ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM
Việt dịch và Chú giải: Sa môn Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Kim Phượng, Huy Hồ, Nguyễn Đông, Chiếu Thành