Phần Văn Vần

Chương Mười

HỒI HƯỚNG

1. Nguyện đem tất cả phúc lành
Tạo Bồ tát luận hiến dâng hữu tình
Cầu cho tất cả chúng sinh
Noi gương Bồ tát dấn mình lợi tha.

2. Mong sao trong khắp mọi nhà
Không còn bệnh khổ rên la khốn nàn
Những ai sầu muộn bất an
Niềm vui bất tuyệt dâng tràn tâm tư.

3. Cùng tận kiếp luân hồi trói buộc
Mong chúng sinh thường được thảnh thơi
Mong niềm hỉ lạc không vơi
Như chư Bồ tát, mọi thời an nhiên.

4. Mong sao địa ngục chúng sinh
Hưởng vui vô tận như miền Lạc bang

5. Từ bi sưởi ấm hàn băng
Dịu cơn nóng bức mưa chan cam lồ.

6. Những địa ngục núi đao rừng kiếm
Mong hóa thành vườn kiểng vui chơi
Cành cây gươm giáo sáng ngời
Biến thành cây báu thỏa người ước mơ.

7. Mong sao những chốn ngục tù
Hóa nên vườn đẹp điểm hồ sen thơm
Thiên nga cùng đủ giống chim
Vang lên tiếng hót dịu êm tai người.

8. Hố than hừng hóa ra châu báu
Nền sắt nung, mã não lưu ly
Nguyện cho Núi ép a tì
Hóa ra nước Phật cực kỳ trang nghiêm.

9. Mong sao đá lửa, đao binh
Ở trong địa ngục biến thành mưa hoa
Cảnh tương tàn cũng trôi qua
Chỉ còn thân ái trăm nhà hòa vui.

10. Cảnh địa ngục đồng sôi sắt nóng
Tuốt thịt lòi xương trắng như bông
Hóa thành ao nước mát trong
Chúng sinh trong ấy thong dong chơi đùa.

11a. Chúng địa ngục khởi lên ý nghĩ:
“Sao Diêm vương khiếp hãi sợ run?
Những tên ngục tốt kinh hoàng?
Ai đem năng lực phá tan đau buồn?”

11b. Ngước trông lên cõi hư không
Thần Kim cương thủ uy phong đứng nhìn
Mong sao địa ngục chúng sinh
Vui theo Bồ tát, xa liền khổ đau.

12. Nguyện cho mưa cam lồ tịnh thủy
Tắt lửa hừng phá hủy hỏa khanh
Chúng sinh khoan khoái ngước lên
Quan âm bồ tát hoa sen tay cầm.

13. Nguyện cho địa ngục hữu tình
Ngước trông Bồ tát vui mừng bảo nhau:
“Từ nay ta hết lo âu
Đức Văn thù ngự trên đầu chúng ta.
Thân quang minh chiếu sáng lòa.
Tâm ngài thấm nhuận bồ đề từ bi
Ban vui cứu khổ muôn nơi
Tiêu tan khiếp sợ khắp loài chúng sinh

14. “Hãy nhìn ngài ở trong cung
Có ngàn thiên nữ hát mừng ngợi ca
Trên trời mưa xuống thiên hoa
Đại bi đẫm lệ chan hòa mắt xanh.
Bàn chân ngài tợ đóa sen
Có tràng vương miện hiến dâng lên ngài.”

15. Nguyện cho địa ngục hữu tình
Được trông theo đám mây lành hiện ra
Tâm chư Bồ tát bao la
Cam lồ rưới mát muôn nhà chúng sinh.

16. Nguyện cho cõi bàng sanh thoát được
Nỗi kinh hoàng mạnh nuốt yếu thua
Không còn thịt xáo nồi da
Nguyện cho quỷ đói vui ca thái bình.

17. Nguyện Tay vàng Quán Thế âm
Không ngưng rưới rắc chứa chan cam lồ
Cho loài quỷ đói được no
Thường xuyên mát mẻ dứt bao ác hành.

18. Nguyện cho mù thấy sắc hình
Nguyện người điếc được nghe thanh xa gần
Nguyện cho sản phụ lâm bồn
Không hề đau đớn, sinh con quý hiền.

