Đại Thệ Nguyện Ấn

Mười độ (10 ngón tay) Kim Cương Phộc

Dựng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) thành ngọn

Bày Phật với các Thánh

Cầu nhớ Nguyện xưa kia

“Án, tam ma gia, tát-đát-tông”

OṂ– SAMAYA STVAṂ