ĐẠI CHÚ CHÚ GIẢNG GIẢI

Hòa Thượng Tuyên Hóa Giảng Thuật
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Nhuận Châu
Thu Âm: Trung Tâm Diệu Pháp Âm
Giọng đọc: Chiếu Thành, Thy Mai