Đại thành tựu giả

Từ điển Đạo Uyển


大成就者; S: mahāsiddha; Ma-ha Tất-đạt