CHUYỆN BÁCH DỤ
Biên soạn: Hòa Thượng Thánh Pháp
Việt dịch: Viên Thắng
Diễn đọc: Huy Hồ