ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ

ÐỆ THỨ NHỨT

 1. Nam-mô tát đát tha
 2. Tô già đa da
 3. A ra ha đế
 4. Tam-miệu tam-bồ-đà-tỏa
 5. Nam-mô tát đát tha
 6. Phật đà cu-tri sắc ni sam
 7. Nam-mô tát bà
 8. Bột đà bột địa
 9. Tát đa bệ tệ
 10. Nam-mô tát đa nẩm
 11. Tam-miệu tam-bồ-đà
 12. Cu-tri nẩm
 13. Ta xá ra bà ca
 14. Tăng già nẩm
 15. Nam-mô lô kê a-la-hán đa nẩm
 16. Nam-mô tô lô đa ba na nẩm
 17. Nam-mô ta yết rị đà già di nẩm
 18. Nam-mô lô kê tam-miệu già đa nẩm
 19. Tam miệu già ba ra
 20. Ðể ba đa na nẩm
 21. Nam-mô đề bà ly sắt nỏa
 22. Nam-mô tất đà da
 23. Tỳ địa da
 24. Ðà ra ly sắt nỏa
 25. Xá ba noa
 26. Yết ra ha
 27. Ta ha ta ra ma tha nẩm
 28. Nam-mô bạt ra ha ma ni
 29. Nam-mô nhơn đà ra da
 30. Nam-mô bà già bà đế
 31. Lô đà ra da
 32. Ô ma bát đế
 33. Ta hê dạ da
 34. Nam-mô bà già bà đế
 35. Na ra dả
 36. Noa da
 37. Bàn-giá ma-ha tam mộ đà ra
 38. Nam-mô tất yết rị đa da
 39. Nam-mô bà già bà đế
 40. Ma ha ca ra da
 41. Ðịa rị bác lặc na
 42. Già ra tỳ đà ra
 43. Ba noa ca ra da
 44. A địa mục đế
 45. Thi ma xá na nê
 46. Bà tất nê
 47. Ma đát rị già noa
 48. Nam-mô tất yết rị đa da
 49. Nam-mô bà già bà đế
 50. Ða tha già đa cu ra da
 51. Nam-mô bát đầu ma cu ra da
 52. Nam-mô bạt xà ra cu ra da
 53. Nam-mô ma ni cu ra da
 54. Nam-mô già xà cu ra gia
 55. Nam-mô bà già bà đế
 56. Ðế rị trà
 57. Du ra tây na
 58. Ba ra ha ra noa ra xà dà
 59. Ða tha già đa da
 60. Nam-mô bà già bà đế
 61. Nam-mô a di đa bà da
 62. Ða tha dà đa da
 63. A ra ha đế
 64. Tam-miệu tam-bồ-đà ra da
 65. Nam-mô bà già bà đế
 66. A sô bệ da
 67. Ða tha già đa da
 68. A ra ha đế
 69. Tam miệu tam bồ đà da
 70. Nam mô bà già bà đế
 71. Bệ sa xà da
 72. Cu lô phệ trụ rị da
 73. Bát ra bà ra xà da
 74. Ða tha già đa da
 75. Nam-mô bà già bà đế
 76. Tam bổ sư bí đa
 77. Tát lân nại ra lặc xà da
 78. Ða tha già đa da
 79. A ra ha đế
 80. Tam-miệu tam-bồ-đà da
 81. Nam-mô bà già bà đế
 82. Xá kê dã mẫu na duệ
 83. Ða tha già đa da
 84. A ra ha đế
 85. Tam-miệu tam-bồ-đà da
 86. Nam-mô bà già bà đế
 87. Lặc đác na kê đô ra xà da
 88. Ða tha già đa da
 89. A ra ha đế
 90. Tam-miệu tam-bồ-đà da
 91. Ðế biều
 92. Nam-mô tát yết rị đa
 93. Ế đàm bà giá bà da
 94. Tát đác tha già đô sắc ni sam
 95. Tát đác đa bác đác lam
 96. Nam-mô a bà ra thị đam
 97. Bác ra đế
 98. Dương kỳ ra
 99. Tát ra bà
 100. Bộ đa yết ra ha
 101. Ni yết ra ha
 102. Yết ca ra ha ni
 103. Bạc ra bí địa da
 104. Sất đà nể
 105. A ca ra
 106. Mật rị trụ
 107. Bát rị đát ra da
 108. Ninh yết rị
 109. Tát ra bà
 110. Bàn đà na
 111. Mục xoa ni
 112. Tát ra bà
 113. Ðột sắc tra
 114. Ðột tất phạp
 115. Bát na nể
 116. Phạt ra ni
 117. Giả đô ra
 118. Thất đế nẩm
 119. Yết ra ha
 120. Ta ha tát ra nhã xà
 121. Tỳ đa băng ta na yết rị
 122. A sắc tra băng xá đế nẫm
 123. Na xoa sát đác ra nhã xà
 124. Ba ra tát đà na yết rị
 125. A sắc tra nẩm
 126. Ma ha yết ra ha nhã xà
 127. Tỳ đa băng tát na yết rị
 128. Tát bà xá đô lô
 129. Nể bà ra nhã xà
 130. Hô lam đột tất phạp
 131. Nan giá na xá ni
 132. Bí sa xá
 133. Tất đác ra
 134. A kiết ni
 135. Ô đà ca ra nhã xà
 136. A bát ra thị đa cu ra
 137. Ma ha bác ra chiến trì
 138. Ma ha điệp đa
 139. Ma ha đế xà
 140. Ma ha thuế đa xà bà ra
 141. Ma ha bạt ra bàn đà ra
 142. Bà tất nể
 143. A rị da đa ra
 144. Tỳ rị cu tri
 145. Thệ bà tỳ xà da
 146. Bạc xà ra ma lễ để
 147. Tỳ xá lô đa
 148. Bột đằng dõng ca
 149. Bạt xà ra chế hắt na a giá
 150. Ma ra chế bà
 151. Bác ra chất đa
 152. Bạc xà ra thiện trì
 153. Tỳ xá ra giá
 154. Phiến đa xá
 155. Bệ đề bà
 156. Bổ thị đa
 157. Tô ma lô ba
 158. Ma ha thuế đa
 159. A rị da đa ra
 160. Ma ha bà ra a bác ra
 161. Bạt xà ra thương yết ra chế bà
 162. Bạt xà ra cu ma rị
 163. Cu lam đà rị
 164. Bạt xà ra hắc tát đa giá
 165. Tỳ địa gia
 166. Kiền giá na
 167. Ma rị ca
 168. Khuất tô mẫu
 169. Bà yết ra đá na
 170. Bệ lô giá na
 171. Cu rị da
 172. Dạ ra thố
 173. Sắt ni sam
 174. Tỳ chiết lam bà ma ni giá
 175. Bạt xà ra ca na ca ba ra bà
 176. Lô xà na
 177. Bạt xà ra đốn trỉ giá
 178. Thuế đa giá
 179. Ca ma ra
 180. Sát xa thi
 181. Ba ra bà
 182. Ê đế di đế
 183. Mẫu đà ra
 184. Yết noa
 185. Ta bệ ra sám
 186. Quật phạm đô
 187. Ấn thố na mạ mạ tỏa

