鳩夷羅 ( 鳩cưu 夷di 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (動物)Kokila,又作鳩那羅、拘耆那羅、拘耆羅、拘翅羅、拘枳羅、俱繫羅、瞿翅羅、瞿師羅、鴝[只*鳥]羅、俱枳羅、瞿枳羅、具史羅等。鳥名。譯曰好眼鳥,好聲鳥,美音鳥,鵶鷗等。玄應音義五曰:「鳩夷羅,或云居枳羅鳥,此云好聲鳥。」同十曰:「拘耆羅。或作拘翅羅。梵音轉也。譯云好聲鳥。此鳥聲好而形醜。從聲為名也。」同八曰:「拘枳,或名拘翅,或作瞿翅羅,譯云鵶鷗鳥。」同七曰:「案中本起經云:瞿師羅者,此譯云美音。」慧琳音義十四曰:「俱繫羅,舊云俱枳羅,梵語,西國鳥名。此國無。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 動động 物vật ) Kokila , 又hựu 作tác 鳩cưu 那na 羅la 。 拘câu 耆kỳ 那na 羅la 、 拘câu 耆kỳ 羅la 、 拘câu 翅sí 羅la 、 拘câu 枳chỉ 羅la 、 俱câu 繫hệ 羅la 、 瞿cù 翅sí 羅la 、 瞿cù 師sư 羅la 、 鴝 [只*鳥] 羅la 、 俱câu 枳chỉ 羅la 、 瞿cù 枳chỉ 羅la 、 具cụ 史sử 羅la 等đẳng 。 鳥điểu 名danh 。 譯dịch 曰viết 好hảo 眼nhãn 鳥điểu , 好hảo 聲thanh 鳥điểu , 美mỹ 音âm 鳥điểu , 鵶nha 鷗 等đẳng 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 五ngũ 曰viết : 「 鳩cưu 夷di 羅la , 或hoặc 云vân 居cư 枳chỉ 羅la 鳥điểu , 此thử 云vân 好hảo 聲thanh 鳥điểu 。 」 同đồng 十thập 曰viết : 「 拘câu 耆kỳ 羅la 。 或hoặc 作tác 拘câu 翅sí 羅la 。 梵Phạm 音âm 轉chuyển 也dã 。 譯dịch 云vân 好hảo 聲thanh 鳥điểu 。 此thử 鳥điểu 聲thanh 好hảo 而nhi 形hình 醜xú 。 從tùng 聲thanh 為vi 名danh 也dã 。 」 同đồng 八bát 曰viết : 「 拘câu 枳chỉ , 或hoặc 名danh 拘câu 翅sí , 或hoặc 作tác 瞿cù 翅sí 羅la , 譯dịch 云vân 鵶nha 鷗 鳥điểu 。 」 同đồng 七thất 曰viết : 「 案án 中trung 本bổn 起khởi 經Kinh 云vân 瞿cù 師sư 羅la 者giả , 此thử 譯dịch 云vân 美mỹ 音âm 。 」 慧tuệ 琳 音âm 義nghĩa 十thập 四tứ 曰viết 。 俱câu 繫hệ 羅la , 舊cựu 云vân 俱câu 枳chỉ 羅la 梵Phạn 語ngữ 。 西tây 國quốc 鳥điểu 名danh 。 此thử 國quốc 無vô 。 」 。