CHUYỆN VÃNG SANH Ở VIỆT NAM TẬP II
Nhóm Liên Hữu miền Nam Đất Việt Sưu tập
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phụng, Kiều Hạnh

 

CHUYỆN VÃNG SANH Ở VIỆT NAM TẬP I
Nhóm Liên Hữu miền Nam Đất Việt Sưu tập
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phụng, Kiều Hạnh