ÐỆ THỨ HAI

 1. Ô hồng
 2. Rị sắt yết noa
 3. Bác lặc xá tất đa
 4. Tát đát tha
 5. Già đô sắc ni sam
 6. Hổ hồng đô lô ung
 7. Chiêm bà na
 8. Hổ hồng đô lô ung
 9. Tất đam bà na
 10. Hổ hồng đô lô ung
 11. Ba ra sắc địa da
 12. Tam bác xá
 13. Noa yết ra
 14. Hổ hồng đô lô ung
 15. Tát bà dược xoa
 16. Hắt ra sát ta
 17. Yết ra ha nhã xà
 18. Tỳ đằng băng tát na yết ra
 19. Hổ hồng đô lô ung
 20. Giả đô ra
 21. Thi để nẩm
 22. Yết ra ha
 23. Ta ha tát ra nẩm
 24. Tỳ đằng băng tát na ra
 25. Hổ hồng đô lô ung
 26. Ra xoa
 27. Bà già phạm
 28. Tát đát tha
 29. Già đô sắc ni sam
 30. Ba ra điểm
 31. Xà kiết rị
 32. Ma ha ta ha tát ra
 33. Bột thọ ta ha tát ra
 34. Thất rị sa
 35. Cu tri ta ha tát nê
 36. Ðế lệ a tệ đề thị bà rị đa
 37. Tra tra anh ca
 38. Ma ha bạt xà lô đà ra
 39. Ðế rị bồ bà na
 40. Man trà ra
 41. Ô hồng
 42. Ta tất đế
 43. Bạc bà đô
 44. Mạ mạ
 45. Ấn thố na mạ mạ tỏa

ÐỆ THỨ BA

 1. Ra xà bà dạ
 2. Chủ ra bạt dạ
 3. A kỳ ni bà dạ
 4. Ô đà ca bà dạ
 5. Tỳ xa bà dạ
 6. Xá tát đa ra bà dạ
 7. Bà ra chước yết ra bà dạ
 8. Ðột sắc xoa bà dạ
 9. A xá nể bà dạ
 10. A ca ra
 11. Mật rị trụ bà dạ
 12. Ðà ra ni bộ di kiếm
 13. Ba già ba đà bà dạ
 14. Ô ra ca bà đa bà dạ
 15. Lặc xà đàng trà bà dạ
 16. Na già bà dạ
 17. Tỳ điều đát bà dạ
 18. Tô ba ra noa bà dạ
 19. Dược xoa yết ra ha
 20. Ra xoa tư yết ra ha
 21. Tất rị đa yết ra ha
 22. Tỳ xá giá yết ra ha
 23. Bộ đa yết ra ha
 24. Cưu-bàn trà yết ra ha
 25. Bổ đơn na yết ra ha
 26. Ca tra bổ đơn na yết ra ha
 27. Tất kiền độ yết ra ha
 28. A bá tất ma ra yết ra ha
 29. Ô đàn ma đà yết ra ha
 30. Xa dạ yết ra ha
 31. Hê rị bà đế yết ra ha
 32. Xã đa ha rị nẩm
 33. Yết bà ha rị nẩm
 34. Lô địa ra ha rị nẩm
 35. Mang ta ha rị nẩm
 36. Mê đà ha rị nẩm
 37. Ma xà ha rị nẩm
 38. Xà đa ha rị nữ
 39. Thị tỷ đa ha rị nẩm
 40. Tỳ đa ha rị nẩm
 41. Bà đa ha rị nẩm
 42. A du giá ha rị nữ
 43. Chất đa ha rị nữ
 44. Ðế sam tát bệ sam
 45. Tát bà yết ra ha nẩm
 46. Tỳ đà dạ xà
 47. Sân đà dạ di
 48. Kê ra dạ di
 49. Ba rị bạt ra giả ca
 50. Hất rị đởm
 51. Tỳ đà dạ xà
 52. Sân đà dạ di
 53. Kê ra dạ di
 54. Trà diễn ni
 55. Hất rị đởm
 56. Tỳ đà dạ xà
 57. Sân đà dạ di
 58. Kê ra dạ di
 59. Ma ha bát du bác đát dạ
 60. Lô đà ra
 61. Hất rị đởm
 62. Tỳ đà dạ xà
 63. Sân đà dạ di
 64. Kê ra dạ di
 65. Na ra dạ noa
 66. Hất rị đởm
 67. Tỳ đà dạ xà
 68. Sân đà dạ di
 69. Kê ra dạ di
 70. Ðát đỏa già lô trà tây
 71. Hất rị đởm
 72. Tỳ đà dạ xà
 73. Sân đà dạ di
 74. Kê ra dạ di
 75. Ma ha ca ra
 76. Ma đát rị già noa
 77. Hất rị đởm
 78. Tỳ đà dà xà
 79. Sân đà dạ di
 80. Kê ra dạ di
 81. Ca ba rị ca
 82. Hất rị đởm
 83. Tỳ đà dạ xà
 84. Sân đà dà di
 85. Kê ra dạ di
 86. Xà dạ yết ra
 87. Ma độ yết ra
 88. Tát bà ra tha ta đạt na
 89. Hất rị đởm
 90. Tỳ đà dạ xà
 91. Sân đà dạ di
 92. Kê ra dạ di
 93. Giả đốt ra
 94. Bà kỳ nể
 95. Hất rị đởm
 96. Tỳ đà dạ xà
 97. Sân đà dạ di
 98. Kê ra dạ di
 99. Tỳ rị dương hất rị tri
 100. Nan đà kê sa ra
 101. Dà noa bác đế
 102. Sách hê dạ
 103. Hất rị đởm
 104. Tỳ đà dạ xà
 105. Sân đà dạ di
 106. Kê ra dạ di
 107. Na yết na xá ra bà noa
 108. Hất rị đởm
 109. Tỳ đà dạ xà
 110. Sân đà dạ di
 111. Kê ra dạ di
 112. A la hán
 113. Hất rị đởm
 114. Tỳ đà dạ xà
 115. Sân đà dạ di
 116. Kê ra dạ di
 117. Tỳ đa ra già
 118. Hất rị đởm
 119. Tỷ đà dạ xà
 120. Sân đà dạ di
 121. Kê ra dạ di
 122. Bạt xà ra ba nể
 123. Cu hê dạ cu hê dạ
 124. Ca địa bát đế
 125. Hất rị đởm
 126. Tỳ đà dạ xà
 127. Sân đà dạ di
 128. Kê ra dạ di
 129. Ra xoa võng
 130. Bà dà phạm
 131. Ấn thố na mạ mạ tỏa

ÐỆ THỨ TƯ

 1. Bà già phạm
 2. Tát đát đa bác đá ra
 3. Nam-mô tý đô đế
 4. A tất đa na ra lặc ca
 5. Ba ra bà
 6. Tất phổ tra
 7. Tỳ ca tát đát đa bát đế rị
 8. Thập phật ra thập phật ra
 9. Ðà ra đà ra
 10. Tần đà ra tần đà
 11. Sân đà sân đà.
 12. Hổ hồng hổ hồng
 13. Phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn tra
 14. Ta ha
 15. Hê hê phấn
 16. A mâu ca da phấn
 17. A ba ra đề ha đa phấn
 18. Ba ra bà ra đà phấn
 19. A tố ra
 20. Tỳ đà ra
 21. Ba ca phấn
 22. Tát bà đề bệ tệ phấn
 23. Tát bà na già tệ phấn
 24. Tát bà dược xoa tệ phấn
 25. Tát bà kiền thát bà tệ phấn
 26. Tát bà bổ đơn na tệ phấn
 27. Ca tra bổ đơn na tệ phấn
 28. Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn
 29. Tát bà đột sáp tỷ lê
 30. Hất sắc đế tệ phấn
 31. Tát bà thập bà lê tệ phấn
 32. Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn
 33. Tát bà xá ra bà noa tệ phấn
 34. Tát bà địa đế kê tệ phấn
 35. Tát bà đát ma đà kê tệ phấn
 36. Tát bà tỳ đà da
 37. Ra thệ giá lê tệ phấn
 38. Xà dạ yết ra
 39. Ma độ yết ra
 40. Tát bà ra tha ta đà kê tệ phấn
 41. Tỳ địa dạ
 42. Giá lê tệ phấn
 43. Giả đô ra
 44. Phược kỳ nể tệ phấn
 45. Bạt xà ra
 46. Cu ma rị
 47. Tỳ đà dạ
 48. Ra thệ tệ phấn
 49. Ma ha ba ra đinh dương
 50. Xoa tỳ rị tệ phấn
 51. Bạt xà ra thương yết ra dạ
 52. Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn
 53. Ma ha ca ra dạ
 54. Ma ha mạt đát rị ca noa
 55. Nam-mô ta yết rị đa dạ phấn
 56. Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn
 57. Bột ra ha mâu ni duệ phấn
 58. A kỳ ni duệ phấn
 59. Ma ha yết rị duệ phấn
 60. Yết ra đàn trì duệ phấn
 61. Miệc đát rị duệ phấn
 62. Lao đát rị duệ phấn
 63. Giá văn trà duệ phấn
 64. Yết la ra đát rị duệ phấn
 65. Ca bát rị duệ phấn
 66. A điạ mục chất đa
 67. Ca thi ma xá na
 68. Bà tư nể duệ phấn
 69. Diễn kiết chất
 70. Tát đỏa bà tỏa
 71. Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa

ÐỆ  THỨ NĂM

 1. Ðột sắc tra chất đa
 2. A mạt đát rị chất đa
 3. Ô xà ha ra
 4. Già bà ha ra
 5. Lô địa ra ha ra
 6. Ta bà ha ra
 7. Ma xà ha ra
 8. Xà đa ha ra
 9. Thị tỷ đa ha ra
 10. Bạc lược dạ ha ra
 11. Kiền đà ha ra
 12. Bố sử ba ha ra
 13. Phả ra ha ra
 14. Bà tỏa ha ra
 15. Bác ba chất đa
 16. Ðột sắc tra chất đa
 17. Ðao đà ra chất đa
 18. Dược xoa yết ra ha
 19. Ra sát ta yết ra ha
 20. Bế lệ đa yết ra ha
 21. Tỳ xá giá yết ra ha
 22. Bộ đa yết ra ha
 23. Cưu bàn trà yết ra ha
 24. Tất kiền đà yết ra ha
 25. Ô đát ma đà yết ra ha
 26. Xa dạ yết ra ha
 27. A bá tất ma ra yết ra ha
 28. Trạch khê các
 29. Trà kỳ ni yết ra ha
 30. Rị Phật đế yết ra ha
 31. Xà di ca yết ra ha
 32. Xá cu ni yết ra ha
 33. Lao đà ra
 34. Nan địa ca yết ra ha
 35. A lam bà yết ra ha
 36. Kiền độ ba ni yết ra ha
 37. Thập Phật ra
 38. Yên ca hê ca
 39. Trụy đế dược ca
 40. Ðát lệ đế dược ca
 41. Giả đột thác ca
 42. Ni đề thập phạt ra
 43. Tỷ sam ma thập phạt ra
 44. Bạc để ca
 45. Tỷ để ca
 46. Thất lệ sắt mật ca
 47. Ta nể bác đế ca
 48. Tát bà thập phạt ra
 49. Thất lô kiết đế
 50. Mạt đà bệ đạt lô chế kiếm
 51. A ỷ lô kiềm
 52. Mục khê lô kiềm
 53. Yết rị đột lô kiềm
 54. Yết ra ha yết lam
 55. Yết na du lam
 56. Ðản đa du lam
 57. Hất rị dạ du lam
 58. Mạt mạ du lam
 59. Bạt rị thất bà du lam
 60. Tỷ lật sắc tra du lam
 61. Ô đà ra du lam
 62. Yết tri du lam
 63. Bạt tất đế du lam
 64. Ô lô du lam
 65. Thường già du lam
 66. Hắc tất đa du lam
 67. Bạt đà du lam
 68. Ta phòng án già
 69. Bác ra trượng già du lam
 70. Bộ đa tỷ đa trà
 71. Trà kỳ ni
 72. Thập bà ra
 73. Ðà đột lô ca
 74. Kiến đốt lô kiết tri
 75. Bà lộ đa tỳ
 76. Tát bác lô
 77. Ha lăng già
 78. Du sa đát ra
 79. Ta na yết ra
 80. Tỳ sa dụ ca
 81. A kỳ ni
 82. Ô đà ca
 83. Mạt ra bệ ra
 84. Kiến đa ra
 85. A ca ra
 86. Mật rị đốt
 87. Ðát liểm bộ ca
 88. Ðịa lật lặc tra
 89. Tỷ rị sắc chất ca
 90. Tát bà na cu ra
 91. Tứ dẫn già tệ
 92. Yết ra rị dược xoa
 93. Ðác ra sô
 94. Mạt ra thị
 95. Phệ đế sam
 96. Ta bệ sam
 97. Tất đát đa bác đát ra
 98. Ma ha bạc xà lô
 99. Sắc ni sam
 100. Ma ha bác lặc trượng kỳ lam
 101. Dạ ba đột đà
 102. Xá dụ xà na
 103. Biện đát lệ noa
 104. Tỳ đà da
 105. Bàn đàm ca lô di
 106. Ðế thù
 107. Bàn đàm ca lô di
 108. Bát ra tỳ đà
 109. Bàn đàm ca lô di
 110. Ðác điệc tha
 111. Án
 112. A na lệ
 113. Tỳ xá đề
 114. Bệ ra
 115. Bạc xà ra
 116. Ðà rị
 117. Bàn đà bàn đà nể
 118. Bạt xà ra bàn ni phấn
 119. Hổ hồng đô lô ung phấn
 120. Ta bà ha.

Dịch Nghĩa

ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM CHÚ

(Dựa theo Bài Chú Lăng Nghiêm phổ thông của Ngài Bát Lạt Mật Đế)
Việt dịch: HUYỀN THANH

I_ HỘI THỨ NHẤT:

