鳩夷羅衣 ( 鳩cưu 夷di 羅la 衣y )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (衣服)四分開宗記三末曰:「鳩夷羅衣,絳色羊作衣也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 衣y 服phục ) 四tứ 分phần 開khai 宗tông 記ký 三tam 末mạt 曰viết : 「 鳩cưu 夷di 羅la 衣y , 絳giáng 色sắc 羊dương 作tác 衣y 也dã 。 」 。