陀那笈多 ( 陀đà 那na 笈cấp 多đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Dhanagupṭa,兒童名。譯曰寶護。見阿育王經八。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Dhanagup ṭ a , 兒nhi 童đồng 名danh 。 譯dịch 曰viết 寶bảo 護hộ 。 見kiến 阿a 育dục 王vương 經kinh 八bát 。