Đại Hải Ấn

Hai tay cài chéo trong

Ngửa chưởng ngang với rốn

Thiền Trí (2 ngón cái) hơi cùng trụ

Chân Ngôn là:

“Án, Vĩ ma lộ ná địa hồng”

OṂ– VIMALA UDADHI HŪṂ