19. Nguyện cho kẻ lõa hình được áo
Kẻ đói lòng, cơm cháo nước trong

20. Bạc tiền cho kẻ khốn cùng
Kẻ đang tuyệt vọng khởi lòng tin sâu.

21. Nguyện người mắc bệnh khỏi mau
Nguyện nhân gian chấm dứt bao tật nàn.

22. Người khiếp sợ được bình an
Kẻ đang bị trói ngập tràn tự do
Mọi người nghĩ đến lợi tha
Yếu thành mạnh khỏe, muôn nhà an vui.

23. Nguyện thương nhân khắp nơi an ổn
Thành tựu điều mong muốn không sai

24. Tàu buôn cập bến vui thay
Thỏa bao ước nguyện, sum vầy thân nhân

25. Nguyện cho kẻ lữ hành lạc lối
Gặp được ngay bạn hữu đồng hành
Thoát bao thú dữ, ác nhân
Đường đi thuận lợi, bình an đến nhà.

26. Nguyện chư thiên chúng thiện thần
Giữ gìn săn sóc kẻ vương ách nàn:
Yếu già quan quả cô đơn
Ngu si, điên dại, tuyệt đường sinh nhai.

27. Nguyện người thoát tám nạn tai
Sống đời hạnh phúc, đủ đầy đức tin
Lòng thương và trí thông minh
Nhớ đời quá khứ, giữ gìn chánh tri.

28. Nguyện hữu tình được kho vô tận
Vật cần dùng khỏi bận lòng chi
Không tác hại chẳng sân si
An bình hạnh phúc muốn gì được ngay.

29. Nguyện bần hàn dung nhan rạng rỡ
Khổ hạnh gầy uy đức trang nghiêm

30. Gái hèn chuyển hóa thân nam
Nghèo nên quý hiển, kiêu căng hạ mình.

31. Nguyện cho tất cả hữu tình
Dứt bao ác nghiệp, thiện hành mến ưa.

32. Hành bồ tát hạnh say sưa
Không bao giờ xả bồ đề tâm kia.
Nguyện chư Thiện thệ từ bi
Đưa tay tiếp dẫn xa lìa nghiệp ma.

33. Nguyện hữu tình sống lâu vô hạn
Trải tháng ngày tận hưởng an vui
Tử vong cùng những vận xui
Không từng biết đến, chẳng thời nghe danh.

34. Nguyện cho khắp mười phương thế giới
Đầy rừng cây Như ý trang nghiêm
Pháp âm vi diệu vang rền
Phật và Bồ tát thuyết tuyên đạo mầu.

35. Nguyện cho đại địa khắp nơi
Như lưu ly, chẳng góc gai đá ghềnh

36. Nguyện bao pháp hội Thanh văn
Có chư Bồ tát quang lâm đạo tràng.

37. Nguyện cho các hữu tình nghe được
Từ rừng cây xào xạc Pháp âm
Từ nơi ánh sáng, hư không
Lá hoa chim chóc truyền thông nghĩa mầu.

38. Nguyện cho tất cả cùng nhau
Thường đem phẩm vật dồi dào như mây
Cúng dường Phật đấng đạo sư
Cùng chư Bồ tát tâm từ bủa lan.

39. Nguyện thế gian mưa chan đúng lúc
Cho mùa màng ngũ cốc tăng gia
Nguyện cho quốc chủ nhân hòa
Trị dân đúng pháp, muôn nhà an vui.

40. Nguyện thần chú linh nghiệm ngay
Tiêu tai giải nạn, thuốc hay bệnh lành.
Nguyện la sát quỷ phi hành
Khởi tâm thương xót, thường hành từ bi.

41. Nguyện hữu tình không còn đau khổ
Không lỗi lầm chẳng sợ hãi chi
Không tật bệnh, bị khinh khi
Chẳng ai gặp phải điều gì kém vui.

42. Nguyện khắp chốn già lam tu viện
Lời kệ kinh hưng thịnh vang xa
Nguyện cho tăng chúng hợp hòa
Bao nhiêu pháp sự tăng già thành công.

