Đại Tam Muội Gia Ấn

Mười ngón tay cài chéo nhau bên trong, rồi nắm quyền, kèm dựng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), co Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc câu để tại hai bên Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như hình cái chày Tam Cổ, đem Thiền Trí (2 ngón cái) phụ bên cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ).

Xoay Ấn theo bên phải ba vòng, tụng Mật Ngôn ba biến, hộ bên ngoài Hỏa Viện Giới.

Tụng Mật Ngữ là:

“Án, thưởng yết lễ, ma ha tam ma diễm, sa-phộc hạ”

OṂ_ ŚAṂKARE MAHĀ-SAMAYAṂ SVĀHĀ

Do Ấn, Mật Ngôn này gia trì cho nên như Kim Luân Vương Đẳng Phật Đỉnh Kinh nói

Nếu có người tụng trì Đỉnh Luân Vương Đẳng Phật Đỉnh thì bên trong 500 do tuần, người tu Mật Ngôn của Bộ khác, thỉnh bản Sở Tôn niệm tụng thì Thánh Giả chẳng giáng phó, cũng chẳng ban cho Tất Địa… là do uy đức của Nhất Tự Đỉnh Luân nhiếp lấy

Nếu kết Đại Giới này. Giả sử vùng lân cận, có người trì tụng Đỉnh Luân Vương thì chẳng thể trở ngại, chẳng bị đoạt mất uy lực, đã trì Mật Ngôn của Bộ khác đều mau được thành tựu.