Quy mệnh tất cả Như Lai Thiện Thệ Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác cùng với một ức (100 triệu) đỉnh kế tuyệt hảo của tất cả Như Lai
Quy mệnh tất cả Phật Bồ Tát Đẳng
Quy mệnh bảy ức (700 Triệu) Chính Đẳng Chính Giác với chúng Diệu Thanh Văn Tăng
Quy mệnh chúng A La Hán trong Thế Gian
Quy mệnh chúng Dự Lưu Quả
Quy mệnh chúng Nhất Lai Quả
Quy mệnh chúng Bất Hoàn Quả
Quy mệnh chúng đạt bốn Quả và chúng đạt bốn Hướng trong Thế Gian
Quy mệnh chúng Thiên Tiên
Quy mệnh chúng Thành Tựu Trì Minh Tiên với chúng khéo hủy diệt hàng ngàn phiền não đáng ghét
Quy mệnh chúng Phạm Thiên
Quy mệnh chúng Đế Thích Thiên
Quy mệnh Thế Tôn Tự Tại Thiên, Ô Ma Phi với hàng quyến thuộc
Quy mệnh Thế Tôn Na La Diên Thiên, năm Đại Ấn là nơi kính lễ của Vô Ái Tử
Quy mệnh Thế Tôn Đại Hắc Thiên phá hoại ba cung thành vui thích ở gò mả là
nơi kính lễ của chúng Quỷ Mẫu
Quy mệnh Thế Tôn Như Lai Bộ Tộc
Quy mệnh Liên Hoa Bộ Tộc
Quy mệnh Kim Cương Bộ Tộc
Quy mệnh Bảo Bộ Tộc
Quy mệnh Khố Tàng Bộ Tộc
Quy mệnh Thế Tôn Kiên Cố Dũng Mãnh Quân Kích Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác
Quy mệnh Thế Tôn Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác
Quy mệnh Thế Tôn Bất Động Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác
Quy mệnh Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác
Quy mệnh Thế Tôn Khai Phu Hoa Sa La Thọ Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác
Quy mệnh Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác
Quy mệnh Thế Tôn Bảo Tràng Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác
Kính lễ các Đẳng ấy xong rồi:
Con xin kính lễ Đức Thế Tôn Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Bạch Tản Cái này
Ngài là Vô Năng Thắng Thậm Năng Điều Phục Mẫu
Ngài hay giáng phục tất cả loài Quỷ ác gây phiền não
Ngài hay cắt đứt Minh Chú khác
Ngài hay chận đứng sự chết yểu không đúng thời
Ngài hay giải thoát tất cả sự trói buộc
Ngài hay ngăn chận tất cả giấc mộng xấu ác
Ngài hay tồi hoại tám mươi bốn ngàn phiền não
Ngài hay khiến cho hai mươi tám vị Tinh Tú vui vẻ
Ngài hay tồi hoại tám phiền não lớn
Ngài hay chận đứng tất cả oan gia
Ngài hay cứu thoát mọi tai nạn về: chất độc, dao gậy, lửa, nước…
Ngài hay khiến cho tất cả Ấn Chúng
Vô Năng Thắng Khinh An Mẫu
Đại Lực Sân Nộ Mẫu
Đại Uy Quang Mẫu
Đại Uy Diệu Mẫu
Đại Bạch Quang Diễm Mẫu
Đại Lực Bạch Y Mẫu
Thánh Cứu Độ Mẫu
Phẫn Nộ Mẫu
Phỗ Mãn Tối Thắng Kim Cương Man Mẫu
Liên Hoa Chiến Tướng Mẫu
Kim Cương Thiệt Mẫu
An Lạc Phổ Mãn Vô Năng Thắng Mẫu
Kim Cương Bổng Thiên Thần Lực Sĩ Mẫu
Nhu Thiện Hảo Tướng Cúng Dường Mẫu
Thiện Hảo Sắc Tướng Đại Bạch Mẫu
Thánh Cứu Độ Đại Lực Mẫu
Tối Thượng Kim Cương Tỏa Phổ Mãn Mẫu
Kim Cương Đồng Nữ Trì Tính Nữ Mẫu
Minh Chú Niệm Châu Mẫu
Uất Kim Hương Bảo Phổ Mãn Mẫu
Biến Chiếu Thắng Nghĩa Lợi Đỉnh Kế Mẫu
La Sát Thần Nữ Kim Cương Mẫu
Kim Quang Nhãn Mẫu
Kim Cương Chúc Mẫu
Bạch Sắc Mẫu
Liên Hoa Nhãn Mẫu
Nguyệt Quang Mẫu
Hết thảy Ấn Chúng như vậy hãy ủng hộ , thủ hộ cho chúng con
Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con.

II _ HỘI THỨ HAI:

Quy mệnh chủng tử HÙM, TỜ-RU-UM của Tiên Chúng Thiện Quý Như Lai Đỉnh Kế
Với HÙM TRÙM thường nghiền nát mọi nghiệp tội
Với HÙM TRÙM thường uy trấn hộ trì thân căn
Với HÙM TRÙM thường hoàn thiện các Minh Chú khác
Với HÙM TRÙM thường tồi hoại tất cả loài Dạ Xoa, La sát gây phiền não
Với HÙM TRÙM thường tồi hoại tám mươi bốn ngàn phiền não
Hãy ủng hộ, ủng hộ cho con với tất cả chúng sinh
Hỡi Đức Thế Tôn! Ngài là Nhất Thiết Như Lai Đỉnh Kế Mẫu, Điều Phục Mẫu,
Đại Thiên Tý Mẫu, Thiên Đầu Mẫu, Ức Bách Thiên Nhãn Mẫu, Nội Diễm Cụ Chủng
Tướng Đại Kim Cương Phúc Mẫu, Tam Hữu Đàn Trường Mẫu
Hãy khiến cho chúng con đạt được sự phồn vinh thịnh vượng tốt lành
Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con.

III _ HỘI THỨ BA:

Phàm có các tai nạn gây ra từ: vua chúa, giặc cướp, lửa, nước, chất độc, dao gậy, quân binh, đói khát, sấm sét, chết yểu không đúng thời, động đất, sao băng, hình phạt
của phép vua, rồng độc, sét đánh, Kim Xí Điểu…
Lại có các loài gây ra sự phiền não như: Dạ Xoa, La Sát, Quỷ đói, Quỷ ăn máu thịt, Quỷ Hoá Sinh, Quỷ có hình ung nhọt, Quỷ hôi thối, Quỷ hôi thối lạ kỳ, Quỷ vẹo môi, Quỷ Kiện Vong, Quỷ điên cuồng, Quỷ hớp bóng (Ảnh Quỷ), Quỷ hại trẻ con, loài ăn tinh khí, loài ăn máu huyết, loài ăn thịt, loài ăn cây cỏ có chất như mỡ,loài ăn xương
tủy, loài ăn sinh khí, loài ăn thọ mệnh, loài ăn hơi thở ra vào, loài ăn thứ sinh đẻ, loài ăn thứ bất tịnh, loài ăn tâm thức
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được tất cả loài như thế
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của tất cả loài gây phiền não
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của bọn giặc Ngoại Đạo
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Không Hành Mẫu
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Đại Thú Chủ Tự Tại Thiên
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Na La Diên Thiên
Cũng như vậy. Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của loài Kim Xí Điểu
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Đại Hắc Thiên với chúng Quỷ Mẫu
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của nhóm Độc Lâu Ngoại Đạo
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Tác Thắng, Tác Mật, Thành Tựu Tất cả Nghĩa Lợi
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của bốn chị em Thần Nữ
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Đấu Chiến Quỷ, Hỷ Tự Tại Thiên, Hoan Hỷ Thiên cùng với quyến thuộc của họ
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của nhóm Ngoại Đạo Lõa Thể
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của hàng Sát Tặc
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của chúng Khởi Thi Quỷ
Con xin cắt đứt và ngăn cấm được Chú Ngữ của Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ.
Con xin Đức Thế Tôn hãy ủng hộ, ủng hộ cho con
Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con.

IV _ HỘI THỨ TƯ:

Cúi đầu con quy mệnh
Bạch Tản Cái Thế Tôn
Hào quang lửa tròn đầy
Màu trắng tinh rực rỡ
Ánh sáng Bạch Tản Cái
Phóng tỏa khắp muôn nơi
Giáng phục, giáng phục khắp
Cắt đứt mọi trói buộc
Khủng bố trừ hai Chướng
Phá bại Tham,Sân, Si
Cùng phá bại Mạn, Nghi
Thành tựu sự cát tường
Nay hô triệu phá bại
Hàng Bất Không Thiên Sứ
Phá bại không chướng ngại
Nguyện ban cho phá bại
Phá bại sự phá hoại của A Tu La
Phá bại tất cả Thiên Chúng
Phá bại tất cả Chúng Rồng
Phá bại tất cả chúng Dạ Xoa
Phá bại tất cả chúng Hương Thực Thần
Phá bại tất cả chúng Quỷ hôi thối
Phá bại tất cả chúng Quỷ hôi thối lạ kỳ
Phá bại tất cả chúng có lỗi do tưởng sai lầm (Ngộ Tưởng Quá)
Phá bại tất cả chúng có lỗi do nhìn thấy sai lệch (Ngộ Kiến Quá)
Phá bại tất cả chúng Quỷ gây bệnh nóng sốt
Phá bại tất cả chúng Quỷ Kiện Vong
Phá bại tất cả chúng Trì Chú
Phá bại tất cả chúng Ngoại Đạo
Phá bại tất cả chúng Quỷ Hóa Sinh (Chúng Bộ Đa)
Phá bại tất cả chúng Minh Vương Hạnh
Phá bại tất cả chúng Tác Thắng, Tác Mật, Thành Tựu tất cả Nghĩa Lợi
Phá bại tất cả chúng Minh Hạnh (Trì Chú Bác Sĩ)
Phá bại chúng của bốn chị em Thần Nữ
Phá bại chúng Kim Cương Đồng Nữ Minh Vương
Phá bại chúng Đại Điều Phục
Phá bại hàng Kim Cương Tỏa Điều Phục Vương
Phá bại Đại Hắc Thiên nơi kính lễ của chúng Đại Quỷ Mẫu
Phá bại hàng Tỳ Nữu Thiên Phi
Phá bại hàng Phạm Thiên Phi
Phá bại hàng Hỏa Thiên Phi
Phá bại hàng Đại Hắc Thiên Phi
Phá bại hàng Quỷ Súy Hắc Áo Thần Nữ
Phá bại hàng Đế Thích Thiên Nữ
Phá bại hàng Phẫn Nộ Thần Nữ
Phá bại hàng Sân Nộ Thần Nữ
Phá bại hàng Hắc Dạ Thần Nữ
Phá bại hàng Độc Lâu Thần Nữ
Phá bại chúng Nữ Quỷ vui thích cư ngụ ở gò mả
Nguyện hãy ban ân soi đường chiếu sáng cho chúng con.

