Cõi Tạm

 

Phụ mẫu thâm ân chung hữu biệt
Phu thê nghĩa trọng đã phân ly
Nhơn tình tợ điểu đồng lâm túc
Đại hạn lai thời các tự phi.

Tạm dịch:

Cha mẹ ơn sâu rốt phải lìa
Vợ chồng nghĩa nặng cũng phân chia
Tình người như chim đồng rừng ngủ
Nắng gắt mỗi con bay rút lia.