鳩摩羅尊者 ( 鳩cưu 摩ma 羅la 尊Tôn 者Giả )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)見鳩摩邏多條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 見kiến 鳩cưu 摩ma 邏la 多đa 條điều 。