Công Đức Niệm Phật Cầu Sanh Cực Lạc Tịnh Độ
Sa-môn Thích Hải Quang
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm