ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖺 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸  𑖡𑖯𑖐𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨-𑖨𑖯𑖕𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧 𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸 𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖡𑖯𑖐-𑖨𑖯𑖕  𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖰𑖟𑖿𑖠𑖰 𑖮𑖳𑖽

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMO BHAGAVATE  NĀGEŚVARA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
OṂ_ NĀGA-RĀJA  SARVA SIDDHI HŪṂ

Thần Chú này hay giúp cho đất đai được tươi nhuận, khiến cho ngũ cốc, rau quả được mùa. Được Phước Đức, sống lâu, tăng trưởng tiền của giàu có. Cầu có con thì dễ nhận được con nối dõi. Tất cả khấn cầu đều mãn nguyện.

_Ý nghĩa của Thần Chú này là:

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMO BHAGAVATE NĀGEŚVARA-RĀJĀYA TATHĀGATĀYA

ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Đức Thế Tôn Long Tự Tại Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính  Giác

OṂ_ NĀGA-RĀJA SARVA SIDDHI  HŪṂ: Hỡi  Đại  Long Vương  hãy  giúp cho tôi thành tựu tất cả Tất Địa

24/08/2015