Cô Gái và Gói Bánh
Diễn đọc: Trọng Nghĩa – Mộng Lan