ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG MẠN THÙ THẤT LỢI BỒ TÁT
HOA NGHIÊM BẢN GIÁO DIÊM MẠN ĐỨC CA
PHẪN NỘ VƯƠNG CHÂN NGÔN ĐẠI UY ĐỨC NGHI QUỸ

_PHẨM THỨ MƯỜI BA_

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ, Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) Đại Dược Xoa Tướng ở trong Chúng Hội ấy, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay lễ kính Đức Phật Thế Tôn, rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân (Maṃjuśrī-kumāra-bhūta) chẳng rộng nói Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương (Yamāntaka-krodha-rāja). Con quán sát hữu tình đời vị lai, khi Đức Như Lai vào Niết Bàn (Nirvāṇa), sau đó Phật Giáo ẩn diệt. Thời Mạt Pháp (Saddharma-vipralopa) rất đáng sợ. Không có: Thanh Văn (Śrāvaka), Duyên Giác (Pratyeka-buddha), lìa xa cõi Phật. Vị hộ trì Chính Pháp, vì Pháp Giới trụ lâu, vì chế phục tất cả Ngụy Vương bội nghịch khó điều phụcm kẻ chẳng lợi ích cho Tam Bảo… Bồ Tát khéo léo dùng Pháp chẳng thể nghị bàn này, trị phạt điều phục đầy đủ, dùng Pháp chẳng thể bàn thành thục lìa nẻo ác. Đối với Phật Pháp, khi Ma (Māra) diệt thời khiến cho người trụ trì Phật Pháp, y theo Phật Giáo, trì tụng Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương thảy đều quyết định thành tựu Hữu tình chẳng có ích với Phật Giáo với Ngụy Vương bội nghịch. Đối với Phật Giáo, hữu tình chẳng có ích thì nên dùng Diêm Mạn Đức Ca Phẫn Nộ Vương chứ chẳng phải là loại nào khác”

Khi ấy, Đức Thế Tôn yên lặng nhập vào Tam Muội Du Hý Thần Thông Gia Trì. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát cũng yên lặng mà trụ. Tất cả Tập Hội Chúng chấn động theo sáu cách, Thiên Chúng thảy đều hoang mang kinh sợ. Tất cả hàng Trời, Rồng, A Tu La Vương với các Mẫu Thiên, tất cả nhóm sao Diệu và chúng Thiên Nhân… nhóm ấy bị chấn động, Tâm sinh khổ não. Loài có Tâm ác, Bố Đan Na (Pūtana), loại bạo ác thảy đều quy y Pháp Vương Giáo với Bí Mật Chủ Dược Xoa Kim Cương Thủ Đại Uy Đức với quy y Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Chân Ngôn Tam Ma Gia. Nhóm ấy đều nói lời này: “Nguyện xin Mạn Thù Tất Lợi rũ lòng thương xót, cứu giúp. Chúng tôi bị Chân Ngôn phẫn nộ này thiêu đốt. Chúng tôi đều chịu sự đau khổ, mê man té xuống đất”

Thời bậc Đại Uy Đức dùng hình của Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử rồi nói lời này:

“Chư Thiên (deva) đừng sợ hãi

Dược Xoa (yakṣa), La Sát Sa (rākṣasa)

Với các chúng Tu La (Asura)

Ta nói Tam Muội Gia (Samaya)

Không ai trái vượt được

Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya), Quỷ (Preta), Thần (Devatā)

Với các hàng Bộ Đa

Các ngươi phát Tâm Từ (Maitra-citta)

Đều niệm Chính Đẳng Giác

Pháp Vương Lưỡng Túc Tôn

Thích Sư Tử Nhân Vương

Nhóm Phật Đỉnh (Buddhoṣṇīṣa), Phật Nhãn (Buddha-locani)

Luân (Cakra) ở trong ba cõi

Liên Hoa Thủ Quán Âm (Padma-pāṇi- avalokiteśvara)

Thánh Quán Tự Tại Tôn (Avalokiteśvara)

Tỳ Câu Chi (Bhṛkuṭī), Đa La (Tārā)

Danh Xưng Minh Phi Tôn (Yaśa-vidya-rañji)

Bạch Y (Pāṇḍara-vāsini) với Đại Bạch (Mahā-pāṇḍara-vāsini)

Dã Luân (Yaśo-dhara), Phộc Để Thời (Bhoga-vati: Phong Tài Bồ Tát)

Uy Đức Mã Đầu Tôn (Hayagrīva)

Liên Hoa Tộc Minh Vương (Padma-kulāya vidya-rāja)

Tối Thắng Phật tuôn ra

Nhất Tự Chuyển Luân Vương (Ekākṣara- cakra-vartin)

Chủ Tể trong Chân Ngôn

_Nên niệm Thiên Trung Thiên

Minh Chủ Đại Uy Mãnh

Đại Phẫn Diệm Mạn Đức (Yamāntaka)

Cũng niệm Quán Tự Tại

Từ Tâm khởi thương xót

Phật trước kia tuyên nói

Đa La (Tārā) cứu hữu tình

Quán Tự Tại đã nói

Trụ Bi Tam Ma Địa (Kāruṇa-samādhi)

Thánh Giả hiện hình nữ

Là Bồ Đề Tát Đỏa

Hành nơi Bồ Đề Hạnh (Bodhi-caryā)

