ĐẠI BI SÁM PHÁP

 

Niệm Hương

(thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)

Chân Ngôn Làm Sạch Ngoại Cảnh

Án lam xóa ha. (3 lần) chân ngôn

Làm Sạch Thân Miệng Ý

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

(chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương).

Cúng Hương Tán Phật

Lò báu đốt danh hương
Khói trầm quyện tỏa khắp mười phương
Tâm Bồ Đề dũng liệt phi thường
Tiếp xúc đâu cũng phóng hào quang
Khắp chốn an định tỏ tường
Kính thành phụng hiến đức Từ Tôn
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát.

Kỳ Nguyện

Đệ tử chúng con, phụng trì di giáo đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trì tụng sám pháp Đại Bi, xưng tán hồng danh, tu hành công đức, ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo, đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế m Bố Tát, Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát từ bi gia hộ đệ tử chúng con, phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thường được an lành, xa lìa khổ ách, cùng hết thảy chúng sanh một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngưỡng mong Phật trí cao vời từ bi chứng giám. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần)
(Chủ lễ cắm hương vào lư hương đại chúng đứng ngay ngắn chắp tay đồng tụng)

Đảnh Lễ

– Nhất tâm kính lễ chư Phật thường trụ trong mười phương
– Nhất tâm kính lễ tôn Pháp thường trụ trong mười phương
– Nhất tâm kính lễ Thánh Tăng thường trụ trong mười phương.

(Khai chuông mõ và trì tụng)

Tán Phật

Kính lạy đời quá khứ
Chánh Pháp Minh Như Lai
Chính là đời hiện nay
Quán Thế m Bồ Tát
Bậc thành công đức diệu
Dũ lòng đại từ bi
Nơi trong một thân tâm
Hiện ra ngàn tay, mắt
Soi thấy khắp pháp giới
Hộ trì các chúng sanh
Khiến phát lòng đạo sâu
Dạy trì chú viên mãn
Cho xa lìa đường ác
Được sanh trước Như Lai
Những tội nặng vô gián
Cùng bệnh ác lâm thân
Khó nỗi cứu vớt được
Cũng đều khiến tiêu trừ
Các tam muội biện tài
Sự mong cầu hiện tại
Đều cho được thành tựu
Quyết định chẳng nghi sai
Khiến mau được ba thừa
Và sớm lên quả Phật
Sức oai thần công đức
Khen ngợi chẳng hay cùng
Cho nên con một lòng
Qui mạng và đảnh lễ.

(Vị chủ lễ xướng trước, đại chúng lập lại sau. Mỗi câu một lạy)

