ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TẬP GIẢI

Pháp sư Bảo Lượng, đời Lương soạn.
Hoàng Đế Vì Pháp sư Thích Bảo Lượng Chùa Linh Vị soạn lời tựa Nghĩa Sớ.

 

MỤC LỤC

[catlist name=”Đại Bát Niết Bàn Kinh Tập Giải” order=asc numberposts=-1]