ĐẠI CƯƠNG VỀ LUẬN CÂU XÁ

Hòa thượng Thích Thiện Siêu
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, PL. 2543 – TL. 1999