鳩那羅 ( 鳩cưu 那na 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)見拘那羅條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 見kiến 拘câu 那na 羅la 條điều 。