V _ HỘI THỨ NĂM:

Phàm có Hữu Tình đối với ta khởi tâm độc ác, tâm không hiền lành
Lại có các loài gây não hại như: loài ăn tinh khí, loài ăn bào thai, loài ăn máu huyết, loài ăn thứ sinh đẻ, loài ăn xương tủy, loài ăn sinh khí, loài ăn thọ mệnh, loài ăn sức lực, loài ăn mùi thơm, loài ăn bông hoa, loài ăn quả trái, loài ăn hạt giống, loài có tâm tội lỗi, loài có tâm độc ác, loài có tâm phẫn nộ.
Lại có nhóm ma của hàng Dạ Xoa, nhóm ma của hàng La Sát, nhóm ma của loài
Quỷ đói, nhóm ma của Quỷ ở nhà xí, nhóm ma của Quỷ Hóa Sinh, nhóm ma của Quỷ có hình ung nhọt, nhóm ma của Quỷ vẹo môi, nhóm ma của Quỷ điên cuồng, nhóm ma của Ảnh Quỷ, nhóm ma của Quỷ Kiện Vong, nhóm ma của Không Hành Nam và
Không Hành Nữ, nhóm ma của Quỷ hại trẻ con, nhóm ma của Quỷ có hình như con
Linh Dương, nhóm ma của Quỷ có hình con chim, nhóm ma của Quỷ có hình Gia
Cầm, nhóm ma của Quỷ có hình con gà, nhóm ma của Quỷ có bàn tay đầy gai.
Lại có Quỷ gây bệnh sốt rét: một ngày phát một lần, hai ngày phát một lần, ba ngày phát một lần, bốn ngày phát một lần, thường nóng sốt cao
Lại có các thứ bệnh như: nóng sốt cao, nhiễm gió (Phong bệnh), vàng da, đàm rãi, bệnh do mọi thứ hòa hợp, tất cả bệnh nhiệt, đau đầu, đau nhức nửa đầu, đau mắt, đau miệng, đau toàn thân, đau nhức do Ma Quỷ gây ra, đau tai, đau răng, đau tim, đau buốt đốt xương, đau hông sườn, đau lưng, đau bụng, đau eo lưng, đau xương mắt cá chân, đau bắp đùi, đau ống chân, đau bàn tay, đau bàn chân, đau buốt tất cả chi tiết…
Lài có loài Bộ Đa, Khởi Thi Quỷ, Không Hành Nữ với các loại ung nhọt như : nhọt do bị thiêu đốt, nhọt do bị cùi hủi, nhọt ghẻ dầy như gai, nhọt dời ăn (Tri Thù
Sang), Đinh Sang, Xâm Dâm Sang, Xích Sang, nhọt do da khô nứt, nhọt trĩ…
Lại có tai nạn phát sinh do Cổ Độc, lửa, nước, vườn rừng gây sự chết chóc, chết yểu không đúng thời, loài trùng Traimukha, loài mòng Trailāṭaka, Bò Cạp, rắn, chồn dữ, sư tử, cọp, gấu heo, gấu ngựa, loài trâu Yak, loài sống dưới nước…
Tất cả tai nạn bệnh tật như trên, dùng Bạch Tản Cái Đại Kim Cương Đại Điều
Phục khiến cho chúng tự nhiên lui tan. Trong vòng 12 Do Tuần tất cả tật nạn ấy không thể nào xâm phạm được.
Nay Ta kết Minh Chú
Ta kết nhóm Ánh Sáng (Quang Tụ)
Kết buộc Năng Thắng Minh
Liền nói Thần Chú là:

Om, a na lê, vi xút đê, vai ra va-di ra đa ri , ban đa, ban đa ni, va-di ra pa ni,
phạt, hùm, tờ-ru-um, phạt, sờ-va ha.


CÔNG ĐỨC CỦA BÀI CHÚ LĂNG NGHIÊM
(Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7)

_ Chú Lăng Nghiêm hay bài Chú Phật Đỉnh Quang Tụ Tất Đát Đa Bát Đát La hàm chứa những vần thơ bí mật, những câu văn vi diệu. Là nguyên nhân sinh ra tất cả chư Phật trong mười phương.

_ Mười phương Như Lai do Tâm Chú này mà được thành Vô Thượng Chính Biến Tri Giác ( hay quả vị Toàn Giác)

_ Mười phương Như Lai trì Tâm Chú này mà hàng phục được các Tà Ma, Ngoại Đạo

_ Mười phương Như Lai dùng Tâm Chú này làm xe sen báu để đi ứng hóa nơi vô số Quốc Độ

_ Mười phương Như Lai dùng Tâm Chú này để chuyển bánh xe Đại Pháp trong vô số Quốc Độ

_ Mười phương Như Lai trì Tâm Chú này nên hay xoa đầu thọ ký cho các hàng Bồ Tát,Thanh Văn và những người chưa chứng Quả Vị ở khắp mười phương

_ Mười phương Như Lai y theo Tâm Chú này mà cứu vớt tất cả Chúng Sinh ở khắp mười phương thoát khỏi mọi sự khổ não của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, đui, điếc, câm, ngọng, 8 điều khổ đồng thời giải thoát các ách nạn: Giặc cướp, binh đao, phép vua, tù ngục, bão lụt, lửa, nước, đói khát, nghèo nàn…

_ Mười phương Như Lai tùy theo Tâm Chú này mà đi khắp mười phương để phụng sự các bậc Thiện Tri Thức. Trong bốn oai nghi đi,đứng, nằm ngồi đều được như ý cúng dường vô lượng vô số chư Phật. Ở trong Pháp Hội của Như Lai đều được suy tôn là Đại Pháp Vương Tử.

_ Mười phương Như Lai thực hành Tâm Chú này mà hay đi khắp mười phương để nhiếp thọ những người có nhân duyên và khiến cho hàng Tiểu Thừa nghe thấy Bí Tạng , chẳng sinh lòng khiếp sợ

_ Mười phương Như Lai tụng Tâm Chú này mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thành tựu Đạo Vô Thượng Giác cho đến khi vào Đại Niết Bàn

_ Mười phương Như Lai tryền lại Tâm Chú này để sau khi diệt độ, phó chúc Pháp Phật cho người sau giữ gìn được đến nơi đến chốn cùng tột và đều giữ gìn trong sạch những Giới Luật nghiêm tịnh.

