ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN
Tác giả: Thiền sư Nguyệt Khê
Việt dịch: HT Thích Duy Lực
Diễn đọc: Thanh Thuyết, Kim Phượng, Chiếu Thành, Huy Hồ