Ở các ngàn Thế giới

Lại ở vô số cõi

Dạo qua các nạn khổ

Cứu giúp các hữu tình

Trì dáng nữ diệu sắc

Điều phục đều khiến thuận

An lập Bồ Đề Thừa (Bodhi-yāna)

Vì các Bồ Tát nói

_Nên niệm Kim Cương Thủ

Cần Dũng Chân Ngôn Vương

Trì Tộc Ma Ma Kê (Māmaki)

Bậc Ứng Cúng (Arahat) ba cõi

Câu (Aṅkuśa), Tỏa (Śṛṇkhala), Di Khư La (Mekhala)

Kim Cương Quyền (Vajra-saṃdhi) Danh Xưng

Phẫn Nộ Diệu Nguyệt Yểm (Vajra-hūṃ-kāra)

_Hương Tượng (Gandha-hāstin) trong Thế Gian

Bồ Tát Đại Uy Đức

Đắc Đại Thế Bồ Tát (Sthāma-prāta)

Đại Uy Đức Trưởng Tử

Phổ Hiền Đoan Nghiêm Tôn (Samanta-bhadra)

Lúc đó, nếu nghĩ nhớ

Xa lìa các sợ hãi

_Lại nên thường nghĩ nhớ

Bảo Hiền (Ratna-bhadra) Đại Tự Tại

Tối Thắng Dược Xoa Vương

Thanh Văn, Duyên Giác

Thảy đều lìa các sợ

Nếu cúng dường nhóm ấy

Liền được gia hộ lớn

_Quảng Quả (Bṛhat-phala) với Phước Sinh (Puṇya-prasavat)

Bậc cúng dường Tam Bảo

Trong sạch tin Phật Giáo

Ấy đều không chỗ có (vô sở hữu)

Sợ hãi (hữu) chẳng có (Phi Hữu)

Tức tên tam Muội Gia

Các Chân Ngôn khó vượt

Thắng trong Phẫn Nộ này

Diêm Mạn Đức (Yamāntaka) đã nói

Giúp khắp các hữu tình

Tất cả chúng Trời, Người

Thảy đều sinh vui vẻ

Đều trụ ở Bản Thệ

Phật Tử đều khen ngợi”

 

_Nghe lời khinh mạn này

Dược Xoa Chủ (Yakṣādhipati) phẫn nộ

Ngay lúc ấy, phẫn nộ

Vô số ngàn Thế Giới

Phẫn Nộ Vương (krodha-rāja) vô ích

“Vì sao các Phật Tử

Mà dùng tuyên nói trước Uy Đức Phẫn Nộ Vương

Điều phục Bạo Hữu Tình Ở ngay trong Đại Chúng

Lớn tiếng ban bảo lệnh”

_Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi) nói xong

Vứt ném chày Kim Cương

_Tức Đại Uy Đức kia

Diệu âm Trí Tuệ Tôn

Hình Đồng Tử (Kumāra) phì cười

Lại nói lời như vầy “Đừng ác? Đại Dược Xoa Kim Cương Thủ Uy Đức!

Tôi đã nói Thánh (Ārya) này

Nộ Vương Đại Tự Tại

Nay tôi trao cho ông

Tùy ý mà rộng nói.

Ông há thể nói hết

Uy Đức Phẫn Nộ Vương

Là nơi ông nhận giữ

Như hiện ngay trong thân

Nhiếp triệu đều tụ tập

Tâm Minh lại hỏi đáp

Chẳng thể hiện biến hóa

Phẫn Nộ A Vĩ Xa

Nghe ông rộng tuyên nói

Trừ bỏ Tam Ma Gia

Chẳng tắm gội, ham ngủ

Tùy thuận nơi ái dục

Xoa dầu, tham trang điểm

Tâm sân nộ thường hằng

Vứt bỏ Thắng Chân Ngôn

Chẳng tịnh tín Phật Giáo

Nghi ngờ nơi Chính Pháp

Hành ác, chẳng tịnh tín

Với Diệu Pháp, Tăng Bảo

Tâm chê bai, tán động

Ô uế nơi Tam Bảo

Cảnh giới chẳng thanh tịnh

Chẳng kín Chân Ngôn Giáo

Thường dơ, không thương xót

Miếu Trời, chùa, Đạo Trường

Ở trong, hành ô uế

Các nhóm loại như vậy

Phẫn nộ đều tồi hoại

Phá Tam Muội Gia Cấm

Chẳng biết Minh (Vidya) tương ứng

Cho đến hành thiếu sót

Phẫn nộ đều trị phạt

Nhân gian, tất cả chốn

Chẳng thể miễn phóng dật

Tâm phóng dật nhiễm dính

Như hủy Tam Muội Gia

Phẫn Nộ Vương được dịp

Người ngu, tất cả chốn

Tùy thuận nơi phóng dật

Người tu hành Chân Ngôn

Nên lìa dục, giải thoát

Như Thanh Văn, Duyên Giác

Phẫn Nộ Vương hay ép

Mạn Thù (Maṃjuśrī) Tâm thương xót

Nói lời như vậy xong

Chư Phật: hành khó nghĩ

Với Đại Uy Bồ Tát”

_Nói lời như vậy xong

Yên lặng mà an trụ

Bấy giờ, Cát Tường Đại Uy Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát đã nương theo sự Ấn Khả, vui mừng hớn hở, lại đưa tay sờ nắm chày Kim Cương

_Hết_

02/04/2015