Đại thủ ấn tất-địa

Đại thủ ấn tất-địa

Đại thủ ấn tất-địa

Từ điển Đạo Uyển


大手印悉地; S: mahāmudrāsiddhi; Thánh quả của phép tu tập Ðại thủ ấn (s: mahāmudrā), Tất-địa (s: siddhi) cao quý nhất, đồng nghĩa với Kiến tính, ngộ đạo.

error: