cổ âm Như Lai

cổ âm Như Lai

鼓音如來 ( 鼓cổ 音âm 如Như 來Lai )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)見天鼓雷音佛條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) 見kiến 天thiên 鼓cổ 雷lôi 音âm 佛Phật 條điều 。

error: