ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỨC KÝ
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thương Thích Như Điển
Diễn đọc: Thy Mai, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Huy Hồ