ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN

Tác giả: Thiền sư Nguyệt Khê – Việt dịch: HT Thích Duy Lực
Diễn đọc: Thanh Thuyết, Kim Phượng, Chiếu Thành, Huy Hồ