ĐẠI THỪA CHỈ QUÁN PHÁP MÔN
(Là Khúc Thọ Tâm Yếu của Thiền sư Nam Nhạc Tư Đại.)
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Sản xuất: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3

Print Friendly, PDF & Email