Đại Luân Kim Cương Ấn

Hai tay cài chéo các ngón bên trong, dựng thẳng 2 ngón trỏ khít nhau, lấy 2 ngón giữa quấn 2 ngón trỏ ở trước lóng thứ nhất sao cho chạm đầu ngón, 2 ngón cái giáp thẳng nhau. Kết Ấn để ngang trái tim, tụng Mật Ngữ.

Chân Ngôn là: (Đại Luân Kim Cương Đà La Ni)

NAMAḤ STRYI-DHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀṂ _OṂ VIRAJI VIRAJI _ MAHĀ-CAKRA-VAJRI _ SATA SATA _ SARATE SARATE _ TRAYI TRAYI _ VIDHAMANI SAṂBHAṂJANI TRAMATI SIDDHA AGRIYE TRĀṂ SVĀHĀ