1. Nhất tâm đảnh lễ: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn

2. Nhất tâm đảnh lễ: Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Thế Tôn

3. Nhất tâm đảnh lễ: quá khứ vô lượng ức kiếp Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn

4. Nhất tâm đảnh lễ: quá khứ cửu thập cửu ức căn-già-sa chư Phật Thế Tôn

5. Nhất tâm đảnh lễ: quá khứ vô lượng kiếp Chánh Pháp Minh Thế Tôn

6. Nhất tâm đảnh lễ: thập phương nhứt thiết chư Phật Thế Tôn

7. Nhất tâm đảnh lễ: hiền kiếp thiên Phật, tam thế nhứt thiết chư Phật Thế Tôn

8. Nhất tâm đảnh lễ: quảng đại viên mãn vô ngại Đại Bi tâm thần diệu chương cú

9. Nhất tâm đảnh lễ: Quan m sở thuyết chư đà-la-ni cập thập phương tam thế nhứt thiết Tôn Pháp

10. Nhất tâm đảnh lễ: thiên thủ thiên nhãn Đại Từ Đại Bi

11. Quán Thế m Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

12. Nhất tâm đảnh lễ: Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát

13. Nhất tâm đảnh lễ: Tổng Trì Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

14. Nhất tâm đảnh lễ: Nhựt Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Ha Tát

15. Nhất tâm đảnh lễ: Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát

16. Nhất tâm đảnh lễ: Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

17. Nhất tâm đảnh lễ: Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

18. Nhất tâm đảnh lễ: Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát

19. Nhất tâm đảnh lễ: thập phương tam thế nhứt thiết Bồ Tát Ma Ha Tát

20. Nhất tâm đảnh lễ: Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, vô lượng vô số Đại Thanh Văn Tăng

21. Nhất tâm đảnh lễ: xiễn Thiên-Thai giáo quán, Tứ Minh Tôn Giả, Pháp Trí Đại Sư

22. Nhất tâm đại vị: Thiên tra, Phạm ma, Cù bà dà, thiên tử, Hộ thế tứ vương, Thiên long, Bát bộ, Đồng mục, Thiên nữ, Hư không thần, Giang hải thần, Tuyền nguyên thần, Hà chiểu thần, Dược thảo Thọ lâm thần, Xá trạch thần, Thủy thần, Hỏa thần, Phong thần, Thổ thần, Sơn thần, Địa thần, Cung điện thần, cập Thủ hộ trì chú, nhứt thiết Thiên, Long, Quỉ, Thần, các cập quyến thuộc đảnh lễ Tam-bảo. (1 lạy)

Kính lạy đức Đại-bi Quán-Thế- Âm,
nguyện cho con mau rõ hết các pháp.
Kính lạy đức Đại-bi Quán-Thế- Âm,
nguyện cho con sớm được mắt trí tuệ.
Kính lạy đức Đại-bi Quán-Thế- Âm,
nguyện cho con mau độ hết các chúng-sanh.
Kính lạy đức Đại-bi Quán-Thế- Âm,
nguyện cho con sớm được phương tiện khéo.
Kính lạy đức Đại-bi Quán-Thế- Âm,
nguyện cho con mau lên thuyền Bát-nhã.
Kính lạy đức Đại-bi Quán-Thế- Âm,
nguyện cho con sớm vượt qua bể khổ.
Kính lạy đức Đại-bi Quán-Thế- Âm,
nguyện cho con mau được giới định, đạo.
Kính lạy đức Đại-bi Quán-Thế- Âm,
nguyện cho con sớm lên cõi Niết-bàn.
Kính lạy đức Đại-bi Quán-Thế- Âm,
nguyện cho con sớm đồng thân pháp-tánh.

Nếu con đến núi đao, núi đao liền sụp đổ.
Nếu con đến nước, lửa, nước lửa liền khô tắt.
Nếu con đến địa ngục, địa ngục liền trống không.
Nếu con đến ngạ quỷ, ngạ quỷ liền no đủ.
Nếu con đến tu-la, ác tâm liền trừ dẹp.
Nếu con đến súc sanh, họ liền đủ trí tuệ.

Trí tuệ bừng lên đóa biện tài
Đứng yên trên sóng sạch trần ai
Cam lồ chửa lành cơn khổ bệnh
Hào quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu biếc phất bày muôn thế giới
Sen hồng nở hé vạn lâu đài
Chí đầu ca ngợi dâng hương thỉnh
Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

Nam mô Quán Thế m Bồ Tát (10 lần)

(tụng tiếp)

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch đức Thế Tôn!

Nếu có chúng sanh tụng trì Đại Bi thần chú nầy, mà còn sa đọa trong ba đường dữ, con thề không thành chánh giác.

Nếu tụng trì Đại Bi thần chú nầy, mà chẳng sanh về các cõi Phật, con thề không thành chánh giác.

Nếu tụng trì Đại Bi thần chú nầy, mà không được vô lượng biện tài tam muội, con thề không thành chánh giác.