_ Nếu có ai ngộ nhập vào những chữ những câu trong Tâm Chú Lăng Nghiêm thì mới biết tất cả chúng Hữu Tình và Vô Tình cũng thường nói Chú này. Do đó Chú này còn gọi là Như Lai Đỉnh.


CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM
(Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển 7)

Như hàng Hữu Học chưa thoát khỏi Luân Hồi, có Tâm chí thành cầu tu chứng quả vị A La Hán. Nếu ở trong Đạo Trường, không trì bài Chú này thì thân tâm của Hành Giả khó có thể tránh thoát khỏi được sự quấy nhiễu của Tà Ma.

Nếu có chúng sinh tùy theo vật dụng có được trong nước mình cư ngụ như : Vỏ cây hoa,lá cây Bối, giấy trắng, nhung trắng… đem viết bài Chú này vào rồi đựng trong một cái túi thơm. Như người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ được thì đeo ở trên thân mình hoặc để trong nhà thì trọn đời người ấy chẳng bị các thứ độc làm hại.

Bài Chú Lăng Nghiêm hay cứu chúng sinh thoát khỏi mọi sự sợ hãi và giúp cho chúng sinh tu thành Trí Tuệ xuất Thế Gian.

Trong thời Mạt Pháp. Nếu có người trì tụng hoặc dạy người khác trì tụng Thần Chú Lăng Nghiêm thì kẻ ấy không bị các nạn: Lửa đốt, nước cuốn trôi, độc hại… cho đến tất cả Chú Ngữ độc ác của các hàng Trời, Rồng, Quỷ, Thần, Yêu Tinh, Ma, Mỵ… đều chẳng thể hại được. Khi trì tụng bài Chú này mà Tâm được chính định rồi thì hết thảy mọi thứ bùa chú, nọc độc, thuốc độc, các hơi độc ở vàng, bạc, cỏ cây, rắn, rết, sâu bọ và các loài khác … nếu lọt vào trong miệng người ấy cũng đều hóa thành vị Cam Lộ.

Tất cả các vị Hung Tinh, Ác Quỷ, Ác Thần dù có Tâm ác hãm hại người cũng không dám khởi Tâm làm hại Người Trì Chú ấy. Các loài Tần Na Dạ Ca và chúa Quỷ ác cùng với quyến thuộc đã thọ ân sâu của Phật Pháp thường đến ủng hộ những người trì tụng Chú ấy.

Bài Chú Lăng Nghiêm thường có tám vạn bốn ngàn vô số Chủng Tộc Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương, mỗi mỗi vị đều có quyến thuộc ngày đêm hộ vệ. Nếu có chúng sinh, Tâm còn tán loạn chẳng thể vào Tam Ma Địa được mà kẻ ấy: Tâm trì, miệng tụng bài Chú Lăng Nghiêm thì các vị Kim Cương thường theo ủng hộ kẻ ấy huống chi là người có Tâm quyết định vào Đạo Bồ Đề. Các vị Kim Cương này thường đem sức thần ủng hộ khiến cho người ấy tinh tiến thân tâm, phát khởi Thần Thức, ngay đó nhớ lại những việc từ tám vạn bốn ngàn hằng hà sa số kiếp cho đến nay,mỗi mỗi đều rõ ràng, chẳng có nghi hoặc. Kể từ lúc mới tu học là Kiếp thứ nhất cho đến khi thành Phật là Kiếp cuối cùng, dù phải trải qua bao nhiêu Kiếp nữa thì chẳng khi nào phải sinh làm Quỷ Dạ Xoa, Quỷ La Sát , Quỷ bệnh tật, Quỷ ung thối, Quỷ Yểm Mỵ, Quỷ hút tinh khí, cùng các loài Ngạ Quỷ có hình vô hình , có tưởng vô tưởng và những xứ ác độc.

Bậc Thiện Tri Thức ấy hoặc đọc tụng hoặc đeo giữ và cúng dường Tâm Chú này thì kiếp kiếp chẳng sinh vào những chốn nghèo nàn hèn hạ và những nơi chẳng an lành.

Các chúng sinh này dù cho tự thân chẳng làm Phước Nghiệp thì mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ , do đó trong vô số kiếp thường sinh đồng một chỗ với chư Phật, liên kết chặt chẽ vô lượng vô số công đức để cùng tu tập tại một nơi với nhau. Cho nên Tâm Chú này khiến cho người đã Phá Giới lại được Giới Căn trong sạch, ngườichưa đắc Giới khiến cho đắc Giới, người chưa tinh tiến khiến cho tinh tiến, người không có Trí Tuệ khiến cho được Trí Tuệ, người chẳng thanh tịnh khiếncho mau chóng thanh tịnh, người chưa giữ được Trai Giới khiến cho giữ được Trai Giới.

Kẻ Thiện Nam Tử ấy . Giả sử trước kia có phạm Giới Cấm thì sau khi trì Chú , các tội Phá Giới chẳng kể nặng nhẹ đều được tiêu diệt. Dù cho đã uống rượu, ăn ngũ tân và các thứ Bất Tịnh thì tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Tiên, Quỷ Thần cũng chẳng cho là có lỗi mà bắt tội nữa. Dù có mặc quần áo rách rưới bẩn thỉu, khi đi đứng trì niệm Thần Chú cũng vẫn được coi như người thanh tịnh. Dù chẳng lập Đàn, chẳng vào Đạo Trường cũng chẳng hành Đạo mà trì tụng Chú này thì cũng được công đức đầy đủ như là người lập Đạo Trường hành Đạo.

Nếu những kẻ trước kia đã tạo ra năm tội Nghịch và cái tội nặng đáng đọa vào Địa Ngục Vô Gián, hoặc các Tăng Ni đã phạm tội Tứ Khí, Bát Khí, tuy trong các đời trước chưa kịp sám hối. Nay biết đọc tụng, biên chép bài Chú này, đeo giữ trên mình hoặc để ở nơi cư ngụ thì những Nghiệp tích chứa từ trước đều tiêu tan hết, chẳng bao lâu sẽ được Vô Sinh Nhẫn.

Như người phụ nữ chưa có con. Nếu muốn cầu con mà hay chí Tâm tưởng niệm
hoặc đeo Chú này thì sẽ sinh được những đứa con trai, con gái có phước đức Trí Tuệ.

Kẻ nào cầu sống lâu được sống lâu, cầu Phước Báo được Phước Báo, cho đến cầu thân thể xinh đẹp khỏe mạnh sẽ đều được như thế. Sau khi chết, tùy Nguyện vãng sinh trong mười phương Quốc Độ, chắc chắn chẳng sinh vào nơi biên địa, giòng tộc hạ tiện và không phải mang những thân hình uế tạp.

Nếu có các Quốc Độ, châu huyện, làng xóm bị nạn đói kém, ôn dịch hoặc những nơi bị binh loạn, giặc cướp đánh nhau và tất cả những nơi có tai nạn khác… thì cứ viết bài Chú này dán ở bốn cửa thành, các Tháp Miếu hoặc viết lên ngọn cờ, cây phướng và khiến chúng sinh nơi ấy thừa phụng bài Chú này , cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường đồng thời khiến mỗi người dân đeo bài Chú trên mình hoặc để ở nơi cư ngụ thì tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt.

Nếu có chúng ở các Quốc Độ. Hễ chỗ nào có bài Chú này thì Trời Rồng vui mừng, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui. Những tai chướng do tất cả Ác Tinh biến quái ở mọi nơi đều chẳng thể sinh khởi, người chẳng chết yểu, gông cùm xiềng xích chẳng dính vào thân,ngày đêm ngủ yên thường chẳng gặp mộng ác.

