ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ

Om, a na lê, vi xút đê, vai ra va-di ra đa ri , ban đa, ban đa ni, va-di ra pa ni,
phạt, hùm, tờ-ru-um, phạt, sờ-va ha.

Âm Hán:

Án, a na lệ, tỳ sá đề,
Bề ra bạt sà ra đà rị,
Bàn đà bàn đà nể,
Bạt sà ra báng ni phấn,
Hổ hồng đô lô ung phấn,
Ta bà ha.