ĐẠI KIM CƯƠNG DIỆU CAO SƠN LÂU CÁC ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã

Nẵng ma tát lý-phộc một đà mạo địa tát đát-phệ tỳ-dược, a tha đổ, phộc nhật-la cốt-lỗ đà, vĩ-dã khế-dã tả nhĩ

Nẵng mô một đà dã

Nẵng mô đạt ma dã

Nẵng ma tăng già dã

Nẵng ma tát bát-đá tỳ-dược, tam miểu tam một đệ tỳ-dược, sa thất-la phộc ca, mạo địa tát đát-phộc, tăng khế tỳ-dược

Nẵng ma thất-chiến noa, phộc nhật-la bá noa duệ, ma hạ dược khất-xoa, tế nẵng bát đá duệ

Nẵng mô phộc nhật-lãm câu xá, vĩ nễ-dã la nhạ dã

Nẵng mộ phộc nhật-la thương ca la dã

Nẵng mô phộc nhật-la sa nẵng dã

Nẵng mô phộc nhật-la phệ nga dã

Nẵng mô phộc nhật-la nan noa dã

Nẵng mô phộc nhật-la la cật-đán nga dã

Nẵng mô ma hạ vị la dã

Nẵng mô phộc nhật-la vĩ nại-la bá noa dã

Nẵng mô nại-la vĩ noa dã

Nẵng mô phộc nhật-la chỉ lệ chỉ la dã

Nẵng mô phộc nhật-la ma la dã

Nẵng mô phộc nhật-la ca la dã

Nẵng mô phộc nhật-la hộ đá sa nẵng dã

Nẵng mô phộc nhật-la thất-lăng khư la dã

Nẵng mô tô tất đệ ca la dã, vĩ nễ-dã, la nhạ dã

Nẵng mô a ba la nhĩ đá dã

Nẵng mô thất-chiến noa, sa sắt-trí tỳ-dụ, phộc nhật-la nại-la để tỳ-dược

Nẵng mô phộc nhật-la cốt-lỗ đệ tỳ-dược

Đế sam, tát lý-phệ sam, nẵng ma sa-cật-lý đát-phộc, bố nẵng bố nẵng, cốt-lỗ đà, a phộc hạ duệ sắt-dã di, tát đát-duệ đát tam ma duệ nẵng tả

Đát nễ-dã tha: Tô lỗ tô lỗ, tô lỗ tô lỗ, dụ lỗ dụ lỗ dụ lỗ, hạ nẵng hạ nẵng hạ nẵng, na mô hạ, na mô hạ, na hạ, bát tả bát tả bát tả, nhiễm ba nhiễm bà nhiễm bà, nhạ dã phộc để

Phộc nhật-la bá ni, ma hạ mạt la, độ tả la, cốt-lỗ đà nẵng, chiến noa, vĩ nại-la ba ca, đát-la sa ca, la khất-xoa ca, phiến để ca, bảo sắt-trí ca, nhiễm bà nẵng, tátđam bà nẵng, mô hạ nẵng, tố sa noa khư, khu lý-na, chỉ la noa, tát-đam bà ca, hạ hạ

Bà nga tông, phộc nhật-la bá ni, độ lỗ độ lỗ, tổ lỗ tổ lỗ, ca la ca la, dã tha ca lãng

Bà nga tông, phộc nhật-la cốt lỗ đà, ma hạ mạt la, hứ ma lỗ, ma hạ, bộ bộ, lỗ lỗ, lỗ nại-la lỗ nại-la, tức lệ tức lệ, hồng hồng, phán tra phán tra

Dụ hiến đá nghĩ-nễ nhạ nga đát-tông, đát-ma mô hạ nẵng, ca la dã, hồng hồng, phát tra

