BẢN MẠT

Từ điển Đạo Uyển


本末; C: běnmò; J: honmatsu;

“Gốc rễ và cành nhánh”; đầu và cuối, thiết yếu và vô dụng, v.v…