43. Nguyện Tỳ kheo muốn tu hành
Tìm ngay được chốn núi rừng hoang vu
Đoạn trừ tán loạn tham ưu
Thân tâm khinh khoái tiến tu thiện hành.

44. Nguyện cho ni hết cạnh tranh
Được nhiều lợi dưỡng, tu hành không lui
Nguyện hai bộ chúng tăng, ni
Giới thường tăng tiến, luật nghi chẳng rời.

45. Nguyện sao cho những người phạm giới
Biết ăn năn cải hối lỗi lầm
Được sinh vào cõi tốt lành
Dứt trừ vĩnh viễn ác hành đã qua.

46. Nguyện cho hiền giả xuất gia
Được người tôn kính, muôn nhà cúng dâng
Đạo tâm sáng tợ vầng trăng
Tiếng thơm giới đức mười phương vang rền.

47. Nguyện cho tất cả thế gian
Xa lìa ác đạo khổ nàn không vương
Mau thành quả Giác khôn lường
Bằng thân vượt hẳn sắc thân cõi trời.

48. Nguyện hữu tình ở khắp nơi
Đối trên chư Phật không lơi cúng dường
Nguyện cho chúng được an khương
Vô biên phước đức nhờ nương Phật ngài.

49. Mong hạnh nguyện của chư Bồ tát
Được viên thành lợi lạc chúng sinh
Nguyện cho tất cả hữu tình
Được trên chư Phật Cha lành đoái thương.

50. Nguyện hàng Độc giác, Thanh văn
Cũng đều thấm nhuận chứa chan phúc lành.

51. Cho đến lúc thăng Hoan hỉ địa
Nguyện mông ân Đại trí Văn Thù
Tôi thường nhớ được kiếp xưa
Đời nào cũng được xuất gia tu hành.

52. Nguyện luôn được ở rừng xanh
Uống ăn đạm bạc, vui thiền tịch liêu

53. Nguyện khi cần hỏi pháp sâu
Thấy ngay bồ tát Văn Thù hiện ra.

54. Mong lợi lạc hằng sa sinh chúng
Nguyện cho tôi được giống như ngài:
Việc làm viên mãn không sai
Trí bi vô tận, độ đời vô biên.

55. Phương nào còn có chúng sinh
Tôi nguyền đến đấy xua tan khốn cùng.
Bao lâu, cùng tận thời không
Tôi nguyền độ chúng thoát vòng trầm luân.

56. Bao thống khổ chúng sinh tạo tác
Tôi nguyền xin lãnh hết nơi thân
Bao nhiêu bồ tát thiện nhân
Quả son xin nguyện hiến dâng hữu tình.

57. Dược phương duy nhất tối linh
Ban vui cứu khổ chúng sinh muôn đời
Là Ba ngôi báu sáng ngời
Nguyện tồn tại mãi trên đời độ sanh.

58. Con kính lễ Văn Thù Bồ tát
Khiến xui con được phát tâm lành
Con xin kính lễ Bạn lành
Bao nhiêu Bồ tát trưởng thành tâm con.


Phần Văn Xuôi

CHƯƠNG MƯỜI

HỒI HƯỚNG

1- Có bao nhiêu phước lành phát sinh do tạo (và dịch) Luận Nhập Bồ-tát Hạnh này, tôi đều hướng về chúng sinh, nguyện cho tất cả đều đi vào đường đi của Bồ-tát.

2-Nguyện nhờ phước của tôi mà những chúng sanh đang bị thân bệnh, tâm bệnh ở khắp nơi được niềm vui như biển lớn.

3- Nguyện cho họ không bao giờ hết an vui trong suốt quá trình sinh tử luân hồi. Nguyện cho họ được hạnh phúc như Bồ-tát, liên tục không gián đoạn.

4- Nguyện cho hữu tình trong các cõi địa ngục ở khắp nơi trong hoàn vũ có được hỷ lạc vô cùng tận.

5- Nguyện cho kẻ rét trong các địa ngục băng lạnh được hơi ấm. Nguyện cho đám mây công đức do Bồ-tát hạnh tích tụ phước và trí sẽ thành mưa cam lồ giáng xuống làm mát dịu nỗi nóng bức của hữu tình.