Vĩ nễ-dã la nhạ, ma hạ tra tra, hạ sa dã, hồng hồng, phát tra

Năng sắt-tra-la, ca la noa dã, hồng hồng, phát tra

Ma hạ đế nhạ dã, hồng hồng, phát tra

Cật-lý sắt-noa, tức đát la, tân nga la dã, hồng hồng, phát tra

Nhập-phộc lệ đá, vĩ sa-phổ lăng nga, ma la, trá hạ sa dã, hồng hồng, phán tra

Na hạ bộ la phộc, môn tả môn tả, trá trá, hạ sa dã, hồng hồng, phát tra

Đát-lý lộ chỉ-dã, bà diệm, ca la dã, hồng hồng, phát tra

Tát lý-phộc bộ đa, vĩ đà ma nẵng, ca la dã, hồng hồng, phán tra

Hứ hứ, dộ lỗ độ lỗ, vĩ vĩ, độ độ, nhĩ nhĩ, đà phộc đà phộc, đổ lỗ đổ lỗ, sa ma sa ma, kiếm ba kiếm ba, chỉ lệ chỉ lệ, hồng hồng, phát tra

Tát-phổ trí đá, ca ma la, sa tra-đát-lăng thiết phộc, nại nẵng dã, hồng hồng, phát tra

Ma hạ nhĩ hạ-phộc đá nỗ, vĩ thấp-phộc dã, hồng hồng, phát tra

Tần na tần na, hồng hồng, phát tra

Mãn đà mãn đà, hồng hồng, phát tra

Phộc nhật-la câu la, tam ma dã ma nỗ sa-ma la, hồng hồng, phát tra

Nột lý-nan đá nam, nại ma ca dã, hồng hồng, phát tra

Tả la tả la, hồng hồng, phát tra

Hộ lỗ hộ lỗ, hồng hồng, phát tra

Tát lý-phộc vĩ cận-nẵng, vĩ nẵng dã ca nam, vĩ nẵng sa ma, hồng hồng, phát tra

Ngật-lý hận noa, ngật-lý hận-noa, hồng hồng, phát tra

Tra tra, hồng hồng, phát tra

Vị ma na, ma hạ tát đát-phộc, phộc nhật-la bá ni, la hám, niết-lý trà dã, tha thiết cật-đổ tất_Bà nga tông, đát tha đát-tông, bát-la để tất-lý tha hộ duệ, ma ma bá-dã, hứ đá ca ma, tát lý-phộc tát đát-phộc, đát thể phộc tả_Y nan, phộc nhật-la, tô phộc nhật-lý noa, mô tả-nẵng đán, sa-phả la duệ sắt-dã, nhĩ đế duệ, ma ma, tát lý-phộc tát đát-phệ tỳ dược, a hứ đá ca mô đát tả đế, hồng hồng, phát tra

Y nan tả, phộc nhật-lam, tô phộc nhật-lý, phộc nhật-la dã, sa-phộc hạ

Ma hạ phộc nhật-la dã, sa-phộc hạ

Phộc nhật-la cốt-lỗ đà dã, sa-phộc hạ

Phộc nhật-la tán đà la dã, sa-phộc hạ

Phộc nhật-la di khư la dã, sa-phộc hạ

Phộc nhật-la thương ca la dã, sa-phộc hạ

Tức đát-la, tân nga la dã, sa-phộc hạ

Cật-lý sắt-noa, kiện noa dã, sa-phộc hạ

Tức đát-la ca la dã, sa-phộc hạ

Hứ hứ, sa-phộc hạ

Lỗ đá lỗ đá, sa-phộc hạ

Dã tha phộc nỉ đát tha ca lý, sa-phộc hạ

Cật-lý sắt-noa, tức đát-la, tân nga la dã, sa-phộc hạ

A nghĩ-nễ nhập-phộc la, sa niết-lý xá nỉ bát-đá, đế nhạ dã, sa-phộc hạ

Nỉ-dụ để, ma hạ tát đát-phộc dã, sa-phộc hạ

Bát-la để ngật-lý hận-noa, tam ma dã, sa-phộc hạ

Bố nhạ, phộc nhật-la câu la dã, sa-phộc hạ

Tát lý-phộc đá dụ bát nại-la phệ tỳ-dược, sa-phộc hạ

A la-tha ca ma đá, tát lý-phệ ma nỗ la tha, ba lý bố la ca, bà phộc, hứ, tức lệ tức lệ, di lệ di lệ di lệ, hồng hồng, phát tra, sa-phộc hạ A mô ca sa đá la, nan để nễ, hồng hồng, phát tra

