Cương Hợp Chưởng Ấn

Hai tay đem mười ngón trợ nhau cài

chéo, bên phải đè bên trái, chắp tay lại liền thành

Chân Ngôn là :

“Án, phộc nhật-lãng nhạ lý”

Do kết Kim Cương Hợp Chưởng Ấn, mau được mãn túc mười Ba La Mật (Daśa-pāramitā), được mười Tự Tại.