Cõi Ta Bà này có tám vạn bốn ngàn tai biến do Ác Tinh, do 28 Ác Tinh làm Thượng Thủ. Lại có 8 Đại Ác Tinh làm chủ hay xuất hiện trên đời với nhiều hình dạng hay gây các tai họa kỳ lạ cho chúng sinh, hễ có bài Chú này thì hết thảy đều bị tiêu diệt.

Trong phạm vi 12 Do Tuần, các tai biến hung dữ trọng chẳng thể xâm phạm Đức Như Lai nói bài Chú này để bảo hộ cho người tu hành mới vào Đạo trong khi tu Thiền Định, thân tâm được thư thái an ổn không bị những Tà Ma, Quỷ Thần, Tiền Oan Nghiệp Chướng, nợ nần tích lũy từ đời vô thủy đến quấy phá hãm hại. Nếu người tu hành y theo Pháp, Trì Giới trong Đạo Trường lại được vị Thầy Truyền Giới trong sạch. Đối với Tâm Chú này chẳng sinh nghi hoặc thì ngay tại thân máu thịt do cha mẹ sinh này sẽ được Tâm sáng suốt. Nếu chẳng được như vậy thì mười phương Như Lai đều nói lời hư vọng.


HỘ PHÁP CỦA THẦN CHÚ LĂNG NGHIÊM

(Trích trong Kinh Lăng Nghiêm, Quyển 7)

Bấy giờ trong Hội có vô số trăm ngàn vị Kim Cương đều chắp tay đỉnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Như lời Phật dạy, chúng con xin thành tâm bảo hộ người tu Đạo Bồ Đề”.

Khi ấy Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương cũng cùng nhau đỉnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Nếu có người Thiện Nhân tu học như thế thì chúng con xin hết lòng chí thành bảo hộ khiến cho suốt đời người ấy tu hành đều được như nguyện”.

Lại có vô số vị Dược Xoa Đại Tướng , các chúa Quỷ La Sát, chúa Quỷ Phú Đan Na, chúa Quỷ Cưu Bàn Trà, chúa Quỷ Tỳ Xá Già, Sứ Giả Tần Na Dạ Ca và các Quỷ Súy đều chắp tay đỉnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “Chúng con thề nguyện hộ trì cho người tu hành ấy khiến cho mau chóng được viên mãn Tâm Bồ Đề”.

Lại có vô số vị Thiên Tử ở Nhật Cung và Nguyệt Cung, các vị Thần Gió, Thần mưa, Thần sấm, Thần chớp, các vị Tuần Quan Đương Niên và những quyến thuộc của các vì sao cũng ở trong Hội ấy cùng nhau đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng:”

Chúng con cũng xin bảo hộ người tu hành ấy lập được Đạo Trường yên ổn không phải sợ hãi gì”.

Lại có vô số vị Thần núi, Thần biển, Thần Thổ Địa, Thần dưới nước, Thần trên cạn, Thần trên sông, các Thần làm chủ mọi vật khác, cả Thần gió và cõi Trời Vô Sắc cũng đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng: “Chúng con cũng xin bảo vệ người tu hành ấy được thành Đạo Bồ Đề , không bao giờ có những sự Tà Ma”.

Khi ấy tám vạn bốn ngàn ức hằng hà sa số Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương cùng ở trong Đại Hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đỉnh lễ dưới chân Đức Phật và bạch rằng:

“Bạch Thế Tôn! Như chúng con đã tu thành Bồ Đề từ lâu nhưng chẳng thủ chứng Niết Bàn,thường chỉ đi theo bài Chú này cứu giúp những người chân chính tu hành Pháp Đại Định trong thời Mạt Pháp.

Bạch Đức Thế Tôn! Những người tu Tâm cầu Pháp Chính Định như thế. Dù ở Đạo Trường hay lúc kinh hành cho đến khi đi dạo chơi thì con và Đồ Chúng của con thường theo hộ vệ người ấy. Dù cho Ma Vương ở cõi Trời Đại Tự Tại muốn tìm cách quấy nhiễu cũng chẳng thể được. Còn những Quỷ Thần nhỏ phải cách xa người ấy hơn 10 Do Tuần, ngoại trừ họ đã phát tâm tu Chính Pháp Thiền Định thì mới được gần người ấy.

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu những Ác Ma hay quyến thuộc của Ma muốn đến xâm nhiễu người ấy thì chung con dùng chày Kim Cương đập nát đầu chúng tan ra như bụi nhỏ để khiến cho người Thiện Nhân ấy tu hành được như nguyện”.


Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Sanskrit
Shurangama Mantra

(Part I)

namo satata sugataya arhate samyak-sambuddhasya (1)
satata buddha koti usnisam (2)
namo sarva buddha bodhisattve-bhyah (3)
namo saptanam samyak-sambuddha koti-nam (4)
sa sravaka samgha-nam (5)
namo loke arhata-nam (6)
namo srota-apanna-nam (7)
namo sakrdagami-nam (8)
namo loke samyak-gata-nam (9)
samyak-prati-panna-nam (10)
namo deva-rsi-nam (11)
namo siddhya-vidya-dhara-rsi-nam (12)
sapa-anu graha-saha-samartha-nam (13)
namo brahma-ne (14)
namo indra-ya (15)
namo Bhagavate rudra-ya uma-pati saheyaya (16)
namo Bhagavate narayana-ya panca maha-mudra (17)
namas-krtaya (18)
namo Bhagavate maha-kala-ya (19)
tripura-nagara (20)
vidra-pana-karaya (21)
adhi-mukti (22)
smasana-nivasini (23)
matr-gana (24)
namas-krtaya (25)
namo Bhagavate tathagata kulaya (26)
namo padma kulaya (27)
namo vajra kulaya (28)
namo mani kulaya (29)
namo gaja kulaya (30)
namo Bhagavate drdha-sura-sena pra-harana-rajaya (31)
tathagata-ya (32)
namo Bhagavate amitabha-ya (33)
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (34)
namo Bhagavate aksobhya-ya (35)
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (36)
namo Bhagavate bhaisajya-guru vaidurya prabha raja-ya (37)
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (38)
namo Bhagavate sam-puspita salendra raja-ya (39)
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (40)
namo Bhagavate sakyamuni-ye (41)
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (42)
namo Bhagavate ratna ketu raja-ya (43)
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (44)
tebhyo namas-krtva idam Bhagavanas tathagata usnisam (45)
sitata-patram (46)
namo apa-rajitam prati-yangiram (47)
sarva bhuta graha nigrahaka kara-hani (48)
para vidya chedanim (49)
akala mri-tyu pari traya-na kari (50)
sarva bandhana moksani (51)
sarva dusza duh-svapna nivarani (52)
catura-sitinam graha saha-sranam vidhvam-sana kari (53)
asza vimsatinam naksa-tranam pra-sadana kari (54)
aszanam maha-graha-nam vi-dhvam-sana kari (55)
sarva satru nivaranam (56)
ghoram duh-sva-pnam ca nasani (57)
visa, sastra, agni, udaka, ranam (58)
apara-jita ghora maha-bala canda, maha-dipta maha-teja (59)
maha-sveta-jvala maha-bala pandara-vasini arya-tara (60)
bhri-kuzi ce va vijaya vajra-maletih (61)
vi-sruta padmakah vajra-jihvah ca mala ce va aparajita vajra-dandah (62)
visala ca santa, sveteva pujita sauma-rupah, maha-sveta arya-tara (63)
maha-bala apara vajra-samkala ce va vajra-kaumari kulam-dhari (64)
vajra-hasta ca vidya (65)
kan-cana mallikah kusum-bhaka ratna (66)
vairocana kuliya-ya artha usnisa (67)
vi-jrmbha mani ca vajra-kanaka prabha-locana (68)
vajra-tundi ca sveta ca kamala-ksah siasi-prabha (69)
ity-iti mudra ganah sarve raksam kurvantu iman mama asya (70)

(Part II)

Om rsi-gana pra-sastas tathagata usnisa (71)
hum trum jambhana (72)
hum trum stambhana (73)
hum trum para-vidya sam-bhaksana kara (74)
hum trum sarva dusza-nam stambhana kara (75)
hum trum sarva yaksa raksasa grahanam vi-dhvam-sana kara (76)
hum trum catura-siti-nam graha saha-sra-nam vi-dhvam-sana kara (77)
hum trum asza-vimsati-nam naksatra-nam pra-sadana kara (78)
hum trum asza-nam maha-graha-nam vi-dhvam-sana kara (79)
hum trum raksa raksa mam (80)
bhagavans tathagata usnisa (81)
praty-angire maha-sahasra bhuje sahasra-sirse koti-siata sahasra netre (82)
abhede jvalita-zazaka maha-vajrodara tri-bhuvana mandala (83)
Om svastir bhavatu mama iman mama-sya (84)

(Part III)

raja-bhayah cora-bhayah agni-bhayah udaka-bhayah visa-bhayah siastra-bhayah (85)
para-cakra-bhayah dur-bhiksa-bhayah asiani-bhayah akala-mrityu-bhayah (86)
dharani bhumi kampaka pata-bhayah ulaka-pata-bhayah raja-danda-bhayah (87)
naga-bhayah vidyud-bhayah suparna-bhayah (88)
yaksa-grahah raksasi-grahah preta-grahah pisaca-grahah bhuta-grahah (89)
kumbhanda-grahah putana-grahah kaza-putana-grahah (90)
skanda-grahah apa-smara-grahah unmada-grahah chaya-grahah revati-grahah (91)
jata-a-harinam garbha-a-harinam rudhira-a-harinam mamsa-a-harinam (92)
medha-a-harinam majja-a-harinam jata-a-harinim jivita-a-harinam pita-a-harinam (93)
vanta-a-harinam asucya-a-harinim citta-a-harinim (94)
te-sam sarve-sam sarva-graha-nam vidyam chedayami kilayami (95)
pari-vrajaka kritam vidyam chedayami kilayami (96)
dakini-kritam vidyam chedayami kilayami (97)
maha-pasupati rudra-kritam vidyam chedayami kilayami (98)
narayana-kritam vidyam chedayami kilayami (99)
tattva-garuda kritam vidyam chedayami kilayami (100)
maha-kala-matri gana-kritam vidyam chedayami kilayami (101)
kapalika kritam vidyam chedayami kilayami (102)
jaya-kara madhu-kara sarva artha sadhaka kritam vidyam chedayami kilayami (103)
catur-bhagini kritam vidyam chedayami kilayami (104)
bhri-ngi-rizi nandike-svara gana-pati sahaya kritam vidyam chedayami kilayami (105)
nagna-sramana kritam vidyam chedayami kilayami (106)
arhanta kritam vidyam chedayami kilayami (107)
vita-raga kritam vidyam chedayami kilayami (108)
vajra-pani guhya guhya-kadhi-pati kritam vidyam chedayami kilayami (109)
raksa mam Bhagavan iman mama-sya (110)

(Part IV)

Bhagavans tathagata usnisa sitata-patra namo-stute (111)
asita na-la-rka prabha sphuza vi-kas sitata-patre (112)
jvala jvala, dara dara, bhidara bhidara, chida chida (113)
hum hum phat phat phat phat phat svaha hehe phat (114)
amogha-ya phat apratihata phat (115)
vara-prada phat ssura-vidrapaka phat (116)
sarva deve-bhyah phat, sarva nage-bhyah phat (117)
sarva yakse-bhyah phat, sarva gandharve-bhyah phat (118)
sarva asure-bhyah phat, sarva garude-bhyah phat (119)
sarva kimnare-bhyah phat, sarva mahorage-bhyah phat (120)
sarva raksase-bhyah phat, sarva bhute-bhyah phat (121)
sarva pisace-bhyah phat, sarva kumbhande-bhyah phat (122)
sarva manusye-bhyah phat, sarva amanusye-bhyah phat (123)
sarva putane-bhyah phat, sarva kaza-putane-bhyah phat (124)
sarva dur-langhite-bhyah phat, sarva dus-preksite-bhyah phat (125)
sarva jvare-bhyah phat, sarva apasmare-bhyah phat (126)
sarva sramane-bhyah phat, sarva tiri-thike-bhyah phat (127)
sarva utmadake-bhyah phat, sarva vidya raja-carye-bhyah phat (128)
jaya kara madhu kara sarva artha sadhake-bhyah phat (129)
vidya acarye-bhyah phat, catur-bhagini-bhyah phat (130)
vajra kaumari kulam dhari vidya raje-bhyah phat, maha praty-angire-bhyah phat (131)
vajra samkara-ya praty-angira rajaya phat (132)
maha-kala-ya maha-matri-gana namas-kritaya phat (133)
visnavi-ye phat, brahmani-ye phat (134)
agni-ye phat, maha-kali-ye phat (135)
kala-dandi-ye phat, indra-ye phat, matre-ye phat (136)
raudri-ye phat, camundi-ye phat (137)
kala-ratri-ye phat, kapali-ye phat (138)
adhi-muktaka smasana vasiniye phat (139)
ye-ke-citta, sattva-asya mama iman mama-asya (140)

(Part V)

dusza-citta, papa-citta, raudra-citta, vi-dvesa-citta, amitri-citta (141)
ut-pada-yanti kila-yanti mantra-yanti japanti juhanti (142)
oja-aharah garbha-aharah rudhira-aharah vasa-aharah (143)
majja-aharah jata-aharah jivita-aharah balya-aharah (144)
malya-aharah gandha-aharah puspa-aharah phala-aharah sasya-aharah (145)
papa-citta, dusza-citta, raudra-citta (146)
yaksa-grahah, raksasa-grahah, preta-grahah, pisaca-grahah (147)
bhuta-grahah, Kumbhanda-grahah, skanda-grahah, unmada-grahah (148)
chaya-grahah, apa-smara-grahah, daka-dakini-grahah, revati-grahah (149)
jamika-grahah, sakuni-grahah, raudra-matri-nandika-grahah, alamba-grahah (150)
hanu kantha-pani-grahah (151)
jvarah eka-hikah dvaiti-yakah traiti-yakah catur-thakah (152)
nitya-jvarah visama-jvarah vati-kah paitti-kah slai-smi-kah (153)
sam-nipati-kah sarva-jvarah siro-hrathi (154)
ardha-ava-badha-kah badha-aroca-kah (155)
aksi-rogam mukha-rogam hrid-rogam gala-graham karna-sulam danta-sulam (156)
hridaya-sulam marman-sulam parsva-sulam priszha-sulam udara-sulam kazi-sulam (157)
vasti-sulam uru-sulam nakha-sulam hasta-sulam (158)
pada-sulam sarva-anga-pratyanga-sulam (159)
bhuta vetada dakini jvarah dadrukah kanduh kizi bhah-lutah vaisarpah-loha lingah (160)
siastra-sana-gara visa-yoga agne udaka mara vaira kantara akala-mrityo (161)
tri-yambuka trai-laza vriscika sarpa nakula simha vyaghra riksa taraksa mara (162)
jivis te-sam sarve-sam (163)
sitata-patra maha vajro-snisam, maha-praty-angiram (164)
yavad-dva-dasa yojana abhy-anta-rena sima bandham karomi (165)
vidya-bandham karomi, tejo-bandham karomi para-vidya-bandham karomi (166)
tadyatha ( 167, Following is the Mantra-Heart: )
Om anale visade vira vajra-dhare bandha bandhani vajra-pani phat hum trum phat Svaha (168)