6- Nguyện cho những rừng lá bằng gươm đao biến thành lạc viên tráng lệ. Nguyện cho những cây cành bằng giáo mác biến thành cây thỏa mãn ước mơ.

7- Nguyện cho địa ngục biến thành vườn chơi  được trang hoàng bằng những hồ sen thơm ngát, với những chim thiên nga, chim nhạn vang tiếng hót êm tai.

8- Nguyện cho địa ngục lửa đốt biến thành đống châu báu, nguyện cho nền sắt nóng địa ngục biến thành thủy tinh. Nguyện cho những địa ngục Núi ép biến thành những điện thờ Phật.

9- Nguyện cho những binh khí, đá lửa trong địa ngục đều biến thành những trận mưa hoa, và sự tương tàn tương sát biến thành trò chơi tung hoa cho nhau.

10- Nguyện cho những chúng sanh đang ngụp lặn trong địa ngục sông sắt nóng làm cho da thịt nứt nẻ lộ xương như hoa thủy tiên, nhờ phước của tôi mà được cái thân cõi trời, xuống tắm ao trời và vui chơi cùng các thiên nữ.

11- Nguyện cho những chúng sanh trong địa ngục khởi lên ý nghĩ : “Không biết vì sao mà Diêm vương và những ngục tốt trong đây bỗng dưng đâm ra sợ hãi ? Vị nào có cái năng lực kỳ diệu trừ diệt cho chúng ta những hắc ám, khiến tâm ta sinh vui mừng ?”. Nghĩ thế rồi, chúng ngước nhìn lên không, thấy thần Kim Cương Thủ đang đứng uy nghiêm. Nguyện cho những chúng sanh này nhờ năng lực hân hoan ấy, thường đi theo Bồ-tát, xa lìa tội cũ.

12- Nguyện cho những hữu tình trong địa ngục thấy được mưa hoa cùng nước thơm từ trên trời giáng xuống rưới tắt lửa hừng địa ngục, liền cảm thấy hon hỷ khoan khoái, tự nghĩ do đâu mà được thế này. Chúng liền ngước nhìn lên không trung và vui mừng thấy Bồ-tát Quán Âm tay cầm hoa sen.

13- Nguyện cho hữu tình trong địa ngục mừng rỡ trông thấy đức Văn Thù và kêu lớn : “Các bạn ơi, đừng sợ. Hãy mau đến đây, trên đầu chúng ta có Văn Thù đồng tử tràn ngập ánh sáng. Ngài đã phát tâm từ bi và tâm Bồ-đề, có năng lực diệt trừ đau khổ, đưa chúng ta đến an vui. Ngài giải cứu chúng sanh một cách triệt để, khiến cho tất cả sợ hãi đều tiêu tan. Còn ai muốn từ bỏ ngài ?”

14- “Hãy nhìn ngài ở trong cung điện vang lên những tiếng ca tụng của ngàn thiên nữ ; vương miện do trăm vị trời kết thành được hiến dâng dưới bàn chân như hoa sen của ngài. Vô số hoa trời vi diệu mưa xuống trên đảnh ngài, mà đôi mắt ướt đẫm lệ đại bi”.

15- Lại nguyện cho chúng sanh địa ngục nhờ năng lực thiện căn của tôi mà thấy được những đám mây do năng lực vô ngại của chư Bồ-tát hóa hiện ra, trút mưa thơm xuống khiến hữu tình được an vui mát mẻ. Chúng sanh địa ngục trông thấy cảnh này đều thật sự hân hoan.

16- Nguyện cho những chúng sanh cõi bàng sanh xa lìa nỗi sợ hãi mạnh ăn thịt yếu. Nguyện cho loài quỷ đói được vui như người ở châu Kuru phương Bắc.

17- Nguyện cho tay đức Quán Thế Âm liên tục rưới xuống nước cam lồ khiến cho ngạ quỷ được no đủ, mong chúng thường được tắm mát trong nước cam lộ của ngài.

18- Nguyện cho kẻ đui mù được thấy sắc, kẻ điếc được nghe âm thanh. Nguyện cho tất cả phụ nữ có thai đều được như Ma Gia phu nhân, sinh nở không đau đớn.

19- Nguyện cho kẻ lõa hình được y phục, kẻ đói được no đủ, kẻ khát được những thức uống trong sạch ngon lành.

20-  Nguyện cho kẻ nghèo được tài sản, người khổ được an vui. Nguyện cho người tuyệt vọng khôi phục niềm tin kiên cố.

21- Nguyện cho hưu tình bị các bệnh khổ mau thoát khỏi bệnh tật. Nguyện cho tất cả chứng bệnh vĩnh viễn không sinh ra trên đời.

22- Nguyện cho người sợ hãi hết sợ, người bị trói buộc được cởi mở, người yếu được mạnh khỏe. Nguyện cho mọi người nghĩ đến việc làm lợi ích cho nhau.

23- Nguyện cho các thương nhân khắp nơi đến đâu cũng được an lạc, những lợi lộc mà họ mong cầu đều được thành tựu không mệt nhọc.

24- Nguyện cho những người đi buôn bằng thuyền tàu thỏa mãn được những gì họ mong ước, thuyền cập bến bình an, vui vẻ đoàn tụ với người thân và bằng hữu.

25- Nguyện cho những người lữ hành lạc lối may mắn gặp được bạn đồng hành, không bị nỗi sợ đạo tặc và cọp beo, đi đường bình an thuận lợi.

26- Nguyện chư thiên, thiện thần giữ gìn săn sóc cho những kẻ đang gặp nạn, cúng dường,kẻ già yếu không ai giúp đỡ, kẻ ngu si điên cuồng.

27-  Nguyện cho hữu tình thoát ly được tám nạn khó tu hành, mong ai nấy đều có đủ đức tin, lòng thương và trí tuệ, thực phẩm và đồ dùng phong phú, thường có khả năng nhớ những đời trước.

28-  Nguyện cho chúng sanh không tranh cãi nhau, không tổn hại nhau, ai ai cũng được tự do an hưởng tuổi trời.

29- Nguyện cho những người bần cùng hạ tiện được sắc mặt rạng rỡ phát quang ; nguyện cho những người khổ hạnh tiều tụy được hình thể khỏe mạnh đẹp đẽ.

30- Nguyện cho những cô gái yếu đuối đều thành nam tử hảo hán, những người hàn vi được sang cả, người kiêu mạn trở thành khiêm cung.

31- Nguyện cho tất cả chúng sanh nhờ phước đức tôi mà dứt được tất cả điều ác, thường ưa thích các thiện hành.

32- Nguyện cho tất cả chúng sanh không xả tâm Bồ-đề, lao vào việc làm của Bồ-tát, mong sao họ được chư Phật thường dắt tay nâng đỡ, đoạn tận các nghiệp ma.

33- Nguyện cho tất cả hữu tình sống lâu không giới hạn, sống những ngày tháng vui vẻ, không nghe đến tên cái chết.

34- Nguyện cho khắp mười phương thế giới đầy những rừng cây như ý, trong đó vang lên âm thanh thuyết pháp vi diệu của chư Phật, Bồ-tát.

35- Nguyện cho mười phương đất đai đều mềm mại như lòng tay, không có sỏi đá gai góc.

36- Nguyện cho chư Bồ-tát an trú trong các hội chúng Thanh văn đang nghe Phật thuyết pháp, mỗi vị làm cho các đạo tràng ấy trở thành trang nghiêm, đẹp đẽ bằng công đức vi diệu của mình.

37- Nguyện cho tất cả hữu tình đều nghe được pháp âm bất tuyệt từ rừng cây, chim chóc, ánh sáng, hư không.

38-  Nguyện cho tất cả hữu tình thường được gặp Phật, Bồ-tát, đem những vật cúng dường nhiều như mây tụ lại, mà dâng cúng Phật, bậc đạo sư của tất cả chúng sanh.

