CHUYỆN VÃNG SANH TẬP III
Nhóm Liên Hữu miền Nam Đất Việt Sưu tập
Diễn đọc: Kiều Hạnh, Huy Hồ, Chiếu Thành