CHUYỆN BÁCH DỤ

Biên soạn: Hòa Thượng Thánh Pháp – Việt dịch: Viên Thắng
Diễn đọc: Huy Hồ