CUỘC ĐỜI ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ
Ban biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu
Lồng tiếng: Thiện Quang, Nguyên Châu, Trang Kem

 

Nguồn: Pháp Âm Tuyên Lưu