói là Tông Bổn Pháp Thể ấy
Là ba mươi bốn pháp biển lớn
Nếu có người luận cùng pháp nầy
Tên gọi luận đầy đủ biển lớn
Nếu có người luận chẳng đầy đủ
Tên gọi một phần luận Tiểu Trí
Đây là nhơn duyên chính yếu ấy
Ta nương vào ba mươi bốn pháp
Nhiếp lấy điều chính chẳng nói dư
Nhơn duyên phẩm loại tuy vô lượng
Mà tổng nói lược như thế nầy.

Khuyến trì lưu thông phát đại nguyện
hải địa quyết trạch phần – Thứ 40

Như vậy đã nói xong phần hiện thị bổn nhơn quyết định chứng thành trừ nghi sanh tín đại quyết trạch phần; bây giờ lần lượt nói về khuyên trì lưu thông phát đại nguyện hải đại quyết trạch phần. Tướng nầy như thế nào? – Kệ rằng:

Nguyện cho đầy đủ luận lớn nầy
Biến khắp cõi bất khả tư nghì
Xuất sanh trí Bát Nhã vô lượng
Tiêu trừ vô biên tối, vô minh
Chuyển đổi Tam Bảo biển lớn ấy
Chẳng phi pháp, mưa công đức tạng
Chẳng thỉnh mời, khắp cả tương ưng
Chẳng khuyến tấn tự nhiên thành tựu.

Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Luận
Hết quyển thứ 20

Dịch xong luận nầy tại Chùa Hải Đức Jacksonville,
Tiểu Bang Florida, Hoa Kỳ ngày 1 tháng 5 năm 2009.
(Toàn bộ 20 quyển và 40 phần)