Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm
Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không
Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội
Khởi giảng từ ngày 07 tháng 11 năm 2005
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến
Thuyết minh: Hạnh Chơn, Hạnh Quang, Tuấn Anh, Huy Hồ…

 

Print Friendly, PDF & Email