Tả đổ lý-ma hạ la nhạ ca duệ ca nam, sa bổ đát-la nại la ca phộc du mãn đà mạt nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra

Vĩ nại-la ba dã, hồng hồng, phát tra

Đát-lý dã tất-đát-lăng sa nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, khiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra

Thiết cốt-lỗ, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra

Di-dựng nại-la, tam bà phộc nam, sa bổ đát-la, nại la ca phộc du một-lý đà phộc nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra

Một-la hám-ma noa nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Dạ ma nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Đổ sử đá nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Nễ lý-ma noa la để nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Ba lý nễ-di đá phộc sa vãn để nam, nỉ phộc nam, sa bổ đát-la nại la ca phộc du, mãn đà phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra

Một-la hám ma ca duệ nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Một-la hám ma, bố lỗ, hứ đá nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A bát-la ma noa bà, nỉ phộc nam,bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A bà thất-tả la noản, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Bát để đá du bà nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A bát-la ma noa, tô bà nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Du bà cật-lý tra đá nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A nẵng bà-la ca nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Ni-dã bát-la thất-la phộc nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Vật-lý hạ pha la nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A vật-lý hạ noản, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A đát bá nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Tô niết lý-xá nẵng nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Sa đá la tô niết lý-xá nẵng, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A ca nễ sắt-tra nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A ca xá nam đát-dã, dã đá nẵng nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Vi nhạ-noa nẵng nẵng đát-dã, dã đá nẵng nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A khẩn tả đát-dã dã đá nẵng nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Nãi phộc tăng nhạ-noa nẵng, tăng nhạ-noa dã đá nẵng nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Ma la tả bá bế nam, sa bổ đát-la, ba lý phộc lý nõa, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A nẵng phộc bát-đá tả nẵng nga la nhạ tả, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Ma hạ tam mẫu nại-la, nễ phộc tế nễ nam, tả đổ lý-bà nghĩ nễ nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A địa mục cật-đá ca, xá ma xá nẵng, phộc tế nẵng tả, ma hạ ca la tả, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Câu chi phộc lý-sa nễ phộc tế nễ nam ma đát-lý nga noa tả, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Sa hứ ca tô đát tả, ma hạ tái nễ-dã, bát để nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A sắt-tra vĩ-dựng thiết để nam, ma hạ dược khất-xoa tế nẵng, bát để nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

A tế để nẵng nam nga, sa hạ sa-la noản, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Vĩ sắt ni sở, ma hứ thấp phộc la tả dã, bổ đát-la, ba lý phộc la tả, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Ngọc hứ-dã ca nam, nỉ phộc nam, bà phộc nam, kiếm ba ba dã, hồng hồng, phát tra.

Bộ bộ, ngọc hứ-dã ca, khẩn để sắt-tra tế, môn tả, tra hạ tam thi già-lam, môn tả nại lý-xá diệm dã tha mạt lăng, hồng hồng, phát tra

Bộ bộ, cốt-lỗ đà, tát lý-phộc một đà, nỗ nhạ-noa đá, a tiến đát-dã, mạt la, ba la cật-la ma, a ca lý-sa dã, a ca lý-sa dã, thi già-lam, thi già-lam, tát lý-phộc nỉ phộc, nẵng nga, dạ khất-xoa, la khất-xoa sa, hiến đà lý-phộc, tô la, nga lỗ noa, khẩn nẵng la, ma hộ la nga, cung bạn noa, tỳ xá tả, a ba sa-ma, lỗ đát-ma nại, bố đát nẵng, yết tra bố đát nẵng, nỉ-dựng nẵng thiết dã nẵng thiết dã, la khất-xoa, la khất-xoa, ma ma, hồng hồng, phát tra

Tát lý-phộc thiết đổ-lỗ noản, cật-la ma, vĩ cật-la ma, vĩ đặc-tông xá dã, hồng hồng, phát tra phát tra