Nếu tụng trì Đại Bi thần chú nầy, ngay trong đời hiện tại, tất cả sự mong cầu mà không kết quả thì bài chú nầy, không đáng gọi là Đại Bi Tâm Đà-la-ni vậy. Trừ chăng là trừ những kẻ bất thiện và thiếu lòng chí thành.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, đối trước chúng hội chắp tay đứng thẳng, khởi lòng đại bi đối với các chúng sanh, hớn hở mĩm cười, nói ngay bài chú mầu nhiệm: ‘Quảng đại viên mãn Đại bi tâm Đại đà-la-ni’ như vầy:

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da bà lô kiết đế, thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát diệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xa da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ, phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ,bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắt ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

(tụng Chú Đại Bi 7 biến 21 biến hoặc nhiều hơn tùy ý)

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói bài chú xong, sáu thứ biến động, trên trời rải các hoa báu, tung bay rơi xuống, các đức Phật mười phương đều tỏ lòng hoan hỷ. Thiên-ma, ngoại đạo sợ hãi rùng mình, hết thảy chúng hội đều được chứng quả Tu-đà-hoàn, có vị chứng quả Tư-đà-hàm, có vị chứng quả A-na-hàm, có vị chứng quả A-la-hán, cũng có vị chứng lên nhất-địa, nhị-địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa cho đến thập địa, không lường chúng sanh phát tâm Bồ-đề.

Đệ tử chúng con sám hối cho pháp giới chúng sanh, hiện tiền một tâm, đủ cả ngàn pháp, đều có sức thần thông và có trí tuệ sáng suốt, trên sánh tâm Phật, dưới đồng muôn loài, bởi niệm vô minh, che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê, rồi khởi lòng chấp nhiễm, trong pháp bình đẳng, sanh tưởng ngã nhơn. Lại do ái kiến làm gốc, thêm thân khẩu làm duyên, trong nẻo luân hồi, gây nên tội lỗi: thập ác, ngũ nghịch, bán pháp, buôn nhân, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, bức người phạm hạnh, xâm tổn thường trụ, đồ vật thức ăn, dù ngàn Phật ra đời, cũng khó bề sám hối. Những tội như thế không thể lường được, khi bỏ thân nầy, đọa vào đường ác, chịu khổ vô cùng.

Lại trong đời nầy, do túc, hiện chướng hoặc bị các nghiệp: lửa phiền thiêu đốt, bệnh tật quanh vây, duyên ngoài lôi cuốn, tà ma quấy nhiễu, làm ngăn đạo pháp, khó nổi tiến tu, may gặp thần chú viên mãn Đại-Bi, có thể mau dứt trừ các tội lỗi như thế, cho nên hôm nay chúng con chí tâm trì tụng và nguyện quay về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cùng mười phương các đức Phật, phát lòng Bồ-đề, tu hạnh chân ngôn, cùng với chúng sanh, tỏ bày các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu sạch, cúi mong Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con, duyên chướng trong ngoài, thảy đều dứt sạch, chúng con cũng như chúng sanh, hạnh nguyện đều được viên thành, mở tánh thấy biết, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp chuyên cần, tu nhân tịnh độ.

Nguyện cho chúng con cũng như các chúng sanh, khi bỏ thân nầy, không qua đường khác, quyết định sanh về thế giới Cực Lạc, cõi Phật A Di Đà, rồi được thân cận cúng dường, Đại Bi Quán Thế Âm, đủ các tổng trì, độ khắp quần phẩm, thoát khỏi luân hồi, cùng lên cõi Phật. Đệ tử sám hối, phát nguyện rồi xin quy mạng đảnh lễ Tam Bảo.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết:

“Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”. (3 lần)

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. (3 lần)

Văn Sám Hối

Đệ tử chúng con quỳ trước điện
Chí thành đảnh lễ đấng Từ Tôn
Đã bao phen sanh tử dập dồn
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo
Thế Tôn đã đinh dạy bảo
Mà con còn đắm đuối mê say
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh
Mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gây go
Thân ham dùng gấm vóc se sua
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ
Bởi lục dục lòng tham không đủ
Che mất dần trí tuệ từ lâu
Hôm nay con phát nguyện quay đầu
Xin sám hối phơi bày tỏ rõ
Nguyện tật xấu từ nay chừa bỏ
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê
Trước đài sen thành kính hướng về
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo
Dứt tận cùng cội rễ vô minh
Chí phàm phu tự lực khó thành
Cầu đại giác Từ Bi gia hộ
Dù phải gặp muôn ngàn gian khổ
Con dốc lòng vì đạo hy sinh
Nương Từ Quang lần tới bảo thành
Đặng tự giác, giác tha viên mãn.

