Đại Tam Ma Gia Chân Thật Ấn

Hai tay kết Kim Cương phộc, co Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) vào lòng bàn tay sao cho mặt ngón hợp nhau, duỗi thẳng Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) hợp nhau. Đem đầu ngón Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) chạm trên trái Tim

Chân Ngôn là :

“Án, tam ma dã, hộc, tố la đa, sa-đát-noan”

Do kết Ấn này cảnh giác Kim Cương Tát Đỏa trong thân của người tu Du Già, dùng sức Uy Thần gia trì cho Hành Giả mau được thành tựu Thân của Phổ Hiền Bồ Tát.