39- Nguyện cho chúng sanh được trời xối xuống những cơn mưa đúng thời để mùa màng ngũ cốc được dồi dào phong túc. Nguyện cho những nguyên thủ có lòng nhân, cai trị đúng pháp, mọi việc trên đời đều được trôi chảy nhịp nhàng.

40- Nguyện cho thuốc có công hiệu chữa bệnh mau chóng, những lời  chú được ứng nghiệm, quỷ la-sát và các loài ở trong không đều có tâm từ bi.

41- Nguyện cho tất cả hữu tình không còn thống khổ, người chưa tạo tội thì không bệnh tật, không sợ hãi, không bị khinh miệt, tuyệt đối không gặp chuyện không vui.

42- Nguyện cho các già lam tự viện nhờ đọc tụng kinh điển mà được hưng thịnh, Tăng chúng hòa hợp, việc của Tăng đều thành tựu viên mãn.

43- Nguyện cho những Tỳ-kheo muốn tu học đều được ở chốn núi rừng, đoạn trừ tán loạn, thân tâm khinh an để tu hành tất cả thiện pháp.

44- Nguyện cho những Tỳ-kheo Ni được lợi dưỡng, dứt tranh cãi, lìa các tổn hại. Nguyện tất cả chúng Tăng, Ni đều được viên mãn giới hạnh không khuyết giảm.

45- Nguyện cho những người phạm giới biết hối cải, thường sám hối tội  nghiệp. Nguyện cho họ được sinh vào cõi lành, không bao giờ phạm cấm giới trở lại.

46- Nguyện cho những vị xuất gia có trí được tôn kính, ra ngoài hóa duyên đều được cúng dường đầy đủ. Nguyện cho dòng tâm của họ được trong sạch, tiếng tốt lan khắp mười phương.

47- Nguyện cho họ xa lìa được nỗi khổ ác đạo, không gặp gian nan. Nguyện cho họ mau thành Chánh giác bằng cái thân vượt hơn thân trời Sắc Cứu cánh.

48- Nguyện tất cả hữu tình ân cần cúng dường chư Phật không gián đoạn, và nhờ phước đức vô biên của Phật mà họ thường được an vui.

49- Nguyện cho tất cả Bồ-tát đều thành tựu nguyện làm lợi ích hữu tình. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được đấng Chúa tể đại bi thương xót gìn giữ.

50- Nguyện cho tất cả Độc giác, Thanh văn đều được an lạc như thế.

51- Khi tôi chưa lên đến Cực Hỷ địa, nguyện nhờ ân đức Bồ-tát Văn Thù mà tôi thường nhớ được đời trước, thường được xuất gia làm Tăng.

52- Nguyện tôi có thể ăn uống đạm bạc mà vẫn duy trì được sinh mạng và thể lực. Nguyện tôi đời đời kiếp kiếp được tu hành ở chỗ hoàn toàn tịch tịnh.

53- Nguyện cho tôi bất cứ đời kiếp nào, khi muốn duyệt Tam tạng, muốn thỉnh vấn nghĩa lý Phật pháp đều được diện kiến Bồ-tát Văn Thù không chướng ngại.

54- Vì muốn thành tựu lợi lạc hữu tình trong mười phương hư không, xin cho mọi việc làm của tôi đều giống như hành động viên mãn của Bồ-tát Văn Thù.

55- Dù có một phương trời nào có chúng sanh tồn tại, nguyện cho tôi vẫn ở lại mãi trong thế gian này để nỗ lực tận trừ thống khổ cho chúng sanh.

56- Nguyện cho tất cả thống khổ do ác nghiệp chúng sanh gây nên sẽ có quả báo trên thân tôi. Nguyện cho bao nhiêu thiện đức do hạnh Bồ-tát đem lại sẽ làm cho chúng sanh được thọ hưởng an lạc.

57- Nguyện cho ba ngôi báu, lương dược để trừ khổ và suối nguồn của an lạc tồn tại lâu trên đời.

58- Xin kính lễ Văn Thù Bồ-tát, vị Bồ-tát có ân đức khiến con phát sinh thiện tâm. Kính lẽ những bậc Bạn lành có ân đức làm cho Giới Định Tuệ trong con tăng trưởng.

Hết