Kệ Hộ Pháp

Trời, A-tu-la và Dược-xoa
Đến đây nghe Pháp hãy hết lòng
Ủng hộ đạo Phật cho bền lâu
Tất cả làm theo lời Phật dạy
Những ai đã đến đây nghe Pháp
Hoặc ở dưới đất hoặc trên không
Hãy nhìn mọi loài bằng mắt thương
Ngày đêm an trú trong chánh pháp.
Nguyện cho thế giới thường an ổn
Thấm nhuần phước trí và từ bi
Tất cả tội chướng đều tiêu trừ
Lìa xa khổ não thường an lạc
Đại chúng nhất tâm trì giới luật
Công phu thiền định phải tinh chuyên
Đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm
Khắp nơi mọi loài đều hạnh phúc.

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ
Thế thế thường hành Bồ tát đạo

Phục Nguyện

Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, tát đại chứng minh.

Đệ tử chúng con một dạ chí thành, trì tụng Đại Bi Sám Pháp, niệm Phật công đức hồi hướng cầu nguyện tất cả chúng con, đương đời phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bịnh bình an, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn. Cửu huyền thất tổ, nội ngoại tiên linh, đều được nghe kinh, sinh về Tịnh Độ. Khắp nguyện: Thuyền Từ phổ độ, cảm ứng vô biên, đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật đạo.

Đồng niệm: Nam mô A Di Đà Phật

Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại.

Hồi Hướng

Nguyện đem công đức nầy
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

(Đứng dậy lạy 3 lạy, xá rồi lui ra)

SÁM QUAN ÂM

Cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách,
Một mình ta vừa lách vừa bơi,
Chơi vơi mấy độ chơi vơi,
Vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường.
Nầy Phật tử lục phương tế độ,
Dụng sắc thân dạy dỗ người mê,
Ấy là gió thổi mây về,
Nước chao sóng dậy tư bề một phen.
Ðạo cao cả tập rèn diệu lý,
Nước hương thơm miều mỹ tòa son.
Ví như thể mẹ tìm con,
Cảm thông ứng hiệp khai môn khắp cùng,
Vì lẽ đó ta dùng Quán Thế,
Bố thí nầy một thể ban ra,
Thí thân nào có nại hà,
Phải duyên ta thí để mà độ sanh.
Chư Bồ Tát thường hành lục độ,
Cơ duyên nầy nhiều thuở bố vi,
Hễ ai có phước duyên thì,
Niệm tâm vừa khởi các Ngài độ cho.
Thừa Phật ấy nào đo nào lượng,
Biết mấy đời đã hưởng đặc ân,
Ðã đành là sự thí thân,
Thí tài, thí pháp cũng cần như nhau.
Tài, pháp thí còn sâu còn rộng,
Tài cho ra chẳng mộng chẳng nương,
Ðã cho thì chớ có tường,
Thọ thì chớ nghĩ sự thường vốn không.
Lòng bác ái cố công rèn đúc,
Dắt người lên đến bực thăng bằng,
Bao nhiêu cũng đủ, ta hằng,
Chăm lo hành đạo vớt thăng luân hồi.
Từ quá khứ các đời Bồ Tát,
Chư Phật đều một loạt hóa sanh,
Ra đời độ chúng hữu tình,
Dìu ra nhà lửa đến thành Pháp vương.
Nhơn duyên ấy lập phương khai thị,
Phật tử nầy cố chí học theo,
Thường hành Bồ Tát ráng chèo,
Lìa từ thấp quả lần trèo lên cao.
Thinh Văn bỏ, nhập vào Bồ Tát,
Lấy nhơn duyên khai thác đạo mầu,
Nay câu lục độ ráng trau,
Pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà.
Một thừa Phật không ba không bốn,
Bởi trí căn minh, độn mà ra,
Tựu trung có một, một là,
Phật thừa Bồ Tát ráng mà hành theo.
Trong kinh nói đủ chiều muôn hạnh,
Ðủ sắc thân tướng tánh quang minh,
Ðủ thần thông lực tám ngành.
Chung qui tánh kiến tâm minh tựu thành.
Bồ-đề thọ, vốn mình không thọ,
Giống hữu tình tuy có mà không,
Có nhơn duyên mới hiệp đồng,
Hiểu trong chơn thể tỏ tường bổn lai.
Phật tức tâm, tâm ta có Phật,
Tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng,
Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng,
Trau câu mô Phật thì lòng mới nguôi.
Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch,
Gội bụi trần học cách thiền gia,
Từ bi độ chúng hà sa,
Nguy nan cứ dạ Ta bà lại qua.
Quan Âm Phật Ta bà dạo khắp,
Tìm nạn tại cứu cấp sanh linh,
Ấy là lục độ trau mình,
Ra ân bố thí dẹp tình phân chia.
Thuyền Bát nhã nối tia nhựt nguyệt,
Tam tạng kinh giải hết lục trần,
Phá tan xiềng xích ái ân,
Lo câu lục tự chuyên cần độ ta.
Ðạo cảm ứng Phật ta dung hợp,
Nghĩa dung thông chỉ một không hai,
Bóng hình hình bóng là ai,
Trăng trong nước tịnh không sai bóng lòng.
Trên liên tọa chín tầng hé nở,
Tấm lòng thành một thuở hóa sanh,
Sanh làm Phật, Phật độ sanh,
Nhành dương nước tịnh anh linh độ đời.
Phật Di Ðà là người phàm tục,
Ðức Thích Ca vốn bực vương gia,
Quan Âm cũng chỉ người ta,
Thế Chí vốn là một kẻ đầu thai.
Phật Hiền Thánh không ai thoát khỏi,
Ở kiếp người đi đến Niết bàn.
An tức tịnh, tịnh là an,
Hiểu trong tâm trí thấy tràng hạt sen.
Khắp lục đạo người chen kẻ lấn,
Biển trầm luân mê tánh cho vui,
Kìa lầu các, nọ cao ngôi,
Ba hơi kết cuộc khó thời mang theo.
Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ,
Trách đất trời sao ở bất công,
Hỡi ai ghi lấy làm lòng,
Trau câu niệm Phật để hòng độ thân.
Ao thất bảo trân châu mã não,
Cửu liên hoa ngôi báu dành đây,
Muốn ra khỏi kiếp đọa đày,
Ráng công tu luyện có ngày hóa sanh.
Ðừng mến tiếc Nam thành thế giới,
Cõi Diêm phù tội lỗi mê tân,
Cố công tham cứu học lần,
Di Ðà miệng niệm chuyên cần chớ sai.
Trên Phật Thánh độ tai qua khỏi,
Dưới phàm trần hết nỗi khổ luân,
Ráng niệm, niệm bất ly thân,
Sông mê thoát đặng hóa thân độ đời.
Ma Ha Bát Nhã qua thời,
Bước lên bờ giác thảnh thơi an nhàn.

SÁM QUAN ÂM
(Sám tụng Quan Âm II)

Quan Thế Âm oai thần lồng lộng,
Khắp thế gian đều trọng danh ngài,
Chúng sanh hết thảy ai ai,
Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua.
Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ,
Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh,
Nếu ai có một niệm lành,
Hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền.
Dù bịnh trọng liên miên khổ cực,
Niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay,
Bao nhiêu tai nàn hằng ngày,
Chí tâm niệm tới danh Ngài cũng qua.
Vô lượng kiếp Ta bà thế giới,
Ngài giáng sanh xuống cõi dương gian,
Hóa thân công chúa đoan trang,
Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vua cha.
Diệu Thanh ấy chính là chị cả,
Sau cũng tu chứng quả Văn Thù,
Diệu Âm chị thứ cũng tu,
Phổ Hiền chứng Thánh đền bù công lao.
Trọn một nhà được vào cảnh Phật,
Lòng từ bi chơn chất đáng ghi,
Tuổi nhỏ trí cả ai bì,
Dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu.
Trọn chín năm chẳng từ lao khổ,
Mong công thành cứu độ chúng sanh,
Thời kỳ trai giới tu hành,
Tại động Hương Tích bắc thành Việt Nam.([12])
Một cảnh tiên mây lam che phủ,
Có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh,
Cảnh tốt dành cho người lành,
Kim Ðồng Ngọc Nữ ứng danh theo hầu.
Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối,
Chầu hai bên không lỗi đạo thầy,
Luôn luôn chân chánh thẳng ngay,
Hành theo ý chỉ của thầy ban ra.
Quan Thế Âm danh là Tự Tại,
Khắp tam thiên qua lại dạo chơi,
Từ bi Ngài muốn độ đời,
Mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa.
Nguyện nào cũng đều là rốt ráo,
Chuyên tâm về chánh đạo độ tha,
Biển Nam Hải, núi Phổ Ðà,([13])
Trụ ở nơi ấy cũng là Hương Sơn.
Trong một phẩm Phổ Môn thị hiện,
Ðức Như Lai thuật chuyện khen Ngài,
Oai thần linh hiển không hai,
Tầm thinh cứu khổ chẳng nài công phu.
Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ,
Hay cùng là tùy ý muốn chi,
Ngài liền ứng hiện tức thì,
Tới nơi dìu dắt cấp kỳ độ cho.
Hay có kẻ qua đò mắc nạn,
Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường,
Chí thành đốt nén tâm hương,
Vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền.
Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy,
Ðức Như Lai truyền dạy chẳng sai,
Chúng ta chớ có quản nài,
Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho.
Trong khổ hải đò Từ vẫn đợi,
Vớt chúng sanh đưa tới Lạc bang,
Chín từng sen báu đài vàng,
Di Ðà thọ ký rõ ràng thảnh thơi.
Từ bi cứu khổ độ đời,
Tầm thinh giải nạn đến nơi an lành.
Nam mô Tầm thinh Cứu khổ Ðại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Khơi Suối Yêu Thương

Cúi đầu kính lạy Quan Thế Âm
Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân
Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu
Lắng nghe cứu độ vớt trầm luân
Cành dương rẩy nước thiêng cam lộ
Gột sạch tâm con mọi cấu trần
Con xin một lòng về nương tựa
Nguyền ước ngàn lời xin kính dâng: (C)
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền nhìn sâu vào năm uẩn
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền thấy được tự tánh Không
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền sớm lên bờ giải thoát
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền vượt thắng mọi tai ương
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền ngồi trên thuyền Bát Nhã
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền có mặt đủ ba thân
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền thành tựu quả giải thoát
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền nuôi dưỡng đại bi tâm
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền thâm nhập Như Lai Tạng
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Con nguyền gạn lọc tâm ý trong (C)
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con vượt thoát hầm ái dục
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con đập vỡ khối trần tâm
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con đủ phương tiện quyền xảo
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con xây dựng được tăng thân
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con chuyển hóa được hờn giận
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con nhổ được gốc vô minh
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con đưa cao đuốc chánh tín
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Cho con được mắt tuệ sáng trong
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin trên tay có đóa sen vàng
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin mắt nhìn thấy được Pháp thân
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền xây dựng tình huynh đệ
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền bồi đắp nghĩa đồng môn
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền tập nói lời ái ngữ
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền học nhìn bằng mắt thương
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền thành tựu hạnh đế thính
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền chánh niệm sống phân minh
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền định căn mau thành tựu
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền ngày đêm bước kiện hành
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền an cư trên thật địa
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin nguyền được năm mắt sáu thông (C)
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm
Xin cùng con đi vào vùng chiến tranh
Chấm dứt đao binh, im hơi bom đạn
Xin cùng con đi vào vùng khổ bệnh
Đem theo linh dược cam lộ thanh lương
Xin cùng con đi vào cõi ma đói
Đem theo pháp thực của hiểu và thương
Xin cùng con đi vào vùng địa ngục
Giải trừ nhiệt não đem lại thanh lương
Xin cùng con đi vào vùng tranh chấp
Giải tỏa hận thù, khơi suối yêu thương.
Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm
Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm
Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm (CC)