ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ
༄༅༎ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་། །།ཀ།། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ༎
Tsongkhapa
Truyền Thừa Nālandā
NHÓM LAMRIM LOTSAWAS

 

Tsongkhapa
Đại Luận Về Giai Trình Của
Đạo Giác Ngộ
Tập 2
(Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Trung)
Phiên bản rev. 2.10.19 – Jan.26.2018

༄༅༎ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་། །།ཀ།།
རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ༎

 

LRCM_VL2.10.19.final-A5