ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN NGHĨA KÝ
Chùa Ngụy Quốc Tây Tự ở phủ Kinh Triệu Sa-môn Thích Pháp Tạng soạn
Việt dịch: CHÂN HIỀN TÂM

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Ka Nguyễn

 

Print Friendly, PDF & Email