Đại Hư Không Khố Tạng Ấn

Mười ngón tay tác Kim Cương Phộc, Tiến Lực (2 ngón trỏ) đè nhau như hình báu, kèm duỗi Thiền Trí (2 ngón cái), ép Nhẫn Nguyện (2 Ngón Giữa), Đàn Tuệ (2 ngón út), Giới Phương (2 ngón vô danh) như cây phướng

Kết Ấn này xong, tụng Mật Ngôn. Tưởng từ Ấn tuôn ra nhóm vật cúng, lầu gác như bên trên.

Chân Ngôn là:

“Án, nga nga nẵng, tam bà phộc, phộc nhật-la, hộc”

OṂ_ GAGANA SAṂBHAVA VAJRA HOḤ

Dùng Mật Ngôn, Ấn này gia trì cho nên giả sử Quán chẳng thành thì đều thành cúng dường rộng lớn chân thật, do Pháp này mà việc ấy được thành.