Cõi Sắc Không
Không Lạc

Ngày qua ta đếm tuổi đời
Tuổi trời cho đã chất chồng ngất cao
Hỏi rằng: dạ có lao xao?
Bể đời sắp dứt, dặm ngàn sắp đi.
Lòng rằng chẳng có sầu chi
Hồng trần bể khổ, luyến chi mà sầu!
Cõi này ở đặng bao lâu?
Xuôi tay nhắm mắt có còn chi không?
Đời là một cõi sắc không
Mong ngày thoát kiếp, phản hồi hư vô.