Cực Hỷ Ấn

Dựa vào tay Ấn trước, chỉ đưa 2 ngón giữa rũ xuống vào trong lòng bàn tay sao cho mặt ngón cùng dính nhau.

Chân Ngôn là :

“Án _ Tam ma gia, hộc, tố ra đa, tát-đát-noan”