CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH
Pháp sư Viên Nhân
Nguyễn Minh Tiến hiệu đính