A mô kiếm, nẵng xá dã, hồng hồng, phát tra

Nhĩ vĩ đán, nẵng xá dã, hồng hồng, phát tra

A mô kiếm, vĩ nại-la ba dã, hồng hồng, phát tra

La khất-xoa, la khất-xoa ma ma tả, tát lý-phệ tỳ-dụ, bát nại-la mạo ba sa lýnghệ tỳ-dược, hồng hồng, phát tra

Nỉ phộcngật-la hạ, nẵng nga ngật-la hạ, dược khất-xoa ngật-la hạ, la khấtxoa sa ngật-la hạ, tất-lý đá ngật-la hạ, tỳ xá tả ngật-la hạ, tát lý-phộc ngật-la hạ, hứ tỳ-dược, hồng hồng, phát tra

Nhập-phộc la, ế ca hứ ca, nĩ-vĩ để dã ca, đát-lý để dã, ca tả đổ lý-tha ca, tát lý-phộc nhập-phộc la, vĩ sa ma nhập-phộc la, hồng hồng, phát tra

Mạt đà, mãn đà nẵng, đá noa nẵng đá lý-nhạ nẵng, bát-la hạ la noa, tát lýphệ tỳ-dụ, bát nại-la phệ tỳ-dược, tát lý-phộc lỗ nga ma la nỗ lý-tỳ khất-xoa kiến đá lý-tỳ-dược, hồng hồng, phát tra

Mô hạ dã, mô hạ dã. Ba la tác yết-la, tái nễ-diệm, hồng hồng, phát tra

Tát lý-phộc ca lệ, ca la hạ bạn noa nẵng, vĩ ngật-la hạ, vĩ phộc nỉ tỳ-dược, nhạ diệm, câu lỗ câu lỗ, hồng hồng, phát tra

Tát lý-phộc ba bế tỳ-dụ, vĩ nẵng xá dã, hồng hồng, phát tra

Tra phiến để thấp-phộc tất-đát-dã dã nễ sát hàm, câu lỗ câu lỗ, sa đà dã, sa đà dã, phộc nhật-la cốt-lỗ đà, ma hạ mạt la_Tức lệ tức lệ, di lệ di lệ, la la_ Tát lý-phược nhạ lam ma, lỗ bố lỗ bố, lệ đá lỗ lam ma lỗ lam khư tăng, tổ lỗ, tổ lệ, hám hàm, ô lý-bế, bố lý-bế, câu lý-bế, bát-la bố la-ni, ni già-la la ni-dụ_ Tô lỗ tô lỗ, mẫu lỗ mẫu lỗ, tô mẫu tô mẫu, lỗ địa la, ca trí ca trí, ca trí ca trí, ca trí-hàng, ca trí_ Nhạ duệ, vĩ nhạ duệ, nhạ dã đế, vĩ nhạ dã đế tỳ tế, ma hạ lý-kì già, tam bộ đán nga di nậu đá ba la dã ni, nỗ sắt-tra nẵng, nỗ sa sa ca, nột lý-nan đá nam, nại ma ca, nạo nại-la noản, vĩ nại-la ba ca, vĩ la noản, vĩ la, tô ma-dã nam tô tì-dược, a tất đà nam, tất đệ ca la, a tất đà nam tả, vĩ nẵng xá ca la_ Tát lý-phộc đát tha nga đá, tam ma la-tha ma bế đá_ Tát lý-phộc một đà, ba lý-dụ ba tất đá_ Tát lý-phộc phộc nhật-la câu la, địa sắt sỉ đá_ Ê hứ duệ hứ, tam ma dã ma nỗ ba la dã_ Tát lýphộc ca lý-ma ni, di, sa đà dã

Nẵng mô bội la phộc, phộc nhật-la đà la dã, phộc nhật-la bá noa duệ, tất đà, thất-chiến noa phộc nhật-la bá ni, la nhạ-noa ba dã để, sa-phộc hạ Tát lý-phộc một đà địa sắt sỉ đá dã, sa-phộc hạ

ĐẠI KIM CƯƠNG DIỆU CAO SƠN LÂU CÁC ĐÀ LA NI